wymowa: IPA: œŋ̩zaɪətɪs /æŋzˈaɪəti/ œŋ̩zaɪətɪ    

Tłumaczenia na język polski:

 • lęk     
   
  uczucie niepokoju, obawy przed czymś, co może być groźne
   
  psych. psychologia strach pojawiający się bez przyczyny;
   
  An unpleasant complex combination of emotions that includes fear, apprehension and worry, and is often accompanied by physical sensations such as palpitations, nausea, chest pain and/or shortness of breath.
 • niepokój     
  (Noun  )
   
  concern
 • lek   
  (Noun  m)
   
  pathological condition
 • trwoga   
   
  lęk, obawa przed czymś, co ma się wydarzyć
 • bojaźń   
 • frasobliwość   
 • obawa   
 • pragnienie   
 • strach   
 • zaniepokojenie   
 • zmartwienie   

Pozostałe znaczenia:

 
niepokój, trwoga, obawa, lęk, bojaźń, frasobliwość, zatroskanie
 
An uneasy or distressing desire (for something).
 
anxiety (about the future)
 
eager desire
 
An unpleasant state of mental uneasiness or concern about some uncertain event.
 
Lack of calm, peace, or ease.
 
(pathology) A state of restlessness and agitation, often accompanied by a distressing sense of oppression or tightness in the stomach.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

castration anxiety; kompleks kastracyjny
environmental anxietyekologiczna troska
is cause for anxietyjest powodem do niepokoju
there is no reason for anxietynie ma powodu do obaw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "anxiety", pamięć tłumaczeniowa

