Tłumaczenia na język polski:

  • Myślę że nie   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

I don't think somyślę że nie; nie sądzę; sądzę, że nie;

Przykładowe zdania z "I don’t think so", pamięć tłumaczeniowa

add example
[ laughs ]... i would have to say. i' d be a lot poorer. i wouldn' t be living in malibu. i would have a much uglier wife, i think. i don' t know what the world would be like without beethoven' s fifth, you know? if had never existed, i think i would probably be a math teacher. probably be still back in colorado. yeah, i don' t think i' d be doing a whole lot with my life. yeah, i don' t think so. i don' t know what we would have done. we' d still have, uh, So you think you can dance... and America' s next dance... and, uh, Now that' s what I call dancing... i don' t want to imagine that- it' s a horrible thought. a world without The Simpsons. how ridiculousI psuł między nami tak dużo razyTo było by poważne, zero humoru... To byłoby to jej spojerzenie na Homera Powiedziała by
God is dead. And I don’t feel so good either.Bóg umarł. I ja też nie czuję się za dobrze.
Advertising campaigns run by the atheists in the opinion of the Polish society (for example, action of Religious Freedom Foundation's " I don’t kill I don’t steal I don’t believe", "You do not believe in God, You are not alone").Kampanie reklamowe prowadzone przez ateistów w opinii polskiego społeczeństwa ( na przykładzie akcji Fundacji Wolność od Religii "Nie zabijam nie kradnę nie wierzę", "Nie wierzysz w Boga nie jesteś sam").
I was working the long con all along./ While sawing off the professor' s hand with an extremely duII saw,/ I had some time to think./ So I asked myself, ' " Who could use a doomsday device more?/ ' " The scammers or me, Bender? ' "/ After severaI minutes of sawing, I knew the answer./ Me, Bender./ So I retrieved the dummy satchel,/ and as soon as I was out of the scammer' s control,/ I puIled the old switcheroo./ And that' s how I saved Earth and am the greatestCały czas pracowałem nad wielkim przekrętem./ Odcinanie ręki profesora/ to bardzo długa robota./ Miałem czas na myślenie,/ więc zapytałem sam siebie:/ Kto bardziej może/ wykorzystać urządzenie zagłady?/ Oszuści czy ja, Bender./ Po kilku minutach piłowania,/ znałem już odpowiedź./ Ja, Bender./ Więc przechwyciłem fałszywą torbę./ Jak tylko wyszedłem/ spod kontroli oszustów,/ wykorzystałem starą zasadę podmiany.I tak ocaliłem Ziemię i jestem najwspanialszy
I think it is acceptable to raise the opinion on GM, but there are no GM crops grown in Ireland - and I think the same is true of the UK - yet we have problems with bee populations, so I think we need to be very careful about comments we make in relation to the causes of the problem.Uważam, że kwestię GMO poruszono słusznie, ale w Irlandii nie ma gatunków roślin modyfikowanych genetycznie - myślę, że to samo można powiedzieć o Wielkiej Brytanii - a jednak mamy problemy z populacją pszczół, zatem moim zdaniem musimy z dużą ostrożnością wygłaszać komentarze na temat przyczyn problemu.
So I think that we will take that out, so my summary of it is this: I think that this is a very useful contribution to the debate.Sądzę zatem, że zapis ten usuniemy, a podsumowując, uważam, że jest to bardzo pożyteczny głos w debacie.
In any case, the most important thing I think is not to inflame the situation further so that investigations and negotiations can be conducted in an atmosphere of calm, and so I think it wise not to be drawn into challenging the privileged status of a neighbouring partner country on the basis of partial and often contradictory reports.W każdym razie uważam, że najważniejsze jest, by nie zaostrzać dalej sytuacji, by dochodzenia i negocjacje przebiegały w spokoju. Uważam więc za rozsądne, aby nie ulegać pokusie podważania uprzywilejowanego statusu sąsiedniego kraju partnerskiego na podstawie niepełnych i często sprzecznych doniesień.
I am very tired.Now, I think perhaps if you' il make my pardon to the ladies, Alex... for my leaving so early, then I go... I think maybe, Emil, it would be better if I came with youTeraz, myślę, że powinienem przeprosić damy, Alex... za to, że je tak szybko opuściłem, dlatego ja idę... myślę Emil, że lepiej będzie jak pójdę z tobą
I know what I' m not thankful for.Okay, I think what we mean to say is that we' re so grateful for what we have because we' ve been through so much this year, so many things that were not easy and things that make you realize you' re all grown up and on your ownMogłabym być świetną matką dla tego dziecka, nieważne jaką by miało płeć, wiek albo rasę
Could I just say before I ask my question that I think it is wonderful that the President-in-Office has spent so much time in the Chamber today and participated so well in so many debates.Zanim zadam swoje pytanie chciałbym wyrazić zadowolenie, że pan przewodniczący spędził dzisiaj tyle czasu w Parlamencie i wziął tak owocny udział w wielu debatach.
So I think...I' m sitting here, I' m looking, I' m thinking... is he, like, coughing in fucking Yiddish or something?I sobie myślę... siedzę tu, patrzę, myślę... czy on, jakby, kaszle w pieprzonym Jidisz czy coś?
