Tłumaczenia na język polski:

  • okno Wyniki testów   
     
    A window which displays the current status of every test in the test run.

Przykładowe zdania z "Test Results window", pamięć tłumaczeniowa

add example
Along the top of the window, there is a row of buttons which operate on the script as a whole. From left to right, they are: New Script, Open Script, Save Script, Save Script As..., and Test Script. The function of these buttons should be obvious, except perhaps the last button. Pressing Test Script will attempt to run the current script in the main KStars window. You should move the Script Builder window out of the way before pressing this, so you can see the resultsU góry okna znajduje się rząd przycisków, które mają zastosowanie przy skryptach. Od lewej są to: Nowy skrypt, Otwórz skrypt, Zapisz skrypt, Zapisz skrypt jako..., i Wypróbuj skrypt. Działanie tych przycisków powinno być oczywiste, może poza ostatnim. Wciśnięcie Wypróbuj skrypt spowoduje próbę uruchomienia bieżącego skryptu w głównym oknie KStars. Przed jego wciśnięciem powinno przesunąć się okno z treścią skryptu tak, aby było widać wyniki
Therefore, as Mrs Rapti was saying, I can still remember the anxiety I felt when awaiting my test results, but above all how I went through the so-called 'window period' between the potential contamination and the hypothetical outbreak of disease.Dlatego, jak mówiła pani poseł Rapti, nadal pamiętam niepokój, jaki odczuwałam czekając na wyniki badań, ale przede wszystkim wtedy, gdy przechodziłam przez tzw. okienko serologiczne pomiędzy potencjalnym zarażeniem a hipotetycznym wystąpieniem objawów choroby.
The temperature of the window during the tests shall be between +‧ °C and +‧ °C. The projectile is assumed to impact at right angles to the window or alternatively the test window can be mounted at the same angle to the track as it is mounted in the vehicleTemperatura okna w trakcie testu powinna być między +‧ °C a +‧ °C. Zakłada się, że pocisk uderza pod kątem prostym do szyny albo alternatywnie okno należy zamocować pod takim samym kątem do szyny, jak w pojeździe
The sticky button can also be used to move a window from one virtual desktop to another one: push the sticky pin on the window, switch to a different desktop, and release the pin by pushing it again. You can achieve the same result by using the context popup menu of the window 's entry in the taskbar (menu item To Current Desktop) or the To Desktop option on the window operations menuPrzycisk " Na wszystkich pulpitach " może być także używany do przenoszenia okien z jednego wirtualnego pulpitu na inny: kliknij na wspomniany przycisk, przełącz się na inny pulpit i znowu kliknij na przycisk " Na wszystkich pulpitach ". To samo można osiągnąć przez użycie menu podręcznego: kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie programu, znajdującej się na pasku zadań, wybierz Na pulpit lub Na bieżący pulpit
As new counterfeits exhibiting properties differing from those of the banknotes used in the test may emerge at any time, it is stressed that the test results published on this website reflect merely the ability of the tested machine type to detect those counterfeits contained in the test deck and used for testing on the day of the test, as indicated in the test resultsPonieważ w każdej chwili mogą pojawić się nowe falsyfikaty, różne od użytych w dotychczasowych testach, należy podkreślić, że wyniki testów ogłaszane na tej stronie dotyczą jedynie możliwości wykrywania przez testowane urządzenia falsyfikatów wchodzących w skład zestawu próbnego na dzień przeprowadzenia testu
Information about a test will be removed from the website after the expiry of ‧ months following the calendar month during which the test was completed, unless the machine type 's ability to detect counterfeits has been re-tested either in an annual test or in a re-test on an ad hoc basis by an NCB, and has passed such test. Any failure of a re-test by a machine type or any refusal by the manufacturer to present a machine type for a re-test will likewise result in the prompt removal of information about the machine type and corresponding further machines from the list (sInformacje o typach urządzeń przetestowanych z wynikiem pozytywnym zostaną ogłoszone na tej stronie w ciągu miesiąca od zakończenia testu. Informacja o teście zostanie usunięta ze strony po upływie ‧ miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego, w którym został przeprowadzony test, chyba że zdolność urządzenia do wykrywania falsyfikatów zostanie potwierdzona w rocznym lub powtórnym teście przeprowadzonym ad hoc przez krajowy bank centralny
