Przykładowe zdania z "Out of office", pamięć tłumaczeniowa

add example
Infringement of freedom of establishment (Articles ‧ and ‧ EC and Article ‧ EEA): the territorial restriction, which consists of the fact that only expenses incurred in respect of R& D and IT activities actually carried out in Spain may benefit from the deduction of the corporation tax allowance, is a factor which restricts the freedom of establishment of Spanish companies which invest in R&D and IT outside Spain, benefiting companies making the same investment in Spain, in particular, undertakings which have their main office in another Member State and which operate in Spain via a secondary establishmentNaruszenie swobody przedsiębiorczości (art. ‧ i ‧ WE oraz art. ‧ EOG): ograniczenie terytorialne polegające na tym, że przedmiotem odliczenia od podatku od spółek mogą być jedynie koszty poniesione na działalność badawczą, rozwojową i na innowacje technologiczne, które zostały rzeczywiście dokonane na terytorium kraju, stanowi czynnik ograniczający swobodę przedsiębiorczości hiszpańskich spółek inwestujących w badania, rozwój i innowacje technologiczne poza terytorium hiszpańskim, przyznając korzyści jedynie tym spółkom, które dokonują takich samych inwestycji w Hiszpanii, w szczególności zaś spółki, które posiadają swoją główną siedzibę w innym państwie członkowskim i działają w Hiszpanii za pośrednictwem przedsiębiorstwa zależnego
The rules on access to file set out in this Notice take account of the amended versions of Chapter II, Chapter ‧ and Chapter XIII, as well as the EFTA Surveillance Authority Decision No ‧/‧/COL of ‧ October ‧ on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedingsZasady dotyczące dostępu do akt określone w niniejszym obwieszczeniu uwzględniają zmienione wersje rozdziału II, rozdziału ‧ i rozdziału ‧ oraz decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr ‧/‧/COL z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji
If the Member State applies Article ‧(b), and if it applies Article ‧, the report shall mention the number and percentage of physical checks carried out per product sector per customs office defined in that ArticleJeżeli państwo członkowskie stosuje art. ‧ ust. ‧ lit. b) oraz jeżeli stosuje art. ‧ ust. ‧, sprawozdanie podaje liczbę i odsetek przeprowadzonych kontroli bezpośrednich w podziale na sektory produktów i na urzędy celne określone w tym artykule
If the customs office of export has not sealed the means of transport or the packaging, then substitution checks shall be carried out, wherever possible in the light of a risk analysis, without prejudice to checks carried out under other provisionsJeżeli urząd celny wywozu nie zaplombował środka transportu lub opakowania, wówczas przeprowadzane są kontrole podmiany, w miarę możliwości w świetle analizy ryzyka, bez uszczerbku dla kontroli przeprowadzonych na mocy innych przepisów
Points out that the internal control systems put in place by the authorising officers by delegation have the following control objectives: compliance with applicable legislation, rules and practices; the reliability of management information and records; and the economy, effectiveness and efficiency of operationsprzypomina, że systemy kontroli wewnętrznej wprowadzone przez intendentów delegowanych biorą pod uwagę następujące cele kontroli: zgodność z obowiązującym prawem, przepisami i praktyką; wiarygodność informacji o zarządzaniu oraz odpowiednich zapisów danych, a także gospodarność, skuteczność oraz wydajność operacji
that officer has to carry out additional verifications following information coming to his notice which alerted him that expenditure in a certified declaration of expenditure is linked to a serious irregularity which has not been correctedintendent ten musi przeprowadzić dodatkową weryfikację na podstawie otrzymanych przez siebie informacji sugerujących, że wydatek ujęty w poświadczonej deklaracji wydatków związany jest z poważną nieprawidłowością, która nie została skorygowana
Where formalities are completed using public or private computer systems which also print out the declarations, the competent authorities may provide for direct authentication by those systems of the declarations thus produced, in place of the manual or mechanical application of the customs office stamp and the signature of the competent officialJeżeli do wypełnienia formalności stosowane są publiczne bądź prywatne systemy przetwarzania danych, z których drukowane są także zgłoszenia, właściwe organy mogą przewidzieć bezpośrednie poświadczanie sporządzonych przez te systemy zgłoszeń w miejsce odręcznego lub mechanicznego odcisku pieczęci urzędu celnego i podpisu właściwego urzędnika
It seems desirable, in order to simplify administrative procedures, to provide for greater flexibility than is afforded by the control copy in the case of exports in accordance with the system laid down in Articles ‧ to ‧a of Regulation (EEC) No ‧/‧ which provides that, when a carriage operation starts within the Community and is to end outside it, no formalities need be carried out at the customs office for the frontier stationWydaje się pożądane, w celu uproszczenia procedur administracyjnych, zapewnienie większej elastyczności niż ta, na którą pozwala egzemplarz kontrolny, w przypadku gdy wywóz dokonywany jest zgodnie z systemem ustanowionym w art. ‧–‧a rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, które przewiduje, że w sytuacji, gdy przewóz ma swój początek wewnątrz Wspólnoty, a kończy się poza nią, w urzędzie celnym posterunku granicznego nie trzeba wykonywać żadnych formalności
rapporteur. - (DE) Mr President, President-in-Office of the Council, Madam Vice-President, fellow Members, we have here an example of good cooperation between two Council Presidencies: the German Council Presidency, which prepared a mandate that has now turned out to be extremely stable, far-reaching and radical as it has been implemented by the Portuguese Council Presidency.sprawozdawca. - (DE) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Rady, pani przewodnicząca, koleżanki posłanki i koledzy posłowie! Mamy tutaj przykład dobrej współpracy pomiędzy prezydencjami Rady niemiecką prezydencją Rady, która przygotowała mandat, który okazał się obecnie niezwykle stabilny, dalekosiężny i radykalny w wykonaniu portugalskiej prezydencji Rady.