I am speaking for the first time not so much from a different place in the Chamber - I have moved four seats along - but it is certainly a great honour for me to be here, and I think it is important for Parliament to have a Member - for that is still how I think of myself deep-down - sitting on the Commissioners' bench.Po raz pierwszy przemawiam nie tyle z innego miejsca tej Izby - to tylko cztery miejsca dalej - ale to, że tu jestem, stanowi dla mnie wielki zaszczyt i uważam, że to ważne, iż Parlament ma swojego posła - bo tak o sobie nadal myślę - siedzącego na ławie dla komisarzy.
Now, I think perhaps if you' il make my pardon to the ladies, Alex... for my leaving so early, then I go...I think maybe, Emil, it would be better if I came with youJeśli będziesz prowadził całą drogę do Metropolis... to może być dla ciebie za dużo
It was three days ago./... has mutated, and somehow/ we have all become infected or eaten,/ and I' m the last./ I think I' ve killed them all:/ Tom, Grace, and everyone./ I, uh.../ Have sealed myself inside this bunker./ I' ve destroyed the samples/ and archived my notes./ And I don' t know why the/ infection is moving so slowly,/ but I can feel it./ I can feel the malevolence./ I' il die here like the pharaohs/ with my legacy, a beautiful weapon.../ beautiful weaponTo sprzed trzech dni. w jakiś sposób wszyscy się zaraziliśmy.Zostałem tu jako ostatni. Chyba zabiłem ich wszystkich
Furthermore, if you think, Mr Farage and Mrs Swinburne, that you are going to defend the so-called sovereignty of the United Kingdom - and that applies to all the Member States, be they small States like my own, or large States such as Germany, France and the United Kingdom - if you think that, alone, you will still be able to exert some influence in the world, then I think you are sadly mistaken.Ponadto, jeśli uważają Państwo, Panie Pośle Farage i Pani Poseł Swinburne, że będziecie bronić tzw. suwerenności Wielkiej Brytanii - i dotyczy to wszystkich państw członkowskich, małych państw, takich jak moje, i dużych, takich jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania - jeżeli uważają Państwo, że sami będą mogli nadal wywierać pewien wpływ na świecie, to moim zdaniem niestety są Państwo w błędzie.
Do you think it' s possible to resist them non– violently? – That' s what I want to think. – l' d like to think so as well. – Shall we say good night then? – Yeah, let' sMyślisz, że to coś zmieni jak im się oprzesz? – Tak właśnie myślę. – Ja też tak chciałbym myśleć. – Idziemy spać? – Taaa..., Dawaj
Do you think it' s possible to resist them non– violently? – That' s what I want to think. – l' d like to think so as well. – Shall we say good night then? – Yeah, let' sSądzisz, że można się im oprzeć bez użycia przemocy? – Chciałbym w to wierzyć. – Też tak chciałbym myśleć. – Może pójdziemy już spać? – Masz rację
So I know you think thinking is cheating, soWiem, że dla Ciebie nawet myślenie o innej jest zdradą, więc
So I think that' s the fastest " Not Guilty "I ever got a client, and I know I didn' t do it alone, soMyślę, że to najszybsze uniewinnienie w mojej karierze, i wiem, że nie osiągnęłam tego sama, więc
I can' t help thinking that what i' ve doneIs something so terrible, so inappropriaia-- (Laughs) you' r' rso funny! I' m-- I' m sorryNie mogę uwierzyć, że zrobiłem coś okropnego, coś zupełnie
So I break up with her for conduct unbecoming a girlfriend...... something which I think that I was justified in, yet she manages...... to turn it around so that I feel like the creep.How does that happen?Więc zrywam z nią, bo postąpiła niegodnie, i chyba jestem tu usprawiedliwiony, ale w jakiś sposób ona potrafi to odkręcić tak, żebym się poczuł jak nędznik
He does. I listen again. He says he thinks about Paris a lot. He thinks I’m very different from the girls in Paris, not nearly so nice. I say the compartments can’t be as profitable as all that. He doesn’t answer.Mówi. Ja znowu słucham. Powiada, że często myśli o Paryżu. Uważa, że bardzo się różnię ód paryżanek, że nie jestem taka miła. Mówię, że ten interes z domami nie jest zbyt dochodowy. Nic mi na to nie odpowiada.
I mean, you said last time that I' d decided without thinking it over, so now I' m thinking it over, and when we left here last time, Jake didn' t say a word about it, even later we didn' t talk about it, and that night we went to bed for the first time in a long time without fightingKiedy wyszliśmy stąd ostatnim razemJake nie powiedział ani słowa o tym. Nawet później nie rozmawialiśmy o tym
Doyou think he gave a map to anybody else? i-- i, no. i don' t think soMyślisz że dał mapę jeszcze komuś?Nie. Nie sądzę
So, whilst I think there is a lot of clarity in the Commission proposal and I welcome it, I think that we have to be very careful in the opening-up of the market in the way proposed.Dlaczego, jakkolwiek sądzę, że wniosek Komisji wiele wyjaśnia i popieram go, sądzę, że musimy być bardzo ostrożni, otwierając rynek w zaproponowany sposób.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 792369 zdań frazy I don’t think so.Znalezione w 112,452 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.