Tłumaczenia na język polski:

  • Projekt Runway   

Przykładowe zdania z "Project Runway", pamięć tłumaczeniowa

add example
When separate development consents are required for, on the one hand, the infrastructure works for an airport with a basic runway length of ‧ m or more and, on the other hand, for the operation of that airport, and the latter development consent- the environmental permit- is only granted for a fixed period, should the term construction, referred to in paragraph ‧(a) of Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧, be interpreted as meaning that an environmental impact report should be compiled not only for the execution of the infrastructure works but also for the operation of the airport?Jeśli dla prac nad infrastrukturą portu lotniczego z głównym pasem startowym o długości ‧ m lub więcej z jednej strony oraz dla eksploatacji takiego portu lotniczego z drugiej strony przewidziane są różne pozwolenia, a ostatnie pozwolenie- pozwolenie środowiskowe- wydane zostaje wyłącznie na określony czas, czy pojęcie budowa w rozumieniu pkt ‧ lit. a) załącznika do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu nadanym dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r., należy rozumieć w ten sposób, że ocenę oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić nie tylko dla prac nad infrastrukturą, lecz również dla eksploatacji portu lotniczego?
In its original version , point 12 of Annex II to Directive 85 / 337 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment , which refers to ‘ modifications to development projects included in Annex I ’ , read in conjunction with point 7 of Annex I , which encompasses the construction ‘ ... of airports with a basic runway length of 2 100 m or more , ’ alsoPrzepisy pkt 12 załącznika II do dyrektywy 85 / 337 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne , w którym wskazano „ zmiany przedsięwzięć wymienionych w załączniku I ” w związku z pkt 7 załącznika I , w którym wymieniono „ budowę [ ... ] portów lotniczych z głównym pasem startowym o długości 2100 m lub więcej ” , dotyczą również
The projects which fall within Article 4 ( 1 ) include the construction ‘ ... of airports with a basic runway length of 2 100 m or more , ’ referred to in point 7 of Annex I.W pkt 7 załącznika I wśród przedsięwzięć podlegających art . 4 ust . 1 wymieniono „ budowę [ ... ] portów lotniczych ( 2 ) z głównym pasem startowym o długości 2100 m lub więcej ” .
‘ ( 1 ) Does an agreement between public authorities and a private undertaking , signed with a view to having that undertaking become operational at an airport with a runway more than 2 100 metres in length , featuring an exact description of work on the infrastructure to be carried out in relation to the adaptation of the runway , without its being extended , and the construction of a control tower with a view to permitting large aircraft to fly 24 hours per day and 365 days per year , and which provides for both nighttime and daytime flights with effect from the date on which the undertaking becomes operational at that airport constitute a project within the meaning of ... Directive 85 / 337 ... , as applicable before its amendment by ... Directive 97 / 11 ... ?„ 1 ) Czy umowa wiążąca władze publiczne i przedsiębiorstwo prywatne , podpisana w celu umożliwienia ulokowania tego przedsiębiorstwa na obszarze portu lotniczego mającego p as startowy o długości przekraczającej 2100 metrów , zawierająca szczegółowy opis robót dotyczących infrastruktury , jakie mają zostać przeprowadzone , polegających na przebudowie pasa startowego bez jego przedłużenia oraz budowie wieży kontroli lotów , w celu umożliwienia lotów ciężkich samolotów towarowych przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku , przewidująca przy tym loty zarówno nocne , jak dzienne z wykorzystaniem urządzeń tego przedsiębiorstwa , stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu dyrektywy 85 / 337 [ ... ] , w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną dyrektywą 97 / 11 [ ... ] ?
( Directive 85 / 337 / EEC Assessment — of the effects of projects on the environment Airport — with a runway more than 2 100 metres in length )Dyrektywa 85 / 337 / EWG — Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż 2100 metrów
( 2 ) Do works to modify the infrastructure of an existing airport with a view to adapting it to a projected increase in the number of nighttime and daytime flights , without extension of the runway , correspond to the notion of a project “ ” , for which an impact assessment is required within the terms of Articles 1 , 2 and 4 of ... Directive 85 / 337 ... , as applicable before its amendment by ... Directive 97 / 11 ... ?2 ) Czy roboty polegające na przebudowie infrastruktury istniejącego portu lotniczego w celu dostosowania jej do planowanego zwiększenia liczby lotów nocnych i dziennych , bez przedłużenia pasa startowego , odpowiadają pojęciu przedsięwzięcia , dla którego konieczna jest ocena skutków w rozumieniu art . 1 , 2 i 4 dyrektywy 85 / 337 [ ... ] , w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną dyrektywą 97 / 11 [ ... ] ?
