Tłumaczenia na język polski:

  • Unicef   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

List of UNICEF Goodwill AmbassadorsAmbasador Dobrej Woli UNICEF
uniceffundusz narodów zjednoczonych pomocy dzieciom
UNICEF

Przykładowe zdania z "Unicef", pamięć tłumaczeniowa

add example
In the short time available, and on the basis also of personal experiences with UNICEF, I would urge the Commission to emphasise one aspect: we need a Community instrument on adoption, for at present the 27 Member States have totally inconsistent legislation in that respect.W krótkim czasie, jaki mam do dyspozycji, i na podstawie także doświadczeń osobistych z UNICEF-em, chciałbym wezwać Komisję do położenia nacisku na jeden aspekt: potrzebujemy wspólnotowego instrumentu w sprawie adopcji, ponieważ obecnie 27 państw członkowskich ma całkowicie rozbieżne ustawodawstwa w tym względzie.
whereas this poisoning has affected in a particularly severe way a great number of children: as estimated by Unicef, between ‧ and ‧ children will need medical assistance and health care and other measures to clean up the environment where they live will be requiredmając na uwadze, że skutki tego zanieczyszczenia w szczególnie poważny sposób dotkną ogromną liczbę dzieci: według szacunków UNICEF od ‧ do ‧ dzieci będzie wymagało pomocy medycznej, opieki zdrowotnej i innych środków, pozwalających na oczyszczenie ich obszaru zamieszkania
As UNICEF and other organisations have underlined several times, it affects a huge amount of children in the world and in Europe.Jak wielokrotnie podkreślał UNICEF i inne organizacje, problem ten dotyka ogromnej grupy dzieci na świecie i w Europie.
I am in touch with the international liaison at UNICEF, who has confirmed the severity of the situation.Jestem w kontakcie z wysłannikiem międzynarodowym UNICEF-u, który potwierdził powagę sytuacji.
UNICEF has recently published a report that shows that in the past week in Eastern Congo, 2 to 3 000 children have been kidnapped by militia and are being shamefully misused in military conflict.UNICEF opublikował niedawno sprawozdanie, które wykazuje, że w ostatnim tygodniu w Kongu Wschodnim milicja uprowadziła 2 do 3 tys. dzieci, które są haniebnie wykorzystywane w konflikcie zbrojnym.
We are therefore, together with UNICEF, looking into how to assist Yemen in building up such expertise, so as to arrest the issue at its roots.W związku z tym razem z UNICEF rozpatrujemy sposoby, jak można pomóc Jemenowi zdobyć wiedzę w tym zakresie i tym samym zaradzić problemowi u źródła.
Subject: Unicef: Report Card ‧: an overview of child wellbeing in rich countriesDotyczy: siódmego raportu UNICEF-u w sprawie sytuacji dzieci i młodych ludzi w krajach wysokorozwiniętych
welcomes policy labelling initiatives, such as the UNICEF concept of the Child Friendly City, which provides for the implementation of the UN Convention of the Rights of the Child in action at local level and includes both measures to assure the rights of the child and their integration in relevant decision making processesZ zadowoleniem przyjmuje inicjatywy w sprawie znakowania, jak np. koncepcję UNICEF-u miasta przyjaznego dzieciom, która umożliwia faktyczne wdrożenie na szczeblu lokalnym konwencji o prawach dziecka ONZ i uwzględnia działania ukierunkowane na zapewnienie praw dzieci oraz ich integrację w odpowiednich procesach decyzyjnych
UNICEF's latest figures show that, worldwide, 93 million children of primary school age do not go to school, including 41 million children in sub-Saharan Africa, 31.5 million in South Asia and 6.9 million in the Middle East and North Africa.Ostatnie statystyki UNICEF'u wykazują, że 93 mln. dzieci na świecie w wieku wczesnoszkolnym nie chodzi do szkoły, w tym 41 mln. w Afryce Subsaharyjskiej, 31,5 mln. w Azji Południowej i 6,9 mln. na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
Calls for the launching of a global plan of priority actions aimed at children and adolescents in Latin America, in line with Unicef measureszwraca się o realizację ogólnego planu priorytetowych działań na rzecz dzieci i nastolatków w Ameryce Łacińskiej, uwzględniającego środki podjęte przez UNICEF
Advertising campaigns that are shaping reality – Amnesty International, UNHATE Foundation, UNICEF, WWFkampanie reklamowe, które kształtują rzeczywistość - amnesty international, unhate foundation, unicef, wwf
Presentation by Mr Johann Koss, President of the Sport for Development and Peace International Working Group, and Mr Philip O'Brien (UNICEF): debate without resolutionWystąpienie Johanna Kossa, przewodniczącego międzynarodowej grupy roboczej ds. sportu w służbie rozwoju i pokoju, oraz Philipa O'Briena (UNICEF): debata (bez rezolucji
