Przykładowe zdania z "Out of office", pamięć tłumaczeniowa

add example
Points out that, pursuant to Article ‧(c) of the Financial Regulation, the authorising officer may ascertain whether expenditure is consistent with the provisions of the contract, and that, before the authorising officer can forward the recovery order to the accounting officer, he must consider whether the beneficiary could legitimately expect that the expenditure would be authorised and whether those expectations should be protected given the public interest in the recovery of the sums owedzwraca uwagę, że zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia finansowego urzędnik zatwierdzający może stwierdzić, czy zachodzi zgodność wydatków z postanowieniami umów o dotacji; zanim urzędnik zatwierdzający przekaże księgowemu zlecenie windykacji, musi sprawdzić, czy beneficjent mógł mieć uzasadnione oczekiwania co do zatwierdzenia wydatków i czy jego oczekiwania zasługują na ochronę po rozważeniu interesu publicznego windykacji
Such investigations should be carried out under equivalent conditions in all the Community institutions, bodies and offices and agencies; assignment of this task to the Office should not affect the responsibilities of the institutions, bodies, offices or agencies themselves and should in no way reduce the legal protection of the persons concerneddochodzenia muszą być prowadzone we wszystkich instytucjach, organach oraz organizacjach wspólnotowych na jednakowych warunkach, a powierzenie tego zadania Urzędowi nie narusza kompetencji własnych instytucji, organów i organizacji, ani nie ogranicza ochrony prawnej osób, których te dochodzenia dotyczą
Various types of training exercises which may involve the participation of port facility security officers, in conjunction with the relevant authorities of Member States, company security officers, or ship security officers, if available, should be carried out at least once each calendar year with no more than ‧ months elapsing between the training exercisesSzkolenia różnego typu, z możliwością udziału oficerów ochrony portu, a także przedstawicieli odnośnych organów Państw Członkowskich, osób odpowiedzialnych za ochronę poszczególnych przedsiębiorstw lub statków, o ile osoby takie są dostępne, powinny być prowadzone co najmniej raz w roku kalendarzowym, a przerwa między szkoleniami nie może wynosić więcej niż ‧ miesięcy
Various types of training exercises which may involve participation of port facility security officers, in conjunction with the relevant authorities of Member States, company security officers, or ship security officers, if available, will be carried out at least once each calendar year with no more than ‧ months elapsing between the training exercisesĆwiczenia szkoleniowe różnego typu, z możliwością udziału oficerów ochrony portu, a także przedstawicieli właściwych organów Państw Członkowskich, oficerów ochrony armatora i oficerów ochrony statku, o ile osoby takie są wyznaczone, będą prowadzone co najmniej raz w roku kalendarzowym, a przerwa między ćwiczeniami szkoleniowymi nie może wynosić więcej niż ‧ miesięcy
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office, sets out the fees payable to the Community Plant Variety Office (the Office), and the levels of those feesW rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającym zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin ustalono opłaty na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (zwanego dalej Urzędem) oraz poziomy tych opłat
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office sets out fees payable to the Community Plant Variety Office (the Office), and the levels of such feesRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin ustala opłaty na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (zwanego dalej Urzędem) oraz poziomy tych opłat
Various types of exercises, which may include participation of port facility security officers, in conjunction with relevant authorities of Contracting Governments, company security officers, or ship security officers, if available, should be carried out at least once each calendar year with no more than ‧ months between the exercisesRóżne typy ćwiczeń, które mogą obejmować uczestnictwo oficerów ochrony obiektu portowego, wspólnie z odpowiednimi władzami Umawiających się Rządów, oficerami ochrony armatora lub oficerami ochrony statku, jeśli są dostępni, powinny być przeprowadzane co najmniej raz na rok kalendarzowy, przy czym odstęp czasu pomiędzy ćwiczeniami nie powinien przekraczać ‧ miesięcy
Various types of exercises, which may include participation of company security officers, port facility security officers, relevant authorities of Contracting Governments as well as ship security officers, if available, should be carried out at least once each calendar year with no more than ‧ months between the exercisesRóżne typy ćwiczeń, które mogą obejmować oficerów ochrony armatora (CSO), oficerów ochrony obiektu portowego (PFSO), odpowiednie urzędy Umawiających się Rządów, a także oficerów ochrony statku (SSO), jeśli są oni dostępni, powinny być prowadzone co najmniej raz na każdy rok kalendarzowy, z przerwą pomiędzy ćwiczeniami nieprzekraczającą ‧ miesięcy
