Tłumaczenia na język polski:

  • Unicef   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

List of UNICEF Goodwill AmbassadorsAmbasador Dobrej Woli UNICEF
uniceffundusz narodów zjednoczonych pomocy dzieciom
UNICEF

Przykładowe zdania z "Unicef", pamięć tłumaczeniowa

add example
Notes that, according to Unicef estimates, each year between ‧ and ‧ girls who have attained the mandatory age for going to school are either prevented by their families from doing so or do not attend school because of logistical difficultiesprzyjmuje do wiadomości szacunkowe dane UNICEF mówiące o tym, że każdego roku od ‧ do ‧ tys. dziewcząt, które osiągnęły wiek szkolny, nie uczęszcza do szkoły, gdyż zabraniają im tego rodziny lub ze względu na trudności logistyczne
DG SANCO : Directorate General Health and Consumers of the European Commission ELISA : enzyme-linked immunosorbent assay EU : European Union FAO : Food and Agriculture Organisation of the United Nations FVE : Federation of Veterinarians of Europe NGO : non-governmental organisation OIE : World Organisation for Animal Health PCR : polymerase chain reaction TB : Bovine tuberculosis UNICEF : The United Nations Children s Fund WHO : ’ World Health OrganisationDG SANCO : Dyrekcja Generalna ds . Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej ELISA : test immunoenzymosorbcyjny UE : Unia Europejska FAO : Organizacja Narodów Zjednoczonych ds . Wyżywienia i Rolnictwa FVE : Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii OIE : Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt PCR : łańcuchowa reakcja polimerazy TB : gruźlica bydła UNICEF : Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci WHO : Światowa Organizacja Zdrowia
whereas this poisoning has affected in a particularly severe way a great number of children: as estimated by Unicef, between ‧ and ‧ children will need medical assistance and health care and other measures to clean up the environment where they live will be requiredmając na uwadze, że skutki tego zanieczyszczenia w szczególnie poważny sposób dotkną ogromną liczbę dzieci: według szacunków UNICEF od ‧ do ‧ dzieci będzie wymagało pomocy medycznej, opieki zdrowotnej i innych środków, pozwalających na oczyszczenie ich obszaru zamieszkania
whereas, according to UNICEF, only an estimated ‧ per cent of the country's teachers are attending lessons, with only a third of pupils reporting for classesmając na uwadze, że według UNICEF-u szacuje się, że jedynie ‧ procent nauczycieli w Zimbabwe prowadzi lekcje, a tylko jedna trzecia uczniów uczęszcza do szkoły
Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the governments of the Member States, the Co-Presidents of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly and Unicef and other relevant UN agencieszobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również rządom Państw Członkowskich, Współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz UNICEF i innym odpowiednim agencjom ONZ
I had an opportunity to discuss this issue with UNICEF and the Americans during the TACD dialogue.Mam możliwość przedyskutowania tej kwestii z UNICEF-em i Amerykanami w trakcie dialogu TACD.
We are also developing a tool kit, together with UNICEF, that should not only address child participation but also overall child protection, legal reform, child budgeting.Opracowujemy również wraz z UNICEF-em pakiet narzędzi, który obejmowałby nie tylko kwestię uczestnictwa dzieci, ale także ogólnie kwestie ochrony dzieci, reform prawnych, budżetu na potrzeby dzieci.
Mention has already been made of UNICEF data for 2003, which indicate that in some Community countries, such as France, around three children die every week from abuse and negligence, while in others, such as Germany and the United Kingdom, the figure stands at around two per week.Odwołano się już do danych UNICEFU z 2003 r., które wskazują, że w niektórych krajach Wspólnoty, takich jak Francja, około troje dzieci umiera każdego tygodnia w wyniku nadużyć i zaniedbań, podczas gdy w innych, takich jak Niemcy i Zjednoczone Królestwo, dane wskazują na około dwoje dzieci tygodniowo.
