Tłumaczenia na język polski:

  • Pałac Prezydencki   
     
    Presidential Palace, Warsaw
  • Pałac Prezydencki w Wilnie   
     
    Presidential Palace, Vilnius

Pozostałe znaczenia:

 
Presidential Palace (Nanjing)
 
Presidential Palace, Helsinki
 
Presidential Palace, Hanoi

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Historical Presidential PalacePałac Prezydencki w Kownie

Przykładowe zdania z "Presidential Palace", pamięć tłumaczeniowa

add example
Later in the evening we' re all invited to the Presidential Palace to bring in the New YearWieczorem prezydent zaprasza nas na przywitanie Nowego Roku
Wanted it for the presidential palace.- Let' s goPoszukiwał go do pałacu prezydenckiego
Analysis of constancy and functioning of social group on example of internet group emerged in reaction to putting off the cross before Presidential PalaceAnaliza trwałości i funkcjonowania grupy społecznej na przykładzie grupy internetowej powstałej w reakcji na postawienie krzyża przed Pałacem Prezydenckim
Manipulating the media. Creating media conflict in the front of Presidential Palace.Manipulacja w mediach. Medialne kreowanie konfliktu prze Pałacem Prazydenckim.
Social mourning. Analyzing the group behavior in front of the Presidential Palace in Warsaw Poland, after the “Smolensk” Plane Crash, on the days from 10th to 19th of April 2010.Społeczne przeżywanie żałoby. Próba analizy zbiorowych zachowań po katastrofie smoleńskiej pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie w dniach 10-19 kwietnia 2010 r.
On 17 March 2009, the day following capture of the Presidential Palace by the army, Andry Rajoelina declared himself head of state.17 marca 2009 r., w dzień po zdobyciu przez wojsko pałacu prezydenckiego, Andry Rajoelina ogłosił się nową głową państwa.
We have heard some fine words about combating corruption, but nothing has been done about the corruption in and around the presidential palace.Słyszeliśmy piękne słowa na temat walki z korupcją, ale nic nie zrobiono w kwestii korupcji związanej z pałacem prezydenckim.
The main official buildings, the Presidential Palace, the Parliament, Ministries of Treasury, Justice, Planning, Health and Interior are completely destroyed.Najważniejsze budynki instytucji państwowych, pałac prezydencki, parlament, ministerstwa skarbu, sprawiedliwości, planowania, zdrowia i spraw wewnętrznych zostały całkowicie zniszczone.
Media image of crisis management and the strength of the media and the public opinion (in case of conflict of the Smolensk cross in front of the Presidential Palace in 2010)Medialny wizerunek zarządzania sytuacjami kryzysowymi a siła mediów i opinii publicznej (na przykładzie konfliktu o krzyż smoleński pod Pałacem Prezydenckim w 2010 roku)
The military coup d'état of March 2009, however, saw the former mayor of the capital city install himself in the presidential palace, which had already been occupied by the army that supported him.Wojskowy zamach stanu w marcu 2009 roku doprowadził jednakże do tego, że były burmistrz stolicy zamieszkał w pałacu prezydenckim, który został wcześniej zajęty przez popierającą go armię.
Comparative study of presidential campaign in the presidential and semi-presidential as an example of the United States of America, the French Republic and the Russian FederationStudium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w państwach o systemie prezydenckim i półprezydenckim na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Francuskiej i Federacji Rosyjskiej
having regard to its resolution of ‧ July ‧ on Belarus, adopted prior to the ‧ presidential elections, to the reports of the Parliamentary Troika, composed of members of the European Parliament and the Parliamentary Assemblies of the Council of Europe and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), of ‧ October ‧ on the political situation in Belarus in the light of the parliamentary elections of October ‧th, and of ‧ October ‧ on the ‧ presidential election, and to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe resolution of ‧ January ‧ on the situation in Belarus on the eve of the presidential electionuwzględniając w szczególności swoją rezolucję z ‧ lipca ‧ r. w sprawie Białorusi, przyjętą przed wyborami prezydenckimi w ‧ r., oraz raporty Trójki Parlamentarnej, złożonej z posłów do Parlamentu Europejskiego oraz Zgromadzeń Parlamentarnych Rady Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie sytuacji politycznej na Białorusi w świetle wyborów parlamentarnych z dnia ‧ października oraz z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wyborów prezydenckich w ‧ r., a także rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie sytuacji na Białorusi w przeddzień wyborów prezydenckich
