Tłumaczenia na język polski:

  • połączone systemy elektroenergetyczne   

Przykładowe zdania z "Interconnected Power Systems", pamięć tłumaczeniowa

add example
the national regulatory authority can in its decision require the aforementioned telecommunications operator, which therefore does not have significant market power, to negotiate in good faith on the interconnection of text and multi-media communications services between operators' systems in such a way that, in commercial negotiations, regard must be had to the objectives which interconnection seeks to achieve and negotiations must be based on the premiss that the operation of SMS and MMS services between operators' systems can be made subject to reasonable conditions so that users have the possibility of using telecommunications operators' communications services?że krajowy organ regulacyjny może na podstawie wydanej przez siebie decyzji zobowiązać wspomniane przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, które nie ma zatem znaczącej pozycji rynkowej, do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w sprawie wzajemnego połączenia usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych między systemami przedsiębiorstw w taki sposób, że w negocjacjach handlowych uwzględnione zostaną cele, do których dąży wzajemne połączenie oraz że negocjacje będą prowadzone z założeniem, iż stworzona ma zostać operacyjność usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych między przedsiębiorstwami na odpowiednich warunkach, tak by użytkownicy mieli możliwość korzystania z usług łączności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych?
Malta is an isolated not interconnected power system and these derogations are requested for as long as it remains an isolated systemMalta stanowi wydzielony, niepołączony z innymi, system energetyczny i wspomniane odstępstwo wnioskowane jest czas, w którym Malta będzie pozostawać systemem wydzielonym
Transmission system operators shall publish relevant data on aggregated forecast and actual demand, on availability and actual use of generation and load assets, on availability and use of the networks and interconnections, and on balancing power and reserve capacityOperatorzy systemów przesyłowych publikują stosowne dane dotyczące zbiorczego prognozowanego i rzeczywistego zapotrzebowania, dostępności i rzeczywistego wykorzystania aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, dostępności i wykorzystania sieci i połączeń wzajemnych, a także dotyczące energii bilansującej i zdolności rezerwowej
Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacityW miarę możliwości technicznych operatorzy systemów przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo połączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność tego połączenia
I endorsed this report because the international system is undergoing rapid and profound change, driven by the shift of power towards emerging international actors and deepening interdependence, encompassing economic and financial problems, environmental deterioration and climate change, energy and resource scarcity, and interconnected security challenges.Poparłem przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ system międzynarodowy ulega szybkim i gruntownym zmianom spowodowanym wzrostem znaczenia wschodzących podmiotów międzynarodowych oraz pogłębianiem się wzajemnej zależności w obliczu problemów gospodarczych i finansowych, degradacji środowiska i zmiany klimatu, niedoboru energii i zasobów, jak również powiązanych z tymi kwestiami wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa.
In the report on the regulation for which I am the rapporteur, which was almost unanimously adopted in committee, we highlighted the importance of increasing interconnections between Member States, the need to harmonise technical rules at European level, the advisability of giving greater power to the regulators' agency, of better allocation of the responsibilities of system operators, so that they take charge of drawing up network codes and consulting with interested parties during the drawing up of the codes, also giving them the opportunity to propose codes for themselves, provided that they do not contradict the framework guidelines.W sprawozdaniu dotyczącym regulacji, którego jestem sprawozdawcą i który został niemal jednogłośnie przyjęty przez komitet, podkreślamy wagę zwiększenia wewnętrznych połączeń pomiędzy państwami członkowskimi, potrzebę zharmonizowania zasad technicznych na szczeblu europejskim, korzyści płynące z przyznania większej władzy organom regulacyjnym, lepszej alokacji odpowiedzialności operatorów systemów tak aby mogli zająć się przygotowaniem kodeksów sieciowych oraz konsultować się z zainteresowanymi stronami przy sporządzaniu tych kodeksów, a także dając im możliwość samodzielnego zaproponowania kodeksów pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z ramowymi wytycznymi.
Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use this line to its maximum capacityOperatorzy systemów przesyłowych, na ile jest to technicznie możliwe, kierują wymagania zdolności przesyłowych każdego przepływu mocy w przeciwnym kierunku poprzez ograniczone przesyłowo połączenie wzajemne w celu maksymalnego wykorzystania zdolności tego połączenia
By interconnecting the national power systems and connecting the renewable energy sources to them it will be possible to optimise capacity utilisation in each Member State and thereby soften the negative environmental impactWzajemne połączenia krajowych sieci energetycznych oraz połączenie odnawialnych źródeł energii umożliwią optymalne wykorzystanie możliwości w każdym państwie członkowskim, a zatem ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
The rapporteur agrees with: the inclusion of stronger and more independent powers for the regulators; increased requirements for transparency in the market; an improved framework for cooperation at European level between national regulators as well as between transmission system operators; more emphasis given to the further development of interconnection capacity between Member States, and the proposal of ownership unbundling as the most effective, but not the only, means to encourage investments and avoid discrimination towards new entrants.Sprawozdawca potwierdza, co następuje: ustanowienie większych i bardziej niezależnych kompetencji dla organów regulacyjnych; zwiększone wymogi przejrzystości na rynku; lepsza współpraca na szczeblu europejskim pomiędzy krajowymi organami nadzorującymi, jak również pomiędzy operatorami systemów przesyłowych; zwiększony nacisk na dalszy rozwój zdolności przesyłowej pomiędzy państwami członkowskimi oraz propozycja rozdzielenia własnościowego jako najbardziej skutecznego, ale nie jedynego, środka służącego pobudzaniu inwestycji i zapobieganiu dyskryminacji wobec nowych kandydatów.
Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacityW miarę możliwości technicznych, operatorzy systemów przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo połączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność tego połączenia
In his comments of ‧ March ‧, the EDPS stated that making it technically feasible to interconnect different large-scale IT systems, constitutes a powerful drive to actually do soW uwagach z dnia ‧ marca ‧ r. stwierdził, że techniczna możliwość połączenia różnych wielkoskalowych systemów informatycznych to silna zachęta do tego, by to robić
The system operator shall provide to the operator of any other system with which its system is interconnected sufficient information to ensure the secure and efficient operation, coordinated development and interoperability of the interconnected systemOperator systemu dostarcza operatorowi każdego innego systemu, z którym połączona jest jego sieć, wyczerpujące informacje dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji, skoordynowanego rozwoju i współdziałania sieci połączonej
providing to the operator of any other system with which its system is interconnected sufficient information to ensure the secure and efficient operation, coordinated development and interoperability of the interconnected systemdostarczanie operatorowi jakiegokolwiek innego systemu, z którym jego system jest wzajemnie połączony, wystarczających informacji w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego działania, skoordynowanego rozwoju i interoperacyjności wzajemnie połączonego systemu
providing to the operator of any other system with which its system is interconnected sufficient information to ensure the secure and efficient operation, coordinated development and interoperability of the interconnected systemdostarczanie operatorowi każdego innego systemu, z którym połączony jest jego system, wyczerpujących informacji dla zapewnienia bezpiecznego i wydajnego działania, skoordynowanego rozwoju i współdziałania wzajemnie połączonego systemu
a detailed description of the gas system of the transmission system operator and its relevant points of interconnection as defined in paragraph ‧.‧ of this Annex as well as the names of the operators of the interconnected systems or facilitiesszczegółowy opis systemu gazowego zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego i jego właściwych punktów połączeń międzysystemowych, zgodnie z ich definicją w pkt ‧.‧ niniejszego załącznika, oraz nazwy operatorów połączonych w ten sposób systemów lub obiektów
A national regulatory authority may take the view that the obligation to negotiate an interconnection has been breached where an undertaking which does not have significant market power proposes interconnection to another undertaking under unilateral conditions likely to hinder the emergence of a competitive market at the retail level where those conditions prevent the clients of the second undertaking from benefiting from its servicesKrajowy organ regulacyjny może uznać, że naruszony został obowiązek negocjowania połączeń wzajemnych w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo niemające znaczącej pozycji rynkowej oferuje innemu przedsiębiorstwu wzajemne połączenia w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ dyrektywy o dostępie na jednostronnych warunkach mogących uniemożliwić rozwój konkurencyjnego rynku na poziomie użytkowników końcowych, jeżeli warunki te uniemożliwiają klientom drugiego przedsiębiorstwa korzystanie z usług tego ostatniego
