Tłumaczenia na język polski:

  • Proces Pohla   

Przykładowe zdania z "Pohl Trial", pamięć tłumaczeniowa

add example
The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrumentZiarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla, bądź innego równoważnego instrumentu
The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrumentZiarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla bądź innego równoważnego instrumentu
Pohl grain cutter or equivalent instrumentPrzecinak Pohla lub inny równoważny instrument
On behalf of Parliament, the President welcomed members of a delegation of former members of the first democratically elected parliament of the GDR- led by the former president of that parliament, Sabine Bergmann-Pohl- who had taken their seats in the distinguished visitors' galleryW imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację byłych posłów do pierwszego demokratycznie wybranego parlamentu NRD, na czele z jego byłą przewodniczącą Sabine Bergmann-Pohl; delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej
Mira Pohle (NoMiry Pohle (nr
Pohl grain cutter or equivalent instrumentprzecinak Pohla lub inny równoważny instrument
The delegation is headed by the President of the Volkskammer at that time, Dr Sabine Bergmann-Pohl.Delegacji przewodzi pani doktor Sabine Bergmann-Pohl, przewodnicząca Izby Ludowej w tym czasie.
In a ‧-week, placebo-controlled trial, followed by a ‧-week extension, in manic patients who achieved remission on aripiprazole during a stabilization phase prior to randomization, aripiprazole demonstrated superiority over placebo in preventing bipolar recurrence, primarily in preventing recurrence into mania but failed to demonstrate superiority over placebo in preventing recurrence into depressionW ‧-tygodniowym, kontrolowanym placebo, badaniu które zostało rozszerzone o ‧ tygodnie, u pacjentów z objawami maniakalnymi, którzy osiągnęli remisję w trakcie stosowania arypiprazolu w czasie fazy stabilizacji przed randomizacją, arypiprazol był bardziej skuteczny niż placebo w zapobieganiu nawrotowi chorobie dwubiegunowej, głównie w zapobieganiu nawrotowi objawów maniakalnych ale nie wykazał przewagi nad placebo w zapobieganiu nawrotowi depresji
This system has already been trialled and implemented, although by only a small number of Member States and so only at trial level, but has given excellent results.System ten został już wypróbowany oraz wdrożony przez niewielką liczbę państw członkowskich i chociaż wdrożenie jest dopiero w fazie próbnej, dało ono doskonałe wyniki.
For example, the trial being held against Chiranuch Premchaiporn for comments on his website criticising the Royal Family.Przykładem może być proces, który toczy się przeciwko Chiranuch Premchaiporn, na której stronie internetowej opublikowane zostały komentarze krytykujące rodzinę królewską.
So I' m reading/ The TrialCzytam " Proces "
In antiretroviral experienced patients Study ‧ is a randomised, multicenter trial comparing REYATAZ (‧ mg once daily) with ritonavir (‧ mg once daily) to REYATAZ (‧ mg once daily) with saquinavir soft gelatine capsules (‧ mg once daily), and to lopinavir + ritonavir (‧ mg fixed dose combination twice daily), each in combination with tenofovir (see sections ‧ and ‧) and one NRTI, in ‧ (of ‧ randomised) patients with virologic failure on two or more prior regimens containing at least one PI, NRTI, and NNRTIU pacjentów wcześniej leczonych lekami przeciwretrowirusowymi Badanie ‧ jest wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym, z udziałem ‧ pacjentów (spośród ‧ zrandomizowanych) z wirusologicznym niepowodzeniem leczenia w dwóch lub więcej schematach, zawierających, co najmniej jeden lek z grupy PI, NRTI i NNRTI, porównującym REYATAZ (‧ mg raz na dobę) podawany z rytonawirem (‧ mg raz na dobę) do produktu REYATAZ (‧ mg raz na dobę) stosowanego z sakwinawirem w postaci miękkich żelatynowych kapsułek (‧ mg raz na dobę) oraz do lopinawiru z rytonawirem (‧ mg w stałej dawce, dwa razy na dobę), każdy z badanych leków podawany w skojarzeniu z tenofowirem (patrz punkt ‧. ‧ i ‧. ‧) i jednym lekiem z grupy NRTI
Clinical trials in Venous Thromboembolism (VTE) prophylaxis following major joint replacement surgeryBadania kliniczne dotyczące zapobiegania Żylnej Chorobie Zakrzepowo-Zatorowej (ŻChZZ) po rozległym zabiegu chirurgicznym wszczepienia endoprotezy stawowej
The incidences of undesirable effects in clinical trials, considered related to treatment with NeoRecoromon are shown in the table belowW poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania w badaniach klinicznych działań niepożądanych uznanych za związane z leczeniem preparatem NeoRecoromon.W każdej grupie
notes that this Framework Decision respects fundamental rights and observes the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and notably human dignity, the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, the rights of the child, the right to liberty and security, freedom of expression and information, protection of personal data, the right to an effective remedy and to a fair trial and the principles of legality and proportionality of criminal offences and penaltiesOdnotowuje, że decyzja ramowa respektuje prawa podstawowe i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z zasadą poszanowania godności ludzkiej, zakazem tortur lub nieludzkiego bądź poniżającego traktowania lub karania, prawami dziecka, prawem do wolności i bezpieczeństwa, wolnością słowa i informacji, ochroną danych osobowych, prawem do skutecznego środka odwoławczego i do sprawiedliwego sądu oraz z zasadami legalności i proporcjonalności przestępstw i kar
Trials show that the risk of restenosis is 75 % less than for a normal stent , allowing patients with more compl ex conditions to be treated .Próby kliniczne wykazują , że przy ich wykorzystaniu ryzyko występowania restenozy jest 75 % niższe , aniżeli przy użyciu normalnego stentu .
having regard to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human useuwzględniając dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania przez człowieka
This section should provide summaries of all available data from previous clinical trials and human experience with the proposed IMPsSekcja ta powinna przedstawiać streszczenia wszystkich dostępnych danych z poprzednich badań klinicznych i doświadczeń w stosowaniu u ludzi dotyczących proponowanych badanych produktów leczniczych
The investigator is responsible for the conduct of a clinical trial at a trial siteProwadzący badanie jest odpowiedzialny za przeprowadzenie badania klinicznego w danym ośrodku
The alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.Domniemany sprawca został ujęty przez policję i oczekuje na proces.
Where goods dispatched or transported by the supplier, by the customer or by a third person are installed or assembled, with or without a trial run, by or on behalf of the supplier, the place of supply shall be deemed to be the place where the goods are installed or assembledW przypadku gdy towary wysyłane lub transportowane przez dostawcę, nabywcę lub osobę trzecią są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub w jego imieniu, za miejsce dostawy uznaje się miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane
In a third phase ‧ randomised, double-blind trial, ‧ mg Zometa or ‧ mg pamidronate every ‧ to ‧ weeks were compared in patients with multiple myeloma or breast cancer with at least one bone lesionW trzecim randomizowanym badaniu fazy III, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, w którym porównywano preparat Zometa w dawce ‧ mg z pamidronianem w dawce ‧ mg co ‧ do ‧ tygodni u pacjentów ze szpiczakiem mnogim lub rakiem sutka, u których wystąpiło co najmniej jedno uszkodzenie kości
In fact, during this phase, safety trials in the adult patient population will not have been concluded, and consequently the safety profile will not be clearly definedW rzeczywistości na tym etapie nie są jeszcze ukończone próby bezpieczeństwa na dorosłych pacjentach i tym samym, brakuje przejrzystego określenia profilu bezpieczeństwa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8495 zdań frazy Pohl Trial.Znalezione w 5,398 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.