Przykładowe zdania z "Out of office", pamięć tłumaczeniowa

add example
In the light of experience gained from the inspections carried out by the Food and Veterinary Office, it is now appropriate to amend and update the detailed requirements for a border inspection post and any inspection centre within such a postW świetle doświadczenia zdobytego podczas kontroli przeprowadzonych przez Urząd ds. żywności i weterynarii, należy uzupełnić i uaktualnić szczegółowe wymogi dla urzędów kontroli granicznej oraz punktów kontroli w tych urzędach
Points out that Article ‧ of the Financial Regulation and Articles ‧ and ‧ of the Implementing Rules on the validation of expenditure require the authorising officer to verify a creditor's entitlement on the basis of supporting documents; reminds the Administration of the need to insist on the submission of invoices or fee-statements as a condition for making payments under service contracts (Article ‧ of the Rules on Members' expenses and allowanceszaznacza, że art. ‧ rozporządzenia finansowego oraz art. ‧ i ‧ przepisów wykonawczych dotyczących stwierdzania prawidłowości wydatków zobowiązują intendenta do sprawdzenia tytułu wierzyciela na podstawie dokumentów towarzyszących; przypomina administracji o potrzebie domagania się składania faktur lub rachunków jako warunku dokonania płatności z tytułu umów o świadczenie usług (art. ‧ ust. ‧ przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów
Infringement of freedom of establishment (Articles ‧ and ‧ EC and Article ‧ EEA): the territorial restriction, which consists of the fact that only expenses incurred in respect of R& D and IT activities actually carried out in Spain may benefit from the deduction of the corporation tax allowance, is a factor which restricts the freedom of establishment of Spanish companies which invest in R&D and IT outside Spain, benefiting companies making the same investment in Spain, in particular, undertakings which have their main office in another Member State and which operate in Spain via a secondary establishmentNaruszenie swobody przedsiębiorczości (art. ‧ i ‧ WE oraz art. ‧ EOG): ograniczenie terytorialne polegające na tym, że przedmiotem odliczenia od podatku od spółek mogą być jedynie koszty poniesione na działalność badawczą, rozwojową i na innowacje technologiczne, które zostały rzeczywiście dokonane na terytorium kraju, stanowi czynnik ograniczający swobodę przedsiębiorczości hiszpańskich spółek inwestujących w badania, rozwój i innowacje technologiczne poza terytorium hiszpańskim, przyznając korzyści jedynie tym spółkom, które dokonują takich samych inwestycji w Hiszpanii, w szczególności zaś spółki, które posiadają swoją główną siedzibę w innym państwie członkowskim i działają w Hiszpanii za pośrednictwem przedsiębiorstwa zależnego
Where the institution or organization to which an article is lent, hired out or transferred is situated in a Member State other than that in which the institution or organization that lent, hired out or transferred the article is situated, upon the dispatch of such article the competent customs office of the Member State of dispatch shall issue a Control Copy T No ‧ in accordance with the rules laid down in Regulation (EEC) No ‧ in order to ensure that such article is put to a use entitling it to continue to qualify for admission free of import dutiesJeżeli instytucja lub organizacja korzystająca z wypożyczenia, wynajęcia lub odstąpienia przedmiotu znajduje się w Państwie Członkowskim innym niż to, w którym znajduje się instytucja lub organizacja dokonująca wypożyczenia, wynajęcia bądź odstąpienia, wysyłka wymienionego przedmiotu do Państwa Członkowskiego wiąże się z wydaniem przez właściwy urząd celny Państwa Członkowskiego wywozu formularza kontrolnego T‧ w celu zagwarantowania, aby przedmiot ten został użyty w sposób, który daje prawo do zwolnienia, na zasadach określonych w rozporządzeniu (EWG) nr
Special Report No 9 / 2009 - Efficiency and effectiveness of the personnel selection activities carried out by the European Personnel Selection Offic eSprawozdanie specjalne nr 9 / 2009 - Wydajność i skuteczność działań prowadzonych przez Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich w zakresie doboru pracowników
The discovery of slight discrepancies between the statements made in the certificate of origin Form A or in an invoice declaration, and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the certificate or declaration null and void if it is duly established that that document does correspond to the products submittedStwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczeniami zawartymi w świadectwie pochodzenia na formularzu A lub w deklaracji na fakturze a oświadczeniami podanymi w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu spełnienia formalności związanych z przywozem produktów nie unieważnia tym samym świadectwa bądź deklaracji, jeżeli zostanie odpowiednio dowiedzione, że dany dokument rzeczywiście odpowiada przedstawionym produktom
I would also like to point out that, in the paragraph relating to officers and the possibility of cross-border cooperation, I do not agree with the part approved in committee, which gives officers powers to detain and to take statements in a Member State other than their own.Chciałabym również podkreślić, że w ustępie odnoszącym się do funkcjonariuszy i możliwości współpracy transgranicznej nie zgadzam się z fragmentem przyjętym przez komisję, który upoważnia funkcjonariuszy do dokonania aresztowania i przeprowadzenia przesłuchania w państwie innym, niż ich państwo pochodzenia.
