wymowa: IPA: /ˌdʒəˈpæn/ dʒəˈpæn , SAMPA: /%dZ@"p{n/      

Tłumaczenia na język polski:

 • Japonia   
  (Proper noun  f)
   
  A Far East country in Asia
   
  geogr. geografia państwo w Azji;
   
  An East Asian island country located in the Pacific Ocean, to the east of China, Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea in the south.

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia Japonia
 
(ancient) Japan
 
the (Japanese) empire
 
An island nation in the Pacific Ocean, located the east of China, Korea and Russia.

Picture dictionary

Japonia
Japonia

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (39)

Bank of JapanBank Japonii
BBC JapanBBC Japan
Cinema of JapanKino japońskie
Constitution of JapanKonstytucja Japonii
Democratic Party of JapanPartia Demokratyczna
Diet of JapanZgromadzenie Narodowe
Emperor Kimmei of JapanKimmei
Flag of JapanFlaga Japonii
history of Japanhistoria Japonii
History of JapanHistoria Japonii
Holidays of JapanKalendarz japoński
House of Representatives of JapanIzba Reprezentantów
Imperial Regalia of JapanJapońskie regalia cesarskie
japanjaponia
Japan Aerospace Exploration Agency; Japan Aerospace Exploration Agency
japan cloverlespedeca japońska
Japan External Trade OrganizationJETRO
Japan Maritime Self-Defense ForceJapońska Cesarska Marynarka Wojenna
Japan Media Arts FestivalNdżamena
Japan Open Tennis ChampionshipsAIG Japan Open Tennis Championships
Japan Patent OfficeJapoński Urząd Patentowy
japan pepperŻółtokrzew pieprzowy; pieprz japoński; żółtodrzew pieprzowy
Japan PrizeNagroda Japońska
Japan Railways GroupKoleje japońskie
Japan Self-Defense ForcesJapońskie Powietrzne Siły Samoobrony
Japan TrenchRów Japoński
japan waxwosk japoński
List of Emperors of JapanCesarze Japonii
Medal For the Victory Over JapanMedal za zwycięstwo nad Japonią
Mongol invasions of JapanMongolskie inwazje na Japonię
Nicholas of JapanMikołaj Kosatkin
Prefectures of JapanPrefektury Japonii
Prime Minister of JapanPremierzy Japonii
Rally JapanRajd Japonii
Regions of JapanRegiony Japonii
sea of japanmorze japońskie
Sea of JapanMorze Japońskie;
State of JapanJaponia
Whaling in JapanWielorybnictwo

