wymowa: IPA: œŋ̩zaɪətɪs /æŋzˈaɪəti/ œŋ̩zaɪətɪ    

Tłumaczenia na język polski:

 • lęk     
   
  uczucie niepokoju, obawy przed czymś, co może być groźne
   
  psych. psychologia strach pojawiający się bez przyczyny;
   
  An unpleasant complex combination of emotions that includes fear, apprehension and worry, and is often accompanied by physical sensations such as palpitations, nausea, chest pain and/or shortness of breath.
 • niepokój     
  (Noun  )
   
  concern
 • lek   
  (Noun  m)
   
  pathological condition
 • trwoga   
   
  lęk, obawa przed czymś, co ma się wydarzyć
 • bojaźń   
 • frasobliwość   
 • obawa   
 • pragnienie   
 • strach   
 • zaniepokojenie   
 • zmartwienie   

Pozostałe znaczenia:

 
niepokój, trwoga, obawa, lęk, bojaźń, frasobliwość, zatroskanie
 
An uneasy or distressing desire (for something).
 
anxiety (about the future)
 
eager desire
 
An unpleasant state of mental uneasiness or concern about some uncertain event.
 
Lack of calm, peace, or ease.
 
(pathology) A state of restlessness and agitation, often accompanied by a distressing sense of oppression or tightness in the stomach.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

castration anxiety; kompleks kastracyjny
environmental anxietyekologiczna troska
is cause for anxietyjest powodem do niepokoju
there is no reason for anxietynie ma powodu do obaw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "anxiety", pamięć tłumaczeniowa

