Tłumaczenia na język polski:

  • Zaznacz wszystko   
     
    Selects all the text in the current file or page.

Przykładowe zdania z "Select All", pamięć tłumaczeniowa

add example
In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all unrelated importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the CommissionAby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji
Application of the principle of equal treatment means that there shall be no discrimination whatsoever on grounds of sex in the conditions , including selection criteria , for access to all jobs or posts , whatever the sector or branch of activity , and to all levels of the occupational hierarchy .Stosowanie zasady równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie warunków , włą czając w to kryteria selekcji , dostępu do wszystkich prac lub stanowisk , niezależnie od sektora czy gałęzi działalności , i do wszystkich poziomów hierarchii zawodowej .
In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission and to provide the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in pointAby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
All interested parties wishing to submit any relevant information regarding the selection of the sample must do so within the time limit set in point ‧(b)(iiWszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby muszą tego dokonać w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (ii) niniejszego zawiadomienia
In the last two cases the hospital must enter into a contract with the pharmacy concerned , which must agree to carry out all aspects of the supply of medicinal products , that is to say , to make supplies on a regular basis and in emergencies , to give advice to hospital staff on a regular basis and in emergencies , to be involved in selecting medicinal products and to check stocks of medicinal products supplied to the hospital .W dwóch ost atnich przypadkach powinn a zostać zawarta przez szpital umowa z daną apteką , która zobowiązuje się wykonywać wszystkie elementy składowe zaopatrzenia w produkty lecznicze , to znaczy zapewnić dostawy regularne i w nagłych przypadkach , doradzać personelowi szpitala w sposób regularny i w nagłych przypadkach , uczestniczyć w doborze produktów leczniczych oraz kontrolować zapasy produktów leczniczych szpitala , dla którego prowadzi zaopatrzenie .
In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission and to provide the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in point ‧ of this noticeAby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności zastosowania kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt i) i formie wskazanej w pkt ‧ niniejszego zawiadomienia
Only one country applied random selection by the IT system in order to maintain an uncertainty factor for all tradersTylko jedno państwo praktykowało losowy komputerowy dobór kontroli w celu utrzymania pewnego poziomu niepewności wśród podmiotów gospodarczych
In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all exporters producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known by contacting the Commission and providing the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in pointAby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
Unfortunately, both the SET Plan and the resolution just adopted, do not just offer an incomplete approach to the problem - both in terms of the technologies and energy sources to be considered, and of the necessity to reduce consumption - but, above all, they still consider this investment as another good business opportunity (in which some, a select few, will earn a great deal, to the detriment of many) rather than an environmental and energetic imperative to safeguard the common good of humanity.Niestety, ale zarówno w planie EPSTE, jak i w przyjętej właśnie rezolucji nie proponuje się całkowitego podejścia do problemu - tak w przypadku technologii i rozważanych źródeł energii, jak i w obliczu konieczności ograniczenia zużycia - natomiast cały czas rozważa się przedmiotowe inwestycje w kategoriach kolejnej szansy dla biznesu (w którym nieliczni wybrańcy odniosą ogromne korzyści kosztem wielu innych), a nie jako energetyczną konieczność ukierunkowaną na ochronę wspólnego dobra ludzkości.
All other selected companies provided full and complete questionnaire repliesPozostałe przedsiębiorstwa nadesłały pełne i wyczerpujące odpowiedzi
In the case of bids in respect of classified contracts, invitations must contain a provision requiring that a bidder which fails to submit a bid or which is not selected be required to return all documents within a specified period of timeW przypadku przetargów dotyczących umów niejawnych zaproszenia do przetargu muszą zawierać klauzulę zastrzegającą, że uczestnik przetargu, który nie złoży oferty lub który nie zostanie wybrany, będzie zobowiązany do zwrotu w określonym terminie wszystkich dokumentów
