Przykładowe zdania z "aluminum trioxide", pamięć tłumaczeniowa

add example
The influence of arsenic trioxide on cyclin D1 expression in the Jurkat cell line.Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny D1 w linii komórkowej Jurkat.
Total sulphur trioxideTritlenek siarki ogólny
Phase ‧ randomized study of concurrent tretinoin and chemotherapy with or without arsenic trioxide (As‧O‧) as initial consolidation therapy followed by maintenance with intermittent tretinoin therapy versus intermittent tretinoin plus mercaptopurine and methotrexate for patients with untreated acute promyelocytic leukemiaRandomizowane badanie ‧ fazy z użyciem tretynoiny w leczeniu skojarzonym z chemioterapią z trójtlenkiem arsenu lub bez trójtlenku arsenu (As‧O‧) w początkowym leczeniu konsolidującym a następnie w leczeniu podtrzymującym obejmującym przerywane leczenie tretynoiną w porównaniu z przerywanym leczeniem tretynoiną z merkaptopuryną i metotreksatem u pacjentów z nieleczoną ostrą białaczką promielocytarną
on risk reduction measures for the substances chromium trioxide, ammonium dichromate and potassium dichromatew sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu
One ml of TRISENOX contains ‧ mg of Arsenic trioxideJeden ml preparatu TRISENOX zawiera ‧ mg trójtlenku arsenu
chromium trioxidetritlenek chromu
Cataytic properties of binary and ternary systems made up of titanium group element oxide and diboron trioxideWłaściwości katalityczne układów binarnych i ternarnych utworzonych przez ditlenek tytanowca i tritlenek diboru
No interference of sulphur trioxide has been experimentally ascertained, since this presumably becomes hydrated to sulphuric acid in the absorbing solutionNie stwierdzono doświadczalnie zakłóceń wywoływanych przez tritlenek siarki, ponieważ zostaje on prawdopodobnie uwodniony do kwasu siarkowego w roztworze absorpcyjnym
The following formulae shall be used to convert the sodium oxide and sulphur trioxide contents into sodium and sulphur contentsZawartości tlenku sodowego i tritlenku siarki są przeliczane w zawartości sodu i siarki według następujących wzorów
sulphur (S) = sulphur trioxide (SO‧) ×siarka (S) = trójtlenek siarki (SO‧) ×
Arsenic trioxide - a friend or an enemy?Arszenik - przyjaciel czy wróg?
Communication from the Commission on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromateKomunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: tritlenek chromu, dichromian amonu, dichromian potasu
Dinitrogen trioxidetritlenek diazotu
Theoretical investigations of sulfur trioxide dimers and trimers structuresTeoretyczne badania struktury dimerów i trimerów tlenku siarki (VI)
Commission Recommendation of ‧ May ‧ on risk reduction measures for the substances chromium trioxide, ammonium dichromate and potassium dichromate (notified under document number CZalecenie Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu (notyfikowana jako dokument nr C
TRISENOX ‧ mg/ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxideTRISENOX ‧ mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu
One ml contains ‧ mg of arsenic trioxideJeden ml zawiera ‧ mg trójtlenku arsenu
Analytical-grade chromium (VI) trioxide Cr‧OTrójtlenek chromu (VI) Cr‧ O‧, czysty do analiz (cz.d.a
The risk assessment is based on current practices related to the life-cycle of the five related chromium (VI) substances, chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromate, sodium chromate and sodium dichromate produced in or imported into the European Community as described in the risk assessment forwarded to the Commission by the Member State RapporteurOcena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia pięciu substancji związanych z chromem (VI): tritlenku chromu, dichromianu amonu, dichromianu potasu, chromianu sodu i dichromianu sodu produkowanych we Wspólnocie Europejskiej lub do niej przywożonych, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
diboron trioxide; boric oxidetritlenek diboru, tlenek boru
The inorganic, lyophilized form of arsenic trioxide, when placed into solution, immediately forms the hydrolysis product arsenious acid (AsIIINieorganiczna, liofilizowana postać trójtlenku arsenu po umieszczeniu w roztworze natychmiast hydrolizuje do kwasu arsenawego (AsIII
Phase I Study of TRISENOX (arsenic trioxide) injection in Patients with Hepatocellular CarcinomaBadanie I fazy z użyciem leku TRISENOX (trójtlenek arsenu) w postaci wstrzykiwań u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym
For gaseous sulphur dioxide and trioxide discharged from digestion and calcination, including acid droplets calculated as SO‧ equivalentW odniesieniu dogazowego dwutlenku i tritlenku siarki uwalnianych w trakcie trawienia i kalcynacji, włącznie z kropelkami kwasu, obliczanego jako równoważnik SO
Chromium trioxideTritlenek chromu
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 195 zdań frazy aluminum trioxide.Znalezione w 1,645 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.