add example
This product can cause sleepiness which may be increased by alcohol or anti-anxiety medicinesProdukt ten może powodować senność, która może zwiększać się po alkoholu lub lekach przeciwlękowych
Fukushima will also be a source of anxiety for years to come.Również Fukushima będzie przez wiele kolejnych lat przyczyną obaw.
All of a sudden I' m in the middle of an anxiety attack- my heart' s beatin ' fast and I start sweatin ' like a pigI nagle dopada mnie rozgoryczenie- serce zaczyna mi bić szybciej i zaczynam się pocić jak świnia
insomnia anxiety symptoms, confusion and disorientation, depression, depressed mood, mood disorders and disturbances, nightmare, hallucination, mental disordersbezsenność objawy niepokoju, stany splątania i dezorientacja, depresja, pogorszenie nastroju, zaburzenia nastroju, koszmary senne, omamy, zaburzenia umysłowe
abnormal dreams, anxiety, depression, insomnianieprawidłowe sny, lęk, depresja, bezsenność
Depression, insomnia, emotional lability Suicidal ideation, aggressive reaction, confusion, behaviour disorder, agitation, somnambulism, anxiety, nervousness, sleep disorder, abnormal dreaming, apathyDepresja, bezsenność, labilność emocjonalna Myśli samobójcze, zachowanie agresywne, splątanie, zaburzenia zachowania, pobudzenie, somnambulizm, lęk, nerwowość, zaburzenia snu, niezwykłe sny, apatia
Rare side effects These may affect up to ‧ in every ‧ people treated with Arixtra. allergic reaction internal bleeding in the brain or abdomen anxiety or confusion headache fainting or dizziness, low blood pressure drowsiness or tiredness flushing coughing leg pain or stomach pain diarrhoea or constipation indigestion wound infection increase in bilirubin (a substance produced by the liver) in the blood reduction in potassium in your bloodRzadkie działania niepożądane Mogą wystąpić nie częściej niż u ‧ na ‧ osób otrzymujących lek Arixtra. • reakcja alergiczna • krwawienie wewnętrzne w mózgu lub w jamie brzusznej • lęk lub dezorientacja • ból głowy • omdlenia lub zawroty głowy, obniżenie ciśnienia krwi • senność lub zmęczenie • zaczerwienienie skóry • kaszel • ból kończyn dolnych lub ból brzucha • biegunka lub zaparcie • niestrawność • zakażenie rany
I remember the anxiety engendered by the knowledge that the land and sky were closed off, that the soldiers of the army of occupation were protecting the iron curtain.Pamiętam niepokój wywołany świadomością, że ziemia i niebo są odcięte, że żołnierze okupujących wojsk strzegli żelaznej kurtyny.
Disorders of the nerves and senses such as convulsions, tremor, dizziness, depression, drowsiness, numbness, muscle spasms, anxiety, changes in thinking or moodZaburzenia dotyczące układu nerwowego i zmysłów, takie jak: drgawki, drżenie, zawroty głowy, depresja, senność, uczucie drętwienia, skurcze mięśniowe, lęk, zaburzenia myślenia lub nastroju
Performance anxiety?Psychologiczna impotencja?
Your Majesty has no cause for anxietyWasza wysokość nie ma powodów do niepokojów
Dizziness, sensory disturbances (including paraethesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache and flu syndrome are the most commonly reported reactionsNajczęściej zgłaszano następujące objawy: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne sny), pobudzenie lub lęk, nudności i (lub) wymioty, drgawki, ból głowy i objawy grypopodobne
[ Sydney' s Voice ]This anxiety over your father... is understandable, Miss ParkerTen niepokój o twojego ojca... jest to zrozumiałe, panno Parker
Generalised Anxiety Disorder The efficacy of paroxetine in the treatment of GAD in adults was investigated in some short-term and long-term studiesUogólniony Zespół Lękowy (Generalised Anxiety Disorder) Skuteczność paroxetinu w leczeniu uogólnionego zespołu lękowego u dorosłych badano w badaniach krótkoterminowych oraz długoterminowych
The influence of violence in films on the level of aggression among people with variuos temperamental features and level of anxiety.Wpływ przemocy w filmach na poziom agresji osób o różnych cechach temperamentu i różnym poziomie lęku.
Patients with dementia associated with Parkinson s disease experience some side effects more frequently and also some additional side effects: trembling (very common), difficulty in sleeping, anxiety, restlessness, worsening of Parkinson s disease or development of similar symptoms (muscle stiffness, difficulty in carrying out movements), abnormally slow or uncontrollable movements, slow heart beat, too much saliva and dehydration (common), irregular heart beat and poor control of movements (uncommonU pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona niektóre działania niepożądane występowały częściej a niektóre także dodatkowo: drżenie (bardzo często), trudności ze snem, lęk, niepokój, nasilenie choroby Parkinsona lub podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu), nieprawidłowo wolne lub trudne do opanowania ruchy, wolne bicie serca, nadmierne wydzielanie śliny i odwodnienie (często), nieregularne bicie serca i słaba kontrola nad ruchami (niezbyt często
Level of anxiety, personality and experience of surgery of otolaryngological peoplePoziom lęku i osobowość a doświadczanie zabiegu chirurgicznego przez osoby z nowotworami głowy i szyi
Anxiety control as an important element of a patient preoperative management.Eliminacja lęku jako istotny element w psychicznym przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego.
The following additional adverse reactions have been observed with Exelon transdermal patches: anxiety, delirium, pyrexia (commonDodatkowo obserwowano po zastosowaniu produktu leczniczego Exelon system transdermalny następujące działania niepożądane: niepokój, majaczenie, gorączka (często
None of the promises made to the European people in order for them to accept the loss of their independence, their sovereignty, their identity and their culture have been kept: neither growth, nor full employment, nor prosperity, nor security, and the predominant feeling is of anxiety as we stand on the brink of a looming systemic crisis: energy, food and financial crises.Nie dotrzymano żadnej z obietnic złożonych mieszkańcom Europy, aby skłonić ich do akceptacji utraty swej niezależności, suwerenności, tożsamości oraz kultury: ani wzrostu, ani pełnego zatrudnienia, ani dobrobytu, ani bezpieczeństwa, a dziś, gdy stoimy w przededniu nadciągającego kryzysu energetycznego, żywnościowego i finansowego, dominującym odczuciem jest niepokój.
Aggresive media language versus level offear and anxiety of everyday press readersAgresywny język mediów a poczucie zagrożenia i poziom lęku czytelników prasy codziennej
Created a lot of anxietyStwarza dużo niepokoju
Temperament and the severity and types of anxiety in school children.Cechy temperamentu a nasilenie i rodzaje lęków u młodzieży gimnazjalnej.
Moral Identity in the context of attribution of immoral behavoiurs causes and anxiety.Tożsamość moralna w kontekście atrybucji przyczyn zachowań niemoralnych i lęku.
fears / anxiety of the children of the younger school age (7 to 10 years).lęki u dzieci w młodszym wieku szkolnym 7-10 lat.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 890 zdań frazy anxiety.Znalezione w 0,683 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.