Tłumaczenia na język polski:

  • Zaznacz wszystko   
     
    Selects all the text in the current file or page.

Przykładowe zdania z "Select All", pamięć tłumaczeniowa

add example
Application of the principle of equal treatment means that there shall be no discrimination whatsoever on grounds of sex in the conditions , including selection criteria , for access to all jobs or posts , whatever the sector or branch of activity , and to all levels of the occupational hierarchy .Stosowanie zasady równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie warunków , włą czając w to kryteria selekcji , dostępu do wszystkich prac lub stanowisk , niezależnie od sektora czy gałęzi działalności , i do wszystkich poziomów hierarchii zawodowej .
In the event that the Parties are unable to agree on its composition within the time frame laid down in paragraph ‧, either Party may request the chairperson of the Interim Committee, or her or his delegate, to select all three members by lot from the list established under Article ‧, one among the individuals proposed by the complaining Party, one among the individuals proposed by the Party complained against and one among the arbitrators selected by the Parties to act as chairpersonW przypadku gdy Strony nie są w stanie porozumieć się w tej kwestii w czasie wyznaczonym w ust. ‧, jedna ze Stron może zwrócić się do przewodniczącego Komitetu Przejściowego o to, by ten samodzielnie lub za pośrednictwem osoby przez siebie delegowanej wyznaczył wszystkich trzech członków w drodze losowania spośród listy kandydatów ustanowionej na mocy art. ‧ – jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżącą, jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżoną i jednego spośród arbitrów wytypowanych przez Strony na stanowisko przewodniczącego
All other information relevant for the selection of the sample as referred to in ‧.‧(a)(iii) must reach the Commission within a period of ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European UnionWszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, o których mowa w pkt ‧.‧. lit. a) ppkt iii) muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
In the last two cases the hospital must enter into a contract with the pharmacy concerned , which must agree to carry out all aspects of the supply of medicinal products , that is to say , to make supplies on a regular basis and in emergencies , to give advice to hospital staff on a regular basis and in emergencies , to be involved in selecting medicinal products and to check stocks of medicinal products supplied to the hospital .W dwóch ost atnich przypadkach powinn a zostać zawarta przez szpital umowa z daną apteką , która zobowiązuje się wykonywać wszystkie elementy składowe zaopatrzenia w produkty lecznicze , to znaczy zapewnić dostawy regularne i w nagłych przypadkach , doradzać personelowi szpitala w sposób regularny i w nagłych przypadkach , uczestniczyć w doborze produktów leczniczych oraz kontrolować zapasy produktów leczniczych szpitala , dla którego prowadzi zaopatrzenie .
This list displays all the memos in the selected category. Click on one to display it to the rightTutaj wyświetlane są notatki z wybranej kategorii. Kliknij na notatce, aby wyświetlić ją w okienku po prawej
organising selection and award procedures for co-financing by the Fund in accordance with the principles of transparency and equal treatment, and taking all necessary measures to avoid any possible conflict of interestsorganizacja procedur wyboru i przyznawania współfinansowania z Funduszu zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania oraz z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków w celu unikania jakiegokolwiek konfliktu interesów
Use the Menubar Edit Selection Select... item or the shortcut Ctrl; +. This brings up a little dialog box in which you enter a filename containing the wildcard characters *, which matches any number of characters, and? which matches a single character. Press OK and & konqueror; will highlight all files with matching names. For exampleWybierz polecenie menu Edycja Zaznaczenie Zaznacz... lub wciśnij skrót klawiszowy Ctrl; +. To spowoduje otworzenie okna dialogowego, do którego należy wprowadzić nazwę pliku zawierającą znaki wieloznaczne *, który oznacza dowolny ciąg znaków, lub?, który oznacza pojedynczy znak. Kliknij przycisk OK, a & konqueror; podświetli wszystkie pliki pasujące do wzorca. Na przykład
F‧ offspring not selected for mating and all F‧ offspring should be humanely killed after weaningPotomstwo F‧ nie wybrane do krycia i całe potomstwo F‧ powinno zostać humanitarnie uśmiercone po zaprzestaniu ssania
In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all exporters/producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known by contacting the Commission and providing the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the format indicated in pointAby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie określonym w pkt. ‧ lit. b) ppkt. (i) i w formie wskazanej w pkt. ‧, następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
This would facilitate the administrative work when preparing all the necessary copies/documents for the selection committee(sUłatwi to przygotowanie pod kątem administracyjnym wszystkich niezbędnych kopii/dokumentów dla komisji selekcyjnej(-ych
All interested parties wishing to submit any relevant information regarding the selection of the samples must do so within the time limit set in point ‧(b)(iiWszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby zobowiązane są uczynić to w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (ii
