wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • jeszcze trochę, kilka   

Pozostałe znaczenia:

 
In negative or interrogative constructions: from a given time onwards; longer, again.
 
in negative or interrogative constructions
 
(colloquial, chiefly Northern Ireland, US) In positive constructions: now, from now on.
 
To a greater extent (than).

Przykładowe zdania z "any more", pamięć tłumaczeniowa

add example
We' ve been coming here for more years than I want to remember... more years than any of us want to admitPrzychodzimy tutaj przez więcej lat niż chciałbym pamiętać... więcej lat niż każdy z nas chciałby przyznać
whereas, under the existing Treaties, the means of redress for citizens of the Union in relation to AFSJ measures are still more limited than in other areas of EU activity, whereas the ECJ’s powers are limited, in particular in the area of police and judicial cooperation in criminal matters and whereas, in addition, some Member States still restrict dialogue between the EU courts and national courts in this area; whereas the Council should postpone the adoption of any measure which might affect fundamental rights until the Treaty of Lisbon has been ratifiedmając na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi traktatami obywatele Unii mają wciąż mniejsze możliwości dochodzenia odszkodowania w odniesieniu do środków związanych z PWBS niż w innych dziedzinach działalności UE, że uprawnienia ETS są ograniczone, zwłaszcza w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, i mająca na uwadze, że niektóre państwa członkowskie nadal ograniczają dialog między sądami UE i krajowymi w tej dziedzinie; mając na uwadze, że Rada powinna odłożyć na okres po ratyfikacji Traktatu z Lizbony przyjmowanie wszelkich środków mogących mieć wpływ na prawa podstawowe
They' re not going to let you in any moreJuż więcej cię nie wpuszczą
Any two or more committees or subcommittees may jointly consider matters falling within their competence , but they may not take a decision .Dwie lub więcej komisji lub podkomisji mogą przystąpić do wspólnego rozpatrywania spraw leżących w zakresie ich kompetencji , jednak bez możliwości podejmowania decyzji .
Any amounts paid in respect of additional duties under the provisional safeguard measures imposed by Commission Regulation (EC) No ‧ in relation to product Nos ‧ and ‧, more particularly described in Annex ‧, shall be refunded as soon as possibleWszelkie kwoty zapłacone w związku z dodatkowymi należnościami celnymi na podstawie tymczasowych środków ochronnych nałożonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ [‧] w odniesieniu do wyrobów nr ‧, ‧ i ‧, bardziej szczegółowo opisanych w załączniku I, zwraca się możliwie najszybciej
Nothing' s private any moreNie ma juz osobistych spraw
Consequently, there is a need to set up a wider EU framework for financial supervision and to involve the European Central Bank more closely in supervision to solve any problems in the financial system.Dlatego też istnieje potrzeba utworzenia szerszych ram unijnych dla nadzoru finansowego oraz głębszego zaangażowania EBC w nadzór w celu rozwiązywania wszelkich problemów, jakie pojawiają się w systemie finansowym.
On the one hand, we are offering farmers support to set up artificial nests for birds, while on the other, we decree, for purposes of supporting grazing land, that the proportion of trees and shrubs may be no more than one third, and that farmers must cut out any trees in excess of that limit.Z jednej strony zapewniamy rolnikom wsparcie na tworzenie sztucznych gniazd dla ptaków, a z drugiej ustalamy, że jeśli rolnicy chcą uzyskać wsparcie na uprawę gruntów, udział drzew i krzewów nie może przekraczać jednej trzeciej i zainteresowani muszą wyciąć wszystkie drzewa powodujące przekroczenie tego limitu.
not less than ‧ % and not more than ‧ % actual alcoholic strength by volume except certain quality wines psr having a high residual sugar content without having undergone any enrichment, for which the actual alcoholic strength may be less than ‧ % but not less than ‧ %nie mniej niż ‧% i nie więcej niż ‧% rzeczywistej zawartości alkoholu według objętości z wyjątkiem pewnych win o wysokiej zawartości pozostałościowego cukru bez poddawania żadnemu wzbogacaniu, dla którego rzeczywista zawartość alkoholu może być mniejsza niż ‧% lecz nie mniej niż ‧%
Most economists agree with us that this fund will not rescue the euro any more than the arrangements under the Stability and Growth Pact were able to.Większość ekonomistów zgadza się z nami, że fundusz nie okaże się większym sukcesem niż ustalenia w ramach paktu stabilności i wzrostu, jeśli chodzi o ocalenie euro.
The EESC has always championed any initiative that seeks to streamline legislation, all the more so when sensitive issues such as safety and the environment are involvedEKES od zawsze popiera wszelkie inicjatywy mające na celu uproszczenie prawodawstwa, tym bardziej gdy może ono dotyczyć kwestii delikatnej natury, takich jak bezpieczeństwo czy środowisko naturalne
