Tłumaczenia na język polski:

  • Proces Pohla   

Przykładowe zdania z "Pohl Trial", pamięć tłumaczeniowa

add example
The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrumentZiarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla bądź innego równoważnego instrumentu
Pohl grain cutter or equivalent instrumentprzecinak Pohla lub inny równoważny instrument
The delegation is headed by the President of the Volkskammer at that time, Dr Sabine Bergmann-Pohl.Delegacji przewodzi pani doktor Sabine Bergmann-Pohl, przewodnicząca Izby Ludowej w tym czasie.
The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrumentZiarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla, bądź innego równoważnego instrumentu
On behalf of Parliament, the President welcomed members of a delegation of former members of the first democratically elected parliament of the GDR- led by the former president of that parliament, Sabine Bergmann-Pohl- who had taken their seats in the distinguished visitors' galleryW imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację byłych posłów do pierwszego demokratycznie wybranego parlamentu NRD, na czele z jego byłą przewodniczącą Sabine Bergmann-Pohl; delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej
Mira Pohle (NoMiry Pohle (nr
Pohl grain cutter or equivalent instrumentPrzecinak Pohla lub inny równoważny instrument
paediatric trial protocol related information- supplied prior to the start of the trial and updated if needed during the trial describing the trial protocol, investigational medicinal products (IMPs), therapeutic indication, trial population, the trial authorisation and the current status of the trialinformacje zawarte w protokole badania w populacji pediatrycznej- przedstawiane przed rozpoczęciem badań i aktualizowane w miarę potrzeb w ich trakcie; opisujące protokół badania, badane produkty lecznicze, wskazania terapeutyczne, populację badaną, zezwolenie na badanie i bieżący status badania
In eight published clinical trials (‧ Phase ‧ trials) including ‧ patients with advanced ovarian cancer and in twelve published clinical trials (one large Phase ‧ and eleven Phase ‧ trials) including ‧ NSCLC patients treated with paclitaxel and platinum-containing regimens, similar undesirable effects were observed compared to single-agent paclitaxel treatmentW ośmiu opublikowanych badaniach klinicznych (‧ badań ‧ fazy) z udziałem ‧ pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika oraz w dwunastu opublikowanych badaniach klinicznych (jedno duże badanie ‧ fazy i jedenaście badań ‧ fazy) z udziałem ‧ pacjentów z NSCLC leczonych za pomocą schematów leczenia obejmujących paklitaksel i platynę, obserwowano podobne działania niepożądane jak w stosowaniu monoterapii z użyciem paklitakselu
The recognition and execution of a decision rendered following a trial at which the person concerned did not appear in person should not be refused if either he or she was summoned in person and thereby informed of the scheduled date and place of the trial which resulted in the decision, or if he or she actually received, by other means, official information of the scheduled date and place of that trial in such a manner that it was unequivocally established that he or she was aware of the scheduled trialNie należy odmawiać uznania i wykonania orzeczenia wydanego w wyniku rozprawy, na której dana osoba nie stawiła się osobiście, jeżeli osoba ta została wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, albo jeżeli dana osoba inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że dana osoba wiedziała o wyznaczonej rozprawie
either was summoned in person and thereby informed of the scheduled date and place of the trial which resulted in the confiscation order, or by other means actually received official information of the scheduled date and place of that trial in such a manner that it was unequivocally established that he or she was aware of the scheduled trialzostała wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty, albo inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała o wyznaczonej rozprawie
This experience includes ‧ placebo-controlled studies (‧ Enbrel patients and ‧ placebo patients) and ‧ active-controlled trials, one active-controlled trial comparing Enbrel to methotrexate (‧ Enbrel patients and ‧ methotrexate patients) and another active-controlled trial comparing Enbrel (‧ patients), methotrexate (‧ patients) and Enbrel in combination with methotrexate (‧ patientsBadania z zastosowaniem produktu Enbrel obejmują ‧ badania kontrolowane placebo (‧ pacjentów otrzymujących Enbrel i ‧ pacjentów otrzymujących placebo) i dwa badania czynnie kontrolowane, jedno badanie, w którym porównywano Enbrel z metotreksatem (u ‧ pacjentów stosowano Enbrel, u ‧ metotreksat) i drugie, w którym porównywano Enbrel (u ‧ pacjentów), metotreksat (u ‧ pacjentów) i Enbrel w połączeniu z metotreksatem (u ‧ pacjentów