The substitution check referred to in paragraph ‧ shall be carried out by means of a visual check that the products or goods correspond to the documents which accompanied them from the office of exportation to the customs office of exit or the office to which the T‧ control copy is sentKontrola podmiany, o której mowa w ust. ‧, polega na sprawdzeniu wzrokowo, czy produkty lub towary odpowiadają dokumentowi, który im towarzyszy od urzędu celnego wywozu do urzędu celnego wyjścia lub urzędu, do którego wysyła się egzemplarz kontrolny T
The Office should therefore be given the power to carry out the inspections and checks provided for by Council Regulation (Euratom, EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities in connection with internal investigations and in cases of fraud linked to contracts concerning Community funding, and have access to information held by the institutions, bodies, offices and agencies ║ in connection with external investigationsStosowne jest, aby państwa członkowskie wskazały na potrzeby Urzędu swoje właściwe organy mogące służyć pracownikom Urzędu pomocą wymaganą do pełnienia ich funkcji, w szczególności w tych państwach członkowskich, które nie powołały wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za koordynowanie na szczeblu krajowym walki ze wspólnotowymi nadużyciami finansowymi
Points out that the anti-Fraud coordination service (AFCOS) for OLAF in the Member States which acceded to the EU after ‧ are very important information/contact points for OLAF; however points out that so long as these offices are not independent from the national administration, their functional added value is minimal (especially concerning reporting of irregularities to the Commission); therefore invites the Commission to make a proposal to Parliament’s competent committee about making the work of these offices more valuable and also considers it necessary to improve collaboration with the candidate countrieszwraca uwagę na fakt, że służby centralne zajmujące się zwalczaniem nadużyć finansowych (AFCOS) dla OLAF-u w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE po ‧ r., stanowią bardzo ważne punkty informacyjne/kontaktowe dla OLAF-u; zwraca jednak uwagę, że tak długo, jak biura te nie będą niezależne od krajowej administracji, ich funkcjonalna wartość dodana jest minimalna (szczególnie w odniesieniu do zgłaszania Komisji nieprawidłowości); dlatego zwraca się do Komisji o przedstawienie właściwej komisji Parlamentu propozycji dotyczących zwiększenia wartości działań tych biur oraz uważa za niezbędne wzmocnienie współpracy z państwami kandydującymi
Where the hearing officer is unable to act, the competent member of the Commission, where appropriate after consultation of the hearing officer, shall designate another official, who is not involved in the case in question, to carry out the hearing officerW przypadku gdy funkcjonariusz ds. przesłuchań nie jest zdolny do działania, upoważniony członek Komisji, w odpowiednich sytuacjach i po konsultacji z funkcjonariuszem ds. przesłuchań, mianuje innego funkcjonariusza, który nie jest zaangażowany w daną sprawę, do kontynuowania obowiązków funkcjonariusza ds. przesłuchań
The financial management of a project implemented by direct labour in accordance with the first and second subparagraphs shall be carried out by local imprest accounts administered by a local imprest manager and a local accounting officer, appointed by the national or regional authorising officer with the prior approval of the Commission's authorising officer responsibleZarządzanie finansami projektu realizowanego przez bezpośredni zarząd własny zgodnie z akapitem pierwszym i drugim prowadzone jest za pośrednictwem lokalnych kont zaliczkowych zarządzanych przez lokalnego administratora środków zaliczkowych oraz lokalnego księgowego, których, za uprzednią zgodą właściwego urzędnika zatwierdzającego Komisji, wyznaczył krajowy lub regionalny urzędnik zatwierdzający
Control codes concerning checks carried out by the customs office of export, the customs office of exit or the customs office to which the T‧ control copy is sentKody kontroli dotyczące kontroli prowadzonych przez urząd celny wywozu, urząd celny wyprowadzenia lub urząd celny otrzymujący egzemplarz kontrolny T
It should therefore be stipulated that, if the customs office of exit and the office of destination are not the same, the substitution check must be carried out by the office to which the T‧ control copy is sentDlatego należy przewidzieć, że w przypadku gdy urząd celny wyjścia nie jest tożsamy z urzędem przeznaczenia, kontrolę podmiany musi przeprowadzić urząd otrzymujący egzemplarz kontrolny T
The Court is particularly concerned by the fact that, as provided in Article ‧, the decision by the accounting officer to appoint the paying manager would be done on the basis of a proposal from the authorising officer responsible and that this decision would set out the respective responsibilities and obligations of the paying manager and the authorising officerTrybunał szczególnie niepokoi fakt, że zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzja księgowego o mianowaniu administratora płatności będzie podjęta na podstawie wniosku złożonego przez odpowiedzialnego urzędnika zatwierdzającego i że na mocy tej decyzji określane będą stosowne zakresy obowiązków i odpowiedzialności administratora płatności oraz urzędnika zatwierdzającego
