Tłumaczenia na język polski:

  • Unicef   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

List of UNICEF Goodwill AmbassadorsAmbasador Dobrej Woli UNICEF
uniceffundusz narodów zjednoczonych pomocy dzieciom
UNICEF

Przykładowe zdania z "Unicef", pamięć tłumaczeniowa

add example
UNICEF as one of the specialized ONZ organizationsUNICEF - jako jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ
According to a study published recently by UNICEF, there are no countries, and no Member States, that are not affected by the matter of child trafficking.Według wyników badań opublikowanych przez UNICEF, każdy kraj i każde państwo członkowskie jest dotknięte problemem handlu dziećmi.
having regard to the Unicef Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking of Septemberuwzględniając wytyczne UNICEF-u z września ‧ r. w sprawie ochrony dzieci- ofiar handlu ludźmi
Funding to Unicef (approx. SEK ‧; approx. EURfinansowanie UNICEF-u (‧ SEK, ok. ‧ EUR
In view not to leave these funds unused, with the agreement of the Serbian authorities, it was decided to fund a project with Unicef in line with the objectives of the EC Programme for SerbiaAby wyżej wymienione fundusze nie pozostały niewykorzystane, za zgodą władz serbskich podjęto decyzję o finansowaniu projektu z organizacją UNICEF zgodnie z celami programu WE dla Serbii
Subject: Unicef: Report Card ‧: an overview of child wellbeing in rich countriesDotyczy: siódmego raportu UNICEF-u w sprawie sytuacji dzieci i młodych ludzi w krajach wysokorozwiniętych
While supporting this approach, the Committee calls for the identification of additional legal and practical solutions which make breast-feeding or expressing milk at work easier for mothers, in order to provide them with adequate time for exclusive breastfeeding, in line with the WHO and UNICEF recommendations (e.g. the right to count breaks for breastfeeding as working timeKomitet popiera to podejście, wzywa jednak do znalezienia dodatkowych rozwiązań prawnych i praktycznych, które mogą ułatwić matkom karmienie piersią lub ściąganie mleka w miejscu pracy i zapewnić kobietom odpowiedni czas przeznaczony na karmienie wyłącznie piersią, zgodnie z zaleceniami WHO i UNICEF-u (np. prawo do wliczania przerw na karmienie piersią do czasu pracy
st part:whereas Unicef... concernspierwsza część:mając na... w tej kwestii
whereas, in September ‧, according to the United Nations Children's Fund (Unicef), the LRA allegedly abducted ‧ Congolese schoolchildren from the towns of Kiliwa and Duru, in the DRC, and attacked many other areas, causing massive displacements in the areamając na uwadze, że zdaniem Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) we wrześniu ‧ r. LRA porwała ‧ uczniów kongijskich z miast Kiliwa i Duru w Republice Konga oraz zaatakowała wiele innych terenów, powodując masowe przesiedlenia w tym rejonie
Moreover, recent research published by UNICEF, as well as by the Italian Society of Prenatal Medicine, emphasises that neonatal deaths could decrease by 22% if babies were breastfed.Ponadto w niedawnych wynikach badań opublikowanych przez UNICEF oraz Włoskie Stowarzyszenie Medycyny Prenatalnej podkreślono, że dzięki karmieniu piersią możliwe jest zmniejszenie umieralności noworodków o 22 %.
DG SANCO : Directorate General Health and Consumers of the European Commission ELISA : enzyme-linked immunosorbent assay EU : European Union FAO : Food and Agriculture Organisation of the United Nations FVE : Federation of Veterinarians of Europe NGO : non-governmental organisation OIE : World Organisation for Animal Health PCR : polymerase chain reaction TB : Bovine tuberculosis UNICEF : The United Nations Children s Fund WHO : ’ World Health OrganisationDG SANCO : Dyrekcja Generalna ds . Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej ELISA : test immunoenzymosorbcyjny UE : Unia Europejska FAO : Organizacja Narodów Zjednoczonych ds . Wyżywienia i Rolnictwa FVE : Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii OIE : Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt PCR : łańcuchowa reakcja polimerazy TB : gruźlica bydła UNICEF : Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci WHO : Światowa Organizacja Zdrowia
whereas according to Unicef child labour means any form of work carried out by children under the age of ‧ that is hazardous or interferes with the child's education or is harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social developmentzważywszy, że UNICEF definiuje pracę dzieci jako wszelką formę pracy wykonywanej przez dzieci poniżej osiemnastego roku życia, a będącą ryzykowną i przeszkadzającą w edukacji dziecka lub też będącą niebezpieczną dla jego zdrowia psychicznego, umysłowego, duchowego, moralnego bądź rozwoju społecznego
Unicef (United Nations Children’s FundUNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom
Supports the six measures called for by Unicef to eliminate child labour, namelyPopiera sześć wnioskowanych przez UNICEF działań mających na celu wyeliminowanie pracy dzieci, a mianowicie
Subject: Child poverty- Unicef report: Innocenti Social MonitorDotyczy: ubóstwa dzieci- raportu UNICEF Innocenti Social Monitor