Transit declarations shall comply with the structure and particulars set out in Annex ‧a, and shall be lodged at the office of departure using a data-processing techniqueZgłoszenia tranzytowe są zgodne ze układem oraz szczegółowym wytycznymi zawartymi w załączniku ‧a i są składane w urzędzie celnym wyjścia przy wykorzystaniu techniki przetwarzania danych
Out of office hours, vehicles may only be left in a Commission garage or parking area where the Commission official concerned is on missionPoza godzinami pracy pojazdy mogą być pozostawiane w garażu lub na parkingu Komisji tylko wtedy, gdy urzędnik jest w delegacji
Prior to the three-year renewal period, national authorities shall carry out an inspection visit to the registered office of the SAPrzed upływem odnawialnego okresu trzech lat władze krajowe przeprowadzają kontrolę w siedzibie statutowej spółki nadzoru
The persons whose names are set out in the Annex are hereby appointed members of the European Social Fund Committee for the remaining term of office, i.e. until ‧ April ‧, as indicatedNiniejszym mianuje się osoby wymienione w Załączniku członkami Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego na okres pozostający do końca kadencji, czyli, jak wskazano, do dnia ‧ kwietnia ‧ r
With regard to decentralised activities, the Commission’s Representations and the European Parliament’s external offices jointly devise and carry out information and communication activities relating to European Union policies, with the exception of issues concerning each institution's specific institutional roleW kwestii prac zdecentralizowanych reprezentacje Komisji i biura informacyjne Parlamentu Europejskiego muszą wspólnie tworzyć i realizować działania informacyjne i komunikacyjne dotyczące polityki unijnej, z wyjątkiem kwestii dotyczących specyficznej roli instytucjonalnej każdej instytucji
expenditure on support staff in delegations (contract staff, detached national experts, individual experts, local staff and local technical assistance staff) for the purposes of devolved programme management in the Commission’s delegations in non-member countries or for internalisation of tasks of phased-out technical assistance offices, as well as the additional logistical and infrastructure cost, such as cost of training, meetings, missions, IT and telecommunications and of renting directly caused by the presence in the delegation of the temporary staff remunerated from the appropriations in this itemwydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy technicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji
Daintry told me he was caught once taking a report from 59800 out of the office. Said he meant to read it over lunch. Then you remember the day we had the conference with MI5 and you wanted him to be present.Daintry powiedział mi, że przyłapał Davisa na wynoszeniu z biura raportu od 59800. Tłumaczył się, że chciał go przeczytać przy lunchu. Poza tym, pamiętasz konferencję z MI5, na której chciałeś go widzieć?
Points out that, pursuant to Article ‧(c) of the Financial Regulation, the authorising officer may ascertain whether expenditure is consistent with the provisions of the contract, and that, before the authorising officer can forward the recovery order to the accounting officer, he must consider whether the beneficiary could legitimately expect that the expenditure would be authorised and whether those expectations should be protected given the public interest in the recovery of the sums owedzwraca uwagę, że zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia finansowego urzędnik zatwierdzający może stwierdzić, czy zachodzi zgodność wydatków z postanowieniami umów o dotacji; zanim urzędnik zatwierdzający przekaże księgowemu zlecenie windykacji, musi sprawdzić, czy beneficjent mógł mieć uzasadnione oczekiwania co do zatwierdzenia wydatków i czy jego oczekiwania zasługują na ochronę po rozważeniu interesu publicznego windykacji
Furthermore , given that neither of UCLAF s two missions ’ was carried out at the Mersin customs office , as was pointed out in paragraph 113 of this judgment , theyPonadto , mając na uwadze , że żadna z dwóch misji UCLAF nie została przeprowadzona w urzędzie celnym w Mersin , jak przypomniano w pkt 113 niniejszego wyroku ,
Reference for a preliminary ruling- Lunds Tingsrätt- Interpretation of Article ‧a of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer (OJ ‧ L ‧, p. ‧), as amended by Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ September ‧ (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Wage guarantee for a worker employed in a road haulage undertaking having its head office and only establishment in a Member State and which carries out deliveries of goods between the Member State of origin and other Member StatesWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Lunds tingsrätt- Wykładnia art. ‧a dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. L ‧, s. ‧), zmienionej dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Gwarancja świadczeń pracowniczych w przypadku pracownika przedsiębiorstwa transportu drogowego posiadającego siedzibę i jedyny zakład w jednym państwie członkowskim, a wykonującego dostawy towarów między państwem członkowskim pochodzenia a innymi państwami członkowskimi
