wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • jeszcze trochę, kilka   

Pozostałe znaczenia:

 
In negative or interrogative constructions: from a given time onwards; longer, again.
 
in negative or interrogative constructions
 
(colloquial, chiefly Northern Ireland, US) In positive constructions: now, from now on.
 
To a greater extent (than).

Przykładowe zdania z "any more", pamięć tłumaczeniowa

add example
Any two or more committees or subcommittees may jointly consider matters falling within their competence , but they may not take a decision .Dwie lub więcej komisji lub podkomisji mogą przystąpić do wspólnego rozpatrywania spraw leżących w zakresie ich kompetencji , jednak bez możliwości podejmowania decyzji .
Calls on the Commission to ensure that, in order to guarantee sound finances, the essential structure of the Stability and Growth Pact is safeguarded in any proposed reform, in particular the reference to the existing three per cent deficit, and that more attention is paid to the public debt position of Member States and to an improved monitoring of national economic performance and forecasting, whilst envisaging the possibility of some flexibility for countries with low debt ratios in times of severe recession, provided this encourages good behaviour in times of growth and underpins general structural reformwzywa Komisję do zapewnienia, aby w celu zagwarantowania zdrowych finansów zasadnicza struktura Paktu Stabilności i Wzrostu została zabezpieczona w każdej proponowanej reformie, w szczególności odniesienie do istniejącego ‧ %-go deficytu i aby zwrócono większą uwagę na sytuację zadłużenia publicznego Państw Członkowskich oraz na lepsze monitorowanie krajowych wyników gospodarczych i prognozowania, przy jednoczesnym przewidywaniu możliwości pewnej elastyczności dla krajów o niewielkim zadłużeniu w czasach poważnej recesji, pod warunkiem że zachęci to do odpowiedniego postępowania w okresach wzrostu i będzie wspierać ogólną reformę strukturalną
It happens more and more frequently that manufacturers affix the CE mark to their products without any control, despite the fact that the goods in question do not meet EU criteria.Coraz częściej zdarza się, że producenci bez żadnej kontroli nakładają znak CE na swoje produkty, mimo że nie spełniają one żadnych kryteriów unijnych.
We need a more dynamic discussion on European affairs and I belong to those deeply convinced that debate is the lifeblood of any functioning democracy.Potrzebujemy bardziej dynamicznej dyskusji o sprawach europejskich i osobiście należę do osób głęboko przekonanych, że ta debata to czynnik niezbędny do funkcjonowania demokracji.
data are not appropriate for computerised methods to produce any more reliable results than can be obtained by expert judgement- in such situations some computer programs may even fail to produce a reliable solution (iterations may not converge etcDane nie są odpowiednie do tego, aby metody komputerowe przyniosły wyniki bardziej wiarygodne od uzyskanych na podstawie specjalistycznej oceny- w takich sytuacjach, niektóre programy komputerowe mogą nawet nie dostarczyć wiarygodnego rozwiązania (iteracje mogą nie osiągnąć zbieżności, itp
Where, for a given body of groundwater, it is considered that the groundwater quality standards could result in failure to achieve the environmental objectives specified in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC for associated bodies of surface water, or in any significant diminution of the ecological or chemical quality of such bodies, or in any significant damage to terrestrial ecosystems which depend directly on the body of groundwater, more stringent threshold values will be established in accordance with Article ‧ and Annex ‧ to this DirectiveJeżeli uważa się, że powyższe normy jakości wód podziemnych zastosowane do danej jednolitej części wód podziemnych mogą skutkować nieosiągnięciem celów środowiskowych określonych w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE dla wód powierzchniowych pozostających w związku hydraulicznym z tą jednolitą częścią wód podziemnych lub prowadzić do znaczącego pogorszenia jakości ekologicznej lub chemicznej tych wód albo znaczącej szkody w ekosystemach lądowych, bezpośrednio zależnych od danej jednolitej części wód podziemnych, ustala się bardziej rygorystyczne wartości progowe zgodnie z art. ‧ i załącznikiem II
Its disclosure would not confer any competitive advantage to competitors or other parties, but would help them respond to the Commission’s invitation with more concrete arguments, provide comparative data and expose flaws in Olympic Airlines/Olympic Airways Services’ machinations that may escape the Commission’s examinationIch ujawnienie nie dałoby konkurentom ani innym stronom żadnej przewagi konkurencyjnej, ale pomogłoby im odpowiedzieć na wezwanie Komisji bardziej konkretnymi argumentami, dostarczyć danych porównawczych i ujawnić niedociągnięcia w machinacjach Olympic Airlines/Olympic Airways Services, które mogą umknąć uwadze Komisji
We won' t be answering any more questionsNie będą już o nic pytać
Well, we can' t waste any more timeDobra, nie możemy marnować więcej czasu
I don' t touch it any moreJuż tego nie jadam
