Tłumaczenia na język polski:

  • Usuń skojarzenie   
     
    An option that allows the user to remove the link between an item and a To Do.

Przykładowe zdania z "Remove association", pamięć tłumaczeniowa

add example
On imperative grounds of urgency, the Commission may use the urgency procedure referred to in Article ‧ for the removal of a substance from the Community list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of a substance on the Community listZ uwagi na niezmiernie pilny charakter sprawy, Komisja może zastosować procedurę nadzwyczajną, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, do usuwania substancji z wykazów wspólnotowych oraz do dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazach wspólnotowych
With exception of novel foods and on imperative grounds of urgency, the Commission may use the urgency procedure referred to in Article ‧ for the removal of a substance from the Union list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of a substance on the Union listZe względu na szczególnie pilną potrzebę i z wyjątkiem przypadków dotyczących nowej żywności Komisja może zastosować procedurę nadzwyczajną, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, w celu usuwania substancji z wykazu unijnego oraz dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazie unijnym
The measures relating to the removal, the adding of a product covered by the Regulation on novel foods to the Union list and/or for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of such product on the Union list shall be adopted in accordance with the regulatory procedure referred to in ArticleŚrodki polegające na usunięciu lub dodaniu produktu objętego rozporządzeniem w sprawie nowej żywności do wykazu unijnego lub polegające na dodaniu, usunięciu lub zmianie warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością takiego produktu w wykazie unijnym przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. ‧ ust
On imperative grounds of urgency, the Commission may use the urgency procedure referred to in Article ‧ for the removal of a substance from the Community list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of a substance on the Community listZ uwagi na pilny charakter sprawy Komisja może zastosować procedurę nadzwyczajną, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, w celu usuwania substancji z wykazów wspólnotowych oraz dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazach wspólnotowych
Trimming: remove the pizzle butt, the adjacent gristle and the scrotal (superficial inguinal) gland. Remove the cartilage and connective tissues associated with the pelvic boneWykrawanie: usunąć nasadę i trzon prącia, przylegającą chrząstkę i gruczoł krokowy (powierzchniowy pachwinowy) Usunąć chrząstkę i tkanki łączne związane z kością miedniczną
When, on imperative grounds of urgency, the normal time-limits for the regulatory procedure with scrutiny cannot be complied with, the Commission should be able to apply the urgency procedure provided for in Article ‧a of Decision ‧/‧/EC for the removal of a substance from the Community lists and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of a substance on the Community listsW określonych przypadkach gdy, z uwagi na niezmiernie pilny charakter sprawy, ustanowione w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą terminy nie mogą być zachowane, Komisji należy umożliwić zastosowanie procedury nadzwyczajnej, ustanowionej na mocy art. ‧a ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE, do usuwania substancji z wykazów wspólnotowych oraz do dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazach wspólnotowych
This list should show the types of file that your application can handle. This list is organized by mimetypes. MIME, Multipurpose Internet (e)Mail Extension, is a standard protocol for identifying the type of data based on filename extensions and correspondent mimetypes. Example: the " bmp " part that comes after the dot in flower. bmp indicates that it is a specific kind of image, image/x-bmp. To know which application should open each type of file, the system should be informed about the abilities of each application to handle these extensions and mimetypes. If you want to associate this application with one or more mimetypes that are not in this list, click on the button Add below. If there are one or more filetypes that this application cannot handle, you may want to remove them from the list clicking on the button Remove belowTa lista powinna pokazywać typy plików, które ten program może obsługiwać. Lista jest uporządkowana według typów MIME. MIME, Multipurpose Internet (e) Mail Extension, jest standardowym protokołem do identyfikacji typów danych na podstawie rozszerzenia nazwy pliku i odpowiedniego typu MIME. Przykład: " bmp " po kropce w kwiat. bmp wskazuje, że jest to pewien rodzaj obrazka, image/x-bmp. Żeby wiedzieć, który program powinien otwierać dany typ pliku system powinien być poinformowany o umiejętnościach każdego programu do obsługi rozszerzeń i typów MIME. Jeśli chcesz powiązać program z jednym lub więcej typów MIME, których nie ma na tej liście kliknij przycisk Dodaj. Jeśli jest jeden lub więcej typy MIME, których ten program nie potrafi obsłużyć, być może będziesz chciał je usunąć przez kliknięcie przycisku Usuń
