Tłumaczenia na język polski:

  • Windows Presentation Foundation   
     
    A new strategic graphics subsystem in Windows Vista that provides a unified approach to user interface, 2D and 3D graphics, documents and media. Built on the .NET Framework foundation and utilizing Direct3D for vector-based rendering, it provides a powerful solution for building immersive applications of all kinds.

Przykładowe zdania z "Windows Presentation Foundation", pamięć tłumaczeniowa

add example
Architectural Design Patterns in cotext of Windows Presentation Foundation platformArchitektoniczne wzorce projektowe w kontekście środowiska Windows Presentation Foundation
Notes that the ECA repeated its observation as regards the correct presentation in the Foundation’s accounts of Community funds relating to Community’s external programmes that the Foundation managed (Tempus programme); also notes the Foundation’s reply to the Court’s observation; expects to be fully informed by the Foundation as to the solution to be applied, in agreement with the Commission, concerning the way in which such funds are reflected in the Foundation’s accounts for ‧ on the occasion of the presentation of the relevant Annual Activity Reportzauważa, że ETO powtórzył swoją obserwację dotyczącą poprawnej prezentacji w rocznych sprawozdaniach finansowych Fundacji środków wspólnotowych związanych z zewnętrznymi programami Wspólnoty, którymi zarządza Fundacja (program Tempus); odnotowuje również odpowiedź Fundacji na obserwację Trybunału; oczekuje, że zostanie w pełni poinformowany przez Fundację o przyjętym w porozumieniu z Komisją rozwiązaniu dotyczącym sposobu zapisywania takich środków w rocznych sprawozdaniach finansowych Fundacji za ‧ r., przy okazji prezentacji odpowiedniego rocznego sprawozdania z działalności
Notes that the ECA repeated its observation as regards the correct presentation in the Foundation's accounts of Community funds relating to Community's external programmes that the Foundation managed (Tempus programme); also notes the Foundation's reply to the Court's observation; expects to be fully informed by the Foundation as to the solution to be applied, in agreement with the Commission, concerning the way in which such funds are reflected in the Foundation's accounts for ‧ on the occasion of the presentation of the relevant Annual Activity Reportzauważa, że ETO powtórzył swoją obserwację dotyczącą poprawnej prezentacji w rocznych sprawozdaniach finansowych Fundacji środków wspólnotowych związanych z zewnętrznymi programami Wspólnoty, którymi zarządza Fundacja (program Tempus); odnotowuje również odpowiedź Fundacji na obserwację Trybunału; oczekuje, że zostanie w pełni poinformowany przez Fundację o przyjętym w porozumieniu z Komisją rozwiązaniu dotyczącym sposobu zapisywania takich środków w rocznych sprawozdaniach finansowych Fundacji za ‧ r., przy okazji prezentacji odpowiedniego rocznego sprawozdania z działalności
I regret that the Court of Auditors was compelled to comment on the budgetary and financial statement of the Foundation, especially to the effect that the initial provisional accounts presented by the Foundation contained serious shortcomings, pointing to significant weaknesses in the financial organisation of the Foundation; welcomes the Foundation's confirmation that it will ensure, through additional training and resources, that its implementation of year-end procedures and its adherence to the deadlines for the presentation of its accounts is correctUbolewam, że Trybunał Obrachunkowy był zmuszony do zgłoszenia uwag do sprawozdania budżetowego i finansowego Fundacji, w szczególności dotyczących faktu, że początkowa wstępna wersja sprawozdania przedstawiona przez Fundację zawierała poważne braki, które wskazywały na istotną niewydolność finansowej organizacji Fundacji; z zadowoleniem przyjmuję potwierdzenie Fundacji, że za pomocą dodatkowych szkoleń i zasobów zapewni należyte stosowanie procedur na koniec roku oraz dotrzymywanie terminów przedstawiania swojego sprawozdania.
