Tłumaczenia na język polski:

  • Proces Pohla   

Przykładowe zdania z "Pohl Trial", pamięć tłumaczeniowa

add example
The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrumentZiarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla, bądź innego równoważnego instrumentu
The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrumentZiarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla bądź innego równoważnego instrumentu
The delegation is headed by the President of the Volkskammer at that time, Dr Sabine Bergmann-Pohl.Delegacji przewodzi pani doktor Sabine Bergmann-Pohl, przewodnicząca Izby Ludowej w tym czasie.
Pohl grain cutter or equivalent instrumentprzecinak Pohla lub inny równoważny instrument
On behalf of Parliament, the President welcomed members of a delegation of former members of the first democratically elected parliament of the GDR- led by the former president of that parliament, Sabine Bergmann-Pohl- who had taken their seats in the distinguished visitors' galleryW imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację byłych posłów do pierwszego demokratycznie wybranego parlamentu NRD, na czele z jego byłą przewodniczącą Sabine Bergmann-Pohl; delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej
Mira Pohle (NoMiry Pohle (nr
Pohl grain cutter or equivalent instrumentPrzecinak Pohla lub inny równoważny instrument
paediatric trial protocol related information- supplied prior to the start of the trial and updated if needed during the trial describing the trial protocol, investigational medicinal products (IMPs), therapeutic indication, trial population, the trial authorisation and the current status of the trialinformacje zawarte w protokole badania w populacji pediatrycznej- przedstawiane przed rozpoczęciem badań i aktualizowane w miarę potrzeb w ich trakcie; opisujące protokół badania, badane produkty lecznicze, wskazania terapeutyczne, populację badaną, zezwolenie na badanie i bieżący status badania
In eight published clinical trials (‧ Phase ‧ trials) including ‧ patients with advanced ovarian cancer and in twelve published clinical trials (one large Phase ‧ and eleven Phase ‧ trials) including ‧ NSCLC patients treated with paclitaxel and platinum-containing regimens, similar undesirable effects were observed compared to single-agent paclitaxel treatmentW ośmiu opublikowanych badaniach klinicznych (‧ badań ‧ fazy) z udziałem ‧ pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika oraz w dwunastu opublikowanych badaniach klinicznych (jedno duże badanie ‧ fazy i jedenaście badań ‧ fazy) z udziałem ‧ pacjentów z NSCLC leczonych za pomocą schematów leczenia obejmujących paklitaksel i platynę, obserwowano podobne działania niepożądane jak w stosowaniu monoterapii z użyciem paklitakselu
The recognition and execution of a decision rendered following a trial at which the person concerned did not appear in person should not be refused if either he or she was summoned in person and thereby informed of the scheduled date and place of the trial which resulted in the decision, or if he or she actually received, by other means, official information of the scheduled date and place of that trial in such a manner that it was unequivocally established that he or she was aware of the scheduled trialNie należy odmawiać uznania i wykonania orzeczenia wydanego w wyniku rozprawy, na której dana osoba nie stawiła się osobiście, jeżeli osoba ta została wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, albo jeżeli dana osoba inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że dana osoba wiedziała o wyznaczonej rozprawie
Directive ‧/‧/EC also applies to interventional clinical trials with medicinal products for the paediatric population and interventional clinical trials with medicinal products manufactured or reconstituted in a (hospital) pharmacy and intended to be supplied directly to the clinical trials participantsDyrektywa ‧/‧/WE ma również zastosowanie do interwencyjnych badań klinicznych produktów leczniczych przeznaczonych dla populacji pediatrycznej oraz do interwencyjnych badań klinicznych produktów leczniczych wytwarzanych lub odtwarzanych w farmacji (szpitalnej), które mają być przekazywane bezpośrednio uczestnikom badań klinicznych
The welfare of the trial animals shall be subject to veterinary supervision and shall be taken fully into consideration during the elaboration of any trial protocol and throughout the conduct of the trialDobro zwierząt użytych do prób podlega nadzorowi weterynaryjnemu i jest brane pod uwagę podczas opracowywania każdego Protokołu z prób i podczas całego okresu prowadzenia prób
being aware of the scheduled trial had given a mandate to a legal counsellor, who was either appointed by the person concerned or by the State, to defend him or her at the trial, and was indeed defended by that counsellor at the trialwiedząc o wyznaczonej rozprawie, udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez daną osobę lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie
either was summoned in person and thereby informed of the scheduled date and place of the trial which resulted in the decision, or by other means actually received official information of the scheduled date and place of that trial in such a manner that it was unequivocally established that he or she was aware of the scheduled trialzostała wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, albo inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała o wyznaczonej rozprawie
the trial subject or, when the person is not able to give informed consent, his legal representative has had the opportunity, in a prior interview with the investigator or a member of the investigating team, to understand the objectives, risks and inconveniences of the trial, and the conditions under which it is to be conducted and has also been informed of his right to withdraw from the trial at any timeuczestnik badania, a w przypadku gdy osoba ta nie jest zdolna do wyrażenia świadomej zgody, jego przedstawiciel ustawowy miał możność, podczas przeprowadzonej przed badaniem rozmowy z prowadzącym badanie lub członkiem zespołu prowadzącego badanie, zapoznać się z celami, ryzykiem i niedogodnościami związanymi z tym badaniem klinicznym, warunkami w jakich ma ono zostać przeprowadzone, a także został poinformowany o przysługującym mu prawie do wycofania się z badania klinicznego w dowolnej chwili
a description of the plan for the provision of any additional care for the trial participants once their participation in the trial has ended, where it differs from what is normally expected according to the medical condition of the clinical trial participantopis planu dodatkowej opieki dla uczestników badania po zakończeniu ich udziału w badaniu, w przypadku gdy różni się on od zwykłych oczekiwań dotyczących stanu zdrowia uczestnika badania klinicznego
Community comparative trials and tests should be carried out in the years ‧ and ‧ on propagating material harvested in ‧, and the details of such trials and tests, the eligible costs as well as the maximum Community financial contribution should also be set out yearly by an agreement signed by the authorising officer of the Commission and the body responsible for carrying out of trialsWspólnotowe próby i analizy porównawcze powinny zostać przeprowadzone w latach ‧ i ‧ na materiale rozmnożeniowym zebranym w ‧ r., a dokładne dane na temat tych prób i analiz, koszty kwalifikowane jak również maksymalny wkład finansowy Wspólnoty powinny także zostać corocznie określone na mocy zgody podpisanej przez upoważnionego urzędnika Komisji i organ odpowiedzialny za przeprowadzenie prób
All veterinary clinical trials shall be conducted in accordance with a fully considered detailed trial protocol which shall be recorded in writing prior to commencement of the trialWszystkie kliniczne próby weterynaryjne przeprowadza się zgodnie ze szczegółowym Protokołem prób, który jest zarejestrowany na piśmie przed ich rozpoczęciem
being aware of the scheduled trial the person had given a mandate to a legal counsellor, who was either appointed by the person concerned or by the State, to defend him or her at the trial, and was indeed defended by that counsellor at the trialwiedząc o wyznaczonej rozprawie, osoba ta udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez nią lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie
being aware of the scheduled trial, the person had given a mandate to a legal counsellor, who was either appointed by the person concerned or by the State, to defend him or her at the trial, and was indeed defended by that counsellor at the trialwiedząc o wyznaczonej rozprawie, osoba ta udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez nią lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie
However, Ukraine must adopt European standards also in the administration of judicial power, which is characterised by politicised trials in which the accused do not enjoy all the rights and means necessary to face a trial that, in some cases, is a purely political trial.Ukraina musi jednakże przyjąć europejskie standardy, także w organizacji władzy sądowniczej, którą obecnie cechują upolitycznione procesy, w których oskarżeni nie mają pełni praw oraz środków niezbędnych, by sprostać procesowi, który, niekiedy, jest procesem czysto politycznym.
This experience includes ‧ placebo-controlled studies (‧ Enbrel patients and ‧ placebo patients) and ‧ active-controlled trials, one active-controlled trial comparing Enbrel to methotrexate (‧ Enbrel patients and ‧ methotrexate patients) and another active-controlled trial comparing Enbrel (‧ patients), methotrexate (‧ patients) and Enbrel in combination with methotrexate (‧ patientsBadania z zastosowaniem produktu Enbrel obejmują ‧ badania kontrolowane placebo (‧ pacjentów otrzymujących Enbrel i ‧ pacjentów otrzymujących placebo) i dwa badania czynnie kontrolowane, jedno badanie, w którym porównywano Enbrel z metotreksatem (u ‧ pacjentów stosowano Enbrel, u ‧ metotreksat) i drugie, w którym porównywano Enbrel (u ‧ pacjentów), metotreksat (u ‧ pacjentów) i Enbrel w połączeniu z metotreksatem (u ‧ pacjentów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8373 zdań frazy Pohl Trial.Znalezione w 3,69 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.