Tłumaczenia na język polski:

  • Windows Live Movie Maker   
     
    Software for capturing, editing, and arranging audio and video source material to create movies.

Przykładowe zdania z "Windows Live Movie Maker", pamięć tłumaczeniowa

add example
& control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia With & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; the Multiuser Desktop & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Networking with & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Graphics, Printing, and Fonts & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood& control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia w & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; środowisko wieloużytkownikowe & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Sieć w & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Obrazki, drukowanie i czcionki & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood
Looks like anyone who' s ever been in a movie lives on this blockNa tej ulicy mieszkają chyba wszyscy, którzy kiedyś grali w jakimś filmie
Like being a movie star.It' s what I do, I talk for a livingTo coś podobnego do gwiazdy filmowej
We were living in Miami...... and a new movie was playing in townMieszkaliśmy w Miami...... w mieście grali nowy film
' " Let' s make records like old movies where everyone lives happily ever after. ' "" Róbmy utwory podobne do starych filmów, które zawsze kończą się happy endem "
Organized Crime: Immigrants Living in New York City on the Example of Selected Mafia MoviesPrzestępczość zorganizowana: Imigranci mieszkajacy Nowym Jorku na przykładzie wybranych filmów mafijnych
Junior high school students movie choices in 2009 and the role that selected films have in their livesWybory filmowe gimnazjalistów w 2009 roku i funkcje jakie wybrane filmy pełnią w ich życiu
We were living in Miami...... and a new movie was playing in townMieszkaliśmy w Miami.- W mieście grali film
Two or three times a week, Max would haul up that enormous painting... that had been presented to her by some Nevada chamber of commerce... and we' d see a movie, right in her living roomDwa albo trzy razy w tygodniu, Max podciągał wielki obraz... który sprezentowała jej jakaś izba handlowa z Nevady... i oglądaliśmy filmy w jej salonie
" Living Dead. " It' s a movieTo taki film
In the movies, when you beat up the neighborhood bully... you' re supposed to live happily ever afterW dobrym filmie, kiedy pokonaliście wszystkich chuliganów z sąsiedztwa, powinniście żyć dalej długo i szczęśliwie
I mean, I could play out the entire movie of our lives in one secondSą chwile, gdy mam przed oczami nasze wspólne życie
We lived above a movie houseZamieszkaliśmy nad kinem
< For me too. I’d like to live them in my own way. > < Doing what? > < Looking after Sarah and Sam. Going to the movies. Growing old in peace.– Dla mnie też. Chciałbym je przeżyć na swój sposób. – Co byś robił? – Troszczyłbym się o Sarę i Sama, chodził do kina. Starzał się spokojnie.
Well... even if your mom and dad are living apart, you can still have movie nightNo cóż... nawet jeśli twoi rodzice żyją osobno, to ciągle możesz mieć te noce filmowe
With their charmed lives and movie- star good looks and more money than you can countLuksusowy tryb życia, wygląd gwiazd filmowych i pokaźne konta
It seems like everyone who has ever been in a movie lives on this blockTo chyba przecznica wszystkich, co grali w jakimś filmie
He now lives in France where he earns a living by wearing a point- of- view camera to make ski movies like this oneTeraz mieszka we Francji, gdzie zarabia na życie, nosząc kamerę przyczepianą do głowy i kręcąc filmy, takie jak ten
I don' t usually do a live performance... but, I did the movie with BazZazwyczaj nie występuję na żywo... ale wystąpiłam w tym filmie z Baz
The Committee welcomed numerous thinkers , writers , political decision-makers and officials to the conference for two days of intense discussion , inviting them to consider the question of ‘ Living Europe : a challenge for civil society ’ .Przez dwa dni wypełnione intensywnym programem w EKES zgromadziła się plejada myślicieli , pisarzy , polityków i administratorów , którzy zajmowali się zagadnieniem „ Żyć Europą – wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego ” .
In years to come, the Europe we live in will be in need of strong collective action to respond to the expectations of its citizens, who are today informed citizens, fully aware of how much depends on choices made by policy makers.W nadchodzących latach Europa, w której mieszkamy, będzie potrzebować zdecydowanych wspólnych działań, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom jej obywateli, którzy są dzisiaj dobrze poinformowanymi obywatelami, mającymi pełną świadomość tego, jak wiele zależy od wyborów dokonanych przez decydentów politycznych.
call on the European Parliament, the Commission, the Council and the Member States to adopt a transversal approach when addressing issues impacting on young people's lives, building on cooperation between policy-makers and stakeholders at European, national, regional and local levels and strengthening the focus of young people in policies impacting on themwezwała Parlament Europejski, Komisję, Radę i państwa członkowskie do przyjęcia międzysektorowego podejścia w odniesieniu do kwestii mających wpływ na życie młodzieży, i do oparcia się przy tym na współpracy między twórcami polityki i zainteresowanymi stronami na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz do nadania większego znaczenia kwestiom dotyczącym młodzieży w politykach mających wpływ na młodzież
We must be able to share our democratic values with our partners in the rest of the world, because the globalised world in which we live today requires political decision-makers to come up with solutions to problems together.Musimy być zdolni do dzielenia się naszymi demokratycznymi wartościami z naszymi partnerami z pozostałych części świata, ponieważ w zglobalizowanym świecie, w którym dziś żyjemy, polityczni decydenci muszą wspólnie występować z rozwiązaniami różnych problemów.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40551 zdań frazy Windows Live Movie Maker.Znalezione w 31,934 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.