Any variation will have a quantity limitation on one or more constituent parts of the load and would be permitted only if all reasonably practicable measures have been taken to prevent the explosives being brought into contact with, or otherwise endangering or being endangered by, any such goodsKażda wersja będzie mieć ograniczenia ilościowe dotyczące jednego lub wielu elementów składowych ładunku i będzie dopuszczona jedynie pod warunkiem że przedsięwzięto wszelkie uzasadnione, wykonalne praktycznie środki celem uniemożliwienia stykania się materiałów wybuchowych lub stwarzania zagrożenia w inny sposób przez wszelkie tego rodzaju towary
a different type of braking equipment, with more particular reference to the presence or otherwise of equipment for braking a trailer or any presence of electric braking systemróżnych typów wyposażenia hamulcowego, szczególnie w odniesieniu do obecności lub braku wyposażenia do hamowania przyczepy lub obecności elektrycznego układu hamulcowego
I can' t believe you won' t be my sister any moreNie do wiary, że nie będziesz moją siostrą
He cannot trust anybody any moreNie może już nikomu ufać
Debug level of the program. Increase to show more verbose debug output of program. This is helpful if you have any trouble with your VPN cPoziom debugowania programu. Zwiększ poziom, aby otrzymywać więcej informacji z programu. Przydatne przy rozwiązywaniu problemów z połączeniami VPN
A variety shall be regarded as distinct if, when acceptance is applied for it differs markedly, in one or more important morphological or physiological characters, from any other variety accepted or submitted for acceptance in the Member State in questionDana odmiana jest odrębna, jeśli w momencie złożenia wniosku o jej zatwierdzenie różni się w sposób zdecydowany, jedną lub więcej ważnymi cechami morfologicznymi lub fizjologicznymi, od każdej innej odmiany zatwierdzonej lub której wniosek o zatwierdzenie został złożony w danym Państwie Członkowskim
information system means any device or group of inter-connected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of computer data, as well as computer data stored, processed, retrieved or transmitted by them for the purposes of their operation, use, protection and maintenancesystem informatyczny oznacza wszelkie urządzenia lub grupę połączonych lub powiązanych urządzeń, z których jedno lub więcej, zgodnie z oprogramowaniem, dokonuje automatycznego przetwarzania danych komputerowych, jak również danych przechowywanych, przetwarzanych, odzyskanych lub przekazanych przez nie w celach ich eksploatacji, użycia, ochrony lub utrzymania
The milk may not undergo any form of standardisation and must be stored at a temperature of not more than ‧ °C in order to prevent the development of micro-organismsPonadto mleko to nie jest poddawane żadnemu procesowi normalizacji i jest odpowiednio przechowywane w temperaturze poniżej ‧ °C w celu uniknięcia rozwoju mikroorganizmów
They can' t make it any more obviousW ogóle się nie czają
If a dispute arises between two or more Contracting Parties about the interpretation or application of this Convention, they shall seek a solution by negotiation or by any other means of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute, if appropriate with assistance by the International CommissionW przypadku powstania sporu między dwiema lub więcej Umawiającymi się Stronami w sprawie wykładni lub stosowania niniejszej Konwencji dążą one do znalezienia rozwiązania na drodze negocjacji lub w jakikolwiek inny sposób rozstrzygania sporów możliwy do przyjęcia przez strony sporu, a jeśli sytuacja tego wymaga, przy pomocy Międzynarodowej Komisji
The policies of the Bush administration, of the total deregulation of world markets, of complete laissez faire, where anyone can take any measure whatsoever anywhere, is now bankrupt, and Europe has the opportunity to fill the resulting vacuum with a new, more social, economic order in Europe and worldwide.Polityka administracji Busha, charakteryzująca się całkowitym rozregulowaniem światowych rynków, całkowite laissez faire, pozwalająca każdemu podejmować dowolne działania w każdym miejscu teraz się załamała i Europa ma okazję wypełnić powstałą próżnię, wprowadzając nowy, bardziej społeczny, porządek gospodarczy w Europie i na całym świecie.
In the case of trichlorobenzene, with a more limited use as an intermediate for certain herbicides and as a process solvent in closed systems, restrictions are to be placed on any use above ‧,‧ % by mass in any use except as an intermediateW wypadku trichlorobenzenu, o bardziej ograniczonym użyciu jako półproduktu dla niektórych herbicydów i jako rozpuszczalnika w procesach produkcyjnych w systemach zamkniętych, mają być wprowadzone ograniczenia na wszelkie użycia w stężeniach powyżej ‧,‧ % wagowo za wyjątkiem użycia jako półproduktu
I suddenly found I couldn' t write any moreNagle odkryłam, że nie mogę już pisać
Any more questions, officer?Jeszcze jakieś pytania, oficerze?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 281885 zdań frazy any more.Znalezione w 51,148 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.