Points out that, according to Unicef, more than ‧ children are enslaved by cross-border smuggling in west and central Africapodkreśla, że według UNICEF w zachodniej i środkowej Afryce przemytnicy transgraniczni przetrzymują w niewoli ponad ‧ ‧ dzieci
Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the governments of the Member States, the Co-Presidents of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly and Unicef and other relevant UN agencieszobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również rządom Państw Członkowskich, Współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz UNICEF i innym odpowiednim agencjom ONZ
Welcomes Unicef's initiative in organising an International Conference in Paris (on ‧ and ‧ February ‧) on child soldiers, and underlines the need to put an end to the illegal and unacceptable exploitation of children in armed conflictsz zadowoleniem wita inicjatywę UNICEF-u dotyczącą zorganizowania w Paryżu międzynarodowej konferencji (w dniach ‧-‧ lutego ‧ r.) w sprawie dzieci-żołnierzy i podkreśla potrzebę położenia kresu nielegalnemu i niedopuszczalnemu wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych
We are also all aware that the World Health Organization and UNICEF support the fact, corroborated with scientific arguments, that women who have given birth actually need 24 weeks to completely recover their working capacity.Wszyscy wiemy również, że Światowa Organizacja Zdrowia i UNICEF stoją na stanowisku, na poparcie którego mają argumenty naukowe, iż kobiety potrzebują po porodzie 24 tygodni, by w pełni odzyskać zdolność do pracy.
The United Nations has been promoting the integration or Roma for years, especially within UNDP, UNICEF and UNESCOOrganizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) od lat zajmuje się wspieraniem integracji Romów (zwłaszcza w ramach UNDP, UNICEF-u i UNESCO
Notes that, according to Unicef estimates, each year between ‧ and ‧ girls who have attained the mandatory age for going to school are either prevented by their families from doing so or do not attend school because of logistical difficultiesprzyjmuje do wiadomości szacunkowe dane UNICEF mówiące o tym, że każdego roku od ‧ do ‧ tys. dziewcząt, które osiągnęły wiek szkolny, nie uczęszcza do szkoły, gdyż zabraniają im tego rodziny lub ze względu na trudności logistyczne
We must work to ensure that children can overcome post-conflict trauma, through cooperation with UNICEF, which is already present in many at-risk areas throughout the world, in order to secure a satisfactory education and a better future for these children.Musimy podejmować działania mające na celu zapewnienie dzieciom możliwości wyleczenia się z traumy po zakończeniu konfliktu, poprzez współpracę z UNICEF, który jest już obecny w wielu obszarach ryzyka na całym świecie, w celu zagwarantowania tym dzieciom odpowiedniej edukacji i lepszej przyszłości.
Efforts to reinforce the mainstreaming of children ’ s rights included the launch of a training programme with UNICEF , and the establishment of an interinstitutional group .Działania mające na celu wspieranie praw dzieci obejmowały wprowadzenie we współpracy z UNICEF programu szkoleń oraz stworzenie grupy międzyinstytucjonalnej .
To this end, it recommends cooperation with the World Health Organization's Regional Office for Europe: the WHO has already offered to provide coordination with other international organisations (FAO, UNICEF, ILO and the OECD) in supporting the implementation of initiatives to identify the needs of individual regions, define the situation, trends and the strategies put in place, and compile, analyse and disseminate scientific evidence on the effectiveness of completed actionsZ tego względu zaleca współpracę z Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO). WHO zaproponowała koordynację działań z innymi organizacjami międzynarodowymi (FAO, UNICEF, MOP i OECD) we wspomaganiu realizacji inicjatyw mających na celu określenie potrzeb poszczególnych regionów, dokonanie oceny sytuacji, tendencji i realizowanych strategii oraz zebranie, przeanalizowanie i rozpowszechnienie dowodów naukowych w sprawie skuteczności przeprowadzanych działań
This offers opportunities for the future, and therefore I request that the Commission, along with all the organisations concerned in this matter, such as the OSCE, OECD, UNICEF, UNHCR, IOM and last but not least Europol, jointly evaluate the developments and take the steps necessary to provide children with more effective protection.Taka propozycja stwarza szanse na przyszłość i dlatego też zwracam się z prośbą do Komisji, by wspólnie z zaangażowanymi w tę kwestię organizacjami takimi jak: OBWE, OECD, UNICEF, UNHCR, IOM oraz ostatni na liście, choć nie mniej ważny Europol, przeprowadziła ocenę zachodzących zmian i podjęła niezbędne kroki mające na celu zapewnienie skuteczniejszej ochrony dzieci.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 121 zdań frazy Unicef.Znalezione w 1,638 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.