wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • format zarządzany   
     
    A file system used to create CDs and DVDs. Discs created using the Mastered format are more likely to be compatible with older computers, but an additional step is required to burn the collection of files to the disc.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (59)

aggR-PCR: + (positie) (master regulatory gene of Vir-plasmid genes)aggR-PCR: + (dodatni) (nadrzędny gen regulujący geny plazmidowe vir)
Annals of the Four MastersKroniki Czterech Mistrzów
bee-master; pszczelarz
Canada MastersRogers Cup
Candidate MasterKandydat na mistrza FIDE
Chief Master Corporal
Cincinnati MastersWestern & Southern Financial Group Masters & Women’s Open
Damon Knight Memorial Grand Master AwardDamon Knight Memorial Grand Master Award
dancing-mastertancmistrz
deputy Master of the Horsepodkoniuszy
Design MasterWzorzec projektowania
European Master's in Translationeuropejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
Grand Masters of the Teutonic KnightsWielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego
Hamburg MastersMasters Series Hamburg
He-Man and the Masters of the UniverseHe-Man i Władcy Wszechświata; He-Man
His Master’s VoiceGłos Pana
Indian Wells MastersPacific Life Open
Initial masterwzorzec początkowy
intercompany master planmiędzyfirmowy plan główny
Jack of all trades, master of none
List of Grand Masters of the Knights HospitallerWielcy mistrzowie zakonu joannitów
List of Masters of the HorseKoniuszy Królewski
M-Tel MastersM-Tel Masters
mastergospodarz; państwo; poznać; nadrzędny; linijka; wielki; nauczycielka; okiełznać; master; kapitanat; zawładnąć; pan; ; pani; przełożony; pryncypał; panować; mistrzowski; wyższy; panicz; pracodawca; mistrz; kapitan; kopia-matka; główny; władca; wybijać; magister; wzorzec; majster; opanować; kapitan statku (w kontekście żeglugi); szef; pokonać; kierownik; właściciel; nauczyciel
master air waybillkapitański lotniczy list przewozowy
Master and Commander: The Far Side of the WorldPan i władca: Na krańcu świata
master bill of ladingkonosament kapitański
master boot recordgłówny rekord rozruchowy
master computerkomputer główny
master copykopia główna
Master Data ManagerMaster Data Manager
Master Data ServicesMaster Data Services
Master ExplorerEksplorator wzorców
Master of Arts
Master of Business AdministrationMaster of Business Administration
Master of CeremoniesMaster of Ceremony
Master of Sciencemagister
Master of the HorseMagister equitum; koniuszy wielki; koniuszy
Master of the MintZarządca mennicy
Master of the Order of PreachersGenerałowie zakonu dominikanów
Master of the Royal Huntłowczy nadworny
Master of the WorldPan świata
Master Page GalleryGaleria stron wzorcowych
Master Paul of LevočaMistrz Paweł z Lewoczy
Master-General of the OrdnanceGenerał Artylerii
Masters of Chant Chapter IIMasters of Chant Chapter II
Masters of Chant Chapter IIIMasters of Chant Chapter III
Masters of Chant Chapter IVMasters of Chant Chapter IV
Masters of Chant Chapter VIMasters of Chant Chapter VI
Masters of the UniverseMasters of the Universe
Miami MastersMiami Masters
Monte Carlo MastersMasters Series Monte Carlo
Oxygene: New Master RecordingOxygene 3D
Paris MastersBNP Paribas Masters
Purble MasterMistrz Purble
Rome MastersInternazionali BNL d’Italia
Supercopa MastersCopa Master de Supercopa
Tennis Masters CupTennis Masters Cup
The Master and MargaritaMistrz i Małgorzata