or [bovine animals not vaccinated against infectious bovine rhinotracheitis have undergone, at least once a year, with negative result a serum neutralisation test or ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis, and testing for infectious bovine rhinotracheitis is not carried out on bulls which have received a first vaccination against infectious bovine rhinotracheitis at the insemination centre after they have been tested with negative result in a serum neutralisation test or ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis and which since the first vaccination have been regularly re-vaccinated with an interval of not more than six months;]albo [bydło niepoddawane szczepieniu przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy u bydła przynajmniej raz do roku przechodziło z wynikiem negatywnym test ELISA lub test seroneutralizacji pod kątem zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy lub otrętu bydła; przy czym testami na zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła nie obejmuje się byków, które po raz pierwszy zaszczepiono przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy u bydła w stacji unasienniania po tym, jak zostały poddane, z wynikiem ujemnym, testowi seroneutralizacji lub testowi ELISA w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła, oraz które od pierwszego szczepienia były regularnie doszczepiane w odstępach czasu nie dłuższych niż sześć miesięcy;]
ii) bovine animals not vaccinated against infectious bovine rhinotracheitis have undergone at least once a year with negative result a serum neutralisation test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvo-vaginitis, and testing for infectious bovine rhinotracheitis is not carried out on bulls which have received a first vaccination against infectious bovine rhinotracheitis at the insemination centre after they have been tested with negative result in a serum neutralisation test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvo-vaginitis and which since the first vaccination have been regularly re-vaccinated with an interval of not more than six monthsii) zwierzęta z gatunku bydła, nieszczepione przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy, przeszły co najmniej raz w roku, z wynikiem ujemnym, test seroneutralizacji lub test ELISA w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV), a test w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy nie jest przeprowadzany u buhajów, które otrzymały pierwsze szczepienie przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy w stacji unasienniania po tym, jak zostały poddane, z wynikiem ujemnym, testowi seroneutralizacji lub testowi ELISA w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz które od pierwszego szczepienia były regularnie doszczepiane w odstępach nie dłuższych niż sześć miesięcy
during the isolation period specified in point ‧.‧ the animal was subjected to the following health tests carried out in a laboratory approved by the competent authority in Romania and by the competent authority in the Member State of destination: (a) a Coggins test for equine infectious anaemia with negative result on a blood sample taken within ‧ days of export on (date) ; (b) a complement fixation test for glanders with negative result at a dilution of ‧ in ‧ on a blood sample taken within ‧ days of export on (date) ; and (c) a complement fixation test for dourine (Trypanosoma equiperdum), with negative result at a dilution of ‧ in ‧ on a blood sample taken within ‧ days of export on (date) ; it is an uncastrated male equine animal older than ‧ days andw okresie izolacji określonym w punkcie ‧.‧ podlegało następującym badaniom zdrowotnym wykonywanym przez laboratorium zatwierdzone przez właściwe władze w Rumunii i przez właściwe władze Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczenia: a) test Cogginsa w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni z wynikiem ujemnym na podstawie próbki krwi pobranej w ciągu ‧ dni od dnia wywozu (data) :; b) odczyn wiązania dopełniacza w kierunku nosacizny, w rozcieńczeniu ‧:‧ z wynikiem ujemnym na podstawie próbki krwi pobranej w ciągu ‧ dni od dnia wywozu (data) :; c) odczyn wiązania dopełniacza w kierunku zarazy stadniczej (Trypanosoma equiperdum) w rozcieńczeniu ‧:‧ z wynikiem ujemnym na podstawie próbki krwi pobranej w ciągu ‧ dni od dnia wywozu (data) :; zwierzę to niewykastrowany samiec z rodziny koniowatych o wieku ponad ‧ dni oraz
A test is considered valid if the difference of extremes of replicate values of the removal of test chemical at the plateau, at the end of the test or at the end of the ‧-day window, as appropriate, is less than ‧ % and if the percentage degradation of the reference substance has reached the level for ready biodegradability by ‧ daysBadanie uznaje się za ważne jeżeli różnica ekstremów wartości replikowanych zdjętych z plateau badanej substancji pod koniec badania, lub pod koniec badania ‧-dniowego „okiennego”, jest na koniec badania odpowiednio, mniejsza od ‧%, oraz jeżeli procentowa degradacja substancji odniesienia osiągnęła poziom łatwej biodegradacji przez ‧ dni