Przykładowe zdania z "Japan", pamięć tłumaczeniowa

add example
and I had the feeling I was in a foreign city like Tokyo, Japani miałem wrażenie, jakbym był w obcym mieście, jak gdzieś w Japonii, w Tokio
If we don' t do something, Japan...No, the entire world... will end up in there... and vanishJeśli nie podejmiemy interwencji, Japonia i reszta świata zostaną wciągnięte w tę czeluść... i znikną
Without a strong powerful EU with competence in Common Foreign and Security Policy I do not believe we will get the US and Japan, China and India, to take the necessary measures.Bez silnej i potężnej UE, z kompetencjami w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, nie uda nam się - moim zdaniem - nakłonić USA i Japonii, Chin i Indii do podjęcia niezbędnych kroków.
President of the Commission. - In the response to this crisis, I am proud that the Commission, represented by Kristalina Georgieva, who is here with us, was the first to send a high-level delegation to Japan after the terrible events there.przewodniczący Komisji - Jestem dumny z tego, że w odpowiedzi na kryzys Komisja reprezentowana przez Kristalinę Georgiewą, która jest tu dzisiaj z nami, jako pierwsza po tych strasznych wydarzeniach wysłała do Japonii delegację na wysokim szczeblu.
On ‧ November ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which Alcadis (Belgium), Isuzu Motors Ltd (Isuzu, Japan), and Mitsubishi Corporation (Mitsubishi, Japan) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of a newly created joint venture company Isuzu Benelux by way of purchase of sharesW dniu ‧ listopada ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa Alcadis (Belgia), Isuzu Motors Ltd (Isuzu, Japonia), oraz Mitsubishi Corporation (Mitsubishi, Japonia) nabywają wspólną kontrolę nad całością nowo powstałego przedsiębiorstwa Isuzu Benelux stanowiącego spółkę joint venture w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
We are not as prepared as Japan for disasters; we hardly even have a civil protection policy for cross-border problems, such as a nuclear accident.Nie jesteśmy przygotowani na wystąpienie klęsk żywiołowych w takim stopniu, jak Japonia; przecież ledwo mamy politykę ochrony cywilnej w przypadku problemów o charakterze transgranicznym, takich jak wypadki jądrowe.
This song is very popular in Japan.Ta piosenka jest bardzo popularna w Japonii.
ment ( R & D ) . She has also given humanity some of its most illustrious scientists . Today , howe ver , this dynamism is fading and Europe faces the prospect of having to play second fiddle to other nations for want of effective action to give new impetus to European research in the near future . Investment in R & D in Europe remains insufficient . The level of investment pales into insignificance compared to the funds allocated to research in the United States and Japan . Thus , while Europe devoted 1.93 % of its gross domestic product ( GDP ) to research Finally , European research suffers from excessive fragmentation , with a wide disparity of scientific traditions , policy approaches towards investment and priorities which make profitability practically impossible because of the lack of a true market for research and innovation .Badania naukowe w Europie utykają również z powodu nadmiernego rozdrobnienia oraz olbrzymich różnic tradycji naukowych , polityki inwestycyjnej oraz hierarchii priorytetów , co praktycznie uniemożliwia uwzględnienie kryterium rentowności w tej dziedzinie ze względu na brak prawdziwego rynku badań naukowych i innowacji .
Itagaki Taisuke – the leader of Freedom and People’s Rights Movement in JapanItagaki Taisuke – przywódca ruchu na rzecz praw i swobód obywatelskich w Japonii
(DE) Madam President, in 2009 between them, the EU and Japan produced more than one quarter of the world's economic output and accounted for over 20% of world trade, which is why a well-conceived free trade agreement with Japan is of central importance for the EU.(DE) Pani Przewodnicząca! W 2009 roku UE i Japonia razem wyprodukowały więcej niż jedną czwartą światowej produkcji gospodarczej i odpowiadały za ponad 20 % światowego handlu, dlatego też dobrze pomyślana umowa o wolnym handlu z Japonią ma zasadnicze znaczenie dla UE.
Analysis of the influence of the cultural heritage of Japan on tourist attraction of the Country of Cherry BlossomAnaliza wpływu dziedzictwa kulturowego Japonii na atrakcyjność turystyczną Kraju Kwitnącej Wiśni
Japan: Courts, Presiding Judges, Judges, Public Prosecutors, Public Prosecutor’s Assistant Officers, and Judicial Police OfficialsJaponii: sądy, sędziowie przewodniczący składom, sędziowie, prokuratorzy, asystenci prokuratorów oraz funkcjonariusze policji ds. sądowych
The background issue of the disaster that Japan is experiencing is, of course, tragic.Tło katastrofy, której Japonia doświadcza jest oczywiście tragiczne.
having regard to the statement by of the Commission, the Financial Services Agency of Japan, the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and the SEC of ‧ November ‧ on work to enhance the governance of the IASCFuwzględniając oświadczenie Komisji, japońskiej Agencji Usług Finansowych (FSA), Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) oraz amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wzmocnienia rządów Fundacji KMSR
