Tłumaczenia na język polski:

  • Papież Jan I   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Pope John Paul IJan Paweł I

Przykładowe zdania z "Pope John I", pamięć tłumaczeniowa

add example
I would like to remind Mr Czarnecki of the official stance taken in the Roman Catholic Church's doctrine, which was also the personal view of Pope John Paul II, who was against the use of the death penalty.Posłowi Czarneckiemu chciałem przypomnieć oficjalne stanowisko doktryny Kościoła rzymsko-katolickiego, także osobisty pogląd papieża Jana Pawła II, który był przeciwny stosowaniu kary śmierci.
I had the honour of being allowed to take part in the relevant preparations and I will never forget, a short time later, the Chancellor of Unity, Helmut Kohl, and Pope John Paul II, two spearheads of this development, striding through the Brandenburg Gates and saying that socialism should not be replaced by predatory capitalism but by freedom and a social market economy.Spotkał mnie ten zaszczyt, że pozwolono mi wziąć udział w odpowiednich przygotowaniach i nigdy nie zapomnę, kiedy wkrótce po tym Kanclerz Jedności Helmut Kohl i papież Jan Paweł II, dwóch inicjatorów tej zmiany, kroczyli przez Bramę Brandenburską i mówili, że socjalizmu nie powinien zastąpić drapieżny kapitalizm, ale wolność i społeczna gospodarka rynkowa.
I would like to recall here the legacy of Pope John Paul II, whose famous words 'do not be afraid' were an important display of solidarity for Slovak dissent.Chciałabym tu przypomnieć spuściznę papieża Jana Pawła II, którego słynne słowa "nie lękajcie się” były dla słowackiej opozycji ważnym wyrazem solidarności.
The Christian concept of work in the light of the first "Laborem exercens" Pope John Paul II. Study theological and moral.Chrześcijańska koncepcja pracy w świetle encykliki Laborem exercens Jana Pawła II. Studium teologicznomorane.
These are the words of the beloved Pope John Paul II who, in his encyclical entitled Centesimus Annus, reprised the subjects tackled by his predecessor Leo XIII in the encyclical Rerum Novarum.Są to słowa ukochanego papieża, Jana Pawła II, który w swojej encyklice zatytułowanej "Centesimus Annus” przywołał na nowo tematy podjęte przez jego poprzednika, Leona XIII, w encyklice "Rerum Novarum”.
The dignity of human work in the teaching of blessed Pope John Paul II in the light of the encyclical ‘Laborem exercens’.Godność pracy ludzkiej w nauczaniu bł. jana Pawła II w świetle encykliki "Laborem exercens".
The Pope John Paul II a man who defeated comunism.Jan Paweł II człowiek, króry pokonał komunizm.
The John Paul II as a Mediumistic Phenomenon. The Pope's Instruction in Mass-Media.Jan Paweł II jako fenomen medialny. Nauczanie papieskie o środkach społecznego komunikowania się.
Prediction of the sacrament of holy matrimony in the light of the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio of Pope John Paul IIPrzepowiadanie o sakramencie małżeństwa w świetle Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio Jana Pawła II
The essence of marriage and the family in the light of Familiaris consorio pope John Paul II.Istota małżeństwa i rodziny w świetle Familiaris consortio Jana Pawła II
Family in the wednesday's teaching of pope John Paul IIRodzina w nauczaniu środowym Jana Pawła II (1979-1980)
The pilgrimages of the pope John Paul II as political and social phenomenonPielgrzymki papieża Jana Pawła II jako zjawisko polityczne i społeczne
the christian concept of marriage and family in the light of the apostolic exhortation of pope john paul ii ”familiaris consortio”.Chrześcijańska koncepcja małżeństwa i rodziny w świetle Adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" Jana Pawła II.
Categories of freedom and dignity in the social teachings of Pope John Paul II in comparison of international human rights systemsKategorie wolności i godności w nauce społecznej Jana Pawła II wobec międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka
Virgin Mary, the fullness of truth about woman in the teaching of Cardinal Stefan Wyszynski and Cardinal Karol Wojtyla- Pope John Paul IIMaryja jako pełnia prawdy o kobiecie w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Kardynała Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II
whereas Witold Tomczak is charged with causing damage valued at up to ‧ PLN (approximately ‧ EUR) to a sculpture titled The Ninth Hour- depicting Pope John Paul ‧ crushed by a stone- in the Zachęta Gallery in Warsaw on ‧ December ‧ in breach of Article ‧ of the Polish Penal Codemając na uwadze, że Witoldowi Tomczakowi zarzuca się, iż wyrządził szkodę o wartości szacowanej na ‧ PLN (około ‧EUR), uszkadzając rzeźbę Dziewiąta godzina- przedstawiającą papieża Jana Pawła ‧ przygniecionego głazem- w Galerii Zachęta w Warszawie w dniu ‧ grudnia ‧ r., z naruszeniem art. ‧ ust. ‧ polskiego kodeksu karnego
The Effectiveness and Activities of NON - PROFIT Organizations on the Example of the Pope John Paul II Hospital in Krakow.Skuteczność i działanie organizacji NON - PROFIT na przykładzie Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.
The quality of educational services of Pope John Paul II Lower Secondary School in WysokieJakość usług edukacyjnych w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem
Solidarność and the 1956 Hungarian Revolution signified freedom, while the events in Temesvár (Timişoara), along with the personality and spirituality of Pope John Paul, represent the power of faith.Solidarność i rewolucja węgierska 1956 roku oznaczały wolność, tymczasem wydarzenia w Temesvár (Timişoara) wraz z osobowością i duchowością papieża Jana Pawła reprezentują siłę wiary.
Teaching John Paul II. Chose political and social drifts present in popes appeals and speeches during his pilgrimages to Poland between 1979 and 2002 year.Nauczanie Jana Pawła II. Wybrane wątki polityczne i społeczne zawarte w homiliach i przemówieniach podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979-2002.
Nasz Papież and Karol il Grande. The image of Pope John Paul II in Polish and Italian newspapers from the period of his beatification.Nasz Papież a Karol il Grande. Wizerunek papieża Jana Pawła II w prasie polskiej i włoskiej z okresu beatyfikacji
Pope John Paul II in ecumenical dialogue with other religions.Jan Paweł II w ekumenicznym dialogu z innymi religiami.
Pope John Paul II's influance on fall of Communism in Central - Estern Europe in 1978-1989 yearsWpływ Jana Pawła II na zburzenie komunizmu w europie Środkowej-Wschodniej w latach 1978-1989 years
The concept of structural sin based on teaching of pope John Paul IIPojęcie grzechu strukturalnego na przykładzie nauki Jana Pawła II
Human being in the social teaching of Pope`s John Paul II (main aspects).Człowiek w nauczaniu społecznym Papieża Jana Pawła II (główne aspekty).
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 687458 zdań frazy Pope John I.Znalezione w 140,75 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.