wymowa: IPA: /ˈeɹoʊ/ ˈær.oʊ /ˈæɹoʊ/ /ˈaɹəʊ/      

Tłumaczenia na język polski:

 • strzała   
  (Noun  f)
   
  projectile
   
  pocisk przeznaczony do łuku;
   
  Pointed projectile that is shot with a bow.
 • strzałka   
  (Noun  f)
   
  symbol
   
  znak wskazujący kierunek
 • grot   
 • wskaźnik   
 • wysokość   

Pozostałe znaczenia:

 
strzała ( wystrzeliwana np. z łuku )
 
strzałka ( wskazująca kierunek )
 
A sign or symbol used to indicate a direction (eg. ).
 
(a) retort
 
A mark to indicate a direction or relation.
 
directional marker or indicator
 
(graph theory) A directed edge.
 
(obsolete) Contraction of ever a, e'er a.
 
A projectile consisting of a shaft, a point and a tail with stabilizing fins that is shot from a bow.
 
To move swiftly and directly (like an arrow)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (23)

ArrowStrzała
Arrow CrossStrzałokrzyż
Arrow Cross PartyStrzałokrzyżowcy
arrow keyklawisz strzałki
Arrow RibbonStrzałka-wstęga
arrow wormsszczecioszczękie
arrow-fingerpalec wskazujący
arrow-headszpikulec; ostrze; grot
arrowsstrzały
Continuous Arrow ProcessCiągły proces strzałkowy
Converging ArrowsStrzałki zbiegające się
Counterbalance ArrowsStrzałki równoważenia
Diverging ArrowsStrzałki rozchodzące się
Opposing ArrowsStrzałki przeciwstawne
Process ArrowsStrzałki procesu
scroll arrowstrzałka przewijania
scroll arrow buttonprzycisk strzałki przewijania
sea arrowkałamarnice
time flies like an arrowczas leci jak strzała
tracer arrowstrzałka śledząca
Upward ArrowStrzałka w górę
Vertical Arrow ListPionowa lista strzałek
Zastava M93 Black ArrowKarabin Zastava M93

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "arrow", pamięć tłumaczeniowa

