Tłumaczenia na język polski:

  • Papież Jan I   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Pope John Paul IJan Paweł I

Przykładowe zdania z "Pope John I", pamięć tłumaczeniowa

add example
I had the honour of being allowed to take part in the relevant preparations and I will never forget, a short time later, the Chancellor of Unity, Helmut Kohl, and Pope John Paul II, two spearheads of this development, striding through the Brandenburg Gates and saying that socialism should not be replaced by predatory capitalism but by freedom and a social market economy.Spotkał mnie ten zaszczyt, że pozwolono mi wziąć udział w odpowiednich przygotowaniach i nigdy nie zapomnę, kiedy wkrótce po tym Kanclerz Jedności Helmut Kohl i papież Jan Paweł II, dwóch inicjatorów tej zmiany, kroczyli przez Bramę Brandenburską i mówili, że socjalizmu nie powinien zastąpić drapieżny kapitalizm, ale wolność i społeczna gospodarka rynkowa.
I would like to recall here the legacy of Pope John Paul II, whose famous words 'do not be afraid' were an important display of solidarity for Slovak dissent.Chciałabym tu przypomnieć spuściznę papieża Jana Pawła II, którego słynne słowa "nie lękajcie się” były dla słowackiej opozycji ważnym wyrazem solidarności.
I would like to remind Mr Czarnecki of the official stance taken in the Roman Catholic Church's doctrine, which was also the personal view of Pope John Paul II, who was against the use of the death penalty.Posłowi Czarneckiemu chciałem przypomnieć oficjalne stanowisko doktryny Kościoła rzymsko-katolickiego, także osobisty pogląd papieża Jana Pawła II, który był przeciwny stosowaniu kary śmierci.
Pope John Paul II spoke of this some years ago at a UN forum, saying that the first type of systematic threat to human rights was linked to the area of the division of material goods, which was often unjust; that a second type of threat related to the various forms of injustice in the field of the spirit, and that it was possible to harm a person in their internal attitude to truth, in their conscience, in the sphere of what are called citizens' rights, to which all are entitled without discrimination on grounds of their background, race, sex, nationality, religion or political convictions.Drugi rodzaj zagrożenia to różne formy niesprawiedliwości i krzywdy wyrządzane duchowi ludzkiemu. Można bowiem ranić człowieka w jego wewnętrznym stosunku do prawdy, w jego sumieniu, w sferze tak zwanych swobód obywatelskich, o których stanowi równouprawnienie wszystkich bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, płeć, przynależność narodową, wyznaniową, przekonania polityczne.”
A few years ago, former party chairman Mrs Kósáné Kovács made the defamatory claim that the Vatican, then under the leadership of Pope John Paul, was keen to get its hands on the whole of Europe and bring it under its control.Kilka lat temu była przewodnicząca partii, pani Kósáné Kovács, dopuściła się haniebnego stwierdzenia, że Watykan - w tamtym czasie podlegający zwierzchnictwu papieża Jana Pawła II - jest skłonny objąć swoimi wpływami całą Europę, a następnie poddać ją swojej kontroli.
For example, Pope John Paul II spoke out against racism and xenophobia many times, and he saw the task of religion as serving truth, peace among men, forgiveness, life and love: in other words, all the values that these radical groups do not represent, or only in an extreme sense.Przykładowo, papież Jan Paweł II wielokrotnie występował otwarcie przeciwko rasizmowi i ksenofobii, uważając, że zadaniem religii jest służyć prawdzie, pokojowi wśród ludzi, przebaczeniu, życiu i miłości, innymi słowy, wszystkim wartościom, których te radykalne grupy nie wyznają, lub wyznają jedynie w ekstremistycznym sensie.
These are the words of the beloved Pope John Paul II who, in his encyclical entitled Centesimus Annus, reprised the subjects tackled by his predecessor Leo XIII in the encyclical Rerum Novarum.Są to słowa ukochanego papieża, Jana Pawła II, który w swojej encyklice zatytułowanej "Centesimus Annus” przywołał na nowo tematy podjęte przez jego poprzednika, Leona XIII, w encyklice "Rerum Novarum”.
