Tłumaczenia na język polski:

  • ocena   

Pozostałe znaczenia:

 
Common misspelling of assessment.

Przykładowe zdania z "assesment", pamięć tłumaczeniowa

add example
Assesment of the financial condition of the Zeller Plastik Poland Sp. z o.o. company.Ocena kondycji finansowej spółki na przykładzie Zeller Plastik Poland
the assesment of kazimierz wielki university students` practical and theorethical knowledge of preventing brest cancerOcena wiedzy praktycznej i teoretycznej studentek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na temat profilaktyki raka piersi
Methods and techniques of accounting manipulation which influence assesment of financial standing and valuation of companies.Metody i techniki manipulacji księgowych wpływające na ocenę kondycji finansowej i wycenę spółek.
The assesment of the quality of the selected web sites devoted to medicineOcena jakości wybranych serwisów WWW poświęconych medycynie
The First Secretary from Silesia. An Assesment of a Decade of Edward Gierek's GovernanceI sekretarz ze Śląska. Ocena dziesięcioletnich rządów Edwarda Gierka
the assesment of the competition potential of cracow's metrotopolitan area. the sources of the finishing of innovative activities of sme sector within eu's regional policy 2007-2013określenie szans wzrostu konkurencyjności krakowskiego obszaru metropolitalnego - źródła finansowania działań innowacyjnych firm sektora msp w ramach unijnej polityki regionalnej w latach 2007-2013
Descriptive assesment in the integrated teaching process - pupils, teachers and parentsO ocenie opisowej w nauczaniu zintegrowanym - uczniowie, nauczyciele i rodzice
Post operative assesment of patients surgically treated.Ocena bólu pooperacyjnego u chorych leczonych chirurgicznie.
Assesment of knowledge about functional food of Cracow"s students.Ocena wiedzy krakowskich studentów na temat żywności funkcjonalnej.
Modern methods the assesment of quality and safety of food.Nowoczesne metody w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności.
Assesment of the influence of agricultural biogas plant in town Gródki on region Natura 2000 PLB 140008 "Wkra and Mławka valley"Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 PLB140008 "Dolina Wkry i Mławki" biogazowni rolniczej w miejscowości Gródki
Assesment of using Human Resources Operational Programme funds in Polish regions in 2007-2008Ocena wykorzystania środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według województw w Polsce w latach 2007-2008
In addition, Member States may disregard this obligation to make such amounts available to the Commission in specific cases if, after thorough assesment of all the relevant circumstances of the individual case, it appears that recovery is impossible in the long term for reasons which cannot be attributed to themPonadto, Państwa Członkowskie mogą ignorować obowiązek udostępnienia tych kwot Komisji w szczególnych przypadkach, jeżeli po dokonaniu dokładnej oceny wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku okaże się, że ich uzyskanie jest całkowicie niemożliwe z przyczyn których nie można im przypisać
Assesment of usefulness of Landsat thermal-infrared images for geological applicationOcena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych
Employees assesment system in the marketing agencySystem ocen pracowniczych w agencji marketingowej
One of the main activities of SAU is the development of public health guidance and risk assessment on infectious dis\-ease prevention and control, e.g. guid\-ance on human papilloma vaccination, rapid risk assesment on a new strain of seasonal H1N1 influenza resistant to os\-eltamivir (Tamiflu), or scientific opinion on the use of influenza H5N1 vaccines for humans.Jednym z głównych celów Działu Doradztwa Naukowego jest opracowywanie wytycznych dotyczących zdrowia publicznego i oceny ryzyka w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i ich kontroli, np. wytycznych dotyczących szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, szybkiej oceny ryzyka związanego z nowym szczepem grypy sezonowej H1N1 opornej na oseltamiwir (Tamiflu) lub ekspertyzy naukowej na temat stosowania u ludzi szczepionek przeciwko grypie H5N1.
"Socio-economic differences in biological condition and self-assesment of health""Społeczne różnice w rozwoju biologicznym i stanie zdrowia"
Assesment of the frequency of occurrence p.I47T and p.G198D variants of PLP1 gene in context of molecular basis of Pelizaeus-Merzbacher disease.Określenie częstości występowania zmian p.I47T i p.G198D genu PLP1 w kontekście podłoża molekularnego choroby Pelizaeusa-Merzbachera
Assesment andcomparison of patients' life quality with colostomy of both cancer and non-cancer origin.Ocena jakości życia chorych z kolostomią wyłonioną z przyczyn nowotworowych i nienowotworowych-analiza porównawcza.
Assesment of medical negligence under criminal lawPrawno-karne oceny błędu w sztuce lekarskiej
Assesment of the financial sytuation of local self-government (on the example of Sokółka).Ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gminy Sokółka)
Assesment of the level of knowledge aboutsexually transmitted diseases amongst youthOcena poziomu wiedzy młodzieży o chorobach przenoszonych drogą płciową.
The assesment of visual attractiveness of landscape of the parish of Gniezno.Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu gminy wiejskiej Gniezno.
Assesment of quality management system in the company Signalco Ltd.Ocena systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa SIGNALCO LTD Sp. z o.o.
Assesment of outsourced workers fluctuation from the employment agency – a case study of Elblag Personal Consulting Service “PIM”Ocena fluktuacji pracowników outsourcingowanych z agencji zatrudnienia na przykładzie Poradni Doradztwa Personalnego "PIM" w Elblągu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78 zdań frazy assesment.Znalezione w 0,948 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.