wymowa: IPA: lɑːftəmɑːθ /ˈæf.tɚˌmæθ/    

Tłumaczenia na język polski:

  • następstwo   
  • pokos   
  • pokłosie   
  • potraw   
  • powodzenie   
  • sukces   
  • wynik   

Pozostałe znaczenia:

 
następstwo (ważnego, nieprzyjemnego zdarzenia)
 
a second mowing
 
That which happens after, that which follows.
 
Hence; that which happens after, that which follows. Has a strongly negative connotation in most contexts, implying a preceding catastrophe.
 
that which happens after, that which follows
 
(obsolete), or farmers' jargon: A second mowing; the grass which grows after the first crop of hay in the same season.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Aftermath of the Warsaw UprisingSkutki powstania warszawskiego
UFO: AftermathUFO: Kolejne Starcie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "aftermath", pamięć tłumaczeniowa

add example
In the aftermath of the war in Gaza, there were a number of attacks on Jewish property and Jewish interests, including in my home town.W następstwie wojny w Strefie Gazy miało miejsce szereg ataków na żydowskie mienie i interesy, również w moim rodzinnym mieście.
Regular training for transport staff, including exercises simulating terrorist incidents and involving all the relevant agencies, is invaluable, especially in dealing with the immediate aftermath of an attackSzczególnie przy radzeniu sobie z bezpośrednimi następstwami ataku nieocenione są regularne szkolenia dla pracowników transportu, włączając w to symulacje ataków terrorystycznych angażujących wszystkie właściwe agencje
Calls on the parties to the conflict in Sri Lanka to recommence the peace process at the earliest possible time, and urges them to take into account the manifest good will and support shown by all the communities in Sri Lanka towards each other, and the support of the international community for the rehabilitation and recovery of Sri Lanka in the aftermath of the tsunami disaster, which affected all the citizens of the country; calls on both parties to consider the creation of a joint task force in order to guarantee a just distribution of aid in the countrywzywa strony konfliktu na Sri Lance do możliwie najwcześniejszego wznowienia procesu pokojowego i nalega, by wzięły pod uwagę objawy dobrej woli i wsparcie, które okazały sobie wzajemnie wszystkie społeczności Sri Lanki oraz wsparcie społeczności międzynarodowej dla odnowy i odbudowy Sri Lanki po katastrofie tsunami, która dotknęła wszystkich obywateli tego kraju; wzywa obie strony do powołania wspólnej grupy roboczej w celu zagwarantowania w kraju sprawiedliwego podziału pomocy
The aftermath of the Orange revolution in December ‧, which demonstrated the strong potential of civil society in Ukraine, and the pro-European stance taken by the Orange government of President Viktor Yushchenko and Yulia Tymoshenko encouraged the EU to supplement the Action Plan with additional incentivesKonsekwencje pomarańczowej rewolucji w grudniu ‧ r., która uwidoczniła duży potencjał społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, i proeuropejskiej postawy pomarańczowego rządu prezydenta Wiktora Juszczenki oraz Julii Tymoszenko skłoniły UE do uzupełnienia planu działania o dodatkowe czynniki motywujące
Recalls that, in view of the Copenhagen conference in December ‧, the fight against climate change will remain one of its top priorities for Budget ‧; considers, however, that this priority is not sufficiently reflected in the draft budget and intends, consequently, to put stronger emphasis on this key policy; reminds the Commission to submit a timely and reasonable financing proposal in the aftermath of the climate change conferenceprzypomina, że w związku z konferencją w Kopenhadze, która odbędzie się w grudniu ‧ r., walka ze zmianami klimatu pozostanie jednym z najważniejszych priorytetów budżetu na ‧ r.; uważa jednak, że priorytetowe znaczenie tej kwestii nie jest wystarczająco odzwierciedlone w projekcie budżetu i w związku z tym zamierza położyć większy nacisk na tę kluczową strategię polityczną; przypomina Komisji, by w następstwie konferencji w sprawie zmian klimatycznych na czas przedłożyła rozsądną propozycję finansowania