add example
b) Pull dose knob out (in direction of the arrow) until a ‧ appears in the dose windowb) Przekręcić pokrętło nastawiające dawkę (zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę) tak, by pokazała się liczba ‧ w okienku wskazującym dawkę
the energy efficiency class determined in accordance with point ‧ of Annex VI; the head of the arrow containing the energy efficiency class of the household washing machine shall be placed at the same height as the head of the arrow of the relevant energy efficiency classklasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt ‧ załącznika VI; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej
When you have moved to a new folder you can go back to your previous choice by using the Toolbar Back button, the Menubar Go Back item, or Alt; Left Arrow. Once you have gone back you can go forward. Use the Toolbar Forward button, the Menubar Go Forward item or Alt; Right ArrowKiedy przeszedłeś do nowego katalogu możesz wrócić do katalogu poprzedniego za pomocą przycisku paska narzędzi W tył, polecenia menu Idź W tył lub kombinacji klawiszy Alt; strzałka w lewo. Kiedy już tam jesteś, to z powrotem możesz jeszcze raz przejść do katalogu dalej, w którym byłeś przed chwilą. Kliknij na przycisk paska narzędzi W przód, użyj polecenia menu Idź W przód albo kombinacji klawiszy Alt; strzałka w prawo
The identification symbol for each lamp appropriate to each Regulation under which approval has been granted, together with the corresponding series of amendments incorporating the most recent major technical amendments to the Regulation at the time of issue of the approval and if necessary, the required arrow shall be markedOznakowanie musi zawierać symbol identyfikacyjny dla każdego światła, właściwy dla każdego regulaminu, na podstawie którego udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią poprawek obejmujących najnowsze główne zmiany techniczne wprowadzone do regulaminu w chwili udzielenia homologacji oraz, jeżeli to niezbędne, wymaganą strzałkę
In-use OptiSet, select a dose of ‧ units by turning the dosage selector forward till the dose arrow points toWe wstrzykiwaczach OptiSet używanych, należy ustawić dawkę ‧ jednostek poprzez obracanie pokrętłem nastawienia dawki insuliny obracając do przodu do momentu, gdy wskaźnik dawki pokaże ‧ jednostki
By keeping the left mouse button pressed and moving the mouse, you can grab and drag the contents of the zoom window. You can also use the arrow keysPoprzez przytrzymane naciśniętego lewego przycisku myszy, oraz przeciągnecie myszy uchwycić i przenieść zawartość okna powiększenia. w oknie. Możesz także korzystać z klawiszy nawigacyjnych
b) Pull the dose knob out (in the direction of the arrow) until a ‧ appears in the dose windowb) Odciągnąć pokrętło nastawiające dawkę zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę tak, by w okienku pokazała się liczba
The arrow indicates the side on which the required photometric specifications are met up to an angle of ‧°HStrzałka wskazuje stronę, po której spełnione są specyfikacje fotometryczne, aż do kąta ‧H
Hurry up, pass around the arrowsPośpieszcie się, owińcie strzały
Pregnancy and breast-feeding Pregnancy Do not take Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names if you are pregnant unless your doctor tells you toJeśli lekarz nie zaleci inaczej, nie wolno stosować leku Doxazosin Retard Arrow ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych u kobiet w ciąży
& Ctrl; Left Arrow& Ctrl; Strzałka w lewo
Our arrows will blot out the sunNasze strzały przyćmią słońce
What does the pointy arrow do?Trzeba je zniszczyć stąd
Arrow RightStrzałka w prawoName
The dosage selector should be turned forward until the dose arrow points to the required dosePokrętłem nastawienia dawki insuliny należy obracać do przodu do czasu aż wskaźnik pokaże żądaną dawkę
My soul approaches you quickly like an arrowKtóra mknie w Twoją stronę niczym Robert Kubica
Use the arrow keys to pan the display. Holding down the & Shift; key doubles the scrolling speedZa pomocą klawiszy strzałek przesuwa się ekran. Przytrzymanie klawisza & Shift; podwaja prędkość przewijania
Take special care with Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names if you have problems with your heart or a history of heart disease if you have liver disease or you are taking medicines to control the way your liver works such as cimetidine or if you are undergoing dialysis if you suffer from diabetic autonomic neuropathy, a disease associated with diabetes which affects your nervous system. If you are under ‧ years of ageKiedy zachować szczególną ostrożność stosując Doxazosin Retard Arrow ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych • jeśli u pacjenta występują problemy z sercem lub w przeszłości wystąpiła choroba serca • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub w przypadku stosowania leków wpływających na pracę wątroby, takich jak cymetydyna, lub jeśli pacjent jest dializowany • jeśli u pacjenta występuje autonomiczna neuropatia cukrzycowa, choroba związana z cukrzycą, która uszkadza układ nerwowy. • u pacjentów w wieku poniżej ‧ lat
Right ArrowStrzałka w prawo
Assorted-Left-Up ArrowRóżne-Strzałka lewo-góraStencils
Subject to agreement between the ECB and the NCB, cells in bold with an arrow (↑) might not be reported by the NCB where alternative data sources are used by the ECBNa podstawie umowy pomiędzy EBC a KBC, KBC może nie przekazywać danych dotyczących pozycji zaznaczonych pogrubioną czcionką i strzałką (↑), jeżeli EBC korzysta w tym zakresie z alternatywnych źródeł danych
The horizontal arrow indicates the side on which the required photometric specifications are met up to an angle of ‧° H. The vertical arrow starting from a horizontal segment and directed downwards indicates a permissible mounting height of equal to or less than ‧ mm from the ground for this devicePozioma strzałka wskazuję stronę, po której spełnione są wymagania fotometryczne do wartości kąta ‧° H. Pionowa strzałka wychodząca z poziomego odcinka i skierowana w dół oznacza dopuszczalną wysokość montażu dla tego urządzenia, która nie może być większa niż ‧ mm od podłoża
Bring the arrow back hereCofnij ją tutaj
& Ctrl; Right Arrow& Ctrl; Strzałka w prawo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 659 zdań frazy arrow.Znalezione w 0,589 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.