Germany submits that the construction of the southern runway ought to be judged against the applicable Community rules Application of Article ‧ and ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of the EEA Agreement to State aids in the Aviation sector (hereinafter the ‧ Guidelines) which stipulate that The construction or enlargement of infrastructure projects (such as airports ...) represents a general measure of economic policy which cannot be controlled by the Commission under the Treaty rules on State aids rather than the ‧ Guidelines, which subject airport operators to state aid rulesNiemcy twierdzą, że budowa pasa południowego nie powinna być oceniana w świetle wytycznych z ‧ r., zgodnie z którymi działalność operatorów portów lotniczych objęta jest przepisami o pomocy państwa, lecz inwestycja ta podlega raczej ocenie zgodnie z wytycznymi Komisji odnośnie do stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE oraz art. ‧ porozumienia EOG w odniesieniu do pomocy państwa w sektorze lotnictwa (zwanymi dalej wytycznymi z ‧ r.), w których stwierdza się co następuje: Realizacja projektów infrastruktury (portów lotniczych [...]) stanowi działanie w ramach ogólnej polityki gospodarczej, do kontroli którego Komisja nie jest uprawniona na mocy postanowień Traktatu dotyczących pomocy państwa
Descriptions of airport developments (if any) already approved and in the programme, for example, increased capacity, runway and/or terminal expansion, and the projected future traffic mix and estimated growthOpis rozbudowy portu lotniczego (jeśli istnieje) już zaaprobowany w programie, na przykład, zwiększenia przepustowości, rozbudowy dróg startowych i/lub terminalu oraz charakterystyka przewidywanego przyszłego ruchu lotniczego i jego szacowany wzrost
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation, Belgium)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps and Others, Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto v Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Directive ‧/‧/EEC- Assessment of the effects of projects on the environment- Airport with a runway more than ‧ ‧ metres in lengthSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation- Belgia)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps i.in., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto przeciwko regionowi Walonii, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset, T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ ‧ metrów
Does an agreement between public authorities and a private undertaking, signed with a view to having that undertaking become operational at an airport with a runway more than ‧ metres in length, featuring an exact description of work on the infrastructure to be carried out in relation to the adaptation of the runway, without its being extended, and the construction of a control tower with a view to permitting large aircraft to fly ‧ hours per day and ‧ days per year, and which provides for both nighttime and daytime flights with effect from the date at which the undertaking became operational at that airport constitute a project within the meaning of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as applicable before its amendment by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧?Czy umowa wiążąca władze publiczne i przedsiębiorstwo prywatne, podpisana w celu umożliwienia wprowadzenia tego przedsiębiorstwa na lotnisko mające drogę startową o długości przekraczającej ‧ metrów i zawierająca szczegółowy opis robót infrastrukturalnych, jakie mają zostać przeprowadzone, polegających na przebudowie drogi startowej bez jej wydłużenia oraz budowie wieży kontrolnej, w celu umożliwienia lotów ciężkich samolotów przez ‧ godziny na dobę i ‧ dni w roku, przewidująca przy tym loty zarówno nocne jak dzienne z wykorzystaniem urządzeń tego przedsiębiorstwa, stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r.?
Reference for a preliminary ruling- Cour de cassation- Interpretation of Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Notion of project liable to have significant effects on the environment- Airport with a runway of more than ‧ metres in length- Work on infrastructures and work to restructure an existing airport without extension of the runway- Requirement for an impact assessmentWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Cour de cassation- Wykładnia art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Pojęcie przedsięwzięcie mogące wywierać znaczące skutki na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ metrów- Prace dotyczące infrastruktury i restrukturyzacji istniejącego portu lotniczego bez przedłużenia pasa startowego- Konieczność oceny skutków
( 2 ) Do works to modify the infrastructure of an existing airport with a view to adapting it to a projected increase in the number of nighttime and daytime flights , without extension of the runway , correspond to the notion of a project “ ” , for which an impact assessment is required within the terms of Articles 1 , 2 and 4 of Directive 85 / 337 , as applicable before its amendment by Directive 97 / 11 ?Czy roboty , polegające na przebudowie infrastruktury istniejącego portu lotniczego w celu dostosowania jej do planowanego zwiększenia liczby lotów nocnych i dziennych , bez przedłużenia pasa startowego , odpowiadają pojęciu przedsięwzięcia , dla któr ego konieczna jest ocena skutków w rozumieniu art . 1 , 2 i 4 dyrektywy 85 / 337 / EWG z dnia 25 czerwca 1985 r . , w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną dyrektywą Rady 97 / 11 / EWG z dnia 3 marca 1997 r . ?
