Tłumaczenia na język polski:

 • Koń oldenburski   
   
  Oldenburg (horse)
 • Oldenburg   
   
  Oldenburg (miasto)
 • Powiat Oldenburg   
   
  Oldenburg (district)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Amalia of OldenburgAmelia Oldenburg
House of OldenburgOldenburgowie

Przykładowe zdania z "Oldenburg", pamięć tłumaczeniowa

add example
Part of the town of Oldenburg lies within the national regional aid map approved by the CommissionMiasto Oldenburg leży częściowo w obrębie regionalnej mapy pomocy regionalnej zatwierdzonej przez Komisję
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Oldenburg (Germany))- Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts v Freerk Heidinga (Common agricultural policy- Integrated administration and control system for certain aid schemes- Regulation (EC) No ‧/‧- Single payment scheme- Transfer of payment entitlements- Definitive transferSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ maja ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Oldenburg- Niemcy)- Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts przeciwko Freerkowi Heidindze (Wspólna polityka rolna- Zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych systemów pomocy- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- System płatności jednolitych- Przeniesienie uprawnień do płatności- Cesja o charakterze ostatecznym
Im Landkreis Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsenw okręgu Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen
Verwaltungsgericht OldenburgVerwaltungsgerichts Oldenburg
The aid is intended to promote the competitiveness and adaptability of small and medium-sized enterprises in the Objective ‧ area of the town of Oldenburg, to encourage the creation of new jobs and help safeguard existing ones, thus bringing about structural improvementsWspieranie konkurencyjności i zdolności przystosowawczych małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze miasta Oldenburg objętego Celem ‧, aby sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy i pomagać zachować istniejące, doprowadzając w ten sposób do korzystnych zmian strukturalnych
from the port of Oldenburg and from ‧ m downstream of the Amalienbrücke in Oldenburg to the mouthod portu Oldenburg i od ‧ m w dół rzeki Amalienbrücke w Oldenburg do ujścia
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Oldenburg (Germany) lodged on ‧ October ‧- Arnold and Johann Harms, in their capacity as a partnership under German civil law v Freerk HeidingaSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Oldenburg (Niemcy) w dniu ‧ października ‧ r.- Arnold i Johann Harms jako spółka cywilna przeciwko Freerk Heidinga
Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Oldenburg (Germany))- Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts v Freerk HeidingaWyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ maja ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Oldenburg- Niemcy)- Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts przeciwko Freerkowi Heidindze
A steering group also existed , made up of : the police of the city of Leer ; a school psychologist ; the University of Oldenburg ; drug counselling institutions ; education consultants ; and the municipal social and health services department .Istnieje również grupa sterująca , złożona z : policji miasta Leer , szkolnego psychologa , Uniwersytetu Oldenburg , instytucji poradnictwa w zakresie narkomanii , doradców edukacyjnych oraz gminnego wydziału do spraw usług socjalnych i służby zdrowia .
Landkreis OldenburgOkręg Oldenburg
Defendant: Hauptzollamt OldenburgStrona pozwana: Hauptzollamt Oldenburg
Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ January ‧ (Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Oldenburg- Germany)- Stadt Papenburg v Bundesrepublik DeutschlandWyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Oldenburg- Niemcy)- Stadt Papenburg przeciwko Bundesrepublik Deutschland
Professor Dr. Michael Daxner , University of Oldenburg , Germany , speaker and participant in the workshop .Profesor Dr Michael Daxner , Uniwersytetw Oldenburgu , Niemcy , mówca i uczestnikwarsztatów .
Alkmene, Elstar, Holzapfel, Pilot, Ananasrenette, Glockenapfel, Idared, Rheinischer Bohnapfel, Berlepsch, Goldparmäne, Jacob Lebel, Schafsnase, Berner Rosenapfel, Gelber Edelapfel, James Grieve, Topaz, Bittenfelder, Gehrer Rambour, Jonagold, Weinapfel, Blenheimer, Gewürzluike, Kaiser Wilhelm, Winterrambour, Brettacher, Golden Delicious, Landsberger Renette, Zabergäu-Renette, Boskoop, Gravensteiner, Geheimrat Oldenburg, Cox Orange, Hauxapfel, OntarioAlkmene, Elstar, Holzapfel, Pilot, Ananasrenette, Glockenapfel, Idared, Rheinischer Bohnapfel, Berlepsch, Goldparmäne, Jacob Lebel, Schafsnase, Berner Rosenapfel, Gelber Edelapfel, James Grieve, Topaz, Bittenfelder, Gehrer Rambour, Jonagold, Weinapfel, Blenheimer, Gewürzluike, Kaiser Wilhelm, Winterrambour, Brettacher, Golden Delicious; Zabergäu-Renette, Boskoop, Gravensteiner, Geheimrat Oldenburg, Cox Orange, Hauxapfel, Ontario
