Tłumaczenia na język polski:

  • Hobbit   
     
    Hobbit, czyli tam i z powrotem

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

The History of The HobbitThe History of The Hobbit

Przykładowe zdania z "The Hobbit", pamięć tłumaczeniowa

add example
equivalence between english and polish compounds on the basis of the hobbit by j.r.r. tolkien and its polish translationsekwiwalencja pomiędzy angielskimi i polskimi wyrazami złożonymi na podstawie powieści hobbit j.r.r. tolkiena i jej polskich tłumaczeń
Accent choices as an important factor determining the perception of film characters. A case study based on the film "The Hobbit''Dobór akcentów jako istotny czynnik wpływający na percepcję postaci filmowych. Badanie na podstawie filmu "Hobbit"
For of us all, Hobbits are the closest to Man...... the most humanNas wszyscy, Hobbits jest Do człowieka najbardziej zamknięty...... najwięcej człowieka
My dearest Hobbit, friend of friends...... " after that, " if the Ring goes into the fire, and we are at hand?Mój ukochany hobbicie, największy przyjacielu, zastanawiasz się, co będzie " potem ", gdy wrzucimy Pierścień do ognia?
You did not think a Hobbit could contend with the will of Sauron?Nie myślisz chyba poważnie o tym, że hobbit mógłby rywalizować...-... z wolą Saurona?
Why, no lord at all, but the littlest of fellows...... Frodo the Hobbit...... and his faithful squire, SamwiseDlaczego, żaden lord w ogóle, ale littlest fellows...... Frodo Hobbit...... i jego wierny dziedzic, Samwise
It' s in The HobbitTo jest w " Hobbicie "
You did not seriously think that a Hobbit could contend with the will of Sauron?Chyba nie myślałeś, że Hobbit mógłby stawić czoła woli Saurona?
The Hobbit, Pippin, who had proved a most valuable assistant for me...... rushed to the battlementHobbit, Reneta, która udowodniła najbardziej wartościowego asystenta dla mnie...... pogoniony do parapetu
You' re in the service of the steward now.You' il have to do as you' re told, Peregrin Took. Ridiculous HobbitJesteś teraz na służbie u namiestnika...... i masz wypełniać jego rozkazy, Peregrinie Tuku, strażniku Cytadeli
For the time will soon come...... when Hobbits will shape the fortunes of allWkrótce miały nadejść czasy,Kiedy Hobbici wpłyną na losy wszystkich
You are tracking the footsteps of two young HobbitsTropicie ślady dwóch młodych Hobbitów
The Hobbit, Frodo, is he still alive?Hobbit, Frodo, on jest nadal żywy?
Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire...... for many hundreds of years...... quite content to ignore and be ignored...... by the world of the Big FolkHobbici żyją i uprawiają ziemię na Czterech Ćwiartkach Shire' u... od wielu stuleci.Całkiem zadowoleni z tego, że ignorują i są ignorowani Przez świat Dużych Ludzi
All our hopes now lie with two little Hobbits...... somewhere in the wildernessWszystkie nasze nadzieje leżą w rękach małych Hobbitów...... gdzieś tam, na pustkowiu
But the fat Hobbit, he knowsAle co z grubym Hobbitem, on się domyśla
All of us, Frodo and Samwise...... their Hobbit companions, Merry and Pippin...... Elrond the Elf- Lord, and I, Gandalf...... wished Bilbo only the bestWszyscy my, Frodo i Samwise...... ich Hobbit towarzysze, Weseli i Reneta...... EIrond Elf lord i l, Gandalf...... zażyczony Bilbo tylko najlepszy
For we awaited Theoden...... a valuable ally, lord of the friendly nation of Rohan...... for whom we had dispatched Pippin' s Hobbit friend, little Merry...... to inform him of our perilous condition and to beseech his aidPonieważ oczekiwaliśmy Theoden...... wartościowy sojusznik, lord przyjaznego narodu Rohan...... dla kogo wyekspediowaliśmy Hobbit przyjaciela Renety, mało Wesołego...... aby poinformować go naszego niebezpiecznego warunku i poprosić jego pomoc
The world of Hobbits in Russian – analysis of selected proper names coined by V. S. Muravyov and A. A. Kistyakovsky in their russian translation of „The Lord of the Rings” by J.R.R. TolkienŚwiat hobbitów po rosyjsku – analiza wybranych imion własnych rosyjskiego przekładu powieści J.R.R. Tolkiena „Władca pierścieni” autorstwa W. S. Murawiowa i A. A. Kistiakowskiego
We are Hobbits of the ShireJesteśmy Hobbitami z Shire
And he has heard of Hobbits at last, and of the ShireI dowiedział się w końcu o hobbitach i o Shire
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3455326 zdań frazy The Hobbit.Znalezione w 552,437 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.