wymowa: IPA: lɑːftəmɑːθ /ˈæf.tɚˌmæθ/    

Tłumaczenia na język polski:

  • następstwo   
  • pokos   
  • pokłosie   
  • potraw   
  • powodzenie   
  • sukces   
  • wynik   

Pozostałe znaczenia:

 
następstwo (ważnego, nieprzyjemnego zdarzenia)
 
that which happens after, that which follows
 
a second mowing
 
That which happens after, that which follows.
 
Hence; that which happens after, that which follows. Has a strongly negative connotation in most contexts, implying a preceding catastrophe.
 
(obsolete), or farmers' jargon: A second mowing; the grass which grows after the first crop of hay in the same season.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Aftermath of the Warsaw UprisingSkutki powstania warszawskiego
UFO: AftermathUFO: Kolejne Starcie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "aftermath", pamięć tłumaczeniowa

add example
Save and preserve life during emergencies and their immediate aftermath and after natural disasters that have entailed major loss of life, physical, psychological or social suffering or material damageRatowanie i ochrona życia w czasie sytuacji krytycznych i bezpośrednio w ich następstwie oraz w czasie klęsk żywiołowych, które pociągają za sobą większe straty w ludziach, cierpienia fizyczne, psychologiczne lub społeczne lub straty materialne
In relation to the tragic events that occurred in Yerevan on 1 March in the aftermath of the election, the Commission shares the general concern over the violent clashes between police and opposition demonstrators, which resulted in a number of deaths.W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Erewaniu 1 marca w wyniku wyborów, Komisja podziela ogólne obawy związane z gwałtownymi starciami pomiędzy policją i demonstrującą opozycją, które doprowadziły do śmierci kilku osób.
The main challenges Ireland currently faces arise from the aftermath of the housing boom and the financial crisisGłówne wyzwania, przed którymi stoi obecnie Irlandia, wynikają ze skutków boomu mieszkaniowego i kryzysu finansowego
Disasters are steadily increasing in number as a result of climate change in Europe, forcing us to adopt rules to ensure not only the rapid and flexible provision of financial assistance in the immediate aftermath of a disaster but also the implementation of preventative measures against various natural disasters.Liczba katastrof ciągle się zwiększa na skutek zmian klimatycznych w Europie, zmuszając nas do przyjęcia uregulowań zapewniających nie tylko elastyczne i szybkie dostarczenie pomocy finansowej bezpośrednio po katastrofie, ale także wdrożenie środków zapobiegających różnego typu katastrofom naturalnym. .
- The next item is the report by Mr Millán Mon, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on the state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections.- Kolejnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie pana posła Millána Mona w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA.
The EU will analyse, in the aftermath of Durban, how it will continue to support the Durban agenda.W następstwie konferencji Durban UE przeprowadzi analizę sposobów dalszego wsparcia priorytetów określonych w jej trakcie.
The draft policy document was presented to the Quintana Roo local congress in the aftermath of the seminar.Po zakończeniu seminarium projekt dokumentu zaprezentowano lokalnemu kongresowi Quintana Roo.
I repeat this call today, as it is no less important now, in the aftermath of the NATO summit in Bucharest.Dzisiaj powtarzam to wezwanie, ponieważ po zakończeniu szczytu NATO w Bukareszcie jego znaczenie jest obecnie nie mniejsze.
Although the Georgian government's military initiatives, like those of Russia, should be firmly condemned and should make way for a diplomatic settlement and international mediation, the European Union cannot allow itself to apply double standards to the many 'frozen conflicts' of the aftermath of the Cold War.Chociaż militarne inicjatywy rządu gruzińskiego, takie jak te w związku z Rosja, powinny być zdecydowanie potępione i powinny umożliwić starania o rozwiązanie dyplomatyczne i mediację międzynarodową, to Unia Europejska nie może pozwolić na stosowanie dwulicowości wobec "zastygłych konfliktów” będących następstwem zimnej wojny.
whereas a number of reports on truth and reconciliation have been produced in different Latin American countries in the aftermath of dictatorial regimes with recommendations which still need to be implemented in order to establish justice as a basis for the development of democratic societiesmając na uwadze, że w różnych krajach Ameryki Łacińskiej po upadku reżimów i dyktatur powstało wiele raportów prawdy i pojednania zawierających zalecenia, które dopiero mają zostać wprowadzone w celu ustanowienia sprawiedliwości jako podstawy dla rozwoju demokratycznych społeczeństw
This was the aftermath of this war which led to the deaths of over 1 400 martyrs, with over 5 000 injured, the majority of whom were innocent civilians, and a high percentage of whom were children, women and the elderly.Takie było pokłosie tej wojny, która doprowadziła do śmierci ponad 1400 męczenników, a ponad 5000 osób zostało w niej rannych, w większości niewinni cywile, z których duży odsetek to dzieci, kobiety i osoby w podeszłym wieku.
Fragmentarization of online political delibaration in the aftermath of the Polish presidential airplane crashFragmentaryzacja internetowych dyskusji politycznych po katastrofie smoleńskiej.
on behalf of the PSE Group. - (CS) Ladies and gentlemen, first of all I should like to express my admiration for the way the Chinese authorities have been dealing with the aftermath of the destructive earthquake that shook the province of Sichuan and affected almost 10 million people.w imieniu grupy PSE. - (Czechy) Panie i panowie, po pierwsze chciałbym wyrazić mój podziw dla sposobu, w jaki chińskie władze radzą sobie ze zniszczeniami powstałymi wskutek trzęsienia ziemi, które nawiedziło prowincję Sichuan i dotknęło prawie 10 milionów ludzi.
