wymowa: IPA: /ˌdʒəˈpæn/ dʒəˈpæn , SAMPA: /%dZ@"p{n/      

Tłumaczenia na język polski:

 • Japonia   
  (Proper noun  f)
   
  A Far East country in Asia
   
  geogr. geografia państwo w Azji;
   
  An East Asian island country located in the Pacific Ocean, to the east of China, Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea in the south.

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia Japonia
 
(ancient) Japan
 
the (Japanese) empire
 
An island nation in the Pacific Ocean, located the east of China, Korea and Russia.

Picture dictionary

Japonia
Japonia

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (39)

Bank of JapanBank Japonii
BBC JapanBBC Japan
Cinema of JapanKino japońskie
Constitution of JapanKonstytucja Japonii
Democratic Party of JapanPartia Demokratyczna
Diet of JapanZgromadzenie Narodowe
Emperor Kimmei of JapanKimmei
Flag of JapanFlaga Japonii
history of Japanhistoria Japonii
History of JapanHistoria Japonii
Holidays of JapanKalendarz japoński
House of Representatives of JapanIzba Reprezentantów
Imperial Regalia of JapanJapońskie regalia cesarskie
japanjaponia
Japan Aerospace Exploration Agency; Japan Aerospace Exploration Agency
japan cloverlespedeca japońska
Japan External Trade OrganizationJETRO
Japan Maritime Self-Defense ForceJapońska Cesarska Marynarka Wojenna
Japan Media Arts FestivalNdżamena
Japan Open Tennis ChampionshipsAIG Japan Open Tennis Championships
Japan Patent OfficeJapoński Urząd Patentowy
japan pepperŻółtokrzew pieprzowy; pieprz japoński; żółtodrzew pieprzowy
Japan PrizeNagroda Japońska
Japan Railways GroupKoleje japońskie
Japan Self-Defense ForcesJapońskie Powietrzne Siły Samoobrony
Japan TrenchRów Japoński
japan waxwosk japoński
List of Emperors of JapanCesarze Japonii
Medal For the Victory Over JapanMedal za zwycięstwo nad Japonią
Mongol invasions of JapanMongolskie inwazje na Japonię
Nicholas of JapanMikołaj Kosatkin
Prefectures of JapanPrefektury Japonii
Prime Minister of JapanPremierzy Japonii
Rally JapanRajd Japonii
Regions of JapanRegiony Japonii
sea of japanmorze japońskie
Sea of JapanMorze Japońskie;
State of JapanJaponia
Whaling in JapanWielorybnictwo