whereas according to Unicef child labour means any form of work carried out by children under the age of ‧ that is hazardous or interferes with the child's education or is harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social developmentzważywszy, że UNICEF definiuje pracę dzieci jako wszelką formę pracy wykonywanej przez dzieci poniżej osiemnastego roku życia, a będącą ryzykowną i przeszkadzającą w edukacji dziecka lub też będącą niebezpieczną dla jego zdrowia psychicznego, umysłowego, duchowego, moralnego bądź rozwoju społecznego
Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the governments of the Member States, the Co-Presidents of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly and Unicef and other relevant UN agencieszobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również rządom Państw Członkowskich, Współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz UNICEF i innym odpowiednim agencjom ONZ
Rather than talk about them, however, I invite you to visit the UNICEF and V-Day websites, which obviously say all there is to say about this subject.Ale zamiast o nich mówić, wolałbym zachęcić państwa do odwiedzenia stron UNICEF-u oraz V-Day, na których oczywiście można znaleźć wszystko, co da się powiedzieć na ten temat.
However, the Committee requests the Commission to consider the recommendation of the Social Platform,- including the European Women's Lobby-, as well as those given by the WHO and the UNICEF, which are based on the benefit for children to be exclusively breastfed during their first six months of life, as a health prevention measure for both mother and childZwraca się jednak do Komisji, by wzięła pod uwagę zalecenia Platformy Społecznej, w tym Europejskiego Lobby Kobiet, a także Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF-u, mające na względzie dobro dzieci, które w celu profilaktyki zdrowotnej (zarówno dla dziecka jak i dla matki) powinny być karmione wyłącznie piersią przez pierwszych sześć miesięcy życia
UNICEF, UNESCO and WHO - as specialized organizations of United NationsUNICEF, UNESCO i WHO - jako organizacje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych
having regard to Unicef's annual State of the World's Children reports and the ‧ UN Convention on the Rights of the Childuwzględniając doroczne raporty UNICEF o sytuacji dzieci na świecie oraz Konwencję Praw Dziecka ONZ z ‧ r
Fundraising from individuals and business entities in public benefit organizations for example the Polish National Committee UNICEFPozyskiwanie funduszy od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w organizacjach pożytku publicznego na przykładzie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF
In view not to leave these funds unused, with the agreement of the Serbian authorities, it was decided to fund a project with Unicef in line with the objectives of the EC Programme for SerbiaAby wyżej wymienione fundusze nie pozostały niewykorzystane, za zgodą władz serbskich podjęto decyzję o finansowaniu projektu z organizacją UNICEF zgodnie z celami programu WE dla Serbii
Subject: Unicef: Report Card ‧: an Overview of Child Wellbeing in Rich Countries- hazardous behaviourDotyczy: siódmego raportu UNICEF-u w sprawie sytuacji dzieci i młodych ludzi w krajach wysokorozwiniętych- ryzykownych zachowań
I have received letters signed by many organisations in Sweden, such as Amnesty International, the churches through Diakonia, the Red Cross, UNICEF, Svenska Freds (the Swedish Peace and Arbitration Society) and the United Nations Association of Sweden, demanding that Bombkapsel 90 (BK90), carried on Swedish JAS aircraft, should be treated as a cluster bomb and included in the international work on a comprehensive ban.Otrzymałem pisma podpisane przez wiele organizacji w Szwecji, takich jak Amnesty International, kościoły za pośrednictwem Diakonii, Czerwony Krzyż, UNICEF, Svenska Freds (Szwedzkie Stowarzyszenie Pokoju i Arbitrażu) oraz Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych Szwecji, żądające, aby Bombkapsel 90, w którą jest uzbrojony szwedzki statek lotniczy JAS, była traktowana jako bomba rozbryzgowa i włączona w ramy prac międzynarodowych nad szerokim zakazem.
having regard to the Unicef Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking of Septemberuwzględniając wytyczne UNICEF-u z września ‧ r. w sprawie ochrony dzieci- ofiar handlu ludźmi
According to a study published recently by UNICEF, there are no countries, and no Member States, that are not affected by the matter of child trafficking.Według wyników badań opublikowanych przez UNICEF, każdy kraj i każde państwo członkowskie jest dotknięte problemem handlu dziećmi.
Demobilisation and reintegration programmes via UNDP and UNICEF in Sudan: SEK ‧ million for ‧-‧, and via UNICEF in Colombia: SEK ‧ million forprogramy demobilizacji i reintegracji w Sudanie prowadzone przez UNDP i UNICEF: ‧ mln SEK w latach ‧–‧ i przez UNICEF w Kolumbii: ‧ mln SEK w ‧ roku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 114 zdań frazy Unicef.Znalezione w 0,982 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.