Virtual desktops are very nice. But sometimes you want a window to be present on every desktop. This could be, for example, a small chat window, an alarm clock or whatever. In this case you can use the above mentioned sticky button which will pin the window on the background so that it will appear on every virtual desktopWirtualne pulpity są bardzo fajne. Ale czasem chcesz, żeby okno było widoczne na każdym pulpicie. Może nim być np. małe okienko z rozmową, budzik, czy cokolwiek innego. W tym przypadku należy użyć wcześniej wspomnianego przycisku Na wszystkich pulpitach, który " przyszpili " okno do ekranu, dzięki czemu będzie ono widoczne na wszystkich wirtualnych pulpitach
Invites the Foundation to present a new budget nomenclature which corresponds better to the Foundation's reality and which could avoid constant transfers; invites the Foundation to improve coordination between the financial unit and the operational units, which should lead to a decrease in transfers which are necessaryzachęca fundację do przedstawienia nowej nomenklatury budżetowej, która byłaby lepiej dostosowana do rzeczywistych warunków pracy fundacji i dzięki której można byłoby uniknąć ciągłych przesunięć; zachęca fundację do zapewnienia lepszej koordynacji pomiędzy jednostką finansową a jednostkami operacyjnymi, co powinno skutkować spadkiem liczby koniecznych przesunięć
was disappointed to note that the Foundation had still not solved the problem concerning the correct presentation in its accounts of expenditure related to the Tempus programme; noted that this problem had persisted despite repeated criticism from the Court of Auditors in annual reports since ‧, and that the Court of Auditors had placed a reserve on the Foundation's accounts as a consequence; insisted that the accounts of the Foundation respect the principles of unity and budget accuracyz rozczarowaniem zauważa, że Fundacja do tej pory nie rozwiązała problemu odpowiedniego przedstawienia w swym sprawozdaniu finansowym wydatków związanych z programem Tempus; stwierdza, że problem ten nadal istnieje mimo powtarzających się zastrzeżeń Trybunału Obrachunkowego wyrażanych od ‧ r. w sprawozdaniach rocznych oraz że w konsekwencji Trybunał Obrachunkowy opatrzył zastrzeżeniem sprawozdanie finansowe Fundacji; nalega, by sprawozdanie finansowe Fundacji przestrzegało zasad jednolitości i rzetelności budżetowej
It is regrettable that the Court of Auditors was compelled to comment on the budgetary and financial statement of the Foundation, especially to the effect that the initial provisional accounts presented by the Foundation contained serious shortcomings, pointing to significant weaknesses in the financial organisation of the Foundation.Ubolewam, że Trybunał Obrachunkowy był zmuszony do zgłoszenia uwag do sprawozdania budżetowego i finansowego Fundacji, w szczególności dotyczących faktu, że początkowa wstępna wersja sprawozdania przedstawiona przez Fundację zawierała poważne braki, które wskazywały na istotną niewydolność finansowej organizacji Fundacji.
Is disappointed to note that the Foundation has still not solved the problem concerning the correct presentation in its accounts of expenditure related to the Tempus programme; notes that this problem has persisted despite repeated criticisms from the Court of Auditors in annual reports since ‧ and that the Court of Auditors has now entered a reservation concerning the Foundation's accounts as a consequence; insists that the accounts of the Foundation respect the principles of unity and budget accuracywyraża rozczarowanie faktem, że Fundacja wciąż jeszcze nie rozwiązała problemu dotyczącego prawidłowego ujmowania w swoich księgach rachunkowych wydatków związanych z programem Tempus; zwraca uwagę, że problem ten nadal istnieje, pomimo wielokrotnych krytycznych uwag na ten temat ze strony Trybunału Obrachunkowego w sprawozdaniach rocznych od ‧ r. oraz że w konsekwencji Trybunał Obrachunkowy zrobił zastrzeżenie ksiąg rachunkowych fundacji; nalega, aby w rachunkowości Fundacji respektowano zasady jednolitości i rzetelności budżetowej
Invites the Foundation to present a new budget nomenclature which corresponds better to the Foundation's reality and which could avoid constant transfers; invites the Foundation to improve coordination between the financial unit and the operational units, which should lead to a decrease in transfers which are necessaryzachęca Fundację do przedstawienia nowej nomenklatury budżetowej, która byłaby lepiej dostosowana do rzeczywistych warunków pracy Fundacji i dzięki której można byłoby uniknąć ciągłych przesunięć; zachęca Fundację do zapewnienia lepszej koordynacji pomiędzy jednostką finansową a jednostkami operacyjnymi, co powinno skutkować spadkiem liczby koniecznych przesunięć