The restrictive measures against the persons who are directly responsible for the fraudulent elections and referendum in Belarus on ‧ October ‧ and those who are responsible for severe human rights violations in the repression of peaceful demonstrators in the aftermath of the elections and referendum, should be reviewed in the light of reforms made to the Electoral Code to bring it in line with OSCE commitments and other international standards for democratic elections as recommended by the OSCE/ODIHR, and in light of concrete actions by the authorities to respect human rights with regard to peaceful demonstrationsŚrodki ograniczające skierowane przeciwko osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi w dniu ‧ października ‧ r. i przeciwko osobom odpowiedzialnym za poważne naruszenia praw człowieka przy zwalczaniu pokojowych demonstracji w następstwie wyborów i referendum powinny zostać poddane przeglądowi w świetle reform Kodeksu Wyborczego w celu ich dostosowania do zobowiązań podjętych w ramach OBWE oraz innych norm międzynarodowych zgodnie z zaleceniami OBWE/ODIHR, a także w świetle konkretnych działań podjętych przez władze w celu poszanowania praw człowieka w odniesieniu do pokojowych demonstracji
Suggests stronger forward-looking cooperation and an enhanced international dialogue between the responsible authorities of the most important currency blocks, to improve the management of international crises and help to tackle the consequences of currency movements on the real economy; recalls the common successful crisis management at the beginning of the recent US sub-prime credit crisis as well as the crisis in the immediate aftermath of the events of ‧ September ‧, which helped to prevent an instant meltdown of the US dollarproponuje ściślejszą współpracę i intensywniejszy międzynarodowy dialog pomiędzy odpowiedzialnymi organami najważniejszych bloków walutowych, aby poprawić zarządzanie międzynarodowymi kryzysami i radzić sobie z konsekwencjami ruchów walutowych dla realnej gospodarki; przypomina powodzenie wspólnego rozwiązania kryzysu na początku niedawnego załamania amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku, a także kryzysu, który nastąpił bezpośrednio po wydarzeniach z ‧ września ‧ r., co pomogło w zapobieżeniu załamaniu dolara amerykańskiego
Explaining that Europe means peace is hardly credible to generations who did not grow up in the aftermath of the Second World War and who only began to take an interest in the world when the bombs were falling on SarajevoTłumaczenie, że Europa to pokój pokoleniom, które nie wychowały się w okresie po drugiej wojnie światowej i które zaczynały interesować się światem w chwili, gdy bomby spadały na Sarajewo, nie jest wiarygodne
- The next item is the report by Mr Millán Mon, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on the state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections.- Kolejnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie pana posła Millána Mona w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA.
Fragmentarization of online political delibaration in the aftermath of the Polish presidential airplane crashFragmentaryzacja internetowych dyskusji politycznych po katastrofie smoleńskiej.
Every victim of crime needs assistance in the aftermath of a crime and to cope with any proceedings that follow.Każda ofiara przemocy potrzebuje w jej następstwie wsparcia, aby mogła poradzić sobie z jej konsekwencjami i dalszym postępowaniem.
This will address the quality of treatment that victims receive in the aftermath of a crime and during the criminal proceedings.Będzie on dotyczył jakości traktowania ofiar po przestępstwie oraz podczas postępowania przed sądem.
In addition, account shall be taken of the particular difficulties of countries dealing with the aftermath of conflict or natural disaster; andPonadto uwzględnia się trudności państw znajdujących się w sytuacjach pokonfliktowych i sytuacjach katastrof naturalnych; oraz
This draft resolution on the state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections indicates how important these relations are.Projekt rezolucji w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA wskazuje na znaczenie tych relacji.
