Tłumaczenia na język polski:

  • Nun   
     
    Nun (rzeka)

Przykładowe zdania z "Nun River", pamięć tłumaczeniowa

add example
Article ‧ of that Decree identifies eight river basin districts, namely, the river basin district of the Eastern Alps, the river basin district of the Po Valley, the river basin district of the Northern Appennines, the pilot river basin district of the River Serchio, the river basin district of the Central Appennines, the river basin district of the Southern Appennines, the river basin district of Sardinia and the river basin district of SicilyDekret ten wymienia w art. ‧ osiem obszarów dorzeczy: wschodnich Alp, Padu, północnych Apeninów, pilotażowy obszar dorzecza Serchio, obszar dorzeczy środkowych Apeninów, północnych Apeninów, Sardynii i Sycylii
Nun dumps chef, chef gets scary, nun walls up the basement tunnel...... to keep him outZakonnica rzuca szefa, szef się boi, zakonnica zaczyna się bać i zamurowywuje tunel w piwnicy, by trzymać go z daleka
You know, I did have a very hot dream about a nun the other night- who gave me a blow job...- There you go, a nun and a blow jobLudzie w L. A., są bardzo zainteresowani twoimi przemyśleniami, na temat wojny płci w twoim mieście
North-East: foothills of Kralický Sněžník, the Rychlebské hory and Zlatohorská vrchovina, the River Opavice up to its confluence with the River Opava, the River Opava up to its confluence with the River Oder, the River Oder up to its confluence with the River Olše, the River Olše up to its confluence with the River Lomná and the River Lomná up to the Beskydy protected landscape areagranicę północnowschodnią tworzy przedgórze Masywu Śnieżnika (Králický Sněžník), Rychlebské hory (Góry Złote) oraz Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie), rzeka Opawica do ujścia do Odry, Odra do zbiegu z Olzą, Olza do zbiegu z Łomną i Łomna do granicy obszaru osłanianego Beskidami
Is national legislation that permits the transfer of water from a particular river basin to another river basin, without the plans having yet been drawn up for the river basin districts within which the river basins from and towards which water will be transferred are located, consistent with Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of Directive ‧/‧, given that, under Article ‧ of that directive, the main unit for management of a river basin is the river basin district to which it belongs?Czy przepisy krajowe zezwalające na transfer wody z określonego dorzecza do innego dorzecza bez uprzedniego opracowania planów dla obszarów, w obręb których wchodzą dorzecze z którego i do którego przeprowadzony zostanie transfer wody są zgodne z przepisami art. ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE przy wzięciu pod uwagę w szczególności, że na mocy art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy obszar dorzecza stanowi główną jednostkę gospodarowania wodami w dorzeczu wchodzącym w jego skład?
River Odra from the town of Racibórz to the link with River Eastern Odra which turns into River Regalica from the Klucz-Ustowo Piercing, together with that river and its side-branches to Lake Dąbie as well as a by-way of River Odra from the Opatowice lock to the lock in Wrocław cityRzeka Odra od Raciborza do połączenia z Odrą Wschodnią, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i jej bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie oraz szlak boczny Odry od śluzy Opatowice do Śluzy Miejskiej we Wrocławiu
River Odra from the town of Racibórz to the link with River Eastern Odra which turns into River Regalica from the Klucz-Ustowo Piercing, together with that river and its side-branches to Lake Dąbie as well as a byway of River Odra from the Opatowice lock to the lock in Wrocław cityRzeka Odra od Raciborza do połączenia z Odrą Wschodnią, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i jej bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie oraz szlak boczny Odry od śluzy Opatowice do Śluzy Miejskiej we Wrocławiu
So technically, you' re not a nun yetNie jesteś jeszcze zakonnicą
Can you imagine me in a convent full of nuns?Ja w kIasztorze pełnym zakonnic?
Because little Amelia wants to become a nun with themBo mała AmeIia chce tam wstąpić do zakonu
on behalf of the IND/DEM Group. - (PL) Mr President, the problem of human rights violations in Somalia, which we are discussing today, extends beyond the cases quoted in the resolution, which do indeed serve as dramatic proof of the barbarous treatment of the weakest, including girls, women and abducted nuns.w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Omawiany dzisiaj problem łamania praw człowieka w Somalii jest znacznie szerszy niż wymieniane w rezolucji przykłady, które oczywiście dramatycznie świadczą o barbarzyństwie w stosunku do najsłabszych, w tym dziewcząt, kobiet czy porywanych zakonnic.
Calls for the cessation of all persecution and harassment, and for monks and nuns to be allowed to practice Buddhism according to the tradition of the Thich Nhat Hanh Buddhist bonze community in Bat Nha and elsewherewzywa do zaprzestania wszelkich prześladowań i nękania, oraz do umożliwienia mnichom i mniszkom wykonywania religijnych praktyk buddyjskich zgodnie z tradycją buddyjskiego mnicha Thicha Nhata Hanha w Bat Nha i w każdym innym miejscu
We' ve got weapons tech that would give a nun a hard- onMamy nowoczesne uzbrojenia, które dałyby zakonnicy niezłego kopa
I spoke to a nunRozmawiałam z zakonnicą
There are no Yaquis arrows here, just a nunTo nie Indianie tylko zakonnica
It' s a nun that walks around carrying her head on a dishZakonnicą.Każdego lata straszy w tej sali. Nosi swoją głowę na tacy
So, you' re a nun?Wiec, jesteś zakonnicą?
She was a nunTo była zakonnica
Having, succeeding getting him shut out.Pampinea backtrack pass the convent... just to be certain the nuns weren' t getting what she fancied for herselfPo udanym podstępie...... Pamipinea wróciła do klasztoru żeby się upewnić, że zakonnice nie wiedzą...... że zrobiła to wszystko dla siebie
And here' s a little bonus: a quiet country house... where your little nun can be curedA tutaj mały dodatek: zaciszny domek na wsi... gdzie twoja mała siostrzyczka będzie mogła wyzdrowieć
But you' re a nun, right?Jesteś zakonnicą, prawda?
Well, Sister Sara, if you ever get tired of being a nun, you' il be an A- ‧ gravediggerGdyby się siostrze znudziło bycie zakonnicą, ma siostra zadatki na niezłego grabarza
whereas the ‧th anniversary of the Tibetan national uprising against the Chinese administration led to major demonstrations by Tibetan monks and nuns and ordinary Tibetan citizens protesting against Chinese repressionmając na uwadze, że ‧. rocznica narodowego powstania tybetańskiego przeciwko chińskiej administracji doprowadziła do masowych demonstracji tybetańskich mnichów, mniszek i zwykłych Tybetańczyków, protestujących przeciwko represjom ze strony Chin
Ex-nuns. A sociological analysis of abandoning consecrated lifeByłe zakonnice. Socjologiczna analiza odchodzenia od życia konsekrowanego
Fly to Africa and nail that little nun you' ve been drooling overLeć do Afryki i zdobądz tą małą zakonnicę, na której widok się ślinisz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4685 zdań frazy Nun River.Znalezione w 2,913 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.