Tłumaczenia na język polski:

  • Nun   
     
    Nun (rzeka)

Przykładowe zdania z "Nun River", pamięć tłumaczeniowa

add example
Subject: Violence against monks and nuns at the Buddhist monastery of Bat Nha, in the Central Highlands of VietnamPrzedmiot: Przemoc wobec mnichów i zakonnic w buddyjskim zakonie Bat Nha na Płaskowyżu Centralnym w Wietnamie
Your secondary objective...... is to extract two nuns and a priest who run a feel- good near Yolingo...... if they so choose to leaveWaszym drugim zadaniem jest sprowadzenie dwóch zakonnic i księdza z tamtego obszaru.Oczywiście, jeśli oni się na to zdecydują
That God had called you, you were supposed to be a nun?Że Bóg chce, byś została zakonnicą
Lots of women of ze streets become nunsWiele ulicznic zostaje zakonnicami
The Contribution of St Joseph nuns to the development of nursing in 1884-1939Wklad Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w rozwój pielęgniarstwa w latach 1884-1939
whereas the ‧th anniversary of the Tibetan national uprising against the Chinese administration led to major demonstrations by Tibetan monks and nuns and ordinary Tibetan citizens protesting against Chinese repressionmając na uwadze, że ‧. rocznica narodowego powstania tybetańskiego przeciwko chińskiej administracji doprowadziła do masowych demonstracji tybetańskich mnichów, mniszek i zwykłych Tybetańczyków, protestujących przeciwko represjom ze strony Chin
Calls for the cessation of all persecution and harassment, and for monks and nuns to be allowed to practice Buddhism according to the tradition of the Thich Nhat Hanh Buddhist bonze community in Bat Nha and elsewherewzywa do zaprzestania wszelkich prześladowań i nękania, oraz do umożliwienia mnichom i mniszkom wykonywania religijnych praktyk buddyjskich zgodnie z tradycją buddyjskiego mnicha Thicha Nhata Hanha w Bat Nha i w każdym innym miejscu
And a couple of nuns that are very efficientI kilka zakonnic, które są bardzo pomocne
You know, I did have a very hot dream about a nun the other nightktóra zrobiła mi loda- Zakonnica i lizanko.- Rewelacja
You' re paler than a nun' s behindJesteś bledszy niż zakonnica
whereas these violations of human rights also include the recent kidnapping of two Italian Roman Catholic nuns from Kenya who were then taken to Somalia, and the increase in suicide attacks, which have killed at least ‧ people in the north of the country in recent weeksmając na uwadze, że naruszenia praw człowieka obejmują niedawne porwanie z Kenii dwóch włoskich katolickich sióstr zakonnych, które następnie przewiezione zostały do Somalii, a także nasilenie się ataków samobójczych, które w ostatnich tygodniach doprowadziły na północy kraju do śmierci co najmniej ‧ osób
A nun called me up in front of the class, says, " Francis, stick out your hand. "Pewnego dnia zakonnica wezwała mnie na środek klasy i powiedziała:" Francis wyciągnij rękę. "
Following the adoption of the European Parliament resolution on the situation in Laos and Vietnam on 26 November 2009 (P7_TA(2009)0104), what concrete measures have been taken to address the persecution and harassment of Buddhist monks and nuns in Vietnam?Jakie konkretne środki podjęto po przyjęciu rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r. (P7_TA (2009)0104) na temat sytuacji w Laosie i Wietnamie w celu rozwiązania problemu prześladowania i nękania mnichów i mniszek buddyjskich w Wietnamie?
Will not your guards be suspicious to see a rubbish cart driven by a nun?Czy strażnicy nie będą niczego podejrzewać widząć śmieciarkę prowadzoną przez zakonnicę?
Violence is being used even against defenceless nuns who look after the poor.Przemoc stosowana jest nawet wobec bezbronnych sióstr zakonnych, które posługują ludziom ubogim.
I do know another joke about the Nun and the full standing bishopZnam jeszcze jedna anegdotę o zakonnicy i
But the nuns are very happy with your improvement over the past few weeksSiostry są bardzo zadowolone z pani poprawy w ciągu ostatnich tygodni
Eschatological imaginary in the 18'th manuscript by polish anonimus nun OCD.Obrazowanie eschatologiczne w XVIII-wiecznym rękopisie polskiej karmelitanki bosej.
All those guns, nuns and cowboysWszystkie te spluwy, zakonnice i kowboje
Father Michaelis... who wrote about a possessed nun in the ‧th centuryOjciec Michaelis... który pisał o opętanej zakonnicy w ‧ wieku
Is it how many nuns, like a number puzzle?Dobra, zakonnice ‧ lat temu- chodzi o liczę zakonnic, jak zagadka liczbowa?
Nun on the runOczywiście, że morderstwa
All those beautiful nunsTe wszystkie piękne zakonnice
Nuns!On the set!Mniszki! na plan!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4952 zdań frazy Nun River.Znalezione w 5,027 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.