Tłumaczenia na język polski:

  • ocena   

Pozostałe znaczenia:

 
Common misspelling of assessment.

Przykładowe zdania z "assesment", pamięć tłumaczeniowa

add example
Meeting tourism- the problem of quantity assesment. Poznań case study.Turystyka konferencyjna- problem oceny ilościowej na przykładzie miasta Poznania.
Assesment of medical negligence under criminal lawPrawno-karne oceny błędu w sztuce lekarskiej
The risk of falls in people over 60 yers old based on the scales for assesment of balance and gait.Ryzyko występowania upadków u osób po 60 r.ż. w oparciu o skalę do oceny równowagi i chodu
Life quality assesment with Crohn disase. Nutrition therapyOcena jakości życia pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohn`a. Leczenie żywieniowe.
Assesment of how the position of reserves influences the form of financial results of an enterprise on the basis of annual report drawn up by a listed company.Ocena wpływu pozycji rezerw na kształt wyników finansowych jednostki na podstawie raportów rocznych spółki giełdowej
,,Tourist promotion assesement of both current and future needs of Sandomierz City.",,Promocja turystyczna Sandomierza .Ocena stanu i potrzeb miasta."
ASSESMENT OF THE AIDOCENA POMOCY
Quality assesment of selected Web sites of museums entered into the National Register of Museums collecting ethnographic works of artOcena jakości wybranych witryn WWW muzeów gromadzących zbiory etnograficzne z Państwowego Rejestru Muzeów
Assesment of the financial condition of the Zeller Plastik Poland Sp. z o.o. company.Ocena kondycji finansowej spółki na przykładzie Zeller Plastik Poland
One of the main activities of SAU is the development of public health guidance and risk assessment on infectious dis\-ease prevention and control, e.g. guid\-ance on human papilloma vaccination, rapid risk assesment on a new strain of seasonal H1N1 influenza resistant to os\-eltamivir (Tamiflu), or scientific opinion on the use of influenza H5N1 vaccines for humans.Jednym z głównych celów Działu Doradztwa Naukowego jest opracowywanie wytycznych dotyczących zdrowia publicznego i oceny ryzyka w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i ich kontroli, np. wytycznych dotyczących szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, szybkiej oceny ryzyka związanego z nowym szczepem grypy sezonowej H1N1 opornej na oseltamiwir (Tamiflu) lub ekspertyzy naukowej na temat stosowania u ludzi szczepionek przeciwko grypie H5N1.
Assesment of the frequency of occurrence p.I47T and p.G198D variants of PLP1 gene in context of molecular basis of Pelizaeus-Merzbacher disease.Określenie częstości występowania zmian p.I47T i p.G198D genu PLP1 w kontekście podłoża molekularnego choroby Pelizaeusa-Merzbachera
Staff managing in employee's assesmentKierowanie personelem w ocenie pracowników
Heuristic assesment of quality internet servieces for future and present parentsOcena heurystyczno- jakościowa serwisów internetowych dla przyszłych i obecnych rodziców
The self-assesment modification of alcohol dependenced person as an effect of drying outZmiany w samoocenie osoby uzależnionej od alkoholu jako efekt terapii odwykowej
The assesment of training effectivness based on Era CompanyOcena efektywności szkoleń na podstawie firmy ERA
The issue of the presence of wild animals in the city in the assesment of its inhabitants, for example krakowProblematyka obecności dzikich zwierząt na terenie miasta w ocenie jego mieszkańców, na przykładzie Krakowa.
Assesment of the financial sytuation of local self-government (on the example of Sokółka).Ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gminy Sokółka)
The First Secretary from Silesia. An Assesment of a Decade of Edward Gierek's GovernanceI sekretarz ze Śląska. Ocena dziesięcioletnich rządów Edwarda Gierka
Comparison of guidelines for conducting pharmacoeconomic studies and health technology assesment in the countries of the European Union.Porównanie wytycznych przeprowadzania badań farmakoekonomicznych i ocen technologii medycznych w krajach Unii Europejskiej.
Hel Peninsula environmental risk assesment.Ocena zagrożenia środowiska Półwyspu Helskiego
Assesment of using Human Resources Operational Programme funds in Polish regions in 2007-2008Ocena wykorzystania środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według województw w Polsce w latach 2007-2008
Assesment of outsourced workers fluctuation from the employment agency – a case study of Elblag Personal Consulting Service “PIM”Ocena fluktuacji pracowników outsourcingowanych z agencji zatrudnienia na przykładzie Poradni Doradztwa Personalnego "PIM" w Elblągu
Analysis and Assesment of Managing Human Resources Strategy in the Cracow Hotel and Tourism Enterprise Ltd.Analiza i ocena strategii zarządzania zasobami ludzkimi w Krakowskim Przedsiębiorstwie Hotelarsko - Turystycznym Sp. z o.o.
Assesment of quality management system in the company Signalco Ltd.Ocena systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa SIGNALCO LTD Sp. z o.o.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 81 zdań frazy assesment.Znalezione w 0,369 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.