Tłumaczenia na język polski:

  • Święty dym   

Przykładowe zdania z "Holy Smoke!", pamięć tłumaczeniowa

add example
Holy smoke, my friendsBoże święty!
Holy smoke and gunpowder!Tam do kroćset!
Holy smokes!O matko boska!
Holy smoke and gunshot!Tam do kroćset!
Holy smoke, Eddie, another one?Na boga, Eddie, jeszcze jedna?
Not until the smoke is white...... will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father.For now, the Vatican seat of ultimate power remains vacantTylko biały dym oznacza,/ że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego./ Na razie, najwyższy urząd władzy/ w Watykanie pozostaje bez obsady
Not until the smoke is white will the College of Cardinals have chosen a new Holy FatherTylko biały dym oznacza...... że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego
Holy smokes, is that you?As I live and breatheDo diaska, to ty?
In the name of the Father, the Son and the Holy GhostW imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Evangelistic dimension of Community of Renewal in Holy Spirit based on Formation CenterEwangelizacyjny wymiar Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym na przykładzie Centrum Formacji "Wieczernik" w Magdalence.
O holy passion, proud emotionO Święta namiętność, dumna emocjo
His Holiness informed us today that he himself will take part in this fast.Jego świątobliwość poinformował nas dzisiaj, że on sam weźmie udział w tym poście.
Holy Spirit in life of the Church in the light Encyclical Letter „Dominum et Vivificantem”.Duch Święty w zyciu Kościoła w świetle encykliki 'Dominum et Vivificantem'.
Holy Land Foundation for Relief and DevelopmentFundacja Ziemi Świętej na rzecz Pomocy i Rozwoju (Holy Land Foundation for Relief and Development
The Holy Spirit is goneNie ma Ducha Świętego
Your Holiness!Wasza Świątobliwość!
third countries: Andorra, Holy See (Vatican City State), Liechtenstein and the United States of Americakrajów trzecich: Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Lichtensteinu i Stanów Zjednoczonych Ameryki
By means of this holy, sublime, and real religion all men, being children of one God, recognise one another as brothers, and the society that unites them is not dissolved even at death.Dzięki tej świętej, szczytnej, prawdziwej religii, ludzie, dzieci tego samego Boga, uważają się wszyscy za braci, a jednocząca ich społeczność nie rozwiązuje się nawet ze śmiercią.
Masovian nobility clothing as an example relicts from crypt in Holy Name of Mary church in SzczuczynOdzież szlachty mazowieckiej na przykładzie znalezisk z krypty w kościele p.w. Imienia NMP w Szczuczynie
The Legal Status of the Holy Mass according to the Classic Form of the Roman RiteStatus prawny Mszy Świętej według klasycznej formy rytu rzymskiego
On this subject it should be noted that the Holy See, the Vatican State, acting not in its position as the religious entity with which we have a cultural dialogue, but as the state that sits as an observer at the United Nations, has launched a hard-line, critical offensive against the French initiative.Skoro jesteśmy już przy tym temacie, należy zauważyć , że Stolica Apostolska, Państwo Watykańskie, działając nie jako podmiot religijny, z którym prowadzimy dialog kulturowy, ale jako państwo mające status obserwatora w ONZ, podjęło twardą, krytyczną ofensywę przeciwko Inicjatywie Francji.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6057 zdań frazy Holy Smoke!.Znalezione w 6,592 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.