The financial management of a project implemented by direct labour in accordance with the first and second subparagraphs shall be carried out by imprest accounts administered by an imprest administrator and an accounting officer, appointed by the National Authorising Officer with the prior approval of the Commission’s responsible authorising officerZarządzanie finansami projektu realizowanego przez bezpośredni zarząd zgodnie z akapitami pierwszym i drugim jest dokonywane przez konta zaliczkowe administrowane przez administratora środków zaliczkowych oraz księgowego, wyznaczonych przez krajowego intendenta za uprzednią zgodą właściwego intendenta Komisji
In the event of resignation of a member of the group during the term of office as well as when a member is no longer capable of contributing effectively to the group’s deliberations or does not comply with the conditions set out in paragraphs ‧ and ‧, or Article ‧ of the Treaty, the Commission shall appoint a new member of the group in accordance with paragraphs ‧ and ‧ for the remainder of his/her term of officeW przypadku rezygnacji członka grupy w trakcie trwania jego kadencji, a także jeśli członek utraci zdolność wnoszenia rzeczywistego wkładu w prace grupy lub nie będzie spełniać warunków wyszczególnionych w ust. ‧ i ‧ lub w art. ‧ traktatu WE, Komisja na pozostałą część jego kadencji powoła nowego członka zgodnie z ust. ‧ i
In this office, there are a number of police officers who are carrying out excellent work in this area in collaboration with police officers in other EU Member States.W biurze pracuje wielu funkcjonariuszy policji, którzy wykonują świetną pracę w tej dziedzinie, współpracując z funkcjonariuszami policji z innych państw członkowskich UE.
The implementation and application of this regime are carried out by a Community office with legal personality, known as the Community Plant Variety Office (the OfficeWdrażanie i stosowanie tego systemu jest realizowane przez urząd posiadający osobowość prawną, zwany Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (Urząd
The customs office at which the goods are presented shall, without prejudice to its own controls for security and safety purposes, carry out any examination justifiably requested by the customs office at which the customs declaration is lodged or made available and shall allow release of the goods, taking into account information received from that officeUrząd celny, w którym towary zostały przedstawione, bez uszczerbku dla własnych kontroli bezpieczeństwa i ochrony, przeprowadza wszelkie kontrole żądane w uzasadniony sposób przez urząd celny, w którym zostało złożone lub udostępnione zgłoszenie celne, i pozwala na zwolnienie towarów, uwzględniając informacje otrzymane od tego urzędu
Where the equivalent basic products are stored in places for which another customs office is responsible, the customs office with which the payment declaration was lodged shall write to the competent customs office responsible for the place in which the equivalent products are located with all relevant information, in particular the quantity of products processed, their commercial quality and technical characteristics, and the processing operations(s) to be carried outW przypadku gdy ekwiwalentne produkty podstawowe są składowane w miejscach, za które odpowiedzialny jest inny urząd celny, urząd celny, w którym została złożona deklaracja płatności, przekazuje pisemnie urzędowi celnemu właściwemu dla miejsca, w którym znajdują się produkty ekwiwalentne, odpowiednie informacje, w szczególności o ilości produktów poddanych przetworzeniu, ich jakości handlowej i cech technicznych oraz o procesie lub procesach przetwarzania, które mają być przeprowadzone
Welcomes the fact that, in response to repeated requests from Parliament, new Article ‧ of the Financial Regulation establishes that the Commission's accounting officer shall sign off the accounts and is empowered to check the information received and to make reservations; stresses that the accounting officer needs clear empowerment to execute this responsibility, in particular concerning carrying out checks; invites the Commission to inform the Committee on Budgetary Control which organisational changes it has taken or plans to take in order to allow the accounting officer to fulfil his duties under the new Articleprzyjmuje z zadowoleniem fakt, że w następstwie kilkakrotnie ponawianych wniosków Parlamentu nowy art. ‧ rozporządzenia finansowego stanowi, że księgowy Komisji podpisuje sprawozdanie finansowe oraz jest upoważniony do sprawdzania otrzymanych informacji i do zgłaszania zastrzeżeń; podkreśla, że księgowy potrzebuje jasnego upoważnienia do wykonywania tego obowiązku, zwłaszcza w odniesieniu do sprawdzania informacji; zwraca się do Komisji o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej, jakich zmian organizacyjnych dokonała lub zamierza dokonać w celu umożliwienia księgowemu wykonywania obowiązków zgodnie z nowym art
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2637321 zdań frazy Out of office.Znalezione w 264,464 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.