This experience includes ‧ placebo-controlled studies (‧ Enbrel patients and ‧ placebo patients) and ‧ active-controlled trials, one active-controlled trial comparing Enbrel to methotrexate (‧ Enbrel patients and ‧ methotrexate patients) amd another active-controlled trial comparing Enbrel (‧ patients), methotrexate (‧ patients) and Enbrel in combination with methotrexate (‧ patientsBadania z zastosowaniem produktu Enbrel obejmują ‧ badania kontrolowane placebo (‧ pacjentów otrzymujących Enbrel i ‧ pacjentów otrzymujących placebo) i dwa badania czynnie kontrolowane, jedno badanie, w którym porównywano Enbrel z metotreksatem (u ‧ pacjentów stosowano Enbrel, u ‧ metotreksat) i drugie, w którym porównywano Enbrel (u ‧ pacjentów), metotreksat (u ‧ pacjentów) i Enbrel w połączeniu z metotreksatem (u ‧ pacjentów
Details of the results of all the trials referred to in paragraph ‧ and of any other trials submitted to competent authorities in compliance with Articles ‧ and ‧ shall be made public by the Agency, whether or not the trial was terminated prematurelyAgencja podaje do publicznej wiadomości szczegółowe dane dotyczące wyników wszystkich badań klinicznych, o których mowa w ust. ‧ oraz wyników wszelkich innych badań przedstawionych właściwym organom zgodnie z art. ‧ i ‧, bez względu na to, czy badania zostały zakończone przedwcześnie
either was summoned in person and thereby informed of the scheduled date and place of the trial which resulted in the decision, or by other means actually received official information of the scheduled date and place of that trial in such a manner that it was unequivocally established that he or she was aware of the scheduled trialzostała wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, albo inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała o wyznaczonej rozprawie
Community comparative trials and tests should be carried out in the year ‧ on propagating and planting material harvested in ‧, and the details of such trials and tests, the eligible costs as well as the maximum Community financial contribution should also be set out yearly by an agreement signed by the authorised officer of the Commission and the body responsible for carrying out of trialsWspólnotowe próby porównawcze i analizy należy przeprowadzić w roku ‧ na materiale rozmnożeniowym i sadzonkach zebranych w roku ‧, a szczegóły takich prób i analiz, kwalifikowane koszty, jak również maksymalny udział finansowy Wspólnoty są określane corocznie w formie umowy podpisywanej przez uprawnionego urzędnika Komisji i instytucję odpowiedzialną za przeprowadzanie prób
The welfare of the trial animals shall be subject to veterinary supervision and shall be taken fully into consideration during the elaboration of any trial protocol and throughout the conduct of the trialDobrostan zwierząt użytych do prób podlega nadzorowi weterynaryjnemu i jest brany pod uwagę podczas opracowywania każdego protokołu prób i podczas całego okresu prowadzenia prób
Community comparative trials and tests should be carried out in the years ‧ to ‧ on seeds and propagating material harvested in ‧, and the details of such trials and tests, the eligible costs as well as the maximum Community financial contribution should also be set out yearly by an agreement signed by the authorising officer of the Commission and the body responsible for carrying out of trialsWspólnotowe próby i analizy porównawcze należy przeprowadzić w latach ‧–‧ na nasionach i materiale rozmnożeniowym, zebranych w ‧ r., a szczegółowe informacje dotyczące takich prób i analiz, kwalifikowane koszty, jak również maksymalny wkład finansowy Wspólnoty należy wyznaczyć co roku w drodze porozumienia podpisanego przez pełnomocnika Komisji oraz organ odpowiedzialny za przeprowadzanie prób
No judicial cycle has been completed, but the ICC is considering the situation in five countries: one trial has started, another trial is going to start on 5 July and one further case is in the pre-trial stage - all for DAR and DRC.Nie upłynęła jeszcze pełna kadencja sędziów, lecz MTK rozpatruje sytuacje w pięciu krajach: rozpoczął się jeden proces, następny rozpocznie się 4 lipca, a kolejna sprawa znajduje się na etapie postępowania przygotowawczego - wszystkie te sprawy dotyczą Darfuru i Demokratycznej Republiki Konga.
being aware of the scheduled trial had given a mandate to a legal counsellor, who was either appointed by the person concerned or by the State, to defend him or her at the trial, and was indeed defended by that counsellor at the trialwiedząc o wyznaczonej rozprawie, udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez daną osobę lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie
All patients received adequate supplementation with vitamin D and calcium in the post-menopausal osteoporosis trial, the prevention of clinical fractures after hip fracture trial, and the Paget s disease trials (see also sectionW badaniu w osteoporozie pomenopauzalnej, w badaniu w profilaktyce klinicznie jawnych złamań po przebytym ostatnio złamaniu szyjki kości udowej jak i w badaniu w chorobie Pageta (patrz także punkt ‧. ‧) wszyscy pacjenci otrzymali odpowiednie leki uzupełniające stężenie witaminy D i wapnia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8373 zdań frazy Pohl Trial.Znalezione w 6,755 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.