Access and Interconnection Directive stipulating procedures and principles for imposing pro-competitive obligations regarding access to and interconnection of networks on operators with significant market powerDyrektywa o dostępie i połączeniach określa procedury i zasady nakładania sprzyjających konkurencji obowiązków w zakresie dostępu do sieci i połączeń międzysieciowych na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej
Preliminary ruling- Obvodní soud pro Prahu ‧ (Czech Republic)- Interpretation of provisions of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive) (OJ ‧ L ‧, p. ‧) and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Obligation imposed by the national regulatory authority on an undertaking with significant power in the telecommunications market to conclude a contract with another operator on the interconnection of networks, following an administrative procedure which took place for the most part before accession to the EU and was not preceded by a market analysis procedureWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Obvodní soud pro Prahu ‧ (Republika Czeska)- Wykładnia przepisów dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywy o dostępie) (Dz.U. L ‧, str. ‧), jak również dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy ramowej) (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Obowiązek nałożony przez krajowy organ regulacyjny na przedsiębiorstwo o znaczącej pozycji na rynku telekomunikacyjnym zawarcia umowy w sprawie wzajemnego połączenia sieci tego przedsiębiorstwa z siecią innego operatora, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, które toczyło się głównie przed przystąpieniem do UE i nie zostało poprzedzone analizą rynku
organisation, geographically disseminated, of IT systems interconnected to exchange data, and comprising the components of the interconnected IT systems and their interface with the supporting data or communications networksorganizację, o dużym zasięgu geograficznym, systemów IT wzajemnie połączonych w celu wymiany danych i obejmującą części składowe wzajemnie połączonych systemów IT oraz ich interfejsu z danymi wspomagającymi lub sieciami łączności
This behaviour may relate, inter alia, to tariffs or to restrictions or delays in connection to the public switched network or leased circuits provision, in installation, maintenance and repair, in effecting interconnection of systems or in providing information concerning network planning, signalling protocols, technical standards and all other information necessary for an appropriate interconnection and interoperation with the reserved service and which may affect the interworking of competitive services or terminal equipment offeringsDziałanie to może wiązać się między innymi z taryfami, ograniczeniami lub opóźnieniami w podłączaniu do publicznej sieci komutowanej lub udostępnianiu łączy dzierżawionych, instalowaniu, konserwacji lub naprawie, wykonywaniu wzajemnych połączeń systemów lub udzielaniu informacji dotyczących planowania sieci, protokołów sygnalizacyjnych, norm technicznych i wszelkich innych informacji koniecznych do właściwych wzajemnych połączeń i interoperacyjności z usługami zarezerwowanymi, a które mogą wpływać na powiązania ofert usług konkurencyjnych lub urządzeń końcowych
I should like to look at two aspects which I believe have not yet been discussed, namely the fact that we need an integrated energy system in Europe, which will interconnect the different types of energy and which will interconnect the different grids in such a way that it would be possible to make up for any outages.Chciałbym poruszyć dwa aspekty, o których, jak sądzę, nie było dotąd mowy, a mianowicie fakt, że potrzebny nam jest w Europie zintegrowany system energetyczny, który połączy różne rodzaje energii i różne rodzaje sieci w sposób umożliwiający kompensowanie przerw w dostawach.
This paragraph shall apply only to the interconnection capacity which is allocated by the Slovenian transmission system operator and only insofar as such capacity does not exceed half of the total available interconnection capacityNiniejszy akapit ma zastosowanie jedynie do zdolności połączeń wzajemnych przyznanej przez słoweńskiego operatora systemu przesyłowego i jedynie w takim zakresie, w jakim zdolność taka nie przekracza połowy dostępnej całkowitej zdolności połączeń wzajemnych
Given that the interoperability of systems will facilitate the interconnection of databases and the matching of data for further purposes, the EDPS emphasizes that any interconnection should be done with careful consideration of the purpose limitation principle set forth in Article ‧(b) of Directive ‧/‧/ECW związku z tym, że interoperacyjność systemów ułatwi wzajemne połączenie baz danych i powiązanie danych do dalszych celów, EIOD podkreśla, że każde wzajemne połączenie powinno być nawiązywane ze szczególnym uwzględnieniem zasady ograniczenia do celu zawartej w art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/WE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134741 zdań frazy Interconnected Power Systems.Znalezione w 16,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.