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany), lodged on ‧ June ‧- Hauptzollamt Oldenburg vSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Hauptzollamt Oldenburg przeciwko
EWE TEL GmbH , established in Oldenburg ( Germany ) ,EWE TEL GmbH , z siedzibą w Oldenburgu ( Niemcy ) ,
Reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on ‧ May ‧- Döhler Neuenkirchen GmbH v Hauptzollamt OldenburgWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu ‧ maja ‧ r.- Döhler Neuenkirchen GmbH przeciwko Hauptzollamt Oldenburg
Appellant: Hauptzollamt OldenburgStrona skarżąca: Hauptzollamt Oldenburg
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg by order of that court of ‧ August ‧ in Jan de Nul N.V. v Hauptzollamt OldenburgSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzgericht Hamburg z dnia ‧ sierpnia ‧ r. w sprawie Jan de Nul N.V. przeciwko Hauptzollamt Oldenburg
Locations: Aachen, Augsburg, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bremen, Chemnitz, Cottbus, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt am Main, Freiburg, Gießen, Göttingen, Hagen, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Meiningen, München, Neubrandenburg, Nürnberg, Oldenburg, Osnabrück, Regensburg, Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Villingen-Schwenningen and WürzburgPunkty wymiany: Akwizgran (Aachen), Augsburg, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Brema, Chemnitz, Chociebuż (Cottbus), Dortmund, Drezno, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt nad Menem, Fryburg, Gießen, Getynga (Göttingen), Hagen, Hamburg, Hanower, Karlsruhe, Kassel, Kilonia (Kiel), Koblencja, Kolonia, Lipsk, Ludwigshafen, Lubeka, Magdeburg, Moguncja (Mainz), Meiningen, Monachium, Neubrandenburg, Norymberga, Oldenburg, Osnabrück, Ratyzbona (Regensburg), Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Villingen-Schwenningen, Würzburg
Reference for a preliminary ruling- Oberlandesgericht Oldenburg- Interpretation of Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EEC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Contractual clause, inserted into an agreement intended outwardly to effect a complete and definitive transfer of payment entitlements, according to which the transferee, as the formal owner of payment entitlements, is to activate those payment entitlements through cultivation of the corresponding land, but is to pass on to the seller a part of the payments receivedWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Oberlandesgericht Oldenburg- Wykładnia rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (EWG) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Klauzula umowna zawarta w umowie mającej za przedmiot pozorne wykonanie ostatecznego i pełnego przeniesienia uprawnień do płatności, na podstawie której cesjonariusz jako posiadacz uprawnień do płatności ma obowiązek aktywacji tych uprawnień poprzez zagospodarowanie odpowiednich gruntów, lecz zobowiązany jest do przeniesienia na cedenta części przyznanych płatności
expansion or extension of an establishment in Oldenburg, if the number of long-term jobs is increased by ‧ % as compared with the situation before the start of the investmentrozwój lub przedłużenie działalności podmiotu gospodarczego z Oldenburga, jeżeli wiąże się to ze zwiększeniem liczby stałych miejsc pracy o ‧ % w stosunku do sytuacji przed podjęciem inwestycji
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ January ‧ (Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Oldenburg- Germany)- Stadt Papenburg v Bundesrepublik Deutschland (Directive ‧/‧/EEC- Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora- Decision of the Member State concerned to give its agreement to the draft list of sites of Community importance drawn up by the Commission- Interests and points of view which must be taken into accountSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Oldenburg- Niemcy)- Stadt Papenburg przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory- Decyzja państwa członkowskiego dotycząca wydania zgody na projekt wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty sporządzony przez Komisję- Interesy i aspekty, które należy uwzględnić
Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Oldenburg (Germany) lodged on ‧ May ‧- Stadt Papenburg v Bundesrepublik DeutschlandWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichts Oldenburg (Niemcy) w dniu ‧ maja ‧ r.- Stadt Papenburg przeciwko Republice Federalnej Niemiec
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy Oldenburg.Znalezione w 0,4 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.