Solidarność and the 1956 Hungarian Revolution signified freedom, while the events in Temesvár (Timişoara), along with the personality and spirituality of Pope John Paul, represent the power of faith.Solidarność i rewolucja węgierska 1956 roku oznaczały wolność, tymczasem wydarzenia w Temesvár (Timişoara) wraz z osobowością i duchowością papieża Jana Pawła reprezentują siłę wiary.
Selected aspects of the third pastoral visit of Pope John Paul II to PolandWybrane aspekty trzeciej wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Polsce
The essence of marriage and the family in the light of Familiaris consorio pope John Paul II.Istota małżeństwa i rodziny w świetle Familiaris consortio Jana Pawła II
In the highlights of literary work of blessed pope John Paul II, love is a donation of an individual to built a basis for the communio personarum in marriageMiłość jako dar z siebie podstawą małżeńskiej communio personarum w świetle wybranych dokumentów Błogosławionego Jana Pawła II.
Pope John Paul, and especially our honorable government the JuntaPapież Jan Paweł, i w szczególności nasz wspaniały rząd Junta
Let us also remember Pope John Paul II and the faith aspect.Chciałbym przypomnieć papieża Jana Pawła II i aspekt wiary.
Teaching John Paul II. Chose political and social drifts present in popes appeals and speeches during his pilgrimages to Poland between 1979 and 2002 year.Nauczanie Jana Pawła II. Wybrane wątki polityczne i społeczne zawarte w homiliach i przemówieniach podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979-2002.
The era of the pacifist approach of Pope John Paul II, with his famous 1978 homily ('Open the borders of states, political and economic systems, wide expanses of civilisations and cultures to His grace.Era pacyfistycznego podejścia Papieża Jana Pawła II, z jego słynną homilią z roku 1978 ("Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji.
The Eucharist, the highest form of worship in the light of the Apostolic Letter "Dies Domini" of Pope John Paul IIEucharystia najwyższą formą kultu religijnego w świetle listu apostolskiego Dies Domini Jana Pawła II.
Pope John Paul II's influance on fall of Communism in Central - Estern Europe in 1978-1989 yearsWpływ Jana Pawła II na zburzenie komunizmu w europie Środkowej-Wschodniej w latach 1978-1989 years
Measuring customer satisfaction in hospital quality management system (for example, KSS them. Pope John Paul II in Krakow)Pomiar satysfakcji klientów w systemie zarządzania jakością szpitala (na przykładzie K.S.S. im. Jana Pawła II w Krakowie)
Categories of freedom and dignity in the social teachings of Pope John Paul II in comparison of international human rights systemsKategorie wolności i godności w nauce społecznej Jana Pawła II wobec międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka
The dignity of human work in the teaching of blessed Pope John Paul II in the light of the encyclical ‘Laborem exercens’.Godność pracy ludzkiej w nauczaniu bł. jana Pawła II w świetle encykliki "Laborem exercens".
Letters to the Pope. The experience of mouring after John Paul II on the streets of Warsaw.Kartki do Papieża. Doświadczenie żałoby po Janie Pawle II na ulicach Warszawy.
Work as a key to social issues. Based on Laborem Exercens - Pope's John Paul II encyclicalPraca jako klucz do kwestii społecznej na podstawie encyklika Jana Pawła II Laborem Exercens.
personal values and personalistic ethics in the works and teaching of karol wojtyła - pope john paul iiWartości osobowe i etyka personalistyczna w twórczości i nauczaniu Karola Wojtyły-papieża Jana Pawła II
Choise of the Pope John Paul II and his first pilgrimage to Polan based on the polish pressWybór Jana Pawła II i jego pierwsza pielgrzymka do Polski w świetle prasy polskiej
Development of spiritual family life and the teachings of Pope John Paul IIRozwój życia duchowego rodziny w świetle nauczania papieża Jana Pawła II
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 681102 zdań frazy Pope John I.Znalezione w 93,289 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.