Characteristics and layout of the palace buildings in Minoan period on the example of the palace at Phaistos.Charakterystyka i rozplanowanie budowli pałacowych w okresie minojskim na przykładzie pałacu w Phaistos
The Palace of Knossos and the other cretan palacesPałac w Knossos i inne pałace kreteńskie
(ES) Mr President, this Parliament is the palace of the imagination, the palace of dreams.(ES) Panie przewodniczący! Ten parlament jest pałacem wyobrażeń, pałacem marzeń.
The Palaces of Firuzabad: an introduction to studies in early Sasanian palace architecturePałace Firuzabadu: wstęp do studiów nad architekturą pałacową Sasanidów
The room is in the middle of a great palace with covered terraces, the palace itself in the middle of the garden of oleanders and palms. The same distance separates the lady and the girl in the low-crowned hat from the other people in the town.Pokój jest w środku wielkiego pałacu z krytymi tarasami. A pałac znajduje się w centrum ogrodu pełnego oleandrów i palm. To samo dzieli Damę i młodą dziewczynę w płaskim kapeluszu od innych ludzi z placówki.
As Commander of the Palace Guards...Where were you... When burglars broke into the Palace' s secret chambers?Pytam cię jako Dowódcę Straży Pałacowej... gdzie byłaś... gdy włamywacze wdarli się do tajnych komnat pałacowych?
This design features the Belvedere Palace, one of the most beautiful baroque palaces in AustriaMoneta przedstawia Belweder, jeden z najpiękniejszych barokowych zabytków Austrii
Palace, which can be destroyed, is no a palacePałac, który można zniszczyć, nie jest pałacem
Youth Palace in the Palace of Culture and Education in Warsaw. Educational role in art and creative designPałac Młodzieży w Pałacu Kultury i Nauki. Rola wychowawcza pracowni plastycznych
Diana' s coffin, now on the move the short distance from St. James' s Palace, to her home at Kensington Palace before her burial tomorrowTrumna Diany jest teraz przewożona./ Krótki dystans z pałacu St
In the wake of these presidential elections, a single conclusion can be drawn: presidential elections, which complied with stringent international requirements, have passed off in Romania, as was also confirmed by the OSCE observers, as well as by the decision of the Romanian Constitutional Court and the recounting of void votes, after which the incumbent president increased his lead over his opponent.W następstwie tych wyborów prezydenckich można wyciągnąć jeden wniosek: wybory prezydenckie odbyły się w Rumunii zgodnie z rygorystycznymi wymogami międzynarodowymi, co potwierdzili również obserwatorzy OBWE, i co potwierdza decyzja rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz fakt przeliczenia nieważnych głosów, w wyniku czego urzędujący prezydent zwiększył swoją przewagę nad swoim przeciwnikiem.
Emotional appeals in the speeches of the 2008 U.S. Presidential Candidates and the speeches of their respective Vice Presidential CandidatesWykorzystywanie emocji w przemówieniach kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta U.S.A w wyborach w 2008 r.
The most controversial articles, in particular regarding the unlimited number of presidential terms, the restrictive conditions concerning who can stand in presidential elections, the methods for supervising elections and the limited opportunities to appeal after legislative elections, will have to be revised.Trzeba będzie zmienić najbardziej kontrowersyjne artykuły, w szczególności dotyczące nieograniczonej liczby kadencji prezydenta, restrykcyjnych warunków kandydowania w wyborach prezydenckich, metod nadzorowania wyborów oraz ograniczonych możliwości składania po wyborach skarg do władz ustawodawczych.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1824 zdań frazy Presidential Palace.Znalezione w 5,613 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.