wymowa: IPA: œŋ̩zaɪətɪs /æŋzˈaɪəti/ œŋ̩zaɪətɪ    

Tłumaczenia na język polski:

 • lęk     
   
  uczucie niepokoju, obawy przed czymś, co może być groźne
   
  psych. psychologia strach pojawiający się bez przyczyny;
   
  An unpleasant complex combination of emotions that includes fear, apprehension and worry, and is often accompanied by physical sensations such as palpitations, nausea, chest pain and/or shortness of breath.
 • niepokój     
  (Noun  )
   
  concern
 • lek   
  (Noun  m)
   
  pathological condition
 • trwoga   
   
  lęk, obawa przed czymś, co ma się wydarzyć
 • bojaźń   
 • frasobliwość   
 • obawa   
 • pragnienie   
 • strach   
 • zaniepokojenie   
 • zmartwienie   

Pozostałe znaczenia:

 
niepokój, trwoga, obawa, lęk, bojaźń, frasobliwość, zatroskanie
 
An uneasy or distressing desire (for something).
 
anxiety (about the future)
 
eager desire
 
An unpleasant state of mental uneasiness or concern about some uncertain event.
 
Lack of calm, peace, or ease.
 
(pathology) A state of restlessness and agitation, often accompanied by a distressing sense of oppression or tightness in the stomach.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

castration anxiety; kompleks kastracyjny
environmental anxietyekologiczna troska
is cause for anxietyjest powodem do niepokoju
there is no reason for anxietynie ma powodu do obaw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "anxiety", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mothers' parental attitudes vs timidity and sense of anxiety of their junior high school age children.Postawy rodzicielskie matek a nieśmialość i poczucie lęku ich dzieci w wieku gimnazjalnym.
Insomnia Depression, libido decreased, anxiety Confusional stateBezsenność Depresja, osłabienie popędu płciowego, lęk Stan splątania
The need for dominance and the level of anxiety, aggression and emotional control on sex offenders.Potrzeba dominacji a poziom lęku, agresji oraz kontroli emocjonalnej u sprawców przestępstw seksualnych.
" Just hearing your voice would melt all my anxiety" Tylko słysząc twój głos utopiłbym wszystek mój niepokój
I shall look with anxiety to your future movements...... and I trust whenever I shall hear of the ‧ st Brigade...... on the field of battle...... it will be of still nobler deeds achieved and higher reputation wonZ uwagą będę śledził wasze działania...... i wierzę, że kiedykolwiek usłyszę o ‧- wszej Brygadzie...... na polu bitwy...... będą to słowa dodające szlachetności dobremu imieniu, które już posiadacie
Had she not suffered enough? But now she triumphed, and the love so long pent up burst forth in full joyous bubblings. She tasted it without remorse, without anxiety, without trouble.Czyż nie dosyć się wycierpiała? I wreszcie nadeszła chwila tryumfu: miłość, powściągana tak długo, buchnęła radosną kaskadą. Syciła się nią bez wyrzutów, bez niepokojów, bez wstydu.
In patients with influenza who were receiving Tamiflu, there have been postmarketing reports of convulsions and delirium (including symptoms such as altered level of consciousness, confusion, abnormal behaviour, delusions, hallucinations, agitation, anxiety, nightmares), in a very few cases resulting in accidental injury or fatal outcomesPo wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnym
'Anxiety to maintain internal control', with 'little interest in seeking popular consent' on which to base the rule of a political elite."Dążenia do utrzymania kontroli wewnętrznej”, które "w znikomym stopniu zabiegają o zgodę społeczną jako podstawę ich rządów”.
The symptoms of depression vary from one person to another, but often include deep sadness, feelings of worthlessness, loss of interest in favourite activities, sleep disturbances, feeling of being slowed down, feelings of anxiety, changes in weightObjawy depresji są odmienne u różnych osób, ale często obejmują one głęboki smutek, poczucie braku wartości, utratę zainteresowania ulubionymi czynnościami, zaburzenia snu, uczucie spowolnienia, uczucie niepokoju, zmiany masy ciała
Anxiety about human being's dignity of dying in XXI centuryTroska o godność umierania człowieka XXI wieku
Social Anxiety Disorder/Social Phobia The efficacy of paroxetine in the treatment of social anxiety disorders in adults was investigated in some short-term and long-term studiesZespół Lęku Społecznego/Fobia Społeczna (Social Anxiety Disorder/Social Phobia) Skuteczność paroxetinu w leczeniu zespołu lęku społecznego u dorosłych badano w badaniach krótkoterminowych oraz długoterminowych
The ontology of anxiety. A study on the philosophy of man.Ontologia lęku. Studium z filozofii człowieka.
abnormal dreams, anxiety, depression, insomnianieprawidłowe sny, lęk, depresja, bezsenność
It' s been years since I felt such a mix of anxiety and anticipationJestem pełen oczekiwań i pragnienia, a to jest coś czego nie czułem od lat
It is also important to point out the stress and strain that anxiety about cancer can causePonadto istotne jest zdanie sobie sprawy ze stresu i obciążenia, które może powodować obawa przed zachorowaniem na raka
This includes all of the main political groups and brings me into contact with many trade unionists - not only in Brussels and Strasbourg, but out in the regions - and I can tell you that there is widespread and spreading anxiety because of the imbalance thrown up by these judgments.Są w niej reprezentowane wszystkie główne grupy polityczne. Dzięki temu mam również kontakt z wieloma związkowcami, nie tylko w Brukseli i w Strasburgu, lecz w regionach, i mogę państwu powiedzieć, że brak równowagi, który uwidoczniły wspomniane wyroki, budzi powszechne i wszechogarniające zaniepokojenie.
Parental attitudes and styles of education and their impact on the level of anxiety among young people.Postawy rodzicielskie i style wychowawcze a poziom lęku u młodzieży.
The impact of classical and popular music on eliminating stress and anxiety in patients during endoscopyWpływ muzyki klasycznej i rozrywkowej na zniwelowanie stresów i lęków u pacjentów podczas endoskopii
paranoia, psychomotor agitation, delusion, confusional state, anxiety, aggression, nervousness, disorientationparanoja, pobudzenie psychoruchowe, urojenia, stan splątania świadomości, niepokój, agresja, nerwowość, dezorientacja
Coping strategies and trait anxiety among university graduates seeking employment in their fields of specializationStrategie radzenia sobie ze stresem, w kontekście lęku jako cechy u absolwentów szkół wyższych poszukujących pracy w swoim zawodzie.
fears / anxiety of the children of the younger school age (7 to 10 years).lęki u dzieci w młodszym wieku szkolnym 7-10 lat.
Dizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactionsDo najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie oraz bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierna potliwość i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika
Sense of coherence and anxiety in prison isolation conditionsPoczucie koherencji i lęku a funkcjonowanie w warunkach izolacji więziennej
Anxiety Level and the Knowledge of the Pregnant about Salubrious Behaviour during the Period of Pregnancy and PuerperiumPoziom lęku a wiedza ciężarnych na temat zachowań zdrowotnych w okresie ciąży i połogu
Discontinuation of treatment Acute symptoms such as sweating, insomnia, tremor, anxiety, nausea, or vomiting have been reported very rarely (< ‧ %) when olanzapine is stopped abruptlyPrzerwanie leczenia Bardzo rzadko (< ‧, ‧ %), w przypadku nagłego przerwania stosowania olanzapiny zgłaszano wystąpienie ostrych objawów, takich jak: pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności lub wymioty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 874 zdań frazy anxiety.Znalezione w 1,945 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.