Tłumaczenia na język polski:

  • Papież Jan I   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Pope John Paul IJan Paweł I

Przykładowe zdania z "Pope John I", pamięć tłumaczeniowa

add example
I would like to remind Mr Czarnecki of the official stance taken in the Roman Catholic Church's doctrine, which was also the personal view of Pope John Paul II, who was against the use of the death penalty.Posłowi Czarneckiemu chciałem przypomnieć oficjalne stanowisko doktryny Kościoła rzymsko-katolickiego, także osobisty pogląd papieża Jana Pawła II, który był przeciwny stosowaniu kary śmierci.
I would like to recall here the legacy of Pope John Paul II, whose famous words 'do not be afraid' were an important display of solidarity for Slovak dissent.Chciałabym tu przypomnieć spuściznę papieża Jana Pawła II, którego słynne słowa "nie lękajcie się” były dla słowackiej opozycji ważnym wyrazem solidarności.
I had the honour of being allowed to take part in the relevant preparations and I will never forget, a short time later, the Chancellor of Unity, Helmut Kohl, and Pope John Paul II, two spearheads of this development, striding through the Brandenburg Gates and saying that socialism should not be replaced by predatory capitalism but by freedom and a social market economy.Spotkał mnie ten zaszczyt, że pozwolono mi wziąć udział w odpowiednich przygotowaniach i nigdy nie zapomnę, kiedy wkrótce po tym Kanclerz Jedności Helmut Kohl i papież Jan Paweł II, dwóch inicjatorów tej zmiany, kroczyli przez Bramę Brandenburską i mówili, że socjalizmu nie powinien zastąpić drapieżny kapitalizm, ale wolność i społeczna gospodarka rynkowa.
Family in the wednesday's teaching of pope John Paul IIRodzina w nauczaniu środowym Jana Pawła II (1979-1980)
Different views on Pope John Paul II in the Polish literature. Santo subito - a deconstruction of the holiness.Wizerunki Jana Pawła II w polskim piśmiennictwie. Santo subito - dekonstrukcja beatyfikacji
Work as a key to social issues. Based on Laborem Exercens - Pope's John Paul II encyclicalPraca jako klucz do kwestii społecznej na podstawie encyklika Jana Pawła II Laborem Exercens.
Responsible love as a moral proposition to young people in the light of the Messages for World Youth Day of the Pope John Paul II.Odpowiedzialna miłość jako propozycja moralna skierowana do młodych w świetle Orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży
Prediction of the sacrament of holy matrimony in the light of the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio of Pope John Paul IIPrzepowiadanie o sakramencie małżeństwa w świetle Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio Jana Pawła II
man against material goods in the light of the first "sollicitudo rei socialis" pope john paul iiCzłowiek wobec dóbr materialnych w świetle encykliki Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II.
Marriage means to holiness in light of the Letter to Families, Pope John Paul II.Małżeństwo drogą do świętości w świetle Listu do Rodzin Jana Pawła II.
The President of the European Parliament referred to Pope John Paul II.Przewodniczący Parlamentu Europejskiego powołał się na Jana Pawła II.
Teaching John Paul II. Chose political and social drifts present in popes appeals and speeches during his pilgrimages to Poland between 1979 and 2002 year.Nauczanie Jana Pawła II. Wybrane wątki polityczne i społeczne zawarte w homiliach i przemówieniach podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979-2002.
Mystery of the Transfiguration of the Lord according to teaching of popes John Paul II and Benedict XVITajemnica Przemienienia Pańskiego według nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI
The role of a Man In the light of Apostolic Exhortation of Pope John Paul II ‘Redemptoris Custos’ and his contemporary imageRola mężczyzny w świetle adhortacji Jana Pawła II Redemptoris Custos a jego współczesny wizerunek
Mormon marriage with a Catholic under the Code of Pope John Paul II in 1983Małżeństwo Katolika z Mormonem pod rządami Kodeksu Jana Pawła II z 1983 r
Having sought yet again to shield a heretic...... from just punishment by the lnquisition...... he will accompany me to Avignon for confirmation of my sentence...... by His Holiness Pope JohnZa ponowną próbę ochrony heretyka przed sprawiedIiwą karą Inkwizycji uda się wraz ze mną do Awinionu, by papież potwierdził mój wyrok
The social phenomenon of euthanasia in perspective of Pope John Paul II teaching Pawła IIZjawisko społeczne eutanazji w perpektywie nauczania Jana Pawła II.
Categories of freedom and dignity in the social teachings of Pope John Paul II in comparison of international human rights systemsKategorie wolności i godności w nauce społecznej Jana Pawła II wobec międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka
whereas Witold Tomczak is charged with causing damage valued at up to ‧ PLN (approximately ‧ EUR) to a sculpture titled The Ninth Hour- depicting Pope John Paul ‧ crushed by a stone- in the Zachęta Gallery in Warsaw on ‧ December ‧ in breach of Article ‧ of the Polish Penal Codemając na uwadze, że Witoldowi Tomczakowi zarzuca się, iż wyrządził szkodę o wartości szacowanej na ‧ PLN (około ‧EUR), uszkadzając rzeźbę Dziewiąta godzina- przedstawiającą papieża Jana Pawła ‧ przygniecionego głazem- w Galerii Zachęta w Warszawie w dniu ‧ grudnia ‧ r., z naruszeniem art. ‧ ust. ‧ polskiego kodeksu karnego
personal values and personalistic ethics in the works and teaching of karol wojtyła - pope john paul iiWartości osobowe i etyka personalistyczna w twórczości i nauczaniu Karola Wojtyły-papieża Jana Pawła II
The first pilgrimage of Pope John Paul II to Poland - Political aspectPierwsza pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Polski - Aspekt polityczny
Appointment of women to motherhood in light of the Letter to Families "Gratissimam sane" Pope John Paul II-Powołanie kobiet do macierzyństwa w świetle Listu do rodzin "Gratissimam sane" Ojca Świętego Jana Pawła II
Church and Modernity. The Concept of the Laity in the Roman-catholic Church in the Light of the Chosen Fragments of the Teaching of the Vaticanum Secundum, the Pope John Paul II and the Cracow Synod.Kościół w nowoczesności. Koncepcja laikatu w Kościele katolickim w świetle wybranych fragmentów nauczania Soboru Watykańskiego II, papieża Jana Pawła II i Synodu Krakowskiego
The conception of free in the learning of pope John Paul IIKoncepcja wolności w nauczaniu Papieża Jana Pawła II.
Pope John Paul II as a critic of MarxismJan Paweł II jako krytyk marksizmu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 687458 zdań frazy Pope John I.Znalezione w 253,868 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.