Tłumaczenia na język polski:

  • Nun   
     
    Nun (rzeka)

Przykładowe zdania z "Nun River", pamięć tłumaczeniowa

add example
They was no nuns!That' s where you took the pictures for " Flesh World "?To tam wykonałeś zdjęcia do " Świata Ciała "?
Subject: Alleged violation of human rights against Buddhist monks and nuns in VietnamPrzedmiot: Domniemane naruszenie praw człowieka w stosunku do mnichów i mniszek buddyjskich w Wietnamie
Master Dogen, please allow me to become a nun hereMistrzu Dogen, pozwól mi zostać mniszką
When I was a kid, I never drank because I thought it was a sin,..... because of the nuns and everythingKiedy byłem mały, nie piłem, bo myślałem, że to grzech, przez te zakonnice i całą resztę
Well, I know that you couldn' t organise a nun shoot in a nunneryWiem, że niemożesz sprawić żeby zakonnice strzelały w klasztorze
That you are preparing her, as a nunŻe się przygotowuje na zakonnicę
Ordinary and extraordinary life of Lithuanian nun in the middle of the seventeenth century, Catherine of Christ and her Chronicle of the Monastery Discalced Carmelite in VilniusCodzienne i niecodzienne życie litewskiej zakonnicy w polowie XVII w. Katarzyna od Chrystusa Pana i jej Kronika Klasztoru Karmelitanek Bosych w Wilnie
His sister Margaret, an ex- nun, used to own a very classy, expensive...... nursery school down on Gramercy ParkJego siostra Margaret, była siostra zakonna, prowadziła kiedyś bardzo drogie...... przeczkole w Gramercy Park
Now he' s even dressed like a nunPrzebrał się za zakonnicę
I' m training to become a nunBędę zakonnicą
Mother Superior or novice nun?Pielęgniarki?
Did you read about the nuns that got raped by the missionaries?Czytaliście o zakonnicach... które zgwałcili misjonarze w Afryce?
Individuallization in a non-public preschool run by Salesean Nuns - a phenomenographic studyIndywidualizacja w działaniu nauczyciela w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Salezjanek - studium fenomenograficzne
Nuns break ‧ year vow of silenceZakonnice łamią ślub milczenia po ‧ latach
On that day, Felipe...... half the ladies in this town will become nunsDo tego dnia, połowa kobiet w tym mieście zostanie zakonnicami
Since announcing the referendum, the government issued Law No 1/2008, which denies voting rights to members of religious orders, including monks and nuns.Po ogłoszeniu referendum rząd wydał ustawę nr 1/2008, która odmawia prawa głosu członkom zakonów religijnych, w tym zakonnicom i zakonnikom.
Today, we have a guest from Tibet, Mrs Namdrol Lhamo, a nun who was confined to Drapchi Prison for 12 years because she had taken part in a peaceful demonstration and then recorded songs in prison.Dziś jest tu z nami gość z Tybetu, pani Namdrol Lhamo, mniszka, która została skazana na 12 lat pobytu w więzieniu Drapchi, ponieważ wzięła udział w pokojowej demonstracji, a później nagrywała w więzieniu pieśni.
The Names of Nuns and Monks' Assemblies and the Religious' Connections in PolandNazwy zgromadzeń zakonnych i związków wyznaniowych w Polsce
Mental maturity, purpose in life and the value systems in nuns of a midlife-crisis ageDojrzałość osobowości, sens życia i system wartości u sióstr zakonnych w okresie kryzysu wieku średniego
Monks and nuns are expelled, and the death penalty still exists.Usuwa się księży i siostry zakonne, utrzymuje się karę śmierci.
The nuns would all rush overZakonnice zbiegały się do mnie
But the nuns are very happy with your improvement over the past few weeksSiostry są bardzo zadowolone z pani poprawy w ciągu ostatnich tygodni
Well, Mother Superior...... I' m having some second thoughts about becoming a nunMatko Przełożona, mam wątpliwości, czy chcę być zakonnicą
Calls on both the Somali and Kenyan authorities to make all possible efforts and take all possible political and diplomatic initiatives to secure the release of the two Italian Roman Catholic nunswzywa zarówno władze Somalii, jak i Kenii, do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, oraz do podjęcia wszelkich możliwych inicjatyw politycznych i dyplomatycznych, aby zapewnić uwolnienie dwóch włoskich katolickich sióstr zakonnych
I was always hoping in my own heart for a Brazilian Pope- Pope Raul- just so you could have the nuns in the thong and the feathersMoglibyśmy wreszcie zobaczyć zakonnice pląsające w samej bieliźnie i z piórami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4685 zdań frazy Nun River.Znalezione w 2,015 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.