The net changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks resulting from direct human-induced land-use change and forestry activities, limited to afforestation, reforestation and deforestation since ‧, measured as verifiable changes in carbon stocks in each commitment period, shall be used to meet the commitments under this Article of each Party included in Annex I. The greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks associated with those activities shall be reported in a transparent and verifiable manner and reviewed in accordance with Articles ‧ andZmiany netto w emisjach gazów cieplarnianych ze źródeł i usuwania przez pochłaniacze wynikające z bezpośrednio spowodowanych przez człowieka zmian użytkowania ziemi i działalności w leśnictwie, ograniczonych do zalesiania, ponownego zalesiania i wylesiania od ‧ roku, mierzone jako możliwe do sprawdzenia zmiany zasobów pierwiastka węgla w każdym okresie zobowiązań będą wykorzystane do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu dla każdej strony wymienionej w załączniku I. O emisjach gazów cieplarnianych ze źródeł i usuwaniu przez pochłaniacze towarzyszących tym działalnościom będą składane raporty w sposób przejrzysty i umożliwiający weryfikację. Będą one przeglądane zgodnie z artykułami ‧ i
To that end, restrictions on the transfer of securities, restrictions on voting rights, extraordinary appointment rights and multiple voting rights should be removed or suspended during the time allowed for the acceptance of a bid and when the general meeting of shareholders decides on defensive measures, on amendments to the articles of association or on the removal or appointment of board members at the first general meeting of shareholders following closure of the bidW tym celu ograniczenia co do przenoszenia papierów wartościowych, ograniczenia co do wykonywania prawa głosu, nadzwyczajne uprawnienia do powoływania członków organów spółki i uprzywilejowanie papierów co do głosu powinny być zniesione lub zawieszone na czas trwania oferty oraz kiedy walne zgromadzenie akcjonariuszy decyduje w sprawie środków obronnych, w sprawie zmiany umowy spółki lub powołania albo odwołania członka zarządu na pierwszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy po zamknięciu oferty
When, on imperative grounds of urgency, the normal time-limits for the regulatory procedure with scrutiny cannot be complied with, the Commission should be able to apply the urgency procedure provided for in Article ‧a of Decision ‧/‧/EC for the removal of a substance from the Community lists and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of a substance on the Community listsW określonych przypadkach, gdy z uwagi na pilny charakter sprawy ustanowione w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą terminy nie mogą być zachowane, należy umożliwić Komisji zastosowanie procedury nadzwyczajnej, ustanowionej na mocy art. ‧a ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE, do usuwania substancji z wykazów wspólnotowych oraz do dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazach wspólnotowych
Decision No ‧/‧ of the EC-Turkey Association Council of ‧ December ‧ on implementing the final phase of the Customs Union- Decision No ‧/‧ of the EC-Turkey Association Council of ‧ June ‧ establishing the list of Community instruments relating to the removal of technical barriers to trade and the conditions and arrangements governing their implementation by Turkey,- Article ‧(a) to Annex I- Paragraph V to Annex ‧ Types of gas and the corresponding supply pressures according to Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ JuneDecyzja nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wprowadzenia w życie ostatniego etapu unii celnej- Decyzja nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiająca wykaz instrumentów Wspólnoty dotyczących zniesienia barier technicznych w handlu oraz warunków i ustaleń regulujących ich wprowadzenie w życie przez Turcję, art. ‧ lit. a) załącznika I pkt V ust. ‧ załącznika ‧ Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilające zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r