Statistics shall cover all substances listed in Annex ‧ consisting of active substances, safeners or synergists contained in pesticides used on the selected crops during the reference periodStatystyki obejmują wszystkie substancje wymienione w załączniku III, tj. substancje czynne, sejfnery lub synergetyki zawarte w pestycydach wykorzystanych w wybranych uprawach w okresie odniesienia
All interested parties wishing to submit any relevant information regarding the selection of the sample must do so within the time limit set in point ‧(b)(iiWszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby muszą tego dokonać w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (ii
All interested parties wishing to submit any other relevant information regarding the selection of the sample, excluding the information requested above, must do so within ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union, unless otherwise specifiedInne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których dostarczenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie ‧ dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej
However, it would have been impractical, and not required by the basic Regulation, to aim for a sample reflecting all the above factors, given the amount of information and the time available for the sample selectionJednak rozporządzenie podstawowe nie wymaga, aby próba odzwierciedlała wszystkie powyższe czynniki, co więcej, dobór takiej próby byłby niepraktyczny ze względu na ilość informacji i czas, który można było przeznaczyć na dobór próby
To configure a notification, simply select the application from the drop down box at the top of the dialog labeled Event source:. This will lead to a list of all configurable notifications for the application. The list of notifications includes ‧ columns to the left of the notification name. These columns (from left to right) areAby skonfigurować sposoby powiadamiania o zdarzeniach dla jednego programu, należy go wybrać za pomocą pola listy rozwijanej o nazwie Źródło zdarzenia:. Spowoduje to wyświetlenie pełnego zestawu możliwych do skonfigurowania powiadomień dla tego programu. Lista zawiera sześć kolumn o następującym znaczeniu (od lewej do prawej
Weightings for all selection criteria and threshold scores for passing to the next evaluation step and/or to be put on the reserve list are decided upon by the Selection Board in a pre-evaluation meeting which takes place after the deadline for application for the vacancyDecyzje w sprawie wag w odniesieniu do wszystkich kryteriów wyboru i progów punktowych pozwalających na przejście do kolejnego etapu oceny i (lub) umieszczenie na liście rezerwowej są podejmowane przez komisję rekrutacyjną podczas spotkania służącego wstępnej ocenie, które odbywa się po upływie terminu składania podań w odniesieniu do wakatu
In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all Community producers are hereby requested to provide the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in pointAby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci wspólnotowi są niniejszym proszeni o dostarczenie, w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
All the documents listed above will be used in the selection procedureWszystkie wymienione powyżej dokumenty zostaną wykorzystane w procedurze selekcji
Write comments for sections even if section is empty causes & umbrello; to write comments in the source code to delimit the different sections of a class. For example public methods or Attributes before the corresponding sections. If you select this option & umbrello; will write comments for all sections of the class even if the section is empty. For example, it would write a comment saying protected methods even if there are no protected methods in your classZapisać komentarze dla sekcji, nawet jeśli sekcja jest pusta powoduje, że & umbrello; wstawia komentarze w kodzie, aby rozdzielić poszczególne elementy klas. Na przykład public methods lub Atrybuty) rodzielane są od reszty. Jeśli wybierzesz tą opcję w & umbrello; napisze on komentarze dla każdej sekcji, nawet jeśli będzie ona pusta. Na przykład, jeśli napiszesz komentarz w stylu protected methods (metod chronionych), to nawet jeśli tych metod nie będzie, komentarz zostanie dodany
Although those undertakings do not all manufacture the same product , the condition of selectivity required by Article 87 ( 1 ) EC is fulfilled .Nawet jeżeli nie wszystkie z tych przedsiębiorstw produkują ten sam produkt , warunek selektywności ustanowiony w art . 87 ust . 1 WE jest spełniony .
I trust that the principle adopted will involve controlled immigration, carefully selected, as in the United States. After all, immigration is not simply a response to particular circumstances affecting the labour market or pensions.Mam nadzieję, że przyjętą zasadą będzie imigracja kontrolowana, starannie dobierana, jak w Stanach Zjednoczonych, bowiem ma ona sprostać nie tylko sytuacji na rynku pracy czy emerytur, ale będą to ludzie, z którymi przyjdzie nam żyć przez wieki.
In order to facilitate the selection process, all communication with applicants concerning this vacancy will be in EnglishW celu usprawnienia procedury wyboru wszelka komunikacja z kandydatami w związku z niniejszym ogłoszeniem odbywać się będzie w języku angielskim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 273863 zdań frazy Select All.Znalezione w 53,15 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.