Przykładowe zdania z "aluminum trioxide", pamięć tłumaczeniowa

add example
sulphur (S) = sulphur trioxide (SO‧) ×siarka (S) = tritlenek siarki (SO‧) ×
TRISENOX ‧ mg/ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxide Intravenous useTRISENOX ‧ mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu Podanie dożylne
Because arsenic trioxide can affect the heart, patients receiving TRISENOX should be closely monitored, and should have electrocardiograms before and during treatmentJako że trójtlenek arsenu może mieć negatywny wpływ na serce, pacjentów przyjmujący preparat TRISENOX należy uważnie monitorować i przeprowadzać badanie EKG przed leczeniem i w trakcie leczenia
After withdrawing the nitrogen feed tube, rapidly introduce ‧ grams of chromium trioxide and ‧ ml of silver nitrate solution via the side arm of the reaction flask (BPo odłączeniu dopływu azotu, dodać natychmiast przez boczną szyjkę kolby reakcyjnej (B) ‧ g trójtlenku chromu i ‧ ml. roztworu azotanu srebra
For gaseous sulphur dioxide and trioxide discharged from digestion and calcination, including acid droplets calculated as SO‧ equivalentW odniesieniu dogazowego dwutlenku i tritlenku siarki uwalnianych w trakcie trawienia i kalcynacji, włącznie z kropelkami kwasu, obliczanego jako równoważnik SO
Diboron trioxideTritlenek boru
Whereas clazuril, aluminium distearate, aluminium hydroxide acetate, aluminium phosphate, aluminium tristearate, ammonium chloride, cobalt carbonate, cobalt dichloride, cobalt gluconate, cobalt oxide, cobalt sulphate, cobalt trioxide, iron sulphate, terebinthinae laricina, coco alkyl dimethyl betaines, diprophylline, hexetidine, polyethylene glycol ‧ hydroxystearate, polyethylene glycol ‧ glyceryl cocoate, polyethylene glycol stearates with ‧ oxyethylene units, prethcamide (crotethamide, cropropamide), terpin hydrate, balsamum peruvianum, oxidation products of terebinthinae oleum, ricini oleum and terebinthinae aetheroleum rectificatum and iron dichloride should be inserted into Annex ‧ to Regulation (EEC) Nodo załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ należy dodaćclazuril, distearynian glinu, zasadowy octan glinu, fosforan glinu, tristearynian glinu, chlorek amonu, węglan kobaltu, dichlorek kobaltu, glukonian kobaltu, tlenek kobaltu, siarczan kobaltu, tritlenek kobaltu, siarczan żelazowy, terebinthinae laricina, kokoalkilodimetylobetainę, diprofilinę, heksetydynę, ‧ hydroksystearynian glikolu polietylenowego, ‧-glicerylokakaowy glikol polietylenowy, stearyniany glikolu polietylenowego z ‧ jednostkami oksyetylenowymi, pretkamid (krotetamid, kropropamid), wodzian terpinu, balsamum peruvianum, produkty utleniania terebinthinae oleum, ricini oleum i terebinthinae aetheroleum rectificatum oraz dichlorek żelaza
Dinitrogen trioxidetritlenek diazotu
Ethyl-‧-methyl-‧-oxido-‧,‧,‧-dioxaphosphinan-‧-yl)methyl methyl methylphosphonate; bis[(‧-ethyl-‧-methyl-‧-oxido-‧,‧,‧-dioxaphosphinan-‧-yl)methyl]methylphosphonate; ‧,‧,‧-tripropyl-‧,‧,‧,‧,‧,‧-trioxatriphosphinane ‧,‧,‧-trioxide; dimethyl propylphosphonate; diethyl ethylphosphonate; sodium ‧-(trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate; mixtures consisting mainly of methylphosphonic acid and (aminoiminomethyl)urea (in the ratioEtylo-‧-metylo-‧-oksydo-‧,‧,‧-dioksafosfinian-‧-ylo)metylo metylo metylfosfonian; bis[(‧-etylo-‧-metylo-‧-oksydo-‧,‧,‧-dioksafosfinian-‧-yl)metylo]metylofosfonian; ‧,‧,‧-tritlenek ‧,‧,‧-tripropylo-‧,‧,‧,‧,‧,‧-trioksatrifosfinianu; propylofosfonian dimetylu; etylofosfonian dietylu; ‧-(trihydroksysililo)propylo metylofosfonian sodu; mieszaniny składające się głównie z kwasu metylofosfoniowego i (aminoiminometylo)mocznika (w stosunku
chromium (VI) trioxideTlenek chromu (VI) Tritlenek chromu
The Effect of Arsenic Trioxide on the Expression of Actin in CHO AA8 Cell Line.Wpływ tójtlenku arsenu na ekspresję białka aktyny w linii komórkowej CHO AA8 .
Analytical-grade chromium trioxide Cr‧OTritlenek chromowy(VI) CrO‧ czystości analitycznej
Total sulphur trioxideTritlenek siarki ogólny
diboron trioxide; boric oxidetritlenek diboru, tlenek boru
sulphur (S) = sulphur trioxide (SO‧) ×siarka (S) = trójtlenek siarki (SO‧) ×
The inorganic, lyophilized form of arsenic trioxide, when placed into solution, immediately forms the hydrolysis product arsenious acid (AsIIINieorganiczna, liofilizowana postać trójtlenku arsenu po umieszczeniu w roztworze natychmiast hydrolizuje do kwasu arsenawego (AsIII
This method applies to fertilizers for which a declaration of the water-soluble sulphur trioxide is provided for in Directive ‧/EECNiniejsza metoda stosowana jest do nawozów, dla których dyrektywa ‧/EWG przewiduje deklarację rozpuszczalnego w wodzie tritlenku siarki
Chromium trioxideTritlenek chromu
For gaseous sulphur dioxide and trioxide, including acid droplets calculated as SO‧ equivalentw odniesieniu do gazowego ditlenku i tritlenku siarki, włącznie z kropelkami kwasu, obliczanego jako równoważnik SO
Arsenic trioxide - a friend or an enemy?Arszenik - przyjaciel czy wróg?
chromium trioxidetritlenek chromu
This Method applies to fertilisers for which a declaration of the water-soluble sulphur trioxide is provided for in Annex IMetodę stosuje się do nawozów, dla których podanie zawartości rozpuszczalnego w wodzie trójtlenku siarki jest ustalone w załączniku I
The influence of arsenic trioxide on cyclin D1 expression in the Jurkat cell line.Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny D1 w linii komórkowej Jurkat.
Communication from the Commission on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromateKomunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: tritlenek chromu, dichromian amonu, dichromian potasu
Magnesium and sulphur expressed as water-soluble magnesium oxide and sulphur trioxideMagnez i siarka wyrażone jako tlenek magnezu i tritlenek siarki, rozpuszczalne w wodzie
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 195 zdań frazy aluminum trioxide.Znalezione w 5,258 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.