In accordance with section ‧.‧, if it has been agreed that only one test cycle (ESC or ETC) be run at each test point and the other test cycle (ESC or ETC) run only at the beginning and end of the service accumulation schedule, the regression analysis shall be made only on the basis of the test results from the test cycle run at each test pointZgodnie z przepisami zawartymi w sekcji ‧.‧, jeżeli uzgodniono przeprowadzenie tylko jednego cyklu badania (ESC lub ETC) w każdym punkcie testowym, oraz przeprowadzenie drugiego cyklu testowania (ESC lub ETC) tylko na początku i na końcu planu przeglądów, analizę regresji należy sporządzić tylko na podstawie wyników prób z cyklu badania przeprowadzonego w każdym z punktów testowych
In accordance with paragraph ‧.‧., if it has been agreed that only one test cycle (ESC or ETC) be run at each test point and the other test cycle (ESC or ETC) run only at the beginning and end of the service accumulation schedule, the regression analysis shall be made only on the basis of the test results from the test cycle run at each test pointZgodnie z przepisami zawartymi w pkt ‧.‧, jeżeli uzgodniono przeprowadzenie tylko jednego cyklu badania (ESC lub ETC) w każdym punkcie testowym, oraz przeprowadzenie drugiego cyklu badania (ESC lub ETC) tylko na początku i na końcu planu akumulacji godzin pracy, analizę regresji należy sporządzić tylko na podstawie wyników cyklu badania przeprowadzonego w każdym z punktów testowych
It appears appropriate to recognise for certification purposes the brucellosis test results produced by use of ELISA tests, the complement fixation test and the buffered brucella antigen tests, if the tests were carried out in accordance with the approved protocols on samples of blood taken from individually identified bovine animals within the ‧ days prior to certification of the tested animals for intra-Community tradeDo celów certyfikacji stosowne wydaje się uznanie wyników testów brucelozy uzyskanych z użyciem testu ELISA, metody odczynu wiązania dopełniacza i testów z użyciem buforowanego antygenu brucelozy, jeśli te testy były wykonane zgodnie z zatwierdzonymi protokołami, na próbkach krwi pobranych ze sztuk bydła identyfikowanych indywidualnie, w ciągu ‧ dni poprzedzających certyfikację testowanych zwierząt na użytek handlu wewnątrzwspólnotowego
For panes which do not have contact possibilities as well as for small windows in vehicles and for all windows in trailers (classification VIII/C) there will be no headform testingW przypadku szyb, dla których nie zachodzi prawdopodobieństwo kontaktu, a także małych okien w pojazdach oraz wszystkich okien w przyczepach (klasyfikacja VIII/C), nie przeprowadza się testu wytrzymałości na uderzenie manekinem
Throughout the test, determine the concentrations of DOC in each flask in duplicate at known time intervals, sufficiently frequently to be able to determine the start of the ‧-day window and the percentage removal at the end of the ‧-day windowPoprzez całe badanie oznaczać stężenia DOC w każdej kolbie duplikatu w znanych odstępach czasu, wystarczająco często, by można było oznaczyć ‧-dniowe „okno” i usunięcie procentowe na koniec ‧-dniowego „okna
If fitted, the engine bonnet, roof, all doors, windows and vents, except the intakes and outlets of the heating and ventilation system, shall be closed; one or two windows may be opened from the beginning of the demisting test for a total vertical distance of ‧ mm if the vehicle manufacturer so requestsMaska silnika, dach, wszystkie drzwi, okna i otwory wentylacyjne, z wyjątkiem wlotów i wylotów układu ogrzewania i wentylacji (o ile pojazd jest wyposażony w te części), muszą być zamknięte; jedno lub dwa okna mogą być otwarte na całkowitą odległość w pionie ‧ mm, jeżeli wymaga tego producent pojazdu
For panes which do not have contact possibilities such as windows in trailer caravans as well as for small windows there will be no headform testingW przypadku szyb, w których nie zachodzi prawdopodobieństwo kontaktu, takich jak okna w przyczepach turystycznych, a także małe okna, nie przeprowadza się test wytrzymałości na uderzenie manekinem
Cover the test windows and the FITC window with the dilution of FITC conjugate used to determine the titrePokryć zagłębienia do badań oraz zagłębienie FTIC rozcieńczonym koniugatem FTIC, stosowanym do wyznaczenia miana
