Tłumaczenia na język polski:

  • połączone systemy elektroenergetyczne   

Przykładowe zdania z "Interconnected Power Systems", pamięć tłumaczeniowa

add example
Malta is an isolated not interconnected power system and these derogations are requested for as long as it remains an isolated systemMalta stanowi wydzielony, niepołączony z innymi, system energetyczny i wspomniane odstępstwo wnioskowane jest czas, w którym Malta będzie pozostawać systemem wydzielonym
I endorsed this report because the international system is undergoing rapid and profound change, driven by the shift of power towards emerging international actors and deepening interdependence, encompassing economic and financial problems, environmental deterioration and climate change, energy and resource scarcity, and interconnected security challenges.Poparłem przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ system międzynarodowy ulega szybkim i gruntownym zmianom spowodowanym wzrostem znaczenia wschodzących podmiotów międzynarodowych oraz pogłębianiem się wzajemnej zależności w obliczu problemów gospodarczych i finansowych, degradacji środowiska i zmiany klimatu, niedoboru energii i zasobów, jak również powiązanych z tymi kwestiami wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa.
Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacityW miarę możliwości technicznych operatorzy systemów przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo połączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność tego połączenia
By interconnecting the national power systems and connecting the renewable energy sources to them it will be possible to optimise capacity utilisation in each Member State and thereby soften the negative environmental impactWzajemne połączenia krajowych sieci energetycznych oraz połączenie odnawialnych źródeł energii umożliwią optymalne wykorzystanie możliwości w każdym państwie członkowskim, a zatem ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
the national regulatory authority can in its decision require the aforementioned telecommunications operator, which therefore does not have significant market power, to negotiate in good faith on the interconnection of text and multi-media communications services between operators' systems in such a way that, in commercial negotiations, regard must be had to the objectives which interconnection seeks to achieve and negotiations must be based on the premiss that the operation of SMS and MMS services between operators' systems can be made subject to reasonable conditions so that users have the possibility of using telecommunications operators' communications services?że krajowy organ regulacyjny może na podstawie wydanej przez siebie decyzji zobowiązać wspomniane przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, które nie ma zatem znaczącej pozycji rynkowej, do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w sprawie wzajemnego połączenia usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych między systemami przedsiębiorstw w taki sposób, że w negocjacjach handlowych uwzględnione zostaną cele, do których dąży wzajemne połączenie oraz że negocjacje będą prowadzone z założeniem, iż stworzona ma zostać operacyjność usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych między przedsiębiorstwami na odpowiednich warunkach, tak by użytkownicy mieli możliwość korzystania z usług łączności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych?
In the report on the regulation for which I am the rapporteur, which was almost unanimously adopted in committee, we highlighted the importance of increasing interconnections between Member States, the need to harmonise technical rules at European level, the advisability of giving greater power to the regulators' agency, of better allocation of the responsibilities of system operators, so that they take charge of drawing up network codes and consulting with interested parties during the drawing up of the codes, also giving them the opportunity to propose codes for themselves, provided that they do not contradict the framework guidelines.W sprawozdaniu dotyczącym regulacji, którego jestem sprawozdawcą i który został niemal jednogłośnie przyjęty przez komitet, podkreślamy wagę zwiększenia wewnętrznych połączeń pomiędzy państwami członkowskimi, potrzebę zharmonizowania zasad technicznych na szczeblu europejskim, korzyści płynące z przyznania większej władzy organom regulacyjnym, lepszej alokacji odpowiedzialności operatorów systemów tak aby mogli zająć się przygotowaniem kodeksów sieciowych oraz konsultować się z zainteresowanymi stronami przy sporządzaniu tych kodeksów, a także dając im możliwość samodzielnego zaproponowania kodeksów pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z ramowymi wytycznymi.
In his comments of ‧ March ‧, the EDPS stated that making it technically feasible to interconnect different large-scale IT systems, constitutes a powerful drive to actually do soW uwagach z dnia ‧ marca ‧ r. stwierdził, że techniczna możliwość połączenia różnych wielkoskalowych systemów informatycznych to silna zachęta do tego, by to robić
The rapporteur agrees with: the inclusion of stronger and more independent powers for the regulators; increased requirements for transparency in the market; an improved framework for cooperation at European level between national regulators as well as between transmission system operators; more emphasis given to the further development of interconnection capacity between Member States, and the proposal of ownership unbundling as the most effective, but not the only, means to encourage investments and avoid discrimination towards new entrants.Sprawozdawca potwierdza, co następuje: ustanowienie większych i bardziej niezależnych kompetencji dla organów regulacyjnych; zwiększone wymogi przejrzystości na rynku; lepsza współpraca na szczeblu europejskim pomiędzy krajowymi organami nadzorującymi, jak również pomiędzy operatorami systemów przesyłowych; zwiększony nacisk na dalszy rozwój zdolności przesyłowej pomiędzy państwami członkowskimi oraz propozycja rozdzielenia własnościowego jako najbardziej skutecznego, ale nie jedynego, środka służącego pobudzaniu inwestycji i zapobieganiu dyskryminacji wobec nowych kandydatów.
Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacityW miarę możliwości technicznych, operatorzy systemów przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo połączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność tego połączenia
Transmission system operators shall publish relevant data on aggregated forecast and actual demand, on availability and actual use of generation and load assets, on availability and use of the networks and interconnections, and on balancing power and reserve capacityOperatorzy systemów przesyłowych publikują stosowne dane dotyczące zbiorczego prognozowanego i rzeczywistego zapotrzebowania, dostępności i rzeczywistego wykorzystania aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, dostępności i wykorzystania sieci i połączeń wzajemnych, a także dotyczące energii bilansującej i zdolności rezerwowej
Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use this line to its maximum capacityOperatorzy systemów przesyłowych, na ile jest to technicznie możliwe, kierują wymagania zdolności przesyłowych każdego przepływu mocy w przeciwnym kierunku poprzez ograniczone przesyłowo połączenie wzajemne w celu maksymalnego wykorzystania zdolności tego połączenia
powered axles (number, position, interconnectionosie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinetyczne
Was the national telecommunications regulator (Czech Telecommunications Office) entitled, in the form of an administrative decision after ‧ May ‧, and thus after the day of the Czech Republic's accession to the European Communities, to impose on a telecommunications company with significant (dominant) market power in the telecommunications market an obligation to conclude a contract on the interconnection of its network with another operator?Czy krajowy organ regulacyjny ds. telekomunikacji (Český Telekomunikační Úřad) miał prawo nałożyć- poprzez wydanie po dniu ‧ maja ‧ r., czyli po dniu przystąpienia Republiki Czeskiej do Wspólnot Europejskich, decyzji administracyjnej- na spółkę telekomunikacyjną o znaczącej (dominującej) pozycji na rynku telekomunikacyjnym obowiązek zawarcia umowy wzajemnego połączenia sieci tej spółki z innym operatorem?
Even though these Replicators are each separate functioning beings...... their command code is interconnected over a powerful subspace frequencyTo dzielą kod źródłowy poprzez potężną podprzestrzenną częstotliwość
National regulatory authorities should have the power to secure, where commercial negotiation fails, adequate access and interconnection and interoperability of services in the interest of end-usersKrajowe organy regulacyjne powinny mieć uprawnienia do zabezpieczenia odpowiedniego dostępu, wzajemnych połączeń oraz interoperacyjności usług ze względu na interes użytkowników końcowych w sytuacji, gdy negocjacje handlowe okażą się bezowocne
Powered axles (number, position, interconnection): ...Osie napędzane (liczba, umiejscowienie, wzajemne połączenie): ...
powered axles (number, position, interconnectionosie napędzane (liczba, położenie, współpraca
powered axles (number, position, interconnectionosie napędowe (liczba, położenie, wzajemne połączenie
Powered axles (number, position, interconnection): ... ...Osie napędzane (liczba, położenie, współpraca): ... ...
The Italian authorities present the tariff as a temporary measure, designed to last only until the completion, in ‧, of the infrastructure projects in power generation and interconnection currently under way (the GALSI pipeline and SAPEI marine cableWładze włoskie przedstawiają taryfę jako środek tymczasowy, który ma funkcjonować tylko do zakończenia w ‧ r. realizowanych obecnie projektów infrastrukturalnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i połączeń wzajemnych (rurociąg GALSI i kabel podmorski SAPEI
Large stakeholders attempt to limit their liability by using their market power to force their customers or suppliers to accept terms which indemnify the large company from their proper responsibility, e.g. software license agreements or ISP interconnect agreements which circumscribe liability for security issuesDuże zainteresowane podmioty usiłują ograniczyć własną odpowiedzialność, wykorzystując siłę rynkową, aby zmusić swoich klientów lub dostawców do przyjęcia warunków, które zwalniają duże przedsiębiorstwo ze spoczywającej na nim odpowiedzialności – dotyczy to np. umów licencyjnych na oprogramowanie komputerowe lub umów o połączeniu sieci dostawców usług internetowych, które ograniczają odpowiedzialność za sprawy bezpieczeństwa
A national regulatory authority may take the view that the obligation to negotiate an interconnection has been breached where an undertaking which does not have significant market power proposes interconnection to another undertaking under unilateral conditions likely to hinder the emergence of a competitive market at the retail level where those conditions prevent the clients of the second undertaking from benefiting from its servicesKrajowy organ regulacyjny może uznać, że naruszony został obowiązek negocjowania połączeń wzajemnych w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo niemające znaczącej pozycji rynkowej oferuje innemu przedsiębiorstwu wzajemne połączenia w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ dyrektywy o dostępie na jednostronnych warunkach mogących uniemożliwić rozwój konkurencyjnego rynku na poziomie użytkowników końcowych, jeżeli warunki te uniemożliwiają klientom drugiego przedsiębiorstwa korzystanie z usług tego ostatniego
This is driven by the shift of power towards emerging international actors and deepening interdependence, encompassing economic and financial problems, environmental deterioration and climate change, energy and resource scarcity, and interconnected security challenges.U jej podstaw leży zmiana układu sił na rzecz wschodzących podmiotów międzynarodowych oraz pogłębiająca się wzajemna zależność, obejmująca problemy gospodarcze i finansowe, pogorszenie stanu środowiska naturalnego oraz zmianę klimatu, niedobór energii i surowców oraz wzajemnie powiązane ze sobą wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134741 zdań frazy Interconnected Power Systems.Znalezione w 19,258 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.