wymowa: IPA: /ˈeɹoʊ/ ˈær.oʊ /ˈæɹoʊ/ /ˈaɹəʊ/      

Tłumaczenia na język polski:

 • strzała   
  (Noun  f)
   
  projectile
   
  pocisk przeznaczony do łuku;
   
  Pointed projectile that is shot with a bow.
 • strzałka   
  (Noun  f)
   
  symbol
   
  znak wskazujący kierunek
 • grot   
 • wskaźnik   
 • wysokość   

Pozostałe znaczenia:

 
strzała ( wystrzeliwana np. z łuku )
 
strzałka ( wskazująca kierunek )
 
A sign or symbol used to indicate a direction (eg. ).
 
(a) retort
 
A mark to indicate a direction or relation.
 
directional marker or indicator
 
(graph theory) A directed edge.
 
(obsolete) Contraction of ever a, e'er a.
 
A projectile consisting of a shaft, a point and a tail with stabilizing fins that is shot from a bow.
 
To move swiftly and directly (like an arrow)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (23)

ArrowStrzała
Arrow CrossStrzałokrzyż
Arrow Cross PartyStrzałokrzyżowcy
arrow keyklawisz strzałki
Arrow RibbonStrzałka-wstęga
arrow wormsszczecioszczękie
arrow-fingerpalec wskazujący
arrow-headszpikulec; ostrze; grot
arrowsstrzały
Continuous Arrow ProcessCiągły proces strzałkowy
Converging ArrowsStrzałki zbiegające się
Counterbalance ArrowsStrzałki równoważenia
Diverging ArrowsStrzałki rozchodzące się
Opposing ArrowsStrzałki przeciwstawne
Process ArrowsStrzałki procesu
scroll arrowstrzałka przewijania
scroll arrow buttonprzycisk strzałki przewijania
sea arrowkałamarnice
time flies like an arrowczas leci jak strzała
tracer arrowstrzałka śledząca
Upward ArrowStrzałka w górę
Vertical Arrow ListPionowa lista strzałek
Zastava M93 Black ArrowKarabin Zastava M93

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "arrow", pamięć tłumaczeniowa