The holder of a minor change approval to type design shall furnish at least one set of the associated variations, if any, to the instructions for continued airworthiness of the product on which the minor change is to be installed, prepared in accordance with the applicable type-certification basis, to each known owner of one or more aircraft, engine, or propeller incorporating the minor change, upon its delivery, or upon issuance of the first certificate of airworthiness for the affected aircraft, whichever occurs later, and thereafter make those variations in instructions available, on request, to any other person required to comply with any of the terms of those instructionsPosiadacz zatwierdzenia drobnej zmiany w projekcie typu dostarcza co najmniej jeden zestaw związanych z tym zmian, jeżeli takie istnieją, do instrukcji zapewnienia ciągłej zdatności do lotu dla wyrobu, na którym drobna zmiana ma być wprowadzona, opracowanych zgodnie z właściwą podstawą certyfikacji typu, każdemu znanemu właścicielowi jednego lub większej liczby statków powietrznych, silników lub śmigieł, których zmiana dotyczy, w chwili ich dostawy lub, zależnie od tego, co będzie miało miejsce później, w chwili wydania pierwszego certyfikatu zdatności do lotu dla statku powietrznego, którego to dotyczy, a następnie udostępnia te zmiany do instrukcji na żądanie każdej innej osoby, od której wymagane jest przestrzeganie któregokolwiek warunku podanego w tych instrukcjach
The central management and any other more appropriate level of management shall be informed of the composition of the European Works CouncilCentralne kierownictwo oraz inne bardziej odpowiednie szczeble kierownictwa informowane są o składzie europejskiej rady zakładowej
He doesn' t love you any moreJuż cię nie kocha
You fill in any more, and you' il explodeNie pakuj tyle bo pękniesz
Any period of grace for disposal, storage, placing on the market and use of existing stocks of plant protection products containing alachlor allowed by Member States, should be limited to a period no longer than ‧ months to allow existing stocks to be used in no more than one further growing seasonWszelki dodatkowy okres na zbycie, składowanie, wprowadzanie do obrotu i zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających alachlor udzielony przez państwa członkowskie powinien zostać ograniczony do okresu nie dłuższego niż ‧ miesięcy w celu umożliwienia stosowania istniejących zapasów nie dłużej niż przez następny sezon wegetacyjny
You' il have to come along with us if you want any moreJeśli chcesz więcej, musisz iść z nami
So, O- Ren, any more subordinates for me to kill?Co O- Ren, masz jeszcze kogoś w zanadrzu?
Any importer who has already used up ‧ percent or more of the amount allocated to him under this Regulation may make a further application, in respect of the same category and country of origin, for amounts not exceeding the maximum quantities laid down in Annex IKażdy importer, który wykorzystał ‧ % lub więcej ilości przyznanych mu na mocy niniejszego rozporządzenia, ma prawo wystąpić, w odniesieniu do tej samej kategorii i kraju pochodzenia, z kolejnym wnioskiem o ilości, które nie przekraczają ilości maksymalnych ustanowionych w załączniku I
When it comes to crucial matters, such as the Constitution or the accession of Turkey to the European Union, the opinion of the people suddenly does not count any more.Kiedy mowa o istotnych sprawach, takich jak konstytucja czy członkostwo Turcji w Unii Europejskiej, zdanie obywateli przestaje nagle mieć znaczenie.
This agreement does not fully reflect our ambitions under the Central Asia Strategy any more, nor does it serve to support the kind of relationship we now seek with Tajikistan.Ta umowa nie odzwierciedla już w pełni naszych ambicji w ramach strategii wobec Azji Środkowej, ani też nie wspiera tego rodzaju relacji, jakie pragniemy nawiązać z Tadżykistanem.
Any more than a flesh wound and you get the sameCoś więcej niż mały postrzał w nogi i będziesz tego bardzo żałował
I won' t take any more of your timeNie będę wam zabierał więcej czasu
The entry referred to in paragraph ‧ may be deleted on the sole grounds that the specific requirements laid down in the decision on the grant of a compulsory licence or the financial and technical capacities established pursuant to paragraph ‧ have undergone change more than one year after the grant of the compulsory licence and within any time-limit stipulated in that grantWpis określony w ust. ‧ można skreślić wyłącznie w sytuacji, gdy szczególne wymagania ustanowione w decyzji o przyznaniu licencji przymusowej lub finansowe i techniczne zdolności ustalone na podstawie ust. ‧ uległy zmianie po upływie roku od przyznania licencji przymusowej i w trakcie okresu określonego w decyzji o przyznaniu
If we had been talking about any other state than Israel, the resolution would have been much more forceful.Gdybyśmy mówili o jakimkolwiek innym państwie, a nie o Izraelu, rezolucja ta miałaby znacznie większą siłę oddziaływania.
I think that all Europe has understood that we are not joking any more and that the rights of the individual, of our citizens, and the values of our society must be handled seriously.Wydaje mi się, że cała Europa zrozumiała, że już nie żartujemy i że prawa jednostek, naszych obywateli, a także wartości, którymi kieruje się społeczeństwo, muszą być traktowane poważnie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 281885 zdań frazy any more.Znalezione w 66,127 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.