In liner shipping, as in any other sector, discussions and exchanges of information can take place in a trade association provided the association is not used as (a) a forum for cartel meetings; (b) a structure that issues anti-competitive decisions or recommendations to its members; or (c) a means of exchanging information that reduces or removes the degree of uncertainty as to the operation of the market with the result that competition between undertakings is restricted while not fulfilling the Article ‧ conditionsW branży przewozów liniowych, tak jak w każdym innym sektorze, dyskusja i wymiana informacji może odbywać się w ramach stowarzyszenia branżowego, pod warunkiem, że stowarzyszenie nie jest wykorzystywane: a) do organizowania spotkań kartelowych; b) jako struktura, w oparciu o którą wydaje się naruszające konkurencję decyzje lub zalecenia dla członków; lub c) do przekazywania informacji zmniejszających lub znoszących stopień niepewności co do funkcjonowania rynku, skutkującego ograniczeniem konkurencji między przedsiębiorstwami, bez spełnienia warunków zawartych w art. ‧ ust
Decision No ‧/‧ of the EC-Turkey Association Council of ‧ June ‧ establishes the list of Community instruments relating to the removal of technical barriers to trade between European Union and Turkey, as required by Article ‧ of Decision No ‧/‧ of the EC-Turkey Association Council of ‧ December ‧ on implementing the final phase of the Customs UnionDecyzja nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawia wykaz instrumentów wspólnotowych dotyczących usunięcia barier technicznych w handlu pomiędzy Unią Europejską i Turcją, zgodnie z wymogami art. ‧ ust. ‧ decyzji nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wprowadzenia w życie ostatniego etapu unii celnej
On grounds of efficiency, the measures designed to amend non-essential elements of each sectoral food law, inter alia by supplementing it, relating to the addition of a substance to the Community list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of the substance on the Community list, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in ArticleZ uwagi na skuteczność środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów poszczególnych przepisów sektorowych prawa żywnościowego, m.in. poprzez jego uzupełnienie, związane z dodaniem substancji do wykazu wspólnotowego oraz do dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazach wspólnotowych, zostają przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. ‧ ust
Departmental removals and associated handlingPrzeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe
expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removalwydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
For the proper functioning of the Customs Union, the principles set out in Decision No ‧/‧ of the EC-Turkey Association Council of ‧ June ‧ establishing the list of Community instruments relating to the removal of technical barriers to trade and the conditions and arrangements governing their implementation by Turkey and in Articles ‧, ‧, ‧ and ‧ of Decision No ‧/‧ should be effectively implementedW celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania unii celnej powinny zostać skutecznie wdrożone zasady określone w decyzji nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającej wykaz instrumentów wspólnotowych dotyczących usunięcia barier technicznych w handlu oraz warunki i ustalenia dotyczące ich wdrożenia przez Turcję, a także zasady określone w art. ‧, ‧, ‧ i ‧ decyzji nr
Departmental removals and associated handlingPrzeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności
If we are serious about this report, then we must agree accordingly to remove these points from the report; otherwise - and I openly admit this - I will have a problem with my name being associated with this report.Jeżeli poważnie podchodzimy do omawianego sprawozdania, musimy zgodzić się na usunięcie z niego tych punktów; w innym wypadku - i otwarcie to potwierdzam - będę miał problem, aby podpisać się pod nim moim nazwiskiem.
Removals and associated handlingPrzeprowadzki i związane z nimi czynności
expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removalwydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie), wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
Also, the undemocratic restrictions on the functioning of NGOs in the Associations Law as well as in day to day practice must be removedMuszą także zostać usunięte niedemokratyczne ograniczenia w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych utrzymujące się w ustawie o stowarzyszeniach i w codziennej praktyce
adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of a substance on the Community listdodanie, usunięcie lub zmianę warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością danej substancji w wykazie wspólnotowym
expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removalwydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46541 zdań frazy Remove association.Znalezione w 18,544 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.