add example
The absence of an arrow means that, both right and left, the required photometric specifications are met up to an angle of ‧° HBrak strzałki oznacza, że po obu stronach, lewej i prawej, wymagania fotometryczne są spełnione do wartości kąta ‧° H
In dead-end corridors, the ‧ shall have arrows placed at intervals of no more than ‧ m, or equivalent direction indicators, pointing in the direction of the escape routeW ślepych korytarzach oświetlenie dolne powinno być wykonane w postaci strzałek rozmieszczonych w odstępach nie większych niż ‧ m lub w postaci równoważnych wskaźników kierunkowych wskazujących kierunek drogi ewakuacji
Then ptoo, ptoo, ptoo- arrows shooting off everywhereA potem ptoo, ptoo, ptoo- odbijające się strzały
This shall be placed at the same level as the relevant arrowInformacja ta zostaje umieszczona na tym samym poziomie co odpowiednia strzałka
on devices which cannot be mounted on either side of the vehicle indiscriminately, an arrow showing in which position the device is to be mounted (the arrow shall be directed outwards from the vehicle in the case of devices of categories ‧, ‧a, ‧b, ‧a and ‧b and towards the front of the vehicle in the case of devices of categories ‧, ‧, ‧ andna urządzeniach, które nie mogą być montowane na dowolnej stronie pojazdu, strzałkę pokazującą, w jakiej pozycji urządzenie ma być montowane (strzałka wskazuje na zewnątrz pojazdu w przypadku urządzeń kategorii ‧, ‧a, ‧b, ‧a i ‧b oraz w kierunku do przodu pojazdu w przypadku urządzeń kategorii ‧, ‧, ‧, i
I don' t want to have to give this silver arrow awayNie chcę wydać tej srebrnej strzały
Arrow: width: ‧ mm, height: ‧ mm, ‧ % blackStrzałka: szerokość: ‧ mm, wysokość: ‧ mm, ‧ % czarnego
There are multiple ways of scrolling the viewing area. One is to use the Up Arrow and Down Arrow keys. You may also use the scrollbar, your mousewheel or the Page Up and Page Down keysIstnieje wiele sposobów przeglądania obszaru widoku. Możesz przewijać dokument do góry i w dół za pomocą przycisków górnej strzałki i dolnej strzałki na klawiaturze, używając paska przewijania, rolki myszy lub używając klawiszy Page Up i Page Down
The identification symbol for each lamp appropriate to each Regulation under which approval has been granted, together with the corresponding series of amendments incorporating the most recent major technical amendments to the Regulation at the time of issue of the approval and, if necessary, the required arrow shall be markedNależy nanieść: symbol identyfikacyjny dla każdego światła, właściwy dla regulaminu, na podstawie którego udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią poprawek odpowiadającą ostatnim istotnym zmianom technicznym wprowadzonym do regulaminu (na dzień udzielenia homologacji) oraz, jeżeli to niezbędne, wymaganą strzałkę
Pregnancy and breast-feeding Pregnancy Do not take Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names if you are pregnant unless your doctor tells you toJeśli lekarz nie zaleci inaczej, nie wolno stosować leku Doxazosin Retard Arrow ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych u kobiet w ciąży
Almost all users will want to have this option enabled, because it makes navigating through documents with the arrow keys significantly easierPrawie każdy będzie chciał włączyć tą opcję, ponieważ znacznie ona ułatwia nawigację po dokumencie za pomocą strzałek
The identification symbol for each lamp appropriate to each Regulation under which approval has been granted, together with the corresponding series of amendments incorporating the most recent major technical amendments to the Regulation at the time of issue of the approval, and if necessary, the required arrow shall be markedSymbol identyfikacji dla każdego światła, odpowiedni do każdego regulaminu, na podstawie którego udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią zmian obejmujących najnowsze główne zmiany techniczne wprowadzone do regulaminu w momencie wydawania homologacji oraz, jeżeli to niezbędne, wymagana strzałka, zostają naniesione
& Shift; Right Arrow& Shift; Strzałka w prawo
If the arrow is not present, turn the dose knob clockwise until the arrow appears and notch is felt or visually alignedJeżeli strzałka nie jest widoczna, przekręcić gałkę nastawiającą dawkę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy pojawi się strzałka i da się wyczuć lub zobaczyć wcięcie będące przedłużeniem strzałki
What does the pointy arrow do?Trzeba je zniszczyć stąd
For most & UML; elements you can also open the properties dialog by double clicking on it if you are using the selection tool (arrow). The exception to this is Associations, in which case a double click creates an anchor point. For associations you need to use the & RMB; context menu to get the properties dialogDla większości elementów & UML;, poprzez dwukrotne kliknięcie na obiekcie, otwierasz jego okno właściwości. Wyjątek stanowią powiązania-dla nich musisz używać menu kontekstowego prawego klawisza myszy
Arrows cost moneyStrzały kosztują
They took us into a pretty large room... in the Arrow Cross headquartersZabraIi nas do dużej saIi... w siedzibie strzałokrzyżowców
Release the arrows!Wypuścić strzały!
Only an arrow of innocent tears, that is child' s tears, shot directly through the heart can put out that fireTylko niewinne łzy, czyli dziecięce, docierają do serca i je spalają
What does that mean, an arrow pointing up?Co to oznacza, strzałka wskazująca do góry?
& katomic; will load level one once you start the game and you can begin playing right away. To see how the molecule you are supposed to make looks like, take a look at the upper right corner. To play, click on an atom. You will see green arrows pointing in the directions where atom can move. To move the atom, click on the desired arrow. When an atom starts moving, it will not stop until it hits another atom or a wall, so make sure you think before you do your next move. You can assemble your molecule wherever you like on the game board, but some places are easier to access than others. When the molecule is assembled, you can move to the next level& katomic; załaduje pierwszy poziom jak tylko włączysz grę, w tej chwili już możesz rozpocząć grę. Aby zobaczyć jak wygląda cząsteczka którą musisz złożyć spójrz w prawy górny róg ekranu. Aby rozpocząć kliknij na atomie. Zobaczysz zielone strzałki wskazujące kierunki w którym atom może zostać przesunięty. Aby przesunąć atom należy kliknąć na wybraną strzałkę. Jeśli atom rozpocznie swój ruch nie zatrzyma się dopóki nie dotrze do ściany bądź innego atomu, dobrze zastanów się przed wykonaniem ruchu. Możesz złożyć swoją cząsteczkę w dowolnym miejscu planszy, jednak niektóre części planszy są łatwiej dostępne niż inne
The arrows point to the front of the vehiclesStrzałki pokazują przód pojazdu
The dosage selector should be turned forward until the dose arrow points to the required dosePokrętłem nastawienia dawki insuliny należy obracać do przodu do czasu aż wskaźnik pokaże żądaną dawkę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 652 zdań frazy arrow.Znalezione w 2,71 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.