To check power-operated windows/roof-panel systems/partition systems with reversing devices as per paragraph ‧.‧.‧.‧.‧, a measuring instrument/test rod shall be placed through the opening from the inside through to the exterior of the vehicle or, in the case of a partition system, from the rear part of the passenger compartment in such a way that the cylindrical surface of the rod contacts any part of the vehicle structure which forms the boundary of the window/roof-panel partition apertureW celu sprawdzenia elektrycznie sterowanych okien/ruchomych części dachu/układów przegradzających z urządzeniami odwracania kierunku przesuwania, określonymi w pkt ‧.‧.‧.‧.‧., przyrząd pomiarowy/pręt badawczy jest umieszczany w otwarciu od środka pojazdu na zewnątrz lub, w przypadku systemów przegradzających, od tyłu przedziału pasażerskiego w taki sposób, aby powierzchnia cylindryczna pręta stykała się z dowolną częścią konstrukcji pojazdu stanowiącą granicę, do której dochodzą okno/otwór w dachu/przegrodzie
To check power-operated windows/roof-panel systems/partition systems with reversing devices, a measuring instrument/test rod shall be placed through the opening from the inside of the vehicle or, in the case of a partition system, from the rear part of the passenger compartment in such a way that the cylindrical surface of the rod contacts any part of the vehicle structure which forms the boundary of the window/roof-panel aperture/partitionW celu sprawdzenia elektrycznie sterowanych okien/ruchomych części dachu/układów przegradzających z urządzenia odwracania kierunku przesuwania, przyrząd pomiarowy/pręt badawczy umieszcza się w otwarciu od środka pojazdu lub, w przypadku układów przegradzających od tyłu kabiny pasażerskiej pojazdu w taki sposób, aby powierzchnia cylindryczna pręta stykała się z dowolną częścią pojazdu tworzącą krawędź, do której dochodzą okno/otwór w dachu/przegroda
Observe for fluorescing cells in the FITC/PBS control window and, if absent, proceed to the test windowsSzukać fluoryzujących komórek w okienku kontrolnym FITC/PBS i, jeśli ich brak, przejść do przeglądania okienek z badaną próbką
Here we 've used the tried and tested technique of specifying a title for both & kstart; and the target application. This is generally the best way to use & kstart; and ksystraycmd. The--window argument is supported by both & kstart; and ksystraycmd and can be regular expression (eg; window[‧ ]) as well as a particular title. (Regular expressions are a powerful pattern matching tool you 'll find used throughout & kdeUżyliśmy tutaj techniki podawania tytułu okna zarówno dla programu & kstart;, jak i uruchamianego programu. Jest to, generalnie, najlepszy sposób używania programów & kstart; i ksystraycmd. Opcja--window jest obsługiwana zarówno przez & kstart;, jak i ksystraycmd, i może zawierać wyrażenie regularne (np. okno[ ‧ ]), jak również określony tytuł. (Wyrażenia regularne to potężny system dopasowywania napisów do wzorców, używany w różnych miejscach & kde
In the Links tab, you can manage the internet links associated with this object. The Image and Information links associated with the object are listed. These are the links that appear in the popup menu when the object is right-clicked. You can add custom links to the object with the Add Link... button. This will open a window in which you fill in the URL and link text for the new link (you can also test the URL in the web browser from this window). Keep in mind that the custom link can easily point to a file on your local disk, so you can use this feature to index your personal astronomical images or observing logsNa karcie Odnośniki, można zarządzać odnośnikami internetowymi związanymi z danym obiektem. Wyszczególnione są odnośniki do obrazów i informacji. Są to odnośniki pojawiające się w menu po kliknięciu na obiekcie prawym przyciskiem myszy. Dzięki opcji Dodaj odnośnik... można dodawać własne odnośniki internetowe. Otwiera to okno w którym wprowadzamy adres URL oraz nazwę nowego odnośnika (można także sprawdzić w oknie przeglądarki poprawność podanego adresu URL). Należy pamiętać o tym, że odnośnik może wskazywać na plik na dysku lokalnym, tak więc można użyć tej opcji do katalogowania własnych obrazów i plików obserwacji astronomicznych
The projectile is assumed to impact at right angles to the window or alternatively the test window can be mounted at the same angle to the track as it is mounted in the vehicleZakłada się uderzenie pocisku w szybę pod kątem prostym, lub, alternatywnie, szybę można ustawić pod takim samym kątem do toru, pod jakim jest zamontowana w pojeździe
More than two tests at each test temperature having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory resultswyniki więcej niż dwóch badań w każdej temperaturze były negatywne, jednak dalsze badania przeprowadzone na nowym zestawie wycinków do badań dały pozytywne wyniki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 124590 zdań frazy Test Results window.Znalezione w 40,333 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.