Its presentation gave rise to a difference of opinion as to whether RealNetworks had removed the binary code of the Windows Media Player application entirely from WindowsPrezentacja przedsiębiorstwa RealNetworks stała się podstawą do różnicy stanowisk odnośnie do kwestii, czy usunęło ono całkowicie z systemu Windows kod dwójkowy aplikacji Windows Media Player
The draft Decision presented to the Commission under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ concerns the allegedly illegal tying by Microsoft Corporation (Microsoft) of its web browser Internet Explorer to its dominant client personal computer (PC) operating system Windows (WindowsProjekt decyzji przedstawiony Komisji zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczy domniemanej niezgodnej z przepisami sprzedaży wiązanej stosowanej przez przedsiębiorstwo Microsoft Corporation (Microsoft), dotyczącej przeglądarki internetowej Internet Explorer oraz systemu operacyjnego Windows (system Windows), który jest dominującym systemem tego rodzaju przeznaczonym do komputerów osobistych
In order to make it as easy as possible, the & kde; & systemsettings; has organized options into General and Advanced categories. In the main window, under each category, there are icons grouped together under subcategories. Each icon is called a module. When you click on a module icon, you will be presented with the options of the module in the main windowAby uczynić to tak łatwym, jak to jest możliwe, & systemsettings; & kde; podzielone zostały na dwie kategorie: Ogólne i Zaawansowane. W oknie głównym, w każdej kategorii znajdują się ikony pogrupowane razem w podkategoriach. Każda ikona to osobny moduł. Kiedy klikniesz na ikonę modułu, w oknie głównym wyświetlone zostaną jego ustawienia
The new printing functionality of & kde; since version ‧ consists of several modules that translate the features and settings of different available print subsystems (CUPS;, BSD-style LPR/LPD, RLPR...) into nice & kde; desktop & GUI; windows and dialogs to ease their usage. Most important for day-to-day usage is " kprinter ", the new & GUI; print command.--Note: KDEPrint does not implement its own spooling mechanism or its own & PostScript; processing; for this it relies on the selected print subsystem--however it does add some functionality of its own on top of this foundationNowy podsystem drukowania dla & kde;. Od wersji ‧. ‧ składa się z kilku modułów, które przekładają właściwości i ustawienia różnych dostępnych podsystemów drukowania (CUPS;, drukowanie BSD-LPR/LPD, RLPR...) na przyjazny w obsłudze interfejs & kde; z oknami dialogowymi. Najważniejszą częścią dla codziennego użytkowania jest " kprinter ", nowe polecenie drukowania & GUI;.--Pamiętaj: KDEPrint nie implementuje mechanizmu buforowania, czy własnego przetwarzania & PostScript; & mdash; w tych kwestiach polega na wybranym podsystemie drukowania--chociaż udostępnia na jego podstawie niektóre własne funkcje
called for an appropriate solution to be found in cooperation with the Commission as regards the presentation in the Foundation’s accounts of Community funds related to external programmes and managed by the Foundationwezwał do znalezienia we współpracy z Komisją odpowiedniego rozwiązania dotyczącego prezentacji rocznych sprawozdań finansowych Fundacji obejmujących środki wspólnotowe związane z programami zewnętrznymi, a zarządzane przez Fundację
The EESC therefore welcomes the results of the feasibility study for a European Foundation Statute and calls on the Commission to conclude the impact assessment in early ‧ by presenting a proposal for a regulation that will enable foundations of European scope to operate on a level playing field in the internal marketDlatego EKES wyraża zadowolenie z rezultatów analizy wykonalności dotyczącej europejskiego statutu fundacji i wzywa Komisję, aby zakończyła ocenę skutków w początkach ‧ r. i przedstawiła projekt rozporządzenia umożliwiający fundacjom szczebla europejskiego działanie na równych prawach na rynku wewnętrznym
The Director of the Foundation shall present the Foundation's annual activity report to the relevant committees of the European Parliament and preparatory bodies of the CouncilDyrektor Fundacji przedstawia roczne sprawozdanie Fundacji właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego i organom przygotowawczym Rady
