Tłumaczenia na język polski:

  • okno Wyniki testów   
     
    A window which displays the current status of every test in the test run.

Przykładowe zdania z "Test Results window", pamięć tłumaczeniowa

add example
Therefore, as Mrs Rapti was saying, I can still remember the anxiety I felt when awaiting my test results, but above all how I went through the so-called 'window period' between the potential contamination and the hypothetical outbreak of disease.Dlatego, jak mówiła pani poseł Rapti, nadal pamiętam niepokój, jaki odczuwałam czekając na wyniki badań, ale przede wszystkim wtedy, gdy przechodziłam przez tzw. okienko serologiczne pomiędzy potencjalnym zarażeniem a hipotetycznym wystąpieniem objawów choroby.
Along the top of the window, there is a row of buttons which operate on the script as a whole. From left to right, they are: New Script, Open Script, Save Script, Save Script As..., and Test Script. The function of these buttons should be obvious, except perhaps the last button. Pressing Test Script will attempt to run the current script in the main KStars window. You should move the Script Builder window out of the way before pressing this, so you can see the resultsU góry okna znajduje się rząd przycisków, które mają zastosowanie przy skryptach. Od lewej są to: Nowy skrypt, Otwórz skrypt, Zapisz skrypt, Zapisz skrypt jako..., i Wypróbuj skrypt. Działanie tych przycisków powinno być oczywiste, może poza ostatnim. Wciśnięcie Wypróbuj skrypt spowoduje próbę uruchomienia bieżącego skryptu w głównym oknie KStars. Przed jego wciśnięciem powinno przesunąć się okno z treścią skryptu tak, aby było widać wyniki
It shall be possible to move a test gauge from the gangway to the exterior of the vehicle through every emergency windowMusi być możliwe przeprowadzenie urządzenia badawczego przez każde z okien awaryjnych z przejścia na zewnątrz pojazdu
The temperature of the window during the tests shall be between +‧ °C and +‧ °C. The projectile is assumed to impact at right angles to the window or alternatively the test window can be mounted at the same angle to the track as it is mounted in the vehicleTemperatura okna w trakcie testu powinna być między +‧ °C a +‧ °C. Zakłada się, że pocisk uderza pod kątem prostym do szyny albo alternatywnie okno należy zamocować pod takim samym kątem do szyny, jak w pojeździe
Automated testing of the user interface for Windows Forms applicationsAutomatyczne testowanie interfejsu użytkownika aplikacji Windows Forms
and if the light transmittance measured according to annex ‧, paragraph ‧.‧ does not fall to less than ‧ % of the pre-test value and additionally to no less than ‧ % for any window required for driver visibilityoraz jeżeli przepuszczalność światła zmierzona zgodnie z pkt ‧.‧ załącznika ‧ nie spada poniżej ‧ % wartości sprzed badania, a ponadto nie spada poniżej ‧ % w żadnym oknie mającym wpływ na widzialność kierowcy
The test vehicle, with the engine shut off and the test vehicle windows and luggage compartment(s) opened shall be moved into the measuring chamberBadany pojazd, z wyłączonym silnikiem oraz otwartymi oknami i bagażnikiem, wprowadza się do komory pomiarowej
It shall be possible to move a test gauge from the gangway to the exterior of the vehicle through every emergency windowMożliwe jest przeprowadzenie urządzenia badawczego przez każde z okien awaryjnych z przejścia na zewnątrz pojazdu
For the test, the front window shall be fixed in a frame of the same construction as that mounted on the vehicleDo celów próby, szybę należy zamocować w ramie o takiej samej konstrukcji, jak zamontowana w pojeździe
The purpose of this test is to verify the glass pane's compliance with requirements relating to the limitation of injury in the event of impact of the head against the windscreen, laminated glass or glass-plastic panes other than windscreens, and also double-glazed units used as side windowsCelem tego badania jest sprawdzenie, w jakim stopniu tafla szkła spełnia wymagania związane z minimalizacją ryzyka urazu na wypadek uderzenia głową o szybę przednią, laminowane szkło lub tafle szkła-tworzywa sztucznego inną niż szyba przednia, a także podwójne zespoły szyb stosowane jako okna boczne
Do not show the window while running testsUkryj okno w trakcie wykonywania testów
The dose window must show ‧ following the safety testPo wykonaniu testu bezpieczeństwa wskaźnik dawki powinien wskazywać „ ‧ ”
