Tłumaczenia na język polski:

  • Święty dym   

Przykładowe zdania z "Holy Smoke!", pamięć tłumaczeniowa

add example
Not until the smoke is white...... will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father.For now, the Vatican seat of ultimate power remains vacantTylko biały dym oznacza,/ że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego./ Na razie, najwyższy urząd władzy/ w Watykanie pozostaje bez obsady
Not until the smoke is white will the College of Cardinals have chosen a new Holy FatherTylko biały dym oznacza...... że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego
Holy smoke, my friendsBoże święty!
Holy smoke and gunpowder!Tam do kroćset!
Holy smoke and gunshot!Tam do kroćset!
Holy smokes, is that you?As I live and breatheDo diaska, to ty?
Holy smoke, Eddie, another one?Na boga, Eddie, jeszcze jedna?
Holy smokes!O matko boska!
Holy smoke, the princess' s interview!Cholera, wywiad z Księżniczką
Smoking: the cheese is smoked with direct cold smoke with a temperature of approximately ‧ °C in a traditional wooden or metal smoking chamber or in a forced air circulation smoking chamber with hardwood smoke until it takes on a golden-yellow colourWędzenie: ser jest wędzony bezpośrednio w zimnym dymie o temperaturze około ‧ °C w tradycyjnej drewnianej lub metalowej wędzarni lub w komorze wędzarniczej z wymuszonym obiegiem powietrza, dymem z twardego drewna, aż osiągnie złoto-żółty kolor
No " holy shit. " No " holy shit. " Holy something elseŻadnych " świętych choler ".Coś innego świętego
Holy, holy, holy is the Lord of hosts.The whole earth is full of his gloryŚwięty, święty, święty jest Pan w hostii. cała ziemia jest pełna jego chwały
Holy shit, holy shit, holy shitJa pierdzielę!
I do not believe in holy wars, because a war can never be holy: it is peace that is holy.Nie wierzę w święte wojny, ponieważ wojna nigdy nie może być święta: to pokój jest świętością.
" Holy, holy, holy " moment by momentŚwięty, święty, święty.Moment za momentem. Ale kto mógłby żyć w ten sposób?
In the smoke-drying process, important local skills influencing the quality of the final product are as follows: the skill of arranging the plums on trays so that the hot air and smoke can reach each plum, the sorting and turning of the plums on the trays by hand, at least twice a day, ensuring that trays are placed at the correct distance from the oven, the determination on a daily basis of the smoking and drying time and the temperature in the drying units depending on the size of the fruit and the extent of smoking and drying required, as well as an individual organoleptic check on each plum to guarantee that the correct quality, characteristics and level of smoking and drying have been achievedW procesie wędzenia śliwek bardzo ważnymi umiejętnościami lokalnych producentów, które wpływają na właściwości końcowego produktu, są: ułożenie śliwek na laskach, tak by do każdej docierało ciepłe powietrze z dymem, ręczne przebieranie i odwracanie owoców na laskach, przynajmniej dwa razy dziennie, ustawienie położenia lasek w odpowiedniej odległości od paleniska, doborem czasu wędzenia i suszenia oraz poziomem utrzymywanych temperatur w suszarni dziennie w zależności od wielkości owoców oraz poziomu podwędzenia i podsuszenia oraz oddzielną oceną organoleptyczną każdej śliwki, w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości, właściwości oraz poziomu uwędzenia i ususzenia produktu
Smoking: the cheese is smoked with direct cold smoke with a temperature in the region of ‧-‧ °C in a forced air circulation smoking chamber with smoke from sawdust until it turns a golden-yellow colourWędzenie: ser jest wędzony skierowanym bezpośrednio zimnym dymem w temperaturze około ‧–‧ °C w komorze wędzarniczej o wymuszonym obiegu powietrza z dymem z trocin do momentu aż osiągnie złotożółtą barwę
Almost 70% of them do not smoke, most smokers want to quit and Eurobarometer has clearly shown that 86% of those surveyed want a ban on smoking in the workplace, while 84% are for a ban on smoking indoors and 77% want no smoking at all in restaurants.Prawie 70% naszych obywateli nie pali, większość palaczy chce rzucić nałóg, a eurobarometr jasno wykazał, że 86% ludzi opowiada się za zakazem palenia w miejscach pracy, 84% - za zakazem palenia wewnątrz budynków i 77% - za zakazem palenia we wszystkich restauracjach.
