Tłumaczenia na język polski:

  • Myślę że nie   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

I don't think somyślę że nie; nie sądzę; sądzę, że nie;

Przykładowe zdania z "I don’t think so", pamięć tłumaczeniowa

add example
God is dead. And I don’t feel so good either.Bóg umarł. I ja też nie czuję się za dobrze.
‘We’re all Poles (so don’t protest)!’. Influence of recategorization on LGBTQs’ attitude toward collective actionWszyscy jesteśmy Polakami (więc nie protestujcie)!” Wpływ rekategoryzacji na postawę wobec zbiorowego działania osób LGBTQ
I didn' t think soNie myślałem tak
My final point is addressed directly to you, Mr President: when we make recommendations about the committees for the new Parliament next year, I think we should consider seriously how to strengthen the Committee on Budgetary Control - give it extra powers and responsibilities, so that we continue to work very hard on this problem.Ostatnia sprawa, którą chcę poruszyć, skierowana jest bezpośrednio do pana, panie przewodniczący: sądzę, że opracowując zalecenia dla komisji w nowym Parlamencie w przyszłym roku powinniśmy poważnie zastanowić się, w jaki sposób wzmocnić Komisję Kontroli Budżetowej - przyznać jej dodatkowe uprawnienia i obowiązki, tak abyśmy mogli nadal bardzo intensywnie pracować nad rozwiązaniem tego problemu.
Oh thank you honey, that' s so helpful./ Meet the family./ Joy, ‧, is a Virgo./ She is a career secretary and enjoys/ ice skating and John Grisham novels./ She' s pathologically afraid of balloons/ and hates the word moist,/ she thinks it' s pornographic./ Clancy age ‧ is a Cancer, he is/ a tenured Professor of English at UW,/ and I' m told very well respected./ He' s having an affair with/ one of his graduate students./ And that' s Reggie,/ She' s ‧./ She' s not really invisible, but is far/ as I' m concerned she may as well beDziękuję kochanie, jesteś taki pomocny./ Poznajcie moją rodzinę./ Joy, wiek ‧, znak zodiaku:/ panna, jest sekretarką,/ lubi łyżwiarstwo i książki/ Johna Grishama./ Boi się balonów i nienawidzi słowa/ " wilgotny ", uważa je za pornograficzne./ Clancy, wiek ‧, znak zodiaku:/ rak, jest profesorem anglistyki na UW.,/ podobno bardzo szanowanym./ Ma romans z byłą studentką./ A to Reggie, ma ‧ lat,/ nie jest niewidzialna,/ ale mi to nie robiłoby różnicy
Personally, I do not think so.Osobiście tak nie uważam.
rapporteur. - (ES) Mr President, the history of election observation missions is a success story, and I think that in this case the EU's external policy, which has been criticised so many times, should be duly recognised, because it increases the visibility of the European Union, increases the prestige of the European institutions and strengthens the external image of the European Union.sprawozdawca. - (ES) Panie przewodniczący! Historia misji obserwacji wyborów jest sukcesem, dlatego uważam, że w tym przypadku polityka zewnętrzna UE, która była już wielokrotnie krytykowana, zasługuje na uznanie, ponieważ zwiększa widoczność działań europejskich i prestiż instytucji europejskich oraz umacnia wizerunek Unii Europejskiej.
I think it should be pointed out that Council declarations are not legally binding and that if we are so aware of a risk of alignment downwards, then we should include a legal mechanism in the body of the directive itself.Myślę, że trzeba podkreślić, że deklaracje Rady nie są prawnie wiążące i że jeśli jesteśmy tak świadomi ryzyka wyrównania do dołu, to powinniśmy włączyć mechanizm prawny w treść samej dyrektywy.
Ethan Thomas is using the medical aspects of this case as ammunition...... and I have to be prepared for his attacks, so...... with what little time we have, I think we need to focus on your defenseEtahn Thomas używa medycznych aspektów tej sprawy jako amunicji, a ja muszę być przygotowana na jego ataki.Mamy mało czasu i powinniśmy skupić się na pana obronie
So I think maybe that the number applies to regular dogs./- But not to himWięc myślę, że ta liczba, odnosi się do zwykłych psów.- Ale nie do niego
We have not voted for you and we cannot remove you, so I think with this direct tax, you have actually made a mistake.Nie wybraliśmy pana w głosowaniu i nie możemy pana usunąć z urzędu, zatem moim zdaniem chęć wprowadzenia tego podatku bezpośredniego jest pańskim błędem.
I think they got scared...... when they saw so many people against themMyślę, że się przestraszyli, gdy zobaczyli tylu ludzi przeciwko sobie
I want him so much, I can' t think about anything elseTak go pragnę, że nie mogę się na niczym skupić
So I' m think I' m gonna go to them governmentMoże porozmawiam z rządem
The three of us from the political parties went out to the hospitals to find out for ourselves, and I think that was what was so important.Nasza trójka, która reprezentowała partie polityczne, odwiedzała szpitale, aby przekonać się na własne oczy, jak wygląda sytuacja i uważam, że było to niezwykle istotne.
So when a sleveen like yourself comes along and thinks he can cross me, well, then, that' s when I get angry, Mr. BlakeWięc, kiedy zjawia się taki typ jak pan i myśli, że może mi się postawić, cóż... wtedy staję się zły, panie Blake
I think we also need to be clear that what this directive is proposing, as I understand it, is that what will be paid for is care that will be available under the national system, not new or different treatments, so that again qualifies the right that we are talking about in terms of this particular directive.Uważam też, że powinniśmy dobrze rozumieć, że propozycja przedmiotowej dyrektywy - jak ja rozumiem - przewiduje opłacanie opieki, która jest dostępna w systemie krajowym, a nie nowego lub innego leczenia, a to znów czyni względnym prawo, które omawiamy w kontekście tej dyrektywy.
I think we are now in a position where farmers need to lobby the agrochemical industry to produce safer alternatives so that they can continue to produce food, and I think as much energy should go into that lobby as has gone heretofore.Myślę, że obecnie znajdujemy się w sytuacji, w której rolnicy muszą lobbować wśród firm sektora agrochemicznego, aby te produkowały bezpieczniejsze zamienniki środków, tak by rolnicy nadal byli w stanie produkować żywność, i myślę, że w działania te należy kierować tyle samo energii co dotychczas.
I guess you wouldn' t think so much of it after ParisAle po Paryżu chyba nie zrobi na tobie wrażenia
Uh, no, I- I don' t think soNie wydaje mi sie
Betsy thought it was serious but I don' t think soBetsy myślała, że to coś poważnego,/ ale nie wydaje mi się./ To normalne szkolne zagrywki
< Have you ever read a book called The Lone Rider of Santa Fe? > < No, I don’t think so. >– Czytał pan kiedy książkę pod tytułem: < Samotny jeździec z Santa Fe >? – zapytał Martins. – Nie, chyba nie – odparł Crabbin.
Richard, I was beginning to think a man who would leave his fiancée un- attended for so long might not be as charming as I imaginedRyszard, zaczynałem się, by przemyśleć mężczyznę kto zostawiłby jego narzeczonej uczęszczanej przez ONZ ponieważ tak długi nie mógłby być tak uroczy jak miałem wrażenie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 803456 zdań frazy I don’t think so.Znalezione w 202,225 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.