Here we 've used the tried and tested technique of specifying a title for both & kstart; and the target application. This is generally the best way to use & kstart; and ksystraycmd. The--window argument is supported by both & kstart; and ksystraycmd and can be regular expression (eg; window[‧ ]) as well as a particular title. (Regular expressions are a powerful pattern matching tool you 'll find used throughout & kdeUżyliśmy tutaj techniki podawania tytułu okna zarówno dla programu & kstart;, jak i uruchamianego programu. Jest to, generalnie, najlepszy sposób używania programów & kstart; i ksystraycmd. Opcja--window jest obsługiwana zarówno przez & kstart;, jak i ksystraycmd, i może zawierać wyrażenie regularne (np. okno[ ‧ ]), jak również określony tytuł. (Wyrażenia regularne to potężny system dopasowywania napisów do wzorców, używany w różnych miejscach & kde
To check your email, select File Check Mail. In the lower-right corner of the main window, a progress bar will indicate how many messages are being downloaded. If you receive the message you just sent, then congratulations! If, however, you receive any error messages while testing your setup, make sure that your network connection is working and recheck your settings at Settings Configure & kmailŻeby sprawdzić, czy przyszły nowe wiadomości, wybierz z menu Plik Sprawdź pocztę. W dolnym, prawym rogu głównego okna pokaże się pasek postępu z liczbą pobieranych wiadomości. Jeśli ściągnie się wiadomość, która właśnie została wysłana: gratulacje! Jeśli nic nie doszło, czasem wystarczy poczekać kilka minut. Jednak jeśli wyświetlone zostaną błędy, upewnij się, że połączenie z siecią funkcjonuje i sprawdź swoje ustawienia w oknie Ustawienia Konfiguracja & kmail
Method to test the front window of the cab for sufficient resistance to projectilesMetoda badania wystarczającej odporności szyby przedniej kabiny na uderzenia twardymi przedmiotami
The retention time (or relative retention time) of the analyte in the test portion shall match that of the calibration standard within a specified retention time windowCzas retencji (lub względny czas retencji) analitu w badanej części odpowiada czasowi retencji wzorca kalibracji w określonym oknie czasu retencji
Six representative windows of size ‧ × ‧ mm (+ ‧/– ‧ mm in both directions) shall be subjected to testingBadaniu poddaje się sześć reprezentatywnych okien o wymiarach ‧ × ‧ mm (+ ‧/–‧ mm w obu kierunkach
Between ‧ and ‧, Austria, Denmark and Norway jointly carried out a project to evaluate the safety of consumer-mounted locking devices for windows and balcony doors available on the market and assess the suitability of existing national and international test methodsW latach ‧–‧ Austria, Dania i Norwegia przeprowadziły wspólny projekt, mający na celu ocenę bezpieczeństwa dostępnych na rynku urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe oraz ocenę przydatności istniejących krajowych i międzynarodowych metod badań
Cover the test windows and the FITC window with the dilution of FITC conjugate used to determine the titrePokryć zagłębienia do badań oraz zagłębienie FTIC rozcieńczonym koniugatem FTIC, stosowanym do wyznaczenia miana
A totally enclosed laboratory fume hood with a heat-resistant test-observation windowCałkowicie zamknięty laboratoryjny okap wyciągowy z żaroodpornym oknem szklanym do obserwacji badania
Windows and sliding roof of the vehicle shall be closed during testingOkna oraz dach przesuwny pojazdu należy zamknąć podczas badania
If it is possible to keep the doors and windows open or to remove them when the tractor is in use, they must be kept open or removed during the tests, so as not to increase the strengh of the roll-over protection structureJeżeli możliwe jest pozostawienie otwartych drzwi i okien lub usunięcie ich w czasie pracy ciągnika, muszą pozostać otwarte lub usunięte podczas badania, aby nie zwiększały wytrzymałości konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu
Calculate and report the percentage removal achieved at the end of the ‧-day window and the value at the plateau or at the end of the test, whichever is appropriateNależy obliczyć i przedstawić w sprawozdaniu usunięcie procentowe uzyskane na koniec ‧-dniowego „okna” i wartość w plateau, lub pod koniec badania, w zależności od tego, co jest odpowiednie
A test is considered valid if the difference of extremes of replicate values of the removal of test chemical at the plateau, at the end of the test or at the end of the ‧-day window, as appropriate, is less than ‧ % and if the percentage degradation of the reference substance has reached the level for ready biodegradability by ‧ daysBadanie uznaje się za ważne jeżeli różnica ekstremów wartości replikowanych zdjętych z plateau badanej substancji pod koniec badania, lub pod koniec badania ‧-dniowego „okiennego”, jest na koniec badania odpowiednio, mniejsza od ‧%, oraz jeżeli procentowa degradacja substancji odniesienia osiągnęła poziom łatwej biodegradacji przez ‧ dni
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 130798 zdań frazy Test Results window.Znalezione w 27,988 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.