Madam President, like other speakers I would like to express my condolences to the people affected by the tragedy in Japan, a tragedy that is still ongoing.Pani Przewodnicząca! Podobnie jak moi przedmówcy, ja również chciałabym wyrazić kondolencje dla ludzi poszkodowanych tragedią, do której doszło w Japonii, a która nadal trwa.
A tragedy has happened which will be remembered forever in the history of Japan and the world.Doszło do tragedii, która zostanie na zawsze zapamiętana w historii Japonii i świata.
The following breakdown has to be used: Switzerland, USA, Japan, third countries (rest of the worldNależy stosować następujący podział: Szwajcaria, USA, Japonia, kraje trzecie (reszta świata
Bertelsmann contributed the worldwide recorded music business of its wholly owned subsidiary Bertelsmann Media Group (BMG); Sony contributed its worldwide- with the exception of Japan- recorded music business which had been operated by Sony Music EntertainmentFirma Bertelsmann wniosła swoją ogólnoświatową działalność związaną z nagraniami muzycznymi prowadzoną przez jej spółkę zależną Bertelsmann Media Group (BMG); firma Sony wniosła swoją ogólnoświatową działalność w zakresie nagrań muzycznych- z wyłączeniem Japonii- prowadzoną przez przedsiębiorstwo Sony Music Entertainment
I voted against the joint motion for a resolution on the lessons to be drawn for nuclear safety in Europe following the nuclear accident in Japan, for the following reasons: at least seven of the tabled amendments are scientifically unrealistic; many parts of the text are simply sound bites without any real substance, and those speaking out against nuclear energy do not present alternative solutions to using it either.Głosowałem za odrzuceniem wspólnego projektu rezolucji w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć z wypadku jądrowego w Japonii dla bezpieczeństwa jądrowego w Europie, z następujących przyczyn: co najmniej siedem przedłożonych poprawek jest niewykonalnych z naukowego punktu widzenia; wiele fragmentów testu to wyłącznie piękne słowa pozbawione rzeczywistej treści, a osoby sprzeciwiające się energii jądrowej nie przedstawiają też rozwiązań alternatywnych wobec korzystania z niej.
This lead to an overall decrease of the Community industry's market share of more than ‧ percentage points over the period considered, to the benefit of imports from Japan and other operators in the CommunityDoprowadziło to do ogólnego spadku udziału w rynku przemysłu wspólnotowego o ponad ‧ punktów procentowych w okresie badanym, na korzyść przywozu z Japonii i innych podmiotów gospodarczych we Wspólnocie
The provisions of this Agreement shall be implemented in good faith in such a manner as to avoid hampering, delay or undue interference in the nuclear activities in Japan and in the Community and so as to be consistent with the prudent management practices required for the economic and safe conduct of their nuclear activitiesPostanowienia niniejszej Umowy są wykonywane w dobrej wierze i w taki sposób, aby uniknąć przeszkód, opóźnień i nadmiernej ingerencji w działalność jądrową w Japonii i we Wspólnocie, a także aby zachować zgodność z praktyką rozważnego zarządzania niezbędnego do ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia działalności jądrowej
Japan has to import most of its raw materials.Japonia musi importować większość surowców.
Other party to the proceedings before the Board of Appeal: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd (Tokyo, JapanUczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd (Tokio, Japonia
If we could all agree not to put the amendments that we have tabled to the vote tomorrow - I would just like to see them presented - and to concentrate on voting with a large majority or perhaps even unanimously for more safety and greater European powers, we would be doing more for the reputation of the European Parliament and for the process of drawing consequences from the events in Japan than if we continue with the disputes that we are always having.Jeżeli wszyscy moglibyśmy się zgodzić, by nie poddawać pod jutrzejsze głosowanie zgłoszonych poprawek - chciałbym jedynie, aby je przedstawiono - a skupić się na głosowaniu znaczną większością głosów - a być może nawet jednogłośnie - za zwiększeniem bezpieczeństwa i uprawnień europejskich, to uczynilibyśmy więcej dla reputacji Parlamentu Europejskiego i procesu wyciągania wniosków z wydarzeń w Japonii, niż poprzez dalsze toczenie wiecznie tych samych sporów.
At the 2000 Tokyo Summit the EU and Japan launched a decade of cooperation ( 2001 11 – ) which gave a decisive impetus to the overall EU Japan relationship – and which defined ambitious objectives for a comprehensive and actionoriented partnership .Siedemnasty szczyt UE – Japonia odbył się w Tokio w dniu 23 kwietnia 2008 r . Obecni tam przywódcy dokonali przeglądu wykonania planu działania dotyczącego współpracy pomiędzy UE a Japonią oraz wyznaczyli priorytetowe działania , które mają zostać podjęte przed następnym szczyt em .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3451 zdań frazy Japan.Znalezione w 4,034 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.