By derogation from paragraph ‧, in the cases provided for in point (b) of paragraph ‧, Member States may exempt the exporter concerned from producing the transport documents for all exports covered by an authorisation, provided that the exporter concerned is required to produce the transport documents in respect of a minimum of ‧ % of such export declarations or one per year, whichever is greater, to be selected by Member States applying the criteria laid down in Commission Regulation (EC) NoW drodze odstępstwa od ust. ‧, w przypadkach przewidzianych w ust. ‧ lit. b), państwa członkowskie mogą zwolnić danego eksportera z obowiązku przedstawienia dokumentów przewozowych dla wszystkich wywozów objętych zezwoleniem, jeżeli od danego eksportera wymaga się, aby przedstawił dokumenty przewozowe w odniesieniu do co najmniej ‧ % liczby takich zgłoszeń wywozowych lub jednego rocznie, w zależności od tego, która z tych liczb jest większa, które to dokumenty są wybierane przez państwa członkowskie przy zastosowaniu kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
All submissions, including information submitted for the selection of the samples, completed MET claim forms, completed questionnaires and updates thereof, made by interested parties must be made in writing in both paper and electronic format, and must indicate the name, address, e-mail address, telephone and fax numbers of the interested partyWszelkie oświadczenia, w tym informacje przedstawiane w związku z doborem próby, wypełnione wnioski o MET, wypełnione kwestionariusze i aktualizacje zawartych w nich informacji, przedkładane przez zainteresowane strony, należy składać na piśmie, zarówno na papierze, jak i w formie elektronicznej, oraz należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony
We do not have the competence to change the Commissioners' portfolios, since this falls under the exclusive competence of the President of the Commission. The selected individuals, from our Party, the Liberals and the Socialist Party, are all very valid persons, and we should not have the competence to start debating as from now, prior to the hearing, whether we can change the portfolios of the Commissioners.Nie dysponujemy uprawnieniami do zmiany teczek komisarzy, jako że należy to do wyłącznej kompetencji przewodniczącego Komisji.Wszystkie wybrane osoby z naszej partii, Partii Liberałów i Socjalistów to osoby wielce właściwe i nie powinniśmy rozpoczynać debaty teraz, przed wysłuchaniem, czy możemy zmieniać teczki komisarzy.
These kind of locks tend to occur when an application locks up while it has a so called mouse/keyboard grab. When that happens you can try to select a virtual text console with Ctrl; Alt; F‧ and login. With the following command you will get a list of all running processesTakie przypadki zdarzają się, gdy zawiesi się program, który przejął mysz lub klawiaturę. Gdy tak się stanie, możesz przełączyć się do konsoli tekstowej za pomocą kombinacji Ctrl; Alt; F‧ i zalogować się. Następująca komenda wyświetla listę procesów
After all, if you were putting out a football team to represent you, you would not select them en bloc.Wybieralibyśmy każdego piłkarza ze względu na jego własne osiągnięcia, aby uzyskać jak najlepszy wynik.
These are selected so that all interlayers are tested proportionately to their useSą one tak wybierane, aby wszystkie międzywarstwy zostały zbadane proporcjonalnie do ich zastosowania
All submissions, including information submitted for the selection of the sample, completed questionnaires and updates thereof, made by interested parties must be made in writing in both paper and electronic format, and must indicate the name, address, e-mail address, telephone and fax numbers of the interested partyWszelkie oświadczenia, w tym informacje przedstawiane w związku z doborem próby, wypełnione kwestionariusze i aktualizacje zawartych w nich informacji, składane przez zainteresowane strony, należy składać na piśmie, zarówno na papierze, jak i w formie elektronicznej, oraz należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony
conditions for access to employment, to self-employment or to occupation, including selection criteria and recruitment conditions, whatever the branch of activity and at all levels of the professional hierarchy, including promotionwarunków dostępu do zatrudnienia, do prowadzenia działalności na własny rachunek oraz wykonywania zawodu, w tym kryteriów selekcji i warunków rekrutacji, niezależnie od rodzaju działalności i na wszystkich szczeblach hierarchii zawodowej, włącznie z awansem zawodowym
In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all exporters/producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known by contacting the Commission and providing the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in pointAby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
Although those undertakings do not all manufacture the same product , the condition of selectivity required by Article 87 ( 1 ) EC is fulfilled .Nawet jeżeli nie wszystkie z tych przedsiębiorstw produkują ten sam produkt , warunek selektywności ustanowiony w art . 87 ust . 1 WE jest spełniony .
In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all exporting producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known by contacting the Commission and providing the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in pointAby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności dokonania kontroli wyrywkowej, oraz jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt i) i w formie wskazanej w pkt
All known unrelated importers and associations of importers will be notified by the Commission of the companies selected to be in the sampleKomisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 273863 zdań frazy Select All.Znalezione w 134,285 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.