The office of destination shall register copies No ‧ and No ‧ of the transit declaration, record on them their date of arrival and enter the details of any controls carried outUrząd przeznaczenia dokonuje rejestracji kart ‧ i ‧ zgłoszenia tranzytowego, wpisuje na nich datę dostarczenia towarów oraz informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli
The National Authorising Officer shall appoint one or more deputy National Authorising Officers to replace him when he is unable to carry out his duties and shall inform the Commission of this appointmentKrajowy urzędnik zatwierdzający wyznacza jednego lub kilku zastępców, którzy zastępują go w razie niemożności sprawowania przez niego tej funkcji oraz informuje Komisję o wyznaczonych osobach
Activities to promote a culture of peace and to establish additional standards to improve control have been carried out, and established links with the United Nations Office for Disarmament Affairs, Interpol, regional organisations (OSCE, NATO) and non-governmental organisations (both national and foreign) have been strengthenedPrzeprowadzono działania na rzecz propagowania kultury pokoju i ustanowienia dodatkowych standardów usprawniania kontroli, a także wzmocniono połączenia ustanowione z Biurem ONZ ds. Rozbrojenia, Interpolem, organizacjami regionalnymi (OBWE, NATO) i organizacjami pozarządowymi (zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi
Members who are no longer capable of contributing effectively to the group’s deliberations, who resign or who do not comply with the conditions set out in paragraph ‧ of this Article or in Article ‧ of the Treaty may be replaced for the remainder of their term of officeCzłonkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace grupy, złożą rezygnację lub nie spełniają warunków określonych w ust. ‧ niniejszego artykułu lub w art. ‧ Traktatu, mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich mandatu
Lastly, I want to make a very specific request to the United Nations Human Rights Office: it should start investigations to find out whether this expulsion of NGOs can be added to the long list of war crimes for which the Sudanese authorities must, of course, be held answerable.Na zakończenie chciałbym przedstawić Radzie Praw Człowieka ONZ bardzo specyficzną prośbę: powinna ona rozpocząć dochodzenie mające na celu stwierdzenie, czy wydalenie organizacji pozarządowych może być dodane do długiej listy zbrodni wojennych, za które władze sudańskie muszą być bez wątpienia pociągnięte do odpowiedzialności.