add example
Then Charles, having buckled his patient into the machine, went home, where Emma, all anxiety, awaited him at the door.Karol zaś, uwięziwszy nogę pacjenta w maszynerii, udał się do domu, gdzie na progu oczekiwała go niespokojna Emma.
Acute symptoms such as sweating, insomnia, tremor, anxiety, nausea and vomiting have been reported when olanzapine is stopped abruptlyW przypadku nagłego przerwania stosowania olanzapiny zgłaszano wystąpienie ostrych objawów, takich jak: pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności lub wymioty
Depression, anxietyDepresja, lęk
I discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.Dostrzegam pewien rodzaj rywalizacji, czy, powiedzmy, niepokoju, wśród posłów.
Anxieties in a peasant's everyday life in Galicia in the second half of the 19th century (1846-1914)Lęki w życiu codziennym chłopów w Galicji w latach 1846-1914
(PL) Madam President, Iran, under the government of Mahmoud Ahmadinejad, is a cause of grave anxiety due to the nuclear ambitions of its rulers.Pani Przewodnicząca! Rządzony przez Mahmuda Ahmadineżada Iran wywołuje poważny niepokój ze względu na ambicje nuklearne jego władz.
pimozide or sertindole (used to treat schizophrenia), triazolam or oral (taken by mouth) midazolam (used to treat anxiety or sleep disorders), ergot derivatives (used to treat headaches), astemizole or terfenadine (used to treat allergies or hay fever), the statins simvastatin or lovastatin (used to lower blood cholesterol) or amioradone, bepridil, flecainide, propafenone or quinidine (used to treat heart disorders), and metoprolol (used to treat heart failureżołądkowych), pimozyd lub sertindol (lek stosowany w schizofrenii), triazolam lub doustnie przyjmowany midazolam (stosowany w zaburzeniach lękowych i snu), pochodne ergotaminy (w bólach głowy), astemizol lub terfenadynę (stosowane do leczenia alergii lub gorączki siennej), statyny: symwastatynę lub lowastatynę (stosowane w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi), amiodaron, beprydyl, flekainid, propafenon, chinidynę (stosowane w chorobach serca) oraz metroprolol (stosowany w leczeniu niewydolności serca
Generalised Anxiety Disorder The efficacy of paroxetine in the treatment of GAD in adults was investigated in some short-term and long-term studiesUogólniony Zespół Lękowy (Generalised Anxiety Disorder) Skuteczność paroxetinu w leczeniu uogólnionego zespołu lękowego u dorosłych badano w badaniach krótkoterminowych oraz długoterminowych
Hallucinations, manic reaction, confusion, agitation, anxiety and associated symptoms (e. g. nervousness), impaired concentration and thought process (e. g. depersonalisation), panic attacks, suicidal thoughts and behaviour (these symptoms may be due to the underlying disease), very rarely serotonin syndromeOmamy, reakcje maniakalne, splątanie, pobudzenie, lęk i towarzyszące mu objawy (np. nerwowość), zaburzenia koncentracji i procesu myślenia (np. depersonalizacja), napady paniki, myśli i zachowania samobójcze (objawy te mogą być spowodowane przez chorobę zasadniczą), bardzo rzadko zespół serotoninowy
There should be no noticeable effects on cessation of treatment with Rapinyl, but possible symptoms of withdrawal are anxiety, tremor, sweating, paleness, nausea and vomitingNie powinny wystąpić zauważalne objawy odstawienne Rapinylu, ale możliwe objawy to niepokój, drżenie, pocenie się, bladość skóry, nudności oraz wymioty
Had she not suffered enough? But now she triumphed, and the love so long pent up burst forth in full joyous bubblings. She tasted it without remorse, without anxiety, without trouble.Czyż nie dosyć się wycierpiała? I wreszcie nadeszła chwila tryumfu: miłość, powściągana tak długo, buchnęła radosną kaskadą. Syciła się nią bez wyrzutów, bez niepokojów, bez wstydu.
Asthma parameters and level of anxiety at mothers and their ill children in the age 9-12Parametry astmy a poziom lęku matek i ich chorych dzieci w wieku 9-12 lat
Your doctor may continue to give you CYMBALTA when you are feeling better to prevent your depression or anxiety from returningNawet jeżeli nastąpi poprawa stanu pacjenta, lekarz może zalecić kontynuowanie przyjmowania leku CYMBALTA, aby zapobiec nawrotowi depresji lub lęku
You might feel drowsy if OLANZAPINE NEOPHARMA is taken in combination with antidepressants or medicines taken for anxiety or to help you sleep (tranquillisersStosowanie leku OLANZAPINE NEOPHARMA w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, uspokajającymi lub nasennymi może wywoływać senność
It will need to be a report which expresses the anxiety of citizens and politicians, but - and here there is political disagreement between us and the rapporteur and his faction - not only with the emphasis solely on fears and anxieties, but also with prospects for the future.Musi to być sprawozdanie wyrażające niepokoje obywateli i polityków, lecz - i w tym miejscu brak jest politycznego porozumienia między nami a sprawozdawcą i jego frakcją - bez uwydatniania wyłącznie obaw i niepokojów, ale także z uwzględnieniem perspektyw na przyszłość.
Patients with dementia associated with Parkinson s disease experience some side effects more frequently and also some additional side effects: trembling (very common), difficulty in sleeping, anxiety, restlessness, worsening of Parkinson s disease or development of similar symptoms (muscle stiffness, difficulty in carrying out movements), abnormally slow or uncontrollable movements, slow heart beat, too much saliva and dehydration (common), irregular heart beat and poor control of movements (uncommonU pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona niektóre działania niepożądane występowały częściej, a niektóre także dodatkowo: drżenie (bardzo często), trudności ze snem, lęk, niepokój, nasilenie choroby Parkinsona lub podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu), nieprawidłowo wolne lub trudne do opanowania ruchy, wolne bicie serca, nadmierne wydzielanie śliny i odwodnienie (często), nieregularne bicie serca i słaba kontrola nad ruchami (niezbyt często
whereas children in Europe are exposed at an early age to depictions of horror, pornography and violence in the media, and this can have devastating psychological and social effects on children, such as anxiety, depression, increased aggressiveness and problems at schoolmając na uwadze, że dzieci w Europie już w młodym wieku konfrontowane są z obrazami z gatunku horroru, scenami pornograficznymi i scenami przemocy, oraz że przemoc pokazywana w mediach może mieć pustoszące skutki psychospołeczne, takie jak stany lękowe i depresje, wzrost agresywności i problemy w szkole
In support of the claim for damages, the applicant submits that the implied decision rejecting his request left him in a state of uncertainty and anxiety which persisted for a number of months, giving rise to consequent material and non-material lossNa poparcie wniosku o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia skarżący twierdzi, że dorozumiana decyzja oddalająca jego wniosek postawiła go w stan niepewności i niepokoju, trwającego kilka miesięcy wyrządzając mu w konsekwencji szkodę majątkową oraz krzywdę
Temperament and the severity and types of anxiety in school children.Cechy temperamentu a nasilenie i rodzaje lęków u młodzieży gimnazjalnej.
Motivation type, anxiety , and language attainment. A study of adult language school studentsWpływ motywacji i stresu na osiągnięcia w nauce języka. Studium przypadku dorosłych uczących się w szkołach językowych.
The control of anger, fear and depression at patients with anxiety disturbance on the first and the last stage of medical treatment. The aspect of nurseing care.Kontrola emocji gniewu, lęku i depresji u chorych z zaburzeniami lękowymi w początkowej oraz końcowej fazie leczenia stacjonarnego. Aspekty opieki pielęgniarskiej.
Anxiety and depression and social support of parents of children with Down syndrome from the Association of Parents and friends of children with Down syndromeLęk i depresja a wsparcie społeczne rodziców dzieci z Zespołem Downa ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie.
medicines used for treating anxiety (tranquillisersleków stosowanych w leczeniu lęku (trankwilizatory
Discontinuation of treatment Acute symptoms such as sweating, insomnia, tremor, anxiety, nausea, or vomiting have been reported very rarely (< ‧ %) when olanzapine is stopped abruptlyBardzo rzadko (< ‧, ‧ %), w przypadku nagł przerwania stosowania olanzapiny zgł
The influence of single session of Iyengar's hatha yoga and physical excerise on state and trait anxietyPorównianie wpływu treningu opartego na technikach hatha jogi metodą Iyengara oraz ćwiczeń fizycznych na cechę i stan lęku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 890 zdań frazy anxiety.Znalezione w 1,128 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.