Aftermath interventions demand large-scale cooperation between different national authorities inside a Member State as well as between national authorities of different Member States and European bodies.Interwencje będące następstwem zdarzenia wymagają współpracy na dużą skalę między różnymi organami krajowymi w danym państwie członkowskim, jak i między władzami krajowymi różnych państw członkowskich a organami UE.
for the fraudulent elections and referendum in Belarus on ‧ October ‧ and those who are responsible for severe human rights violations in the repression of peaceful demonstrators in the aftermath of the elections and referendum in Belarus, as listed in Annex IIsfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi z dnia ‧ października ‧ r., jak również osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka poprzez prześladowanie uczestników pokojowych demonstracji po wyborach i referendum na Białorusi, według wykazu z załącznika II
An honest appraisal in the aftermath of Bali compels us to analyse the conference as follows: first of all, the International Panel on Climate Change managed to convince much of global public opinion with its climate scenarios but was by no means as convincing on the conclusions to be drawn from the present situation; secondly, while Europe forges ahead on its own, there is scarcely any sign of willingness among the international community to enter into binding agreements on CO2 reductions.Jeśli mamy być szczerzy w ocenie wyników konferencji na Bali, zmuszeni jesteśmy dokonać następującej analizy: przede wszystkim Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu zdołał przekonać dużą część światowej opinii publicznej do swoich scenariuszy zmian klimatycznych, lecz w żadnym razie nie był równie przekonujący, jeśli chodzi o wnioski, które należy wyciągnąć na podstawie obecnej sytuacji; po drugie, chociaż sama Europa idzie do przodu, prawie nie ma oznak, że społeczność międzynarodowa wykazuje chęć zawarcia wiążących porozumień w sprawie ograniczenia emisji CO2.
Regulatory reform of the banking industry in the aftermath of the financial crisis 2008.Reforma regulacyjna sektora bankowego w następstwie kryzysu finansowego 2008.
save and preserve life during emergencies and their immediate aftermath and natural disasters that have entailed major loss of life, physical, psychological or social suffering or material damageratowanie i ochrona życia w czasie sytuacji krytycznych i bezpośrednio w ich następstwie oraz w czasie klęsk żywiołowych, które pociągają za sobą znaczne straty w ludziach, cierpienia fizyczne, psychologiczne lub społeczne bądź straty materialne
This will address the quality of treatment that victims receive in the aftermath of a crime and during the criminal proceedings.Będzie on dotyczył jakości traktowania ofiar po przestępstwie oraz podczas postępowania przed sądem.
At the same time, an aftermath intervention demands large-scale cooperation between different national authorities inside a Member State (civil protection, military, police etc.), as well as between national authorities in different Member States and EU instances.Jednocześnie interwencja będąca następstwem zdarzenia wymaga współpracy na dużą skalę między różnymi organami krajowymi w danym państwie członkowskim (służby ochrony ludności, wojsko, organy ścigania itp.), jak i między władzami krajowymi różnych państw członkowskich a instytucjami UE.
whereas the human rights situation has continued to deteriorate, political repression has escalated and the military junta has failed to deliver on promises made to the international community in the aftermath of the Saffron revolution of Septembermając na uwadze, że sytuacja praw człowieka wciąż się pogarsza, represje polityczne nasiliły się, a juncie wojskowej nie udało się spełnić obietnic poczynionych wobec społeczności międzynarodowej w następstwie szafranowej rewolucji
The European Council later this week will take stock of the situation in Japan in the aftermath of this tragedy.W kolejnych dniach bieżącego tygodnia Rada Europejska dokona przeglądu obecnej sytuacji w Japonii, będącej następstwem tej tragedii.
The response since 11 September 2001 has consisted of manifold actionism: each time there is an attack, the respective governments have endeavoured to reassure the population by launching short-term measures, be it the British vehemence in pushing through data retention in the immediate aftermath of the tragic attacks in London, or Germany's endeavours to push through online searches.Odpowiedź od 11 września 2001 roku składała się z różnorakich działań: przy okazji każdego ataku właściwe rządy usiłowały uspokajać ludzi, uruchamiając krótkoterminowe środki, czy była to brytyjska popędliwość do wdrażania prawa obowiązku przechowywania danych jako bezpośredniej odpowiedzi na tragiczne ataki w Londynie, czy niemieckie zabiegi dotyczące przeforsować poszukiwania on-line.
Fight against international terrorism as a concept of the US and EU foreign policy in the aftermath of the 9/11Walka z terroryzmem międzynarodowym w koncepcji polityki zagranicznej USA i UE po zamachach z 11 września 2001 roku
Despite the substantial progress made in dealing with the aftermath of the political decisions that led to this situation, it is still a problem that is far from being resolvedMimo znacznych postępów w usuwaniu skutków decyzji politycznych, które do tego doprowadziły, problem ten jest wciąż daleki od rozwiązania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 221 zdań frazy aftermath.Znalezione w 1,892 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.