Tłumaczenia na język polski:

  • Usuń skojarzenie   
     
    An option that allows the user to remove the link between an item and a To Do.

Przykładowe zdania z "Remove association", pamięć tłumaczeniowa

add example
expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removalwydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
To bridge this gap, measures need to be taken at local and higher level, to remove barriers to broadband use e.g., internet demonstration events, provision of public access points, funding of educational projects run by residents' associations and other non-government organisations to teach digital skills, and enhancing competition between suppliers of broad band servicesW celu zniwelowania tych różnic należy podjąć na szczeblu lokalnym i na wyższym szczeblu działania, dzięki którym zlikwidowane zostaną przeszkody na drodze do korzystania z łączy szerokopasmowych, np. pokazy korzystania z internetu, tworzenie publicznych miejsc dostępu finansowanie projektów szkoleniowych dla stowarzyszeń mieszkańców oraz innych niepaństwowych organizacji na temat kompetencji w zakresie technologii cyfrowej, jak również wspieranie konkurencji między podmiotami oferującymi usługi szerokopasmowe
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ amending Council Regulation (EC) No ‧/‧ introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process removes Montenegro from the list of beneficiaries of the tariff concessions provided for in its ArticleRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej usuwa Czarnogórę z listy beneficjentów koncesji taryfowych przewidzianych w jego art. ‧ ust
Miscellaneous insurance, transportation of goods, departmental removals and associated handling costsRóżne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą
expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removalwydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalacja i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
Pursuant to the Framework Directive, national regulatory authorities in the Member States should contribute to the development of the internal market by, inter alia, removing remaining obstacles to the provision of electronic communications networks, associated facilities and services and electronic communications services at European level and by encouraging the establishment and development of trans-European networks and the interoperability of pan-European services, and end-to-end connectivityZgodnie z dyrektywą ramową krajowe organy regulacyjne w państwach członkowskich powinny wspierać rozwój rynku wewnętrznego poprzez, między innymi, usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie udostępniania sieci i usług łączności elektronicznej, zasobów i usług towarzyszących oraz usług łączności elektronicznej na szczeblu wspólnotowym oraz poprzez wspieranie tworzenia i rozwój transeuropejskich sieci i interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich oraz połączeń między użytkownikami końcowymi
Obstacles, such as environmental regulations, consumer protection regulations and health regulations irrespective of the consequences associated with removing these regulations.Przeszkód w rodzaju przepisów o ochronie środowiska, ochronie konsumentów oraz ochronie zdrowia bez względu na konsekwencje wyeliminowania tych przepisów.
Efforts should be directed at tracking the movements and activities of websites associated with the distribution of child sexual abuse content in order to provide information to authorised bodies and international law enforcement to effect the removal of such content and the investigation of its distributorsWysiłki powinny być kierowane na śledzenie ruchów i działalności stron internetowych związanych z dystrybucją treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci w celu dostarczenia informacji uprawnionym organom i międzynarodowym organom ścigania, aby usuwać takie treści i prowadzić dochodzenia w sprawie ich dystrybutorów
Furthermore, creating unitary patent protection for a group of Member States would improve the level of patent protection and remove the costs and complexity associated with the relevant territories, which would facilitate scientific and technological progress and the operation of the internal market.Stworzenie jednolitej ochrony patentowej dla grupy państw członkowskich poprawi ponadto poziom ochrony patentowej oraz wyeliminuje koszty i złożone procedury na odnośnych obszarach, przyczyniając się w ten sposób do postępu naukowego i technologicznego oraz poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego
technical data, drawings or documentation for maintenance activities directly associated with calibration, removal or replacement of damaged or unserviceable line replaceable units, including replacement of whole engines or engine modulesdane techniczne, rysunki lub dokumentacja do czynności związanych z obsługą techniczną bezpośrednio dotyczącą wzorcowania, usuwania lub wymiany uszkodzonych lub niezdatnych do użytku elementów wymiennych, włącznie z całymi silnikami lub modułami silnikowymi
Departmental removals and associated handlingPrzeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe
expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of cabling, telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removalwydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatki na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięcie
Departmental removals and associated handlingPrzeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności
There should also be more checking by the competent educational authorities in the countries concerned of whether additional barriers need to be removed where these have been built up at the administration level or at the level of the trade associations.Ponadto kompetentne organy w odnośnych krajach powinny sprawdzać, czy nie trzeba likwidować dodatkowych przeszkód na szczeblu administracyjnym lub na szczeblu stowarzyszeń zawodowych.
PL‧(c) does not control technical data, drawings or documentation for maintenance activities directly associated with calibration, removal or replacement of damaged or unserviceable goods that are necessary for the continuing airworthiness and safe operation of civil aircraftPozycja PL‧ lit. c) nie obejmuje danych technicznych, rysunków ani dokumentacji na potrzeby działań z zakresu konserwacji, powiązanych bezpośrednio z kalibracją, usuwaniem lub wymianą uszkodzonych bądź niezdatnych do użytkutowarów, niezbędnych do zapewnienia dalszej zdatności do lotu i bezpiecznego działania cywilnych statków powietrznych
When, on imperative grounds of urgency, the normal time-limits for the regulatory procedure with scrutiny cannot be complied with, the Commission should be able to apply the urgency procedure provided for in Article ‧a of Decision ‧/‧/EC for the removal of a substance from the Community lists and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of a substance on the Community listsW określonych przypadkach gdy, z uwagi na niezmiernie pilny charakter sprawy, ustanowione w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą terminy nie mogą być zachowane, Komisji należy umożliwić zastosowanie procedury nadzwyczajnej, ustanowionej na mocy art. ‧a ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE, do usuwania substancji z wykazów wspólnotowych oraz do dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazach wspólnotowych
In today's vote, the ECR therefore supports all proposals that will result in individual Member States having sufficient time to implement the extensive retraining of workers, to organise the removal and elimination of environmental burdens associated with coal extraction, and also to be able to absorb all of the social upheavals in time.Dlatego w dzisiejszym głosowaniu ECR popiera wszystkie propozycje, które dadzą indywidualnym państwom członkowskim wystarczająco dużo czasu na gruntowne przekwalifikowanie pracowników, zapewnienie usunięcia i wyeliminowania obciążeń środowiskowych związanych z wydobyciem węgla i zamortyzowanie wszelkich wstrząsów społecznych na czas.
Departmental removals and associated handlingPrzeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty
The Computer & Communications Industry Association is removed from the case as intervener in support of the form of order sought by the Commission in the interim measures proceedingsComputer & Communications Industry Association zostaje wykluczone ze sprawy jako interwenient popierający żądania Komisji w postępowaniu o zastosowanie środka tymczasowego
This list should show the types of file that your application can handle. This list is organized by mimetypes. MIME, Multipurpose Internet (e)Mail Extension, is a standard protocol for identifying the type of data based on filename extensions and correspondent mimetypes. Example: the " bmp " part that comes after the dot in flower. bmp indicates that it is a specific kind of image, image/x-bmp. To know which application should open each type of file, the system should be informed about the abilities of each application to handle these extensions and mimetypes. If you want to associate this application with one or more mimetypes that are not in this list, click on the button Add below. If there are one or more filetypes that this application cannot handle, you may want to remove them from the list clicking on the button Remove belowTa lista powinna pokazywać typy plików, które ten program może obsługiwać. Lista jest uporządkowana według typów MIME. MIME, Multipurpose Internet (e) Mail Extension, jest standardowym protokołem do identyfikacji typów danych na podstawie rozszerzenia nazwy pliku i odpowiedniego typu MIME. Przykład: " bmp " po kropce w kwiat. bmp wskazuje, że jest to pewien rodzaj obrazka, image/x-bmp. Żeby wiedzieć, który program powinien otwierać dany typ pliku system powinien być poinformowany o umiejętnościach każdego programu do obsługi rozszerzeń i typów MIME. Jeśli chcesz powiązać program z jednym lub więcej typów MIME, których nie ma na tej liście kliknij przycisk Dodaj. Jeśli jest jeden lub więcej typy MIME, których ten program nie potrafi obsłużyć, być może będziesz chciał je usunąć przez kliknięcie przycisku Usuń
If the chosen design provision selects the removal of the higher-level system/function, all the corresponding output control signals associated with this function shall be inhibited, and in such a manner as to limit the transition disturbanceJeżeli wybrana forma zabezpieczenia powoduje usunięcie systemu/funkcji wyższego poziomu, to wszystkie odpowiednie wyjściowe sygnały sterowania związane z tą funkcją zostają wstrzymane, w sposób pozwalający na zminimalizowanie zakłóceń przejściowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 49284 zdań frazy Remove association.Znalezione w 11,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.