Does the work to modify the infrastructure of an existing airport with a view to adapting it to a projected increase in the number of nighttime and daytime flights, without extension of the runway, correspond to the notion of a project, for which an impact assessment is required within the terms of Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as applicable before its amendment by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧?Czy roboty polegające na przebudowie infrastruktury w celu dostosowania jej do planowanego zwiększenia liczby lotów nocnych i dziennych, bez wydłużenia drogi startowej, odpowiadają pojęciu przedsięwzięcia, dla którego konieczna jest analiza skutków zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r.?
Against this background , the questions asked by the Cour de cassation relate , first of all , to the significance of the agreement regarding the adaptation of the airport to the requirements of freight traffic and , secondly , to whether modifications to an airport which do not affect the runway may be regarded as a project subject to an assessment and whether the airport s activity ’ is to be take n into account in assessing its effects on the environment .Pytania zadane przez Cour de cassation dotyczą w tym zakresie z jednej strony znaczenia umowy w sprawie dostosowania portu lotniczego do zapotrzebowania transportu towarowego , a z drugiej strony kwestii , czy przebudowa portu lotniczego , która nie dotyczy pasa startowego , może być uznana za przedsięwz ięcie podlegające ocenie wpływu na środowisko i , czy w ramach oceny oddziaływania na środowisko należy uwzględnić natężenie ruchu w porcie lotniczym .
Status Quo: The airport is reliant upon its two runways but operates within certain limitations: for example there is a weight restriction in place on the southern runway of ‧ tonnes; the maximum hourly traffic is limited to ‧-‧ takeoffs and landings (amounting to around ‧ annually); and there are only ‧ aircraft parking baysStatus quo: użytkowanie jednego pasa startowego jest uzależnione od operacji lotniczych realizowanych na drugim pasie, co pociąga za sobą następujące konsekwencje: przykładowo dla pasa południowego obowiązuje ograniczenie wagi do ‧ t, maksymalna liczba operacji lotniczych na godzinę wynosi zatem ‧–‧ (około ‧ operacji lotniczych rocznie), przy jedynie ‧ miejscach postoju samolotów
This is one of the reasons why, in my own constituency of the South-East of England, I am very reluctant indeed to support a third runway at Heathrow when we could have a better structure for Kent in a new airport on the Thames Estuary.To jeden z powodów, dla których w moim własnym okręgu wyborczym w Anglii Południowo-Wschodniej z prawdziwą niechęcią podchodzę do pomysłu zbudowania trzeciego pasa startowego na lotnisku Heathrow, skoro moglibyśmy stworzyć lepszą strukturę dla miasta Kent w postaci nowego portu lotniczego na ujściu Tamizy.
A runway visual range not less than ‧ mRVR jest nie mniejsza niż ‧ m
The opening decision asserted that the expected increase in revenues from the operation of the new southern runway would not even cover its incremental construction costs and lead in ‧ to a loss of about EUR [...] (see paragraph ‧ of the opening decisionW decyzji o wszczęciu postępowania stwierdzono, że oczekiwany wzrost dochodów z tytułu eksploatacji nowego pasa południowego nie pokryje nawet kosztów przyrostowych, a w ‧ r. doprowadzi do strat w przepływie środków w wysokości około [...] EUR (zob. motyw ‧ decyzji o wszczęciu postępowania
The type of glide path reference and runway guidance such as visual aids, MLS, ‧D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDBrodzaj wskaźników ścieżki schodzenia i kierunku lądowania, takich jak pomoce wizualne, MLS, ‧D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB
Using a system of parallel runways avoids delays and switching traffic to other airportsSystem pasów równoległych zapobiegnie powstawaniu opóźnień i kierowaniu ruchu na inne lotniska
Block the runway!Zablokować pas startowy!
the aeroplane will land on the most favourable runway in still air; andsamolot będzie lądował na najbardziej korzystnej drodze startowej w warunkach bezwietrznych; oraz
A distance of more than ‧ metres between the runways allows independent air trafficOdległość ‧ m pomiędzy pasami startowymi pozwala na wykonywanie na nich niezależnych operacji lotniczych
Without public support Leipzig Airport would have neither been able to finance the southern runway nor to enter into the Framework Agreement with DHLBez wsparcia przyznanego ze środków publicznych przedsiębiorstwo Flughafen Leipzig nie byłoby w stanie sfinansować budowy pasa południowego, ani też zawrzeć umowy ramowej z DHL
Consequently, the efficiency of Leipzig Airport was seriously impaired (aircraft of the types Boeing B ‧, B ‧ and McDonnell Douglas MD ‧ when fully fuelled and loaded require runways of between ‧ m und ‧ m for take-offZ tego też względu efektywność portu lotniczego w Lipsku była w znacznym stopniu ograniczona (w pełni załadowane statki powietrzne typu Boeing B ‧, B ‧ i McDonnell Douglas MD ‧ potrzebują pasa startowego o długości między ‧ m a ‧ m
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 49055 zdań frazy Project Runway.Znalezione w 37 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.