Tłumaczenia na język polski:

  • Projekt Runway   

Przykładowe zdania z "Project Runway", pamięć tłumaczeniowa

add example
In its original version , point 12 of Annex II to Directive 85 / 337 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment , which refers to ‘ modifications to development projects included in Annex I ’ , read in conjunction with point 7 of Annex I , which encompasses the construction ‘ ... of airports with a basic runway length of 2 100 m or more , ’ alsoPrzepisy pkt 12 załącznika II do dyrektywy 85 / 337 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne , w którym wskazano „ zmiany przedsięwzięć wymienionych w załączniku I ” w związku z pkt 7 załącznika I , w którym wymieniono „ budowę [ ... ] portów lotniczych z głównym pasem startowym o długości 2100 m lub więcej ” , dotyczą również
Descriptions of airport developments (if any) already approved and in the programme, for example, increased capacity, runway and/or terminal expansion, and the projected future traffic mix and estimated growthOpis rozbudowy portu lotniczego (jeśli istnieje) już zaaprobowany w programie, na przykład, zwiększenia przepustowości, rozbudowy dróg startowych i/lub terminalu oraz charakterystyka przewidywanego przyszłego ruchu lotniczego i jego szacowany wzrost
The projects which fall within Article 4 ( 1 ) include the construction ‘ ... of airports with a basic runway length of 2 100 m or more , ’ referred to in point 7 of Annex I.W pkt 7 załącznika I wśród przedsięwzięć podlegających art . 4 ust . 1 wymieniono „ budowę [ ... ] portów lotniczych ( 2 ) z głównym pasem startowym o długości 2100 m lub więcej ” .
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation, Belgium)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps and Others, Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto v Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Directive ‧/‧/EEC- Assessment of the effects of projects on the environment- Airport with a runway more than ‧ ‧ metres in lengthSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation- Belgia)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps i.in., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto przeciwko regionowi Walonii, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset, T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ ‧ metrów
‘ ( 1 ) Does an agreement between public authorities and a private undertaking , signed with a view to having that undertaking become operational at an airport with a runway more than 2 100 metres in length , featuring an exact description of work on the infrastructure to be carried out in relation to the adaptation of the runway , without its being extended , and the construction of a control tower with a view to permitting large aircraft to fly 24 hours per day and 365 days per year , and which provides for both nighttime and daytime flights with effect from the date on which the undertaking becomes operational at that airport constitute a project within the meaning of ... Directive 85 / 337 ... , as applicable before its amendment by ... Directive 97 / 11 ... ?„ 1 ) Czy umowa wiążąca władze publiczne i przedsiębiorstwo prywatne , podpisana w celu umożliwienia ulokowania tego przedsiębiorstwa na obszarze portu lotniczego mającego p as startowy o długości przekraczającej 2100 metrów , zawierająca szczegółowy opis robót dotyczących infrastruktury , jakie mają zostać przeprowadzone , polegających na przebudowie pasa startowego bez jego przedłużenia oraz budowie wieży kontroli lotów , w celu umożliwienia lotów ciężkich samolotów towarowych przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku , przewidująca przy tym loty zarówno nocne , jak dzienne z wykorzystaniem urządzeń tego przedsiębiorstwa , stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu dyrektywy 85 / 337 [ ... ] , w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną dyrektywą 97 / 11 [ ... ] ?
( Directive 85 / 337 / EEC Assessment — of the effects of projects on the environment Airport — with a runway more than 2 100 metres in length )Dyrektywa 85 / 337 / EWG — Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż 2100 metrów
Reference for a preliminary ruling- Cour de cassation- Interpretation of Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Notion of project liable to have significant effects on the environment- Airport with a runway of more than ‧ metres in length- Work on infrastructures and work to restructure an existing airport without extension of the runway- Requirement for an impact assessmentWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Cour de cassation- Wykładnia art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Pojęcie przedsięwzięcie mogące wywierać znaczące skutki na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ metrów- Prace dotyczące infrastruktury i restrukturyzacji istniejącego portu lotniczego bez przedłużenia pasa startowego- Konieczność oceny skutków
( 2 ) Do works to modify the infrastructure of an existing airport with a view to adapting it to a projected increase in the number of nighttime and daytime flights , without extension of the runway , correspond to the notion of a project “ ” , for which an impact assessment is required within the terms of Articles 1 , 2 and 4 of ... Directive 85 / 337 ... , as applicable before its amendment by ... Directive 97 / 11 ... ?2 ) Czy roboty polegające na przebudowie infrastruktury istniejącego portu lotniczego w celu dostosowania jej do planowanego zwiększenia liczby lotów nocnych i dziennych , bez przedłużenia pasa startowego , odpowiadają pojęciu przedsięwzięcia , dla którego konieczna jest ocena skutków w rozumieniu art . 1 , 2 i 4 dyrektywy 85 / 337 [ ... ] , w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną dyrektywą 97 / 11 [ ... ] ?
