Tłumaczenia na język polski:

  • Papież Jan I   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Pope John Paul IJan Paweł I

Przykładowe zdania z "Pope John I", pamięć tłumaczeniowa

add example
I had the honour of being allowed to take part in the relevant preparations and I will never forget, a short time later, the Chancellor of Unity, Helmut Kohl, and Pope John Paul II, two spearheads of this development, striding through the Brandenburg Gates and saying that socialism should not be replaced by predatory capitalism but by freedom and a social market economy.Spotkał mnie ten zaszczyt, że pozwolono mi wziąć udział w odpowiednich przygotowaniach i nigdy nie zapomnę, kiedy wkrótce po tym Kanclerz Jedności Helmut Kohl i papież Jan Paweł II, dwóch inicjatorów tej zmiany, kroczyli przez Bramę Brandenburską i mówili, że socjalizmu nie powinien zastąpić drapieżny kapitalizm, ale wolność i społeczna gospodarka rynkowa.
I would like to recall here the legacy of Pope John Paul II, whose famous words 'do not be afraid' were an important display of solidarity for Slovak dissent.Chciałabym tu przypomnieć spuściznę papieża Jana Pawła II, którego słynne słowa "nie lękajcie się” były dla słowackiej opozycji ważnym wyrazem solidarności.
I would like to remind Mr Czarnecki of the official stance taken in the Roman Catholic Church's doctrine, which was also the personal view of Pope John Paul II, who was against the use of the death penalty.Posłowi Czarneckiemu chciałem przypomnieć oficjalne stanowisko doktryny Kościoła rzymsko-katolickiego, także osobisty pogląd papieża Jana Pawła II, który był przeciwny stosowaniu kary śmierci.
Selected aspects of the third pastoral visit of Pope John Paul II to PolandWybrane aspekty trzeciej wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Polsce
The essence of marriage and the family in the light of Familiaris consorio pope John Paul II.Istota małżeństwa i rodziny w świetle Familiaris consortio Jana Pawła II
In the highlights of literary work of blessed pope John Paul II, love is a donation of an individual to built a basis for the communio personarum in marriageMiłość jako dar z siebie podstawą małżeńskiej communio personarum w świetle wybranych dokumentów Błogosławionego Jana Pawła II.
Pope John Paul, and especially our honorable government the JuntaPapież Jan Paweł, i w szczególności nasz wspaniały rząd Junta
Let us also remember Pope John Paul II and the faith aspect.Chciałbym przypomnieć papieża Jana Pawła II i aspekt wiary.
Teaching John Paul II. Chose political and social drifts present in popes appeals and speeches during his pilgrimages to Poland between 1979 and 2002 year.Nauczanie Jana Pawła II. Wybrane wątki polityczne i społeczne zawarte w homiliach i przemówieniach podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979-2002.
The era of the pacifist approach of Pope John Paul II, with his famous 1978 homily ('Open the borders of states, political and economic systems, wide expanses of civilisations and cultures to His grace.Era pacyfistycznego podejścia Papieża Jana Pawła II, z jego słynną homilią z roku 1978 ("Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji.
The Eucharist, the highest form of worship in the light of the Apostolic Letter "Dies Domini" of Pope John Paul IIEucharystia najwyższą formą kultu religijnego w świetle listu apostolskiego Dies Domini Jana Pawła II.
Pope John Paul II's influance on fall of Communism in Central - Estern Europe in 1978-1989 yearsWpływ Jana Pawła II na zburzenie komunizmu w europie Środkowej-Wschodniej w latach 1978-1989 years
Measuring customer satisfaction in hospital quality management system (for example, KSS them. Pope John Paul II in Krakow)Pomiar satysfakcji klientów w systemie zarządzania jakością szpitala (na przykładzie K.S.S. im. Jana Pawła II w Krakowie)
Categories of freedom and dignity in the social teachings of Pope John Paul II in comparison of international human rights systemsKategorie wolności i godności w nauce społecznej Jana Pawła II wobec międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka
The dignity of human work in the teaching of blessed Pope John Paul II in the light of the encyclical ‘Laborem exercens’.Godność pracy ludzkiej w nauczaniu bł. jana Pawła II w świetle encykliki "Laborem exercens".
Letters to the Pope. The experience of mouring after John Paul II on the streets of Warsaw.Kartki do Papieża. Doświadczenie żałoby po Janie Pawle II na ulicach Warszawy.
Work as a key to social issues. Based on Laborem Exercens - Pope's John Paul II encyclicalPraca jako klucz do kwestii społecznej na podstawie encyklika Jana Pawła II Laborem Exercens.
personal values and personalistic ethics in the works and teaching of karol wojtyła - pope john paul iiWartości osobowe i etyka personalistyczna w twórczości i nauczaniu Karola Wojtyły-papieża Jana Pawła II
Choise of the Pope John Paul II and his first pilgrimage to Polan based on the polish pressWybór Jana Pawła II i jego pierwsza pielgrzymka do Polski w świetle prasy polskiej
Development of spiritual family life and the teachings of Pope John Paul IIRozwój życia duchowego rodziny w świetle nauczania papieża Jana Pawła II
Acts of penance in the light of the adhortation "Reconciliation and Penance" of Pope John Paul IIAkty penitenta w świetle adhortacji Reconciliatio et paenitentia Jana Pawła II
Death of the Pope John Paul II showed by polish mass media. Backstage insight and sociological analysis. Work based on interviews with journalists, who covered this event.Śmierć papieża Jana Pawła II w mediach elektronicznych. Kulisy i analiza wydarzenia w ujęciu socjologicznym. Praca badawcza na podstawie wywiadów pogłębionych z dziennikarzami, którzy relacjonowali to wydarzenie.
Pope John Paul II in ecumenical dialogue with other religions.Jan Paweł II w ekumenicznym dialogu z innymi religiami.
The gift of the Blessed Sacrament according the encyclical lettert "Ecclesia de Eucharistia" of His holiness Pope John Paul IIDar Najświętszego Sakramentu w oparciu o encyklikę "Ecclesia de Eucharistia" Jana Pawła II
Konrad Niewolski's work in the context of Pope's John Paul II education on the quintessence of morality.Twórczość Konrada Niewolskiego w kontekście nauczania moralnego Jana Pawła II.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 681102 zdań frazy Pope John I.Znalezione w 90,846 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.