the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies and supplies for the print shops, and of some printing carried out by outside service providerskosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów do drukowania oraz niektórych kosztów drukowania zlecanego firmom zewnętrznym
Declare that, by taxing dividends paid to a company with its registered office in another Member State or in the European Economic Area at a higher rate than dividends paid to a company with its registered office in the Federal Republic of Germany, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under Article ‧ EC where the minimum threshold for the parent company’s shareholdings in the share capital of the subsidiary set out in Directive ‧/‧ is not reached, and, with regard to the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway, under Article ‧ of the Agreement on the European Economic AreaStwierdzenie, że opodatkowując dywidendy wypłacane spółce z siedzibą w innym państwie członkowskim lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym wyżej niż dywidendy wypłacane spółce z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. ‧ WE w przypadkach, w których nie został osiągnięty minimalny próg kapitału spółki zależnej posiadanego przez spółkę dominującą określony w dyrektywie ‧/‧, oraz- w odniesieniu do Republiki Islandii i Królestwa Norwegii,- na mocy art. ‧ porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
Notes the concern expressed by the Centre as to the calendar as set out in Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ in accordance with which the ECA is to make its observations on the provisional accounts of the Agencies (Article ‧ thereof) by ‧ June and the Directors are to send the final accounts to the Commission's accounting officer (Article ‧) by ‧ July together with the opinion of the Management Board; is aware of the difficulty that this entails, namely that of obtaining the opinion of the Agency's Management Board between these two datesodnotowuje obawy wyrażone przez Centrum w odniesieniu do harmonogramu prac określonego w rozporządzeniu (WE, Euratom) ‧/‧, zgodnie z którym ETO przedstawia do ‧ czerwca swoje uwagi na temat wstępnych rozliczeń agencji (art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia), a następnie dyrektorzy wysyłają końcowe rozliczenia do księgowego Komisji do ‧ lipca, wraz z załączoną opinią Rady Zarządzającej; jest świadomy trudności, jaką stwarza uzyskanie opinii Rady Zarządzającej Centrum w okresie między dwiema wyznaczonymi datami
the purchase of equipment and the fitting-out and repair of buildings, for example alterations to partitioning, adjustments to technical installations and other specialised work concerning metal work, electricity, sanitary installations, paintwork, refurbishment of offices, floor coverings, joinery, masonry, etczakup sprzętu i wyposażenia oraz naprawy budynków, na przykład zmiany ustawienia ścianek działowych, dostosowanie instalacji technicznych i inne roboty specjalistyczne dotyczące prac metalowych, elektryczności, instalacji sanitarnych, malowania, renowacji biur, pokrycia podłogowego, stolarki, murarstwa itd
... and point out that, pursuant to Rule 3(2), until such time as his credentials have been verified or a ruling has been given on any dispute, and provided that he has previously signed the declaration that he does not hold any office incompatible with that of Member of the European Parliament, Mr Dimitrios Droutsas shall take his seat in Parliament and on its bodies and shall enjoy all the rights attaching thereto.3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu posła lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu oraz pod warunkiem uprzedniego podpisania oświadczania, że nie zajmuje żadnego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, pan poseł Dimitrios Droutsas będzie brać udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów zachowując pełnię związanych z tym praw.
Back at schector' s office,When I told you to get Almeida' s location out of him, How far were you planning to go with that?W biurze Schektora, kiedy powiedziałam, żebyś wyciągnął od niego lokalizację Almeidy, jak daleko byłeś gotowy się posunąć?
The Secretary-General of the Council may provide the administrator or the accounting officer with the staff needed for them to carry out their functions, which may be on the basis of a proposal by a participating Member StateSekretarz Generalny Rady może udostępnić zarządcy lub głównemu księgowemu personel niezbędny do wykonania ich funkcji, na podstawie wniosku złożonego przez uczestniczące Państwo Członkowskie
Where a product is placed under one of the simplified arrangements provided for in Part II, Title II, Chapter ‧, Section ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No ‧ establishing the Community Customs Code, as last amended by Regulation (EC) No ‧, or in Title X, Chapter I of Appendix I to the Convention of ‧ May ‧ on a common transit procedure, no formalities need to be carried out at the customs office of the frontier station in cases where transit begins inside the Community and is to end outside itW przypadku gdy produkt objęty jest jednym z uzgodnień uproszczonych, przewidzianych w tytule ‧ sekcja ‧ część ‧ rozdział ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny [‧], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧ [‧]
President-in-Office, Ms Harkin has asked a very important question and you have answered it very well but, broadening out the scope of the question, ageism is generally regarded nowadays as 65-plus.Pani przewodnicząca! Pani poseł Harkin zadała bardzo ważne pytanie, a pani bardzo dobrze na nie odpowiedziała, ale - rozszerzając zakres pytania - dziś osoby starsze to osoby powyżej 65 roku życia.
This appropriation is intended to cover the purchase, hire, maintenance and repair of furniture, including the purchase of ergonomic furniture, the replacement of worn-out and broken furniture and office machinesŚrodki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymiany mebli zużytych i nienadających się do użytku oraz urządzeń biurowych
Neither do I intend to give any advice, clearly, to the President-in-Office of the Council, but, if you will permit me, I would like to point out to you something that happened during the work done on the constitutional treaty.Nie zamierzam również dawać rad urzędującemu przewodniczącemu Rady, ale jeśli mi pozwolicie, chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, co stało się podczas prac nad traktatem konstytucyjnym.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2637321 zdań frazy Out of office.Znalezione w 669,303 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.