Does an agreement between public authorities and a private undertaking, signed with a view to having that undertaking become operational at an airport with a runway more than ‧ metres in length, featuring an exact description of work on the infrastructure to be carried out in relation to the adaptation of the runway, without its being extended, and the construction of a control tower with a view to permitting large aircraft to fly ‧ hours per day and ‧ days per year, and which provides for both nighttime and daytime flights with effect from the date at which the undertaking became operational at that airport constitute a project within the meaning of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as applicable before its amendment by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧?Czy umowa wiążąca władze publiczne i przedsiębiorstwo prywatne, podpisana w celu umożliwienia wprowadzenia tego przedsiębiorstwa na lotnisko mające drogę startową o długości przekraczającej ‧ metrów i zawierająca szczegółowy opis robót infrastrukturalnych, jakie mają zostać przeprowadzone, polegających na przebudowie drogi startowej bez jej wydłużenia oraz budowie wieży kontrolnej, w celu umożliwienia lotów ciężkich samolotów przez ‧ godziny na dobę i ‧ dni w roku, przewidująca przy tym loty zarówno nocne jak dzienne z wykorzystaniem urządzeń tego przedsiębiorstwa, stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r.?
When separate development consents are required for, on the one hand, the infrastructure works for an airport with a basic runway length of ‧ m or more and, on the other hand, for the operation of that airport, and the latter development consent- the environmental permit- is only granted for a fixed period, should the term construction, referred to in paragraph ‧(a) of Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧, be interpreted as meaning that an environmental impact report should be compiled not only for the execution of the infrastructure works but also for the operation of the airport?Jeśli dla prac nad infrastrukturą portu lotniczego z głównym pasem startowym o długości ‧ m lub więcej z jednej strony oraz dla eksploatacji takiego portu lotniczego z drugiej strony przewidziane są różne pozwolenia, a ostatnie pozwolenie- pozwolenie środowiskowe- wydane zostaje wyłącznie na określony czas, czy pojęcie budowa w rozumieniu pkt ‧ lit. a) załącznika do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu nadanym dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r., należy rozumieć w ten sposób, że ocenę oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić nie tylko dla prac nad infrastrukturą, lecz również dla eksploatacji portu lotniczego?
( 2 ) Do works to modify the infrastructure of an existing airport with a view to adapting it to a projected increase in the number of nighttime and daytime flights , without extension of the runway , correspond to the notion of a project “ ” , for which an impact assessment is required within the terms of Articles 1 , 2 and 4 of Directive 85 / 337 , as applicable before its amendment by Directive 97 / 11 ?Czy roboty , polegające na przebudowie infrastruktury istniejącego portu lotniczego w celu dostosowania jej do planowanego zwiększenia liczby lotów nocnych i dziennych , bez przedłużenia pasa startowego , odpowiadają pojęciu przedsięwzięcia , dla któr ego konieczna jest ocena skutków w rozumieniu art . 1 , 2 i 4 dyrektywy 85 / 337 / EWG z dnia 25 czerwca 1985 r . , w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną dyrektywą Rady 97 / 11 / EWG z dnia 3 marca 1997 r . ?
Does the work to modify the infrastructure of an existing airport with a view to adapting it to a projected increase in the number of nighttime and daytime flights, without extension of the runway, correspond to the notion of a project, for which an impact assessment is required within the terms of Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as applicable before its amendment by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧?Czy roboty polegające na przebudowie infrastruktury w celu dostosowania jej do planowanego zwiększenia liczby lotów nocnych i dziennych, bez wydłużenia drogi startowej, odpowiadają pojęciu przedsięwzięcia, dla którego konieczna jest analiza skutków zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r.?
Against this background , the questions asked by the Cour de cassation relate , first of all , to the significance of the agreement regarding the adaptation of the airport to the requirements of freight traffic and , secondly , to whether modifications to an airport which do not affect the runway may be regarded as a project subject to an assessment and whether the airport s activity ’ is to be take n into account in assessing its effects on the environment .Pytania zadane przez Cour de cassation dotyczą w tym zakresie z jednej strony znaczenia umowy w sprawie dostosowania portu lotniczego do zapotrzebowania transportu towarowego , a z drugiej strony kwestii , czy przebudowa portu lotniczego , która nie dotyczy pasa startowego , może być uznana za przedsięwz ięcie podlegające ocenie wpływu na środowisko i , czy w ramach oceny oddziaływania na środowisko należy uwzględnić natężenie ruchu w porcie lotniczym .