Przykładowe zdania z "Mastered", pamięć tłumaczeniowa

add example
144 538 bachelor s ’ and 23 182 master s students ’ ( 100 % of those concerned and 60 % of the total ) .Wszystkie uczelnie ( wņūcznie z Uniwersytetem Cypryjskim ) .
In order to facilitate the control of landings by the port authorities and the documentation referred to in paragraph ‧, masters of vessels, or their representativesW celu ułatwienia przeprowadzenia przez władze portowe kontroli wyładunków oraz dokumentacji określonej w ust. ‧, kapitanowie statków lub ich przedstawiciele, którzy mają ważne specjalne zezwolenie połowowe
When I am, I will master my fearPotrafię panować nad strachem
Generally speaking , programmes at the ISCED level 5B are not organised according to the bachelor / master structure .Na ogóū na poziomie ISCED 5B nie istnieje struktura wy od r Ą b niaj ž c a studia licencjackie / ināynierskie i magisterskie .
The Plasma Master File is subject to a scientific and technical evaluation carried out by the AgencyGłówny zbiór danych dotyczących osocza poddany jest naukowo-technicznej ocenie przeprowadzanej przez Agencje
Minister, with all due respect and to you too, Mrs Doyle, we must be immensely careful lest in the future our Commission become the lord and master of economic policy in Europe.Panie ministrze, z całym szacunkiem, również dla pani, pani poseł Doyle, musimy bardzo uważać, aby w przyszłości nasza Komisja nie stała się królem i władcą polityki gospodarczej w Europie.
Master’s signaturePodpis kapitana
The master of the other vessel shall also keep a log-book indicating the quantities caught and kept on board or transhipped, as the case may be, in such a way that there is no double counting of catchesKapitan drugiego statku prowadzi dziennik okrętowy, wskazując ilości złowione i zatrzymane na pokładzie lub przeładowane, jeśli zaistnieje taka sytuacja, w taki sposób, aby zapobiec podwójnemu policzeniu połowu
that the master of the catching vessel has sent a prior notification, countersigned by the ICCAT regional observer on-board, to its flag State authoritiesczy kapitan statku łowczego przesłał organom swojego państwa bandery uprzednie zawiadomienie kontrasygnowane przez regionalnego obserwatora ICCAT na statku
The master UCITS shall not charge subscription or redemption fees for the investment of the feeder UCITS into its units or the divestment thereofUCITS podstawowe nie pobiera opłat za subskrypcję lub umorzenie w odniesieniu do inwestycji UCITS powiązanego w jednostki uczestnictwa UCITS podstawowego lub ich zbycia
RIS users means all different user groups including boat masters, RIS operators, lock/bridge operators, waterway authorities, port and terminal operators, operators in calamity centres of emergency services, fleet managers, cargo shippers and freight brokersUżytkownicy RIS oznaczają różne grupy użytkowników, łącznie z kapitanami łodzi, operatorami RIS, operatorami śluz/mostów, organami administracji żeglugi śródlądowej, operatorami portów i terminali, operatorami w centrach kryzysowych służb ratowniczych, kierownikami floty, załadowcami ładunku i pośrednikami
Master Jin- hyuk!Mistrzu Jin- hyuk!
Vaccine Antigen Master File), radio-pharmaceuticals, homeopathic medicinal products, herbal medicinal products and orphan medicinal productsgłówny zbiór danych dotyczących antygenów szczepionkowych), radiofarmaceutyków, homeopatycznych produktów leczniczych, ziołowych produktów leczniczych i sierocych produktów leczniczych
Hello... MasterWitaj, panie
In its audit report, the auditor of the feeder UCITS shall take into account the audit report of the master UCITSW swoim sprawozdaniu z audytu biegły rewident UCITS powiązanego uwzględnia sprawozdanie z audytu UCITS podstawowego
The master of the Community fishing vessel must complete boxes ‧, ‧ and/or boxes ‧, ‧, ‧ and complete and sign the declaration in box ‧, of the original and the copy of a T‧M form wheneverKapitan wspólnotowego statku rybackiego wypełnia pola ‧, ‧ i/lub ‧, ‧, ‧ oraz wypełnia i podpisuje oświadczenie z pola ‧ oryginału i kopii, w każdym przypadku
The master must be given sufficient notice of the date and place at which the observer is to be received and of the likely duration of the observation periodKapitan musi zostać w sposób wystarczający powiadomiony o dacie i miejscu, w którym obserwator ma zostać przekazany, oraz o prawdopodobnym czasie trwania okresu obserwacji
The scope of the Green Paper is broad; it aims to address the situation of all young people in all different learning contexts, i.e. at school; at Bachelor, Master and PhD levels within university studies, as well as in internships, apprenticeships, youth exchanges, volunteer work or vocational training, in or outside the European UnionZakres zielonej księgi jest szeroki: obejmuje ona wszystkich młodych ludzi znajdujących się we wszelkich możliwych sytuacjach edukacyjnych, tj. uczących się w szkołach, odbywających studia uniwersyteckie na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, a także odbywających staże, praktyki zawodowe, uczestniczących w programach wymiany młodzieży, wolontariacie lub szkoleniach zawodowych w obrębie Unii Europejskiej i poza nią
I am the voice of my masterJestem głosem mojego mistrza
given the necessary support so that the masterotrzymał niezbędne wsparcie umożliwiające mu bezpieczne wypełnianie obowiązków kapitana
45 095 bachelor s students and 700 master s students ’ ’ at ISCED level 5A ( 85 % of the total ) .45 095 studentów studiów licencjackich / inņynierskich i 700 studentów studiów magisterskich na poziomie ISCED 5A ( 85 % ogóžu ) .
Because hunger is our servant, not our master, eh?Głód jest przecież naszym sługą, a nie naszym panem, tak?
I haven' t seen her in ten years, MasterNie widziałem jej ‧ lat
The forms shall be filled in legibly and signed by the master of the shipFormularze wypełniane są czytelnie i podpisywane przez kapitana statku
Massage your masterZrób mi masaż
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5681 zdań frazy Mastered.Znalezione w 2,463 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.