Przykładowe zdania z "Japan", pamięć tłumaczeniowa

add example
However, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.A jednak zastanawia mnie beztroska, z jaką wychwalamy pod niebiosa japońskich bohaterów.
Subject: Japan hunting the humpbacked whaleDotyczy: polowania na humbaki w Japonii
Furthermore, on the basis of the information available, it has been established that TCS destined for the Japanese and Asian markets were being manufactured in Japan by all exporting producersPonadto na podstawie dostępnych informacji ustalono, że SKT przeznaczone na rynki Japonii i Azji były wytwarzane w Japonii przez wszystkich producentów eksportujących
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the tragic events in Japan have not only revealed mistakes and flaws in Japanese reactors.w imieniu grupy ALDE - Panie Przewodniczący! Tragiczne wydarzenia w Japonii ujawniły nie tylko błędy i wady w reaktorach japońskich.
On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which AREVA NP (AREVA NP, France), jointly controlled by AREVA (AREVA, France) and Siemens AG (Siemens, Deutschland) and Mitsubishi Heavy Industries (MHI, Japan) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking ATMEA (ATMEA, France) by way of purchase of shares in a newly created company constituting a joint ventureDnia ‧ września ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo AREVA NP (AREVA NP, Francja), wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwa AREVA (AREVA, Francja), Siemens AG (Siemens, Niemcy) i Mitsubishi Heavy Industries (MHI, Japonia), przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem ATMEA (ATMEA, Francja) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo
There' s a Bass Basher in Japan?W Japonii jest Bass Basher?
The Shitennouji is the most ancient temple in Japan.Shitennoji jest najstarszą świątynią w Japonii.
I should like to hear the view of Mr Barroso on whether the Commission supports the opening of negotiations on a free trade agreement during the forthcoming Japan-EU summit on 25 May, and, if not, then why not, and when could negotiations be opened?Chciałabym usłyszeć opinię pana przewodniczącego Barroso dotyczącą tego, czy Komisja popiera otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu podczas nadchodzącego szczytu Japonia - UE w dniu 25 maja, a jeśli nie, to dlaczego, oraz kiedy negocjacje mogłyby zostać rozpoczęte?
The climate of New Zealand is similar to that of Japan.Klimat na Nowej Zelandii jest podobny do japońskiego.
The conditions for imports of live birds other than poultry from third countries are laid down in Commission Decision ‧/‧/EC and thus these rules also apply to Japan and South KoreaWarunki przywozu żywych ptaków innych niż drób z państw trzecich są ustanowione w decyzji Komisji ‧/‧/WE, zasady te stosuje się zatem również w odniesieniu do Japonii i Korei Południowej
That is why long-term impact assessments are required in relation to the relevant chapters and aspects of any economic and trade policy cooperation agreed in the future between the 27 EU Member States and Japan.Dlatego potrzebne są oceny długoterminowego wpływu w odniesieniu do odpowiednich rozdziałów i aspektów jakiejkolwiek współpracy gospodarczej i w zakresie przyszłej polityki handlowej uzgadnianej pomiędzy 27 państwami członkowskimi UE a Japonią.
ment ( R & D ) . She has also given humanity some of its most illustrious scientists . Today , howe ver , this dynamism is fading and Europe faces the prospect of having to play second fiddle to other nations for want of effective action to give new impetus to European research in the near future . Investment in R & D in Europe remains insufficient . The level of investment pales into insignificance compared to the funds allocated to research in the United States and Japan . Thus , while Europe devoted 1.93 % of its gross domestic product ( GDP ) to research Finally , European research suffers from excessive fragmentation , with a wide disparity of scientific traditions , policy approaches towards investment and priorities which make profitability practically impossible because of the lack of a true market for research and innovation .Badania naukowe w Europie utykają również z powodu nadmiernego rozdrobnienia oraz olbrzymich różnic tradycji naukowych , polityki inwestycyjnej oraz hierarchii priorytetów , co praktycznie uniemożliwia uwzględnienie kryterium rentowności w tej dziedzinie ze względu na brak prawdziwego rynku badań naukowych i innowacji .
The witness is from JapanTen świadek jest z Japonii
South Korea's cultural diplomacy in JapanDyplomacja kulturalna Korei Południowej w Japonii
Our support to Japan needs to continue.Musimy kontynuować nasze wsparcie dla Japonii.
on the conclusion of the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal mattersw sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych
Stresses the importance of international cooperation in the field of nanosciences and nanotechnologies; calls on the Commission to intensify further the already excellent relations with Russian scientists in particular and to investigate the possibilities and limitations of cooperation in this area with the USA, Japan, China and India; calls on the Commission to enhance international cooperation with a view to harmonising nanoscience and nanotechnology patent application processing between the EU, the USA and Japan; stresses that dialogue should be intensified in compliance with the WTO obligationspodkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii; wzywa Komisję do dalszej intensyfikacji już doskonałych stosunków z naukowcami rosyjskimi w szczególności oraz do zbadania możliwości i ograniczeń współpracy w tej dziedzinie ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Chinami i Indiami; zwraca się do Komisji o zacieśnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Japonią w celu harmonizacji procesu nadawania patentów w zakresie nanonauki i nanotechnologii; podkreśla, że dialog powinien zostać wzmocniony zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez Światową Organizację Handlu
They also agreed on an attached joint paper on the role of the host (Euratom) and non-host (Japan) on the ITER ProjectUzgodniły również treść wspólnego dokumentu na temat roli strony przyjmującej (Euratom) i strony niebędącej stroną przyjmującą (Japonia) w projekcie ITER
Prevalence of smoking problem in Japan.Problem powszechności palenia tytoniu w Japonii.
concerning the conclusion of an Agreement between the Government of Japan and the European Atomic Energy Community for co-operation in the peaceful uses of nuclear energydotycząca zawarcia Umowy o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej
Of course one reason is the serious nuclear accident in Japan.Oczywiście, jednym z powodów jest poważny wypadek w elektrowni jądrowej w Japonii.
This would be a major international agreement within a multilateral framework, which would not negate the validity of a bilateral framework between the United States, Japan and Europe, with room too for Brazil, India, China and the other major trading regions of the world.Byłaby to ważna międzynarodowa umowa wielostronna, która nie unieważniałaby porozumień dwustronnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Europą, umożliwiając przystąpienie do tego systemu Brazylii, Indii, Chin i innych podstawowych regionów handlowych świata.
Notwithstanding the provisions of paragraph ‧, the provisions of this Agreement shall take precedence over the provisions of any bilateral agreement on customs cooperation and mutual administrative assistance which has been or may be concluded between individual Member States of the Community and Japan, insofar as the provisions of the latter are incompatible with those of this AgreementNiezależnie od postanowień ust. ‧, postanowienia niniejszej Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami jakiejkolwiek innej umowy dwustronnej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych, która została lub może zostać zawarta między poszczególnymi państwami członkowskimi a Japonią, w wypadku gdyby postanowienia tych umów były sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy
On ‧ June ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which Acciona Energia Internacional S.A.U. (Acciona, Spain) belonging to the Acciona Group and Mitsubishi Corporation (MC, Japan) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of Amper Central Solar, S.A. (Amper, Portugal), a company constituting a joint venture, by way of purchase of sharesW dniu ‧ czerwca ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Acciona Energia Internacional S.A.U. (Acciona, Hiszpania), należące do grupy Acciona oraz przedsiębiorstwo Mitsubishi Corporation (MC, Japonia) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Amper Central Solar, S.A. (Amper, Portugalia), będącym wspólnym przedsiębiorcą, w drodze zakupu akcji
The crisis in Japan has shown us just how 'safe' nuclear power can be.Kryzys w Japonii pokazał nam, jak "bezpieczna” może być energia jądrowa.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3451 zdań frazy Japan.Znalezione w 2,323 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.