Germany submits that the construction of the southern runway ought to be judged against the applicable Community rules Application of Article ‧ and ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of the EEA Agreement to State aids in the Aviation sector (hereinafter the ‧ Guidelines) which stipulate that The construction or enlargement of infrastructure projects (such as airports ...) represents a general measure of economic policy which cannot be controlled by the Commission under the Treaty rules on State aids rather than the ‧ Guidelines, which subject airport operators to state aid rulesNiemcy twierdzą, że budowa pasa południowego nie powinna być oceniana w świetle wytycznych z ‧ r., zgodnie z którymi działalność operatorów portów lotniczych objęta jest przepisami o pomocy państwa, lecz inwestycja ta podlega raczej ocenie zgodnie z wytycznymi Komisji odnośnie do stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE oraz art. ‧ porozumienia EOG w odniesieniu do pomocy państwa w sektorze lotnictwa (zwanymi dalej wytycznymi z ‧ r.), w których stwierdza się co następuje: Realizacja projektów infrastruktury (portów lotniczych [...]) stanowi działanie w ramach ogólnej polityki gospodarczej, do kontroli którego Komisja nie jest uprawniona na mocy postanowień Traktatu dotyczących pomocy państwa
Due to the fact that the construction of the southern runway was already well advanced in September ‧, a stop of the works would not have been anymore an economically viable alternativeZe względu na stopień zaawansowania prac we wrześniu ‧ r. wstrzymanie prac nad budową pasa południowego nie było brane pod uwagę jako alternatywa ekonomiczna
Avias ‧, cancel takeoff.Clearance taxi, clear a runway and contact onepointninerAvias ‧, zgoda na start odwołana./ Masz zgodę na kołowanie,/ czysty pas i łączność na
Note ‧: The visual aids comprise standard runway day markings, approach lighting, runway edge lights, threshold lights, runway end lights and, for operations below ‧m, shall include touch-down zone and/or runway centre line lightsUwaga: Pomoce wzrokowe obejmują standardowe dzienne oznaczenia drogi startowej, światła podejścia, światła krawędziowe, światła progowe i końca drogi startowej, a dla operacji poniżej ‧ m także światła strefy przyziemienia i/lub światła linii centralnej drogi startowej
An operator shall ensure that when the appropriate weather reports or forecasts, or a combination thereof, indicate that the runway at the estimated time of arrival may be contaminated, the landing distance available must be at least the landing distance determined in accordance with subparagraph (a) above, or at least ‧ % of the landing distance determined in accordance with approved contaminated landing distance data or equivalent, accepted by the Authority, whichever is greaterW przypadku gdy odpowiednie komunikaty lub prognozy meteorologiczne, lub ich kombinacja wskazują, że w przewidywanym czasie lądowania droga startowa może być zanieczyszczona, operator zapewnia, by rozporządzalna długość lądowania była co najmniej równa długości lądowania określonej zgodnie z lit. a) powyżej lub stanowiła co najmniej ‧ % długości lądowania określonej zgodnie z zatwierdzonymi danymi dotyczącymi długości lądowania na zanieczyszczonej drodze startowej lub równoważnymi, przyjętymi przez organ, przy czym obowiązuje większa z tych długości
A pilot may not continue an approach below either the Category ‧ or the other than Standard Category ‧ decision height determined in accordance with subparagraph (d)‧. above unless visual reference containing a segment of at least ‧ consecutive lights being the centre line of the approach lights, or touchdown zone lights, or runway centre line lights, or runway edge lights, or a combination of these is attained and can be maintainedPilot nie może kontynuować podejścia poniżej wysokości decyzji w kategorii ‧ ani poniżej wysokości decyzji poza standardem w kategorii II, określonych zgodnie z lit. d) pkt ‧ powyżej, jeżeli nie jest w stanie uzyskać i utrzymać odniesienia wzrokowego składającego się z segmentu co najmniej trzech kolejno występujących po sobie świateł należących do linii centralnej świateł podejścia, lub świateł strefy przyziemienia, lub świateł linii centralnej drogi startowej, lub świateł krawędziowych drogi startowej, lub ich połączenia
high intensity runway centreline lights spaced ‧ m or less and high intensity edge lights spaced ‧ m or less are in operationczynne są wysokiej intensywności światła linii centralnej drogi startowej, rozmieszczone co ‧ m lub gęściej, oraz krawędziowe światła wysokiej intensywności, rozmieszczone co ‧ m lub gęściej
Runway edge lightsświatła krawędziowe drogi startowej
Accounting for reasonably expected adverse operating conditions such as take-off and landing on contaminated runways; anduwzględnienie niesprzyjających warunków operacyjnych, które są w dużym stopniu przewidywalne, takich jak start i lądowanie na zanieczyszczonych drogach startowych; i
An extension of the runway is only an important — in some cases even compelling indication — of significant effects on the environment .Wydłużenie pasa startowego jest jedynie istotną — a w okre ślonych okolicznościach nawet wiążącą — wskazówką na istnienie znacznego oddziaływania na środowisko .
Furthermore, the turning of the southern runway reduces the risk of collisionPonadto zmiana przebiegu pasa południowego zmniejszy również ryzyko wystąpienia kolizji
The length of the runway which is declared available by the appropriate Authority and suitable for the ground run of an aeroplane landingDługość drogi startowej deklarowana przez właściwy organ jako dostępna oraz odpowiednia dla dobiegu lądującego samolotu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 49055 zdań frazy Project Runway.Znalezione w 14,105 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.