The appropriation also covers measures to initiate the return to a normal life of people in developing countries in the aftermath of critical situations arising out of natural disasters, violent conflicts or other crisesPonadto środki te przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz powrotu do normalnego życia ludzi w krajach rozwijających się, które wychodzą z sytuacji kryzysowych powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, ostrych konfliktów lub innych sytuacji kryzysowych
Reporter) This morning, in the aftermath of Hurricane Linda, we are seeing the first images of what remains of MiamiByliśmy my tam ‧ tygodnie.Nie mieliśmy gdzie pójść. Nikt nie miał gdzie pójść
In the aftermath of the Copenhagen negotiations, it is right that we pay increasing attention to that part of the world which has been witnessing the most tangible effects of climate change.Po negocjacjach kopenhaskich słusznie poświęcamy coraz więcej uwagi tej części świata, która doświadcza najbardziej namacalnych skutków zmiany klimatu.
I repeat this call today, as it is no less important now, in the aftermath of the NATO summit in Bucharest.Dzisiaj powtarzam to wezwanie, ponieważ po zakończeniu szczytu NATO w Bukareszcie jego znaczenie jest obecnie nie mniejsze.
On the question concerning the visit by the Dalai Lama to Taiwan in the aftermath of the typhoon, the visit by the Dalai Lama was a decision taken by the Taiwanese authorities, and the European Commission has no comment on it.Odnośnie do pytania dotyczącego wizyty Dalajlamy na Tajwanie, złożonej po przejściu tajfunu: decyzję o wizycie Dalajlamy podjęły władze tajwańskie i Komisja Europejska nie ma komentarza w tej sprawie.
We do not however agree with paragraph 24 of the resolution as we believe that any proposal for improvement of EU disaster response should be made with full consultation and deliberation, and not simply in the context and immediate aftermath of one humanitarian tragedy, however appalling.Nie zgadzamy się jednak z punktem 24 rezolucji, ponieważ naszym zdaniem każdy wniosek w sprawie usprawnienia unijnego mechanizmu reagowania kryzysowego powinien być przygotowany po przeprowadzeniu konsultacji i po głębokim zastanowieniu, a nie po prostu w kontekście jednej, aczkolwiek zatrważającej, tragedii humanitarnej i w jej natychmiastowym następstwie.
We keenly await the findings of the study and their aftermath, and I am very pleased that you so clearly stated, Mr Verheugen, that this study is very high on the list of priorities of the European Commission.Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki analizy i jej skutki, a ja jestem bardzo zadowolona, że tak jasno pan stwierdził, panie komisarzu Verheugen, że ta analiza znajduje się bardzo wysoko na liście priorytetów Komisji Europejskiej.
Each Member State shall, as regards every passenger ship that flies the flag of a third country and departs from a port located outwith the Community and is bound for a port located within the Community, require the company to ensure that the information specified in Articles ‧) and ‧) is collected and maintained so that it is available to the designated authority when needed for purposes of search and rescue and in the aftermath of an accidentDla każdego statku pasażerskiego pływającego pod banderą państwa trzeciego, który wyrusza w rejs z portu położonego poza obszarem Wspólnoty do portu znajdującego się we Wspólnocie, każde Państwo Członkowskie wymaga, aby kompania zapewniła zebranie i przechowanie informacji określonych w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧, tak, aby były one dostępne dla wyznaczonej władzy, w przypadku gdy okażą się potrzebne do celów poszukiwawczych i ratowniczych oraz radzenia sobie ze skutkami wypadku
(LT) Today we are talking about the tragic situation in Burma in the aftermath of the cyclone that swept across the country at the beginning of the month.(LT) Rozmawiamy dziś o tragicznej sytuacji w Birmie w następstwie cyklonu, który przeszedł przez to państwo na początku miesiąca.
Aftermaths of the Round Table. Chosen political system matters.Pokłosie okrągłego stołu. Wybrane zagadnienia ustrojowe.
" Yet, in the aftermath of this victory,..... the surface ofthe world was ravaged by the vilest war in human history. "" Jednak na skutek tego zwycięstwa powierzchnia świata została zorana najokropniejszą wojną w ludzkiej historii "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 238 zdań frazy aftermath.Znalezione w 0,617 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.