Tłumaczenia na język polski:

  • Myślę że nie   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

I don't think somyślę że nie; nie sądzę; sądzę, że nie;

Przykładowe zdania z "I don’t think so", pamięć tłumaczeniowa

add example
God is dead. And I don’t feel so good either.Bóg umarł. I ja też nie czuję się za dobrze.
‘We’re all Poles (so don’t protest)!’. Influence of recategorization on LGBTQs’ attitude toward collective actionWszyscy jesteśmy Polakami (więc nie protestujcie)!” Wpływ rekategoryzacji na postawę wobec zbiorowego działania osób LGBTQ
You think so?- I know soTak sądzisz?
Oh, uh, I don' t think soPlus Leslie i Donna, więc nie mówcie nikomu
I don' t think so,...... because that would require knowing how to take off the safetyNie sądzę.Najpierw musiałbyś się nauczyć odbezpieczać broń
You would think that since/ I know so much about everything,/ I wouldn' t do what/ I' m about to doWydaje wam się,/ że skoro tyle o wszystkim wiem,/ nie zrobiłabym tego,/ co właśnie mam zamiar zrobić?
I was thinking maybe you could talk to your father so I can get my job backTak sobie pomyślałem, że może mogłabyś pogadać ze swoim ojcem, żebym odzyskał pracę
Adrian, I don' t think it' d be so bad...... if I taught him how to throw a few... deadly punchesTommy, czy twój ojciec uczył cię, jak walczyć?- Niezupełnie, musiałem...- Kochanie, to sprawy osobiste
Its value must therefore be exploited, for economic purposes certainly, but it also has a social value which must be exploited for the benefit of the general public, for example by guaranteeing wide accessibility for all citizens, including the disadvantaged, by bringing broadband services to the most remote areas of our country and thus eliminating the digital divide which is still a feature of so many parts of Europe, and I am not just thinking of rural areas but also of urban and industrial areas.Dlatego jego wartość należy wykorzystać, oczywiście dla celów gospodarczych, ale ma ono także wartość społeczną, którą należy wykorzystać na rzecz ogółu społeczeństwa, na przykład zapewniając szeroki dostęp dla wszystkich obywateli, także tych w trudnej sytuacji, poprzez zapewnianie dostępu do usług szerokopasmowych najbardziej oddalonym obszarom naszego kraju, eliminując w ten sposób różnice w dostępie do technologii cyfrowych, które wciąż istnieją w wielu częściach Europy i nie myślę tu jedynie o regionach wiejskich, ale także o miejskich i przemysłowych.
Yeah, so I think, I mean I' il probably take over my dad' s business when I graduateMyślę, że prawdopodobnie przejmę biznes po ojcu, jak ukończę szkołę
I didn' t think soDajmy temu spokój
I obey you, so that they think, you are the biggest?Buck- horn, forgets it!Powinnam robić co mi każesz, żeby myśleli, że jesteś najwspanialszy?
I think so... it' s my harness it feels, looseChyba tak, chociaż uprząż coś
I don' t think soNie wydaje mi się
So I think there is strong momentum for your involvement.Myślę, więc, że jest to dobry moment na pokazanie zaangażowania z państwa strony.
To sum up, I think that we can come up with a good end result if the Council has the will to do so.Podsumowując, uważam, że możemy osiągnąć dobry rezultat końcowy, jeżeli Rada jest na to gotowa.
I therefore think - and this is a concrete suggestion concerning this document - that it would be a good thing if the guideline which applies to the area of poverty and social exclusion were brought into the mainstream, so that it is not a second-class guideline applying just to the area of employment, but a cross-sectional one applying to all of these important areas.Dlatego też sądzę - i jest to konkretna sugestia dotycząca tego dokumentu - że będzie dobrze, jeśli wytyczne, które dotyczą obszaru ubóstwa i wykluczenia społecznego zostaną włączone do głównego nurtu, tak aby nie były to wytyczne drugorzędne, dotyczące tylko obszaru zatrudnienia, ale przekrojowe, dotyczące wszystkich ważnych obszarów.
So I do not think this is too late, but I regret of course that this has taken so much time.Nie sądzę, że jest zbyt późno, natomiast oczywiście żałuję, że trwało to tyle czasu.
I think we were so intent on watching the screensMyślę, że my byliśmy tak zamiar na oglądaniu ekranów
I shouldn' t think soNie powinienem watpić
You think that I' m afraid of intimacy... so I' m trying to sabotage my relationship with my fiancéŻe boję się intymności, więc próbuję sabotować mój związek
So for all of us to whom it is very important to get an international deal, I also think it is very important to pursue this stepwise approach and to try to do whatever we can to ensure that the world gets a legally binding deal before 2012.Zatem wszyscy spośród nas, którzy uważają dojście do międzynarodowego porozumienia za bardzo istotne, powinni przyjąć to stopniowe podejście i spróbować uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, by świat doszedł do prawnie wiążącego porozumienia przed 2012 rokiem.
I think that, to a certain extent, we need that conditionality, because the real problem with Japan is not so much tariffs.Uważam, że do pewnego stopnia potrzebujemy warunkowości, ponieważ prawdziwym problemem w przypadku Japonii nie są aż w takim stopniu cła.
He does. I listen again. He says he thinks about Paris a lot. He thinks I’m very different from the girls in Paris, not nearly so nice. I say the compartments can’t be as profitable as all that. He doesn’t answer.Mówi. Ja znowu słucham. Powiada, że często myśli o Paryżu. Uważa, że bardzo się różnię ód paryżanek, że nie jestem taka miła. Mówię, że ten interes z domami nie jest zbyt dochodowy. Nic mi na to nie odpowiada.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 792369 zdań frazy I don’t think so.Znalezione w 138,286 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.