The United Nations Children's Fund (UNICEF) gives, among others, the example of Kenya, a relatively stable country, in which pre-election riots led to a doubling of the number of victims of sexual violence in a matter of days.Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) podaje m.in. przykład Kenii, kraju stosunkowo stabilnego, w którym przedwyborcze zamieszki doprowadziły zaledwie w ciągu kilkunastu dni do podwojenia liczby ofiar przemocy seksualnej.
Welcomes the finalisation of the Strategic Partnership for Development Cooperation with the ILO, in which the elimination of child labour, particularly among the youngest age-groups, is the topmost priority for joint activities, and asks the Commission to implement it as soon as possible and report back to Parliament on a regular basis; calls on the Commission to report at regular intervals to Parliament on progress in the fields covered by that cooperation; calls on the Commission to develop similar cooperation with other relevant organisations, such as Unicefprzyjmuje z zadowoleniem sfinalizowanie strategicznego partnerstwa na rzecz współpracy w zakresie rozwoju z ILO, w którym to partnerstwie wyeliminowanie pracy dzieci, szczególnie dzieci najmłodszych, jest kwestią o największym znaczeniu dla wspólnych działań; zwraca się także do Komisji z prośbą o jak najszybsze wdrożenie i regularne przesyłanie do Parlamentu sprawozdań na ten temat; wzywa Komisję do składania Parlamentowi regularnych sprawozdań w sprawie postępów na obszarach objętych tą współpracą; wzywa Komisję do rozpoczęcia podobnej współpracy z innymi odpowiednimi organizacjami, takimi jak UNICEF
Moreover, recent research published by UNICEF, as well as by the Italian Society of Prenatal Medicine, emphasises that neonatal deaths could decrease by 22% if babies were breastfed.Ponadto w niedawnych wynikach badań opublikowanych przez UNICEF oraz Włoskie Stowarzyszenie Medycyny Prenatalnej podkreślono, że dzięki karmieniu piersią możliwe jest zmniejszenie umieralności noworodków o 22 %.
The EU must work more closely with the United Nations, UNICEF, the World Bank, the International Labour Organisation, donors and NGOs to introduce the correct strategies to ensure that uniform laws are in place to stop this inhumane practice of child labour.UE musi współpracować ściśle z Organizacją Narodów Zjednoczonych, UNICEF-em, Bankiem Światowym, Międzynarodową Organizacją Pracy, dawcami i organizacjami międzyrządowymi, aby wdrożyć właściwe strategie, dzięki którym ujednolicone prawo wyeliminuje nieludzką praktykę zatrudniania dzieci.
UNICEF recognises that there has been no reduction in the number of children in institutions, and the increase in adoptions falls far short of the growth in the number of institutionalised children, a clear implication that we need to have a good, hard look at ourselves.UNICEF dostrzega, że liczba dzieci umieszczanych w placówkach opieki nie spada i że wzrost adopcji jest niewspółmierny do wzrostu liczby dzieci umieszczanych w placówkach opieki, co dobitnie świadczy o tym, że powinniśmy przyjrzeć się sobie w uważny i krytyczny sposób.
st part:whereas Unicef... concernspierwsza część:mając na... w tej kwestii
having regard to the UNICEF reports on the state of the world's children (‧ anduwzględniając sprawozdania Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w sprawie sytuacji dzieci na świecie (lata ‧ i
Efforts to reinforce the mainstreaming of children ’ s rights included the launch of a training programme with UNICEF , and the establishment of an interinstitutional group .Działania mające na celu wspieranie praw dzieci obejmowały wprowadzenie we współpracy z UNICEF programu szkoleń oraz stworzenie grupy międzyinstytucjonalnej .
The Commission and UNICEF have partnered to prepare a toolkit to address and mainstream children ’ s rights in European development coope ration and external relations .Komisja i UNICEF wspólnie działają na rzecz lepszego uwzględniania problematyki praw dziecka w obszarze europej skiej współpracy na rzecz rozwoju oraz stosunków zewnętrznych .