We all know that smoking is one of the most serious detriments to health, and my intention is not only to continue the campaign against smoking but also to try to involve youth in this campaign, not only to make it less trendy for them but also to make them understand that it is to their benefit not to start smoking, and make them involved actively in the campaign so that the word is spread among young people, because that is the first stage to prevent smoking - to start with the young people.Wszyscy wiemy, że palenie jest jednym z najbardziej szkodliwych czynników dla zdrowia, a moim zamiarem jest nie tylko kontynuowanie kampanii przeciwko paleniu, ale również próba włączenia w nią młodych ludzi, zarówno po to, aby zmniejszyć modę na nie wśród młodzieży, ale również aby umożliwić im zrozumienie, że w ich interesie leży nie rozpoczynać palenia. Chcę także zaangażować ich aktywnie w tę kampanię, aby wśród młodych ludzi niosła się wieść, ponieważ pierwszy etap zapobiegania paleniu to zacząć od młodych ludzi.
Smoking and cooking- the smoking and cooking process takes place in traditional smoking chambers, in which the smoke and heat is provided by the burning of wood from deciduous trees: alder, beech or fruit treesWędzenie i pieczenie – proces wędzenia i pieczenia odbywa się przy wykorzystaniu tradycyjnych wędzarni komorowych, w których źródłem dymu i ciepła jest spalanie drewna z drzew liściastych – olchy, buku lub drewna z drzew owocowych
Because smoke flavourings are produced from smoke which is subjected to fractionation and purification processes, the use of smoke flavourings is generally considered to be of less health concern than the traditional smoking processPonieważ aromaty dymu wędzarniczego są wywarzane z dymu, który jest poddawany frakcjonowaniu i procesom oczyszczania, zastosowanie aromatów dymu wędzarniczego ogólnie uważane jest za stwarzające mniej obaw natury zdrowotnej niż tradycyjny proces wędzenia
smoke flavouring shall mean a product obtained by fractionation and purification of a condensed smoke yielding primary smoke condensates, primary tar fractions and/or derived smoke flavourings as defined in points , and of Article ‧ of Regulation (EC) Nośrodek aromatyzujący dymu wędzarniczego oznacza produkt otrzymany w wyniku frakcjonowania i oczyszczania skondensowanego dymu, co prowadzi do powstania początkowych kondensatów dymu wędzarniczego, początkowych frakcji smołowych lub pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego zdefiniowanych w art. ‧ pkt ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr
The products are then hung on smoking rods and smoked in cold smoke for approximately seven days at a temperature of up to approximately ‧ °C. Once the smoking process is complete, the products are driedNastępnie wyroby zawiesza się na kijach wędzarniczych i wędzi tzw. zimnym dymem przez ok. siedem dni w temperaturze nie wyższej niż ok. ‧ °C. Po zakończeniu procesu wędzenia, produkty się suszy
These are obtained by smoking the sausage in several phases in a chimney smoking plant with an underfloor smouldering furnace, whilst changing the humidity and density of the smoke using brief temperature peaks of up to ‧ °C. Controlling the smoulder smoke temperatures produces colours and aromas which are the key to the taste and dark colour of the Halberstädter WürstchenPowyższe właściwości są uzyskiwane poprzez wędzenie produktu w wędzarni kominowej, w której wykorzystuje się spalanie polegające na tleniu się dolnej warstwy trocin w kilku fazach, przy jednoczesnej zmianie wilgotności powietrza i gęstości dymu, a także krótkotrwałym wzroście temperatury do ‧ °C. Poprzez odpowiednie sterowanie temperaturą tlenia w wędzarni uwalniane są substancje tworzące kolor i smak, które mają decydujące znaczenie dla smaku i ciemnej barwy Halberstädter Würstchen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5993 zdań frazy Holy Smoke!.Znalezione w 7,745 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.