Przykładowe zdania z "aluminum trioxide", pamięć tłumaczeniowa

add example
Diboron trioxideTritlenek boru
Magnesium and sulphur expressed as water-soluble magnesium oxide and sulphur trioxideMagnez i siarka wyrażone jako tlenek magnezu i tritlenek siarki, rozpuszczalne w wodzie
This Method applies to fertilisers for which a declaration of the water-soluble sulphur trioxide is provided for in Annex IMetodę stosuje się do nawozów, dla których podanie zawartości rozpuszczalnego w wodzie trójtlenku siarki jest ustalone w załączniku I
Dinickel trioxide (Cas NoTritlenek diniklu (CAS nr
However, the minimum content of sulphur trioxide and magnesium oxide laid down for the existing magnesium sulphate fertiliser type is set too high to allow the addition of micro-nutrientsJednakże minimalna zawartość trójtlenku siarki i tlenku magnezu, określona dotychczas dla typu nawozu z siarczanem magnezu rozłożonym, jest zbyt wysoka, by pozwolić na dodanie mikroskładników pokarmowych
TRISENOX ‧ mg/ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxideTRISENOX ‧ mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu
Because arsenic trioxide can affect the heart, patients receiving TRISENOX should be closely monitored, and should have electrocardiograms before and during treatmentJako że trójtlenek arsenu może mieć negatywny wpływ na serce, pacjentów przyjmujący preparat TRISENOX należy uważnie monitorować i przeprowadzać badanie EKG przed leczeniem i w trakcie leczenia
For gaseous sulphur dioxide and trioxide, including acid droplets calculated as SO‧ equivalentw odniesieniu do gazowego ditlenku i tritlenku siarki, włącznie z kropelkami kwasu, obliczanego jako równoważnik SO
One ml contains ‧ mg of arsenic trioxideJeden ml zawiera ‧ mg trójtlenku arsenu
% of sulphur trioxide (SO‧), i.e. ‧ % S% trójtlenku siarki (SO‧), tj. ‧ % S
chromium trioxidetritlenek chromu
The risk assessment is based on current practices related to the life-cycle of the five related chromium (VI) substances, chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromate, sodium chromate and sodium dichromate, produced in or imported into the European Community as described in the risk assessment forwarded to the Commission by the Member State RapporteurOcena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia pięciu substancji związanych z chromem (VI): tritlenku chromu, dichromianu amonu, dichromianu potasu, chromianu sodu i dichromianu sodu produkowanych we Wspólnocie Europejskiej lub do niej przywożonych, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
Total sulphur trioxideTritlenek siarki ogólny
Nutrients shall be indicated both in words and by the appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), calcium (Ca), calcium oxide (CaO), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), boron (B), copper (Cu), cobalt (Co), iron (Fe), manganese (Mn), molybdenum (Mo), zinc (Znskładniki pokarmowe wyraża się zarówno słownie, jak i odpowiednimi symbolami chemicznymi, np. azot (N), fosfor (P), pięciotlenek fosforu (P‧O‧), potas (K), tlenek potasu (K‧O), wapń (Ca), tlenek wapnia (CaO), magnez (Mg), tlenek magnezu (MgO), sód (Na), tlenek sodu (Na‧O), siarka (S), trójtlenek siarki (SO‧), bor (B), miedź (Cu), kobalt (Co), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn
sulphur (S) = sulphur trioxide (SO‧) ×siarka (S) = trójtlenek siarki (SO‧) ×
Nutrients shall be indicated both in words and by appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), calcium (Ca) and calcium oxide (CaOPodawanie składników odżywczych musi następować zarówno w formie słownej, jak i w postaci symboli chemicznych, np. azot (N), fosfor (P), pentatlenek fosforu (P‧O‧), potas (K), tlenek potasu (K‧O), magnez (Mg), tlenek magnezu (MgO), sód (Na), tlenek sodowy (Na‧O), siarka (S), tritlenek siarki (SO‧), wapń (Ca), tlenek wapniowy (CaO
The following formulae shall be used to convert the sodium oxide and sulphur trioxide contents into sodium and sulphur contentsZawartości tlenku sodowego i tritlenku siarki są przeliczane w zawartości sodu i siarki według następujących wzorów
Dinitrogen trioxidetritlenek diazotu
This method applies to fertilizers for which a declaration of the water-soluble sulphur trioxide is provided for in Directive ‧/EECNiniejsza metoda stosowana jest do nawozów, dla których dyrektywa ‧/EWG przewiduje deklarację rozpuszczalnego w wodzie tritlenku siarki
The risk assessment is based on current practices related to the life-cycle of the five related chromium (VI) substances, chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromate, sodium chromate and sodium dichromate produced in or imported into the European Community as described in the risk assessment forwarded to the Commission by the Member State RapporteurOcena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia pięciu substancji związanych z chromem (VI): tritlenku chromu, dichromianu amonu, dichromianu potasu, chromianu sodu i dichromianu sodu produkowanych we Wspólnocie Europejskiej lub do niej przywożonych, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
Arsenic trioxide has been shown to be embryotoxic and teratogenic in animal studies (seeW badaniach na zwierzętach wykazano, że trójtlenek arsenu ma działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt
Theoretical investigations of sulfur trioxide dimers and trimers structuresTeoretyczne badania struktury dimerów i trimerów tlenku siarki (VI)
diboron trioxide; boric oxidetritlenek doboru; tlenek boru
Gold nanoparticles – their stabilization by heteropoly acids and tungsten trioxide and their application in electrocatalysisNanocząstki złota, ich stabilizacja heteropolikwasami i tlenkiem wolframu (VI) oraz zastosowanie w elelktrokatalizie
Arsenic trioxide also causes damage or degradation of the fusion protein Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic Acid Receptor-alpha (PML/RAR alphaPonadto trójtlenek arsenu powoduje uszkodzenie lub degradację białka syntezy białaczki promielocytowej/receptora alfa kwasu retinowego (PML/RAR-alfa
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 195 zdań frazy aluminum trioxide.Znalezione w 4,262 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.