In addition to the tool kit, we are also recasting and strengthening our collaboration with UNICEF in general in order to be able to improve our support to partner countries in their efforts to ensure that children have a voice at country level.Oprócz tego pakietu narzędzi zmieniamy także ogólnie zasady naszej współpracy z UNICEF i wzmacniamy tę współpracę w celu umożliwienia lepszego wsparcia dla państw partnerskich w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia dzieciom możliwości wypowiedzi na szczeblu krajowym.
In the short time available, and on the basis also of personal experiences with UNICEF, I would urge the Commission to emphasise one aspect: we need a Community instrument on adoption, for at present the 27 Member States have totally inconsistent legislation in that respect.W krótkim czasie, jaki mam do dyspozycji, i na podstawie także doświadczeń osobistych z UNICEF-em, chciałbym wezwać Komisję do położenia nacisku na jeden aspekt: potrzebujemy wspólnotowego instrumentu w sprawie adopcji, ponieważ obecnie 27 państw członkowskich ma całkowicie rozbieżne ustawodawstwa w tym względzie.
Demobilisation and reintegration programmes via UNDP and UNICEF in Sudan: SEK ‧ million for ‧-‧, and via UNICEF in Colombia: SEK ‧ million forprogramy demobilizacji i reintegracji w Sudanie prowadzone przez UNDP i UNICEF: ‧ mln SEK w latach ‧–‧ i przez UNICEF w Kolumbii: ‧ mln SEK w ‧ roku
train journalists in developing countries with the collaboration of UN organisations such as Unicef and Unesco and international journalists' organisations such as the International Federation of Journalists and the BBC World Service Trustprzeprowadzania szkoleń dla dziennikarzy krajów rozwijających się przy współpracy z agencjami ONZ, takimi jak UNICEF lub UNESCO, a także z międzynarodowymi organizacjami dziennikarskimi, takimi jak Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy i World Service Trust agencji informacyjnej BBC
whereas, in spite of the fact that, pursuant to the UN Convention on the Rights of the Child, each child shall be registered immediately after birth, according to Unicef over half of all births in the developing world- excluding China- are unregistered (more than ‧ million children); whereas these invisible children, together with millions of orphans and street children are the most vulnerable to trafficking, becoming easy prey for illegal adoption or for use in the trade of human organs; whereas conflicts, disasters and post-conflict and post-disaster situations likewise expose children to greater risks of exploitation in trafficking in human beingsmając na uwadze, że pomimo faktu, iż zgodnie z Konwencją o prawach dziecka ONZ niezwłocznie po urodzeniu każdego dziecka ma zostać sporządzony jego akt urodzenia, z danych UNICEF-u wynika, że ponad połowa urodzeń w krajach rozwijających się- z wyjątkiem Chin- nie jest rejestrowana (ponad ‧ mln dzieci); mając na uwadze, że te niewidoczne dzieci wraz z milionami sierot i dzieci ulicy są najbardziej zagrożone handlem, łatwo padając ofiarą nielegalnych adopcji lub są wykorzystywane w handlu ludzkimi narządami; mając na uwadze, że konflikty, klęski i sytuacje pokonfliktowe tak samo narażają dzieci na większe ryzyko wykorzystania w ramach handlu ludźmi
Unicef (United Nations Children’s FundUNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom
In view not to leave these funds unused, with the agreement of the Serbian authorities, it was decided to fund a project with Unicef in line with the objectives of the EC Programme for SerbiaAby wyżej wymienione fundusze nie pozostały niewykorzystane, za zgodą władz serbskich podjęto decyzję o finansowaniu projektu z organizacją UNICEF zgodnie z celami programu WE dla Serbii
having regard to Unicef's annual State of the World's Children reports and the ‧ UN Convention on the Rights of the Childuwzględniając doroczne raporty UNICEF o sytuacji dzieci na świecie oraz Konwencję Praw Dziecka ONZ z ‧ r
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 121 zdań frazy Unicef.Znalezione w 0,951 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.