the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies and supplies for the print shops, and of some printing carried out by outside service providerskosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów dla drukarń, a także niektórych prac związanych z drukowaniem wykonanych przez zewnętrznych usługodawców
Two motorcycle officers horribly wounded in a crossfire...... the police seemingly unable to rescue them in spite of several desperate, heroic attempts.It' s completely out of control down hereMamy tu dwóch/ poważnie rannych policjantów,/ których, mimo heroicznych prób,/ nie udało się jak dotąd uratować./ Panuje tu zupełny chaos
In the calculation of risk-weighted exposure amounts for exposures arising from property leasing transactions concerning offices or other commercial premises situated in their territory and meeting the criteria set out in Annex VI, Part ‧, point ‧, the competent authorities may, until ‧ December ‧ allow a ‧ % risk weight to be assigned without the application of Annex VI, Part ‧, points ‧ andDo dnia ‧ grudnia ‧ r. właściwe organy mogą, przy obliczaniu kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla ekspozycji wynikających z transakcji wynajmu nieruchomości dotyczącego budynków biurowych lub nieruchomości handlowo-usługowych położonych na ich obszarze i spełniających kryteria ustanowione w załączniku ‧ część ‧ ust. ‧, zezwolić na stosowanie wagi ryzyka ‧ % bez stosowania przepisów załącznika ‧ część ‧ ust. ‧ i
In accordance with Article ‧ ‧ of the Constitution, when exercising the powers and carrying out the tasks and duties conferred upon them by the Constitution and this Statute, neither the European Central Bank, nor a national central bank, nor any member of their decision-making bodies shall seek or take instructions from Union institutions, bodies, offices or agencies, from any government of a Member State or from any other bodyZgodnie z artykułem ‧ Konstytucji, w wykonywaniu uprawnień oraz zadań i obowiązków, które zostały im powierzone na mocy Konstytucji i niniejszego Statutu, ani Europejski Bank Centralny, ani krajowy bank centralny, ani członek któregokolwiek z ich organów decyzyjnych nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rządów Państw Członkowskich, ani jakiejkolwiek innej jednostki organizacyjnej
The producer organisation shall forward a copy or written telecommunication or e-mail containing the information referred to in paragraph ‧, no later than the fifth working day following the week of delivery, to the competent authorities of the Member State where its head office is situated and, where applicable to the competent authorities of the Member State where processing is carried outzawierający informację określoną w ust. ‧, nie później niż piątego dnia roboczego następującego po tygodniu dostawy, właściwym organom Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się jej siedziba zarządu, oraz, gdzie stosowne, właściwym organom Państwa Członkowskiego, w którym dokonywane jest przetwarzanie
The financial management of a project implemented by direct labour in accordance with the first and second subparagraphs shall be carried out by imprest accounts administered by an imprest administrator and an accounting officer, appointed by the National Authorising Officer with the prior approval of the Commission’s responsible authorising officerZarządzanie finansami projektu realizowanego przez bezpośredni zarząd zgodnie z akapitami pierwszym i drugim jest dokonywane przez konta zaliczkowe administrowane przez administratora środków zaliczkowych oraz księgowego, wyznaczonych przez krajowego intendenta za uprzednią zgodą właściwego intendenta Komisji
THE DISCOVERY OF SLIGHT DISCREPANCIES BETWEEN THE STATEMENTS MADE IN THE CERTIFICATE AND THOSE MADE IN THE DOCUMENTS PRODUCED TO THE CUSTOMS OFFICE FOR THE PURPOSE OF CARRYING OUT THE FORMALITIES FOR IMPORTING THE PRODUCTS SHALL NOT IPSO FACTO RENDER THE CERTIFICATE NULL AND VOID, PROVIDED IT IS DULY ESTABLISHED THAT THE CERTIFICATE CORRESPONDS TO THE PRODUCTS CONCERNEDUjawnienie drobnych rozbieżności między deklaracjami zamieszczonymi w świadectwie a tymi w dokumentach przedłożonych urzędowi celnemu w celu dopełnienia formalności związanych z przywozem produktów nie oznacza tym samym, że świadectwo jest nieważne, pod warunkiem że należycie ustali się, że świadectwo odpowiada danym produktom
the railway authorities shall not carry out the modified contract except with the prior agreement of the office of departurewładze kolejowe mogą realizować zmienioną umowę tylko po uprzednim pozwoleniu urzędu wyjścia
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2796797 zdań frazy Out of office.Znalezione w 479,779 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.