called for an appropriate solution to be found in co-operation with the Commission as regards the presentation in the Foundation's accounts of Community funds related to external programmes and managed by the Foundationwezwał do znalezienia we współpracy z Komisją odpowiedniego rozwiązania dotyczącego prezentacji rocznych sprawozdań finansowych Fundacji obejmujących środki wspólnotowe związane z programami zewnętrznymi, a zarządzane przez Fundację
Abbreviation for D isk a nd e xecution mon itor; Daemons are present on all & UNIX; systems to perform tasks independent of user intervention. Readers more familiar with & Microsoft; & Windows; might want to compare daemons and the tasks they are responsible with " services ". One example of a daemon present on most legacy & UNIX; systems is the LPD (Line Printer Daemon); & CUPS; is widely seen as the successor to LPD in the & UNIX; world and it also operates through a daemonSkrót od D isk a nd e xecution mon itor; demony są obecne we wszystkich systemach & UNIX; owych i wykonują operacje niezależne od działań użytkownika. Osoby lepiej zaznajomione z & Microsoft; & Windows; mogą chcieć porównać demony i zadania, za które są odpowiedzialne, z " usługami ". Przykładem obecności demona w większości systemów & UNIX; owych jest LPD (Line Printer Daemon); & CUPS; jest postrzegany jako następca LPD w świecie & UNIX; a i również działa jako demon
detailed description of the ECB 's monetary policy including theoretical foundations and practical implementation is given in The monetary policy of the ECB, published by the ECB in January ‧ he present publication limits itself to the presentation of basic considerations on this policy functionSzczegó∏owy opis prowadzonej przez EBC polityki pieni ́ ̋nej obejmujàcy podstawy teoretyczne i metody realizacji zawiera publikacja pt. The monetary policy of the ECB ze stycznia ‧ r. Niniejsza ksià ̋ka przedstawia jedynie podstawowe zagadnienia zwiàzane z politykà pieni ́ ̋nà
Specify how the window property should be affected: Do Not Affect: The window property will not be affected and therefore the default handling for it will be used. Specifying this will block more generic window settings from taking effect. Apply Initially: The window property will be only set to the given value after the window is created. No further changes will be affected. Remember: The value of the window property will be remembered and every time time the window is created, the last remembered value will be applied. Force: The window property will be always forced to the given value. Apply Now: The window property will be set to the given value immediately and will not be affected later (this action will be deleted afterwards). Force temporarily: The window property will be forced to the given value until it is hidden (this action will be deleted after the window is hiddenOkreśla jak opcja powinna wpłynąć na właściwość okna: Nie stosuj: Właściwość okna nie będzie zmieniona i zostanie zastosowane zachowanie domyślne. Ustawienie tego zablokuje również zastosowanie bardziej ogólnych ustawień okna. Stosuj początkowo: Właściwość okna zostanie ustawiona na żądaną wartość tylko po utworzeniu okna. Nie dotyczy następnych zmian. Pamiętaj: Wartość właściwości okna będzie pamiętana i za każdym razem kiedy okno zostanie utworzone ostatnio zapamiętana wartość zostanie zastosowana. Wymuś: Właściwość okna zostanie zawsze ustawiona na podaną wartość. Zastosuj teraz: Właściwość okna zostanie ustawiona na określoną wartość natychmiast i nie będzie zmieniona później (akcja zostanie później usunięta). Wymuś tymczasowo: Właściwość okna zostanie ustawiona na określoną wartość dopóki okno nie zostanie ukryte (akcja zostanie anulowana po ukryciu okna
There are two ways of exiting presentation mode, you can press either ESC key or click with the quit button that appears when placing the mouse in the top-right corner. Of course you can cycle windows (Alt+TAB by defaultDostępne są dwa sposoby kończenia prezentacji: wciśnięcie klawisza Esc albo przycisku Zakończ, który pojawia się po umieszczeniu kursora myszki w prawym górnym rogu. Oczywiście, można także przełączać okna (domyślnie Alt+TAB
The group is presently active worldwide in the sector of glass for the building industry and in related fields (manufacture of windows in Germany and the United States, manufacture of equipment for the glass industry in GermanyGrupa działa obecnie na całym świecie w przemyśle szklarskim na potrzeby budownictwa i innych pokrewnych sektorów (produkcja okien w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, produkcja wyposażenia na potrzeby przemysłu szklarskiego w Niemczech
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59233 zdań frazy Windows Presentation Foundation.Znalezione w 50,449 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.