Przykładowe zdania z "aluminum trioxide", pamięć tłumaczeniowa

add example
The risk assessment is based on current practices related to the life-cycle of the five related chromium (VI) substances, chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromate, sodium chromate and sodium dichromate, produced in or imported into the European Community as described in the risk assessment forwarded to the Commission by the Member State RapporteurOcena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia pięciu substancji związanych z chromem (VI): tritlenku chromu, dichromianu amonu, dichromianu potasu, chromianu sodu i dichromianu sodu produkowanych we Wspólnocie Europejskiej lub do niej przywożonych, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
TRISENOX should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to arsenic trioxide or any of the other ingredientsPreparatu TRISENOX nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na trójtlenek arsenu lub którykolwiek składnik preparatu
The influence of arsenic trioxide on cyclin D1 expression in the Jurkat cell line.Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny D1 w linii komórkowej Jurkat.
One ml of TRISENOX contains ‧ mg of Arsenic trioxideJeden ml preparatu TRISENOX zawiera ‧ mg trójtlenku arsenu
% of sulphur trioxide (SO‧), i.e. ‧ % Sprzynajmniej ‧ % tritlenku siarki (SO‧), tzn. ‧ % S
The pentavalent metabolites, MMAV and DMAV, are slow to appear in plasma (approximately ‧ hours after first administration of arsenic trioxide), but due to their longer half-life, accumulate more upon multiple dosing than does AsIIITe pięciowartościowe metabolity MMAV i DMAV pojawiają się w osoczu powoli (w przybliżeniu ‧ godzin po pierwszym podaniu trójtlenku arsenu), ale w wyniku ich dłuższego okresu półtrwania, kumulują się bardziej po wielokrotnych dawkach niż arsen trójwartościowy
Phase ‧ randomized study of concurrent tretinoin and chemotherapy with or without arsenic trioxide (As‧O‧) as initial consolidation therapy followed by maintenance with intermittent tretinoin therapy versus intermittent tretinoin plus mercaptopurine and methotrexate for patients with untreated acute promyelocytic leukemiaRandomizowane badanie ‧ fazy z użyciem tretynoiny w leczeniu skojarzonym z chemioterapią z trójtlenkiem arsenu lub bez trójtlenku arsenu (As‧O‧) w początkowym leczeniu konsolidującym a następnie w leczeniu podtrzymującym obejmującym przerywane leczenie tretynoiną w porównaniu z przerywanym leczeniem tretynoiną z merkaptopuryną i metotreksatem u pacjentów z nieleczoną ostrą białaczką promielocytarną
The inorganic, lyophilized form of arsenic trioxide, when placed into solution, immediately forms the hydrolysis product arsenious acid (AsIIINieorganiczna, liofilizowana postać trójtlenku arsenu po umieszczeniu w roztworze natychmiast hydrolizuje do kwasu arsenawego (AsIII
sulphur (S) = sulphur trioxide (SO‧) ×siarka (S) = trójtlenek siarki (SO‧) ×
Arsenic trioxide causes morphological changes and deoxyribonucleic acid (DNA) fragmentation characteristic of apoptosis in NB‧ human promyelocytic leukaemia cells in vitroTrójtlenek arsenu powoduje zmiany morfologiczne i fragmentację kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) charakterystyczne dla apoptozy w ludzkich komórkach białaczki promielocytowej NB‧ in vitro
One patient (receiving multiple, concomitant medicinal products, including amphotericin B) had asymptomatic torsade de pointes during induction therapy for relapsed APL with arsenic trioxideU jednego pacjenta (otrzymującego kilka leków jednocześnie, w tym amfoterycynę B) podczas leczenia indukującego nawrotu APL trójtlenkiem arsenu wystąpił bezobjawowy przypadek torsade de pointes
After withdrawing the nitrogen feed tube, rapidly introduce ‧ grams of chromium trioxide and ‧ ml of silver nitrate solution via the side arm of the reaction flask (BPo wycofaniu azotu z rurki zasilającej, gwałtownie wprowadzić ‧ gramów tritlenku chromowego (ppkt ‧) i ‧ ml roztworu azotanu srebrowego (ppkt ‧) przez ramię boczne kolby do reakcji (B
Theoretical investigations of sulfur trioxide dimers and trimers structuresTeoretyczne badania struktury dimerów i trimerów tlenku siarki (VI)
Chromium trioxideTritlenek chromu
Arsenic trioxide also causes damage or degradation of the fusion protein Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic Acid Receptor-alpha (PML/RAR alphaPonadto trójtlenek arsenu powoduje uszkodzenie lub degradację białka syntezy białaczki promielocytowej/receptora alfa kwasu retinowego (PML/RAR-alfa
The following formulae shall be used to convert the sodium oxide and sulphur trioxide contents into sodium and sulphur contentsZawartości tlenku sodowego i tritlenku siarki są przeliczane w zawartości sodu i siarki według następujących wzorów
One patient (receiving multiple, concomitant medicinal products, including amphotericin B) had asymptomatic torsade de pointes during induction therapy for relapsed APL with arsenic trioxideU jednej pacjentki (otrzymującej kilka leków jednocześnie, w tym amfoterycynę B) wystąpił bezobjawowy przypadek torsade de pointes podczas leczenia indukującego nawrotu APL trójtlenkiem arsenu
Because arsenic trioxide can affect the heart, patients receiving TRISENOX should be closely monitored, and should have electrocardiograms before and during treatmentJako że trójtlenek arsenu może mieć negatywny wpływ na serce, pacjentów przyjmujący preparat TRISENOX należy uważnie monitorować i przeprowadzać badanie EKG przed leczeniem i w trakcie leczenia
CHROMIUM TRIOXIDETRITLENEK CHROMU
chromium (VI) trioxideTlenek chromu (VI) Tritlenek chromu
This method applies to fertilizers for which a declaration of the water-soluble sulphur trioxide is provided for in Directive ‧/EECNiniejsza metoda stosowana jest do nawozów, dla których dyrektywa ‧/EWG przewiduje deklarację rozpuszczalnego w wodzie tritlenku siarki
The Influence of Arsenic Trioxide on Cyclin A Expression in the Jurkat Cell Line.Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny A w linii komórkowej Jurkat
Magnesium and sulphur expressed as water-soluble magnesium oxide and sulphur trioxideMagnez i siarka wyrażone jako tlenek magnezu i tritlenek siarki, rozpuszczalne w wodzie
Arsenic trioxide has been shown to be embryotoxic and teratogenic in animal studies (seeW badaniach na zwierzętach wykazano, że trójtlenek arsenu ma działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 195 zdań frazy aluminum trioxide.Znalezione w 1,102 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.