Tłumaczenia na język polski:

  • Windows Live Movie Maker   
     
    Software for capturing, editing, and arranging audio and video source material to create movies.

Przykładowe zdania z "Windows Live Movie Maker", pamięć tłumaczeniowa

add example
& control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia With & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; the Multiuser Desktop & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Networking with & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Graphics, Printing, and Fonts & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood& control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia w & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; środowisko wieloużytkownikowe & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Sieć w & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Obrazki, drukowanie i czcionki & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood
Well... even if your mom and dad are living apart, you can still have movie nightNo cóż... nawet jeśli twoi rodzice żyją osobno, to ciągle możesz mieć te noce filmowe
Like being a movie star.It' s what I do, I talk for a livingTo coś podobnego do gwiazdy filmowej
I mean, I could play out the entire movie of our lives in one secondSą chwile, gdy mam przed oczami nasze wspólne życie
With their charmed lives and movie- star good looks and more money than you can countLuksusowy tryb życia, wygląd gwiazd filmowych i pokaźne konta
< For me too. I’d like to live them in my own way. > < Doing what? > < Looking after Sarah and Sam. Going to the movies. Growing old in peace.– Dla mnie też. Chciałbym je przeżyć na swój sposób. – Co byś robił? – Troszczyłbym się o Sarę i Sama, chodził do kina. Starzał się spokojnie.
' " Let' s make records like old movies where everyone lives happily ever after. ' "" Róbmy utwory podobne do starych filmów, które zawsze kończą się happy endem "
We lived above a movie houseZamieszkaliśmy nad kinem
Junior high school students movie choices in 2009 and the role that selected films have in their livesWybory filmowe gimnazjalistów w 2009 roku i funkcje jakie wybrane filmy pełnią w ich życiu
We were living in Miami...... and a new movie was playing in townMieszkaliśmy w Miami...... w mieście grali nowy film
Two or three times a week, Max would haul up that enormous painting... that had been presented to her by some Nevada chamber of commerce... and we' d see a movie, right in her living roomDwa albo trzy razy w tygodniu, Max podciągał wielki obraz... który sprezentowała jej jakaś izba handlowa z Nevady... i oglądaliśmy filmy w jej salonie
In the movies, when you beat up the neighborhood bully... you' re supposed to live happily ever afterW dobrym filmie, kiedy pokonaliście wszystkich chuliganów z sąsiedztwa, powinniście żyć dalej długo i szczęśliwie
Looks like anyone who' s ever been in a movie lives on this blockNa tej ulicy mieszkają chyba wszyscy, którzy kiedyś grali w jakimś filmie
He now lives in France where he earns a living by wearing a point- of- view camera to make ski movies like this oneTeraz mieszka we Francji, gdzie zarabia na życie, nosząc kamerę przyczepianą do głowy i kręcąc filmy, takie jak ten
It seems like everyone who has ever been in a movie lives on this blockTo chyba przecznica wszystkich, co grali w jakimś filmie
I don' t usually do a live performance... but, I did the movie with BazZazwyczaj nie występuję na żywo... ale wystąpiłam w tym filmie z Baz
We were living in Miami...... and a new movie was playing in townMieszkaliśmy w Miami.- W mieście grali film
Organized Crime: Immigrants Living in New York City on the Example of Selected Mafia MoviesPrzestępczość zorganizowana: Imigranci mieszkajacy Nowym Jorku na przykładzie wybranych filmów mafijnych
" Living Dead. " It' s a movieTo taki film
It is not right, as far as European citizens and workers are concerned, if our key decision makers, even the Commission, from which Steiner probably got his information, are living in a fantasy world where their feet do not touch the ground.Z punktu widzenia obywateli i pracowników europejskich to niedobrze, jeżeli nasi najważniejsi decydenci, a nawet Komisja, od której pan Steiner prawdopodobnie uzyskał taką informację, żyją w świecie fantazji, w oderwaniu od realizów.
In this regard, particular attention shall be given to those people living in and around important wetlands, to users of these wetlands (hunters, fishermen, tourists, etc.) and to local authorities and other decision makersW tym względzie szczególną uwagę poświęca się ludności żyjącej na istotnych obszarach wodno-błotnych i wokół nich, użytkownikom tych obszarów (myśliwym, rybakom, turystom itd.) oraz lokalnym władzom i innym organom decyzyjnym
Are you not in favour of specific figures on living standards and inflation - even if this relates to the control of the banks - being provided by means of statistics, and citizens and decision makers also having access to such information that will then enable appropriate decisions to be taken?Czy nie jest Pan zwolennikiem pozyskiwania metodami statystycznymi konkretnych danych liczbowych na temat poziomu życia i inflacji - nawet jeśli to sie wiąże z kontrolą banków - ani zwolennikiem udostępniania również społeczeństwu i decydentom takich informacji, które następnie umożliwiłyby podjęcie właściwych decyzji?
We must be able to share our democratic values with our partners in the rest of the world, because the globalised world in which we live today requires political decision-makers to come up with solutions to problems together.Musimy być zdolni do dzielenia się naszymi demokratycznymi wartościami z naszymi partnerami z pozostałych części świata, ponieważ w zglobalizowanym świecie, w którym dziś żyjemy, polityczni decydenci muszą wspólnie występować z rozwiązaniami różnych problemów.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38716 zdań frazy Windows Live Movie Maker.Znalezione w 15,261 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.