Tłumaczenia na język polski:

  • Święty dym   

Przykładowe zdania z "Holy Smoke!", pamięć tłumaczeniowa

add example
Holy smoke, Eddie, another one?Na boga, Eddie, jeszcze jedna?
Holy smoke and gunshot!Tam do kroćset!
Not until the smoke is white...... will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father.For now, the Vatican seat of ultimate power remains vacantTylko biały dym oznacza,/ że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego./ Na razie, najwyższy urząd władzy/ w Watykanie pozostaje bez obsady
Holy smoke and gunpowder!Tam do kroćset!
Not until the smoke is white will the College of Cardinals have chosen a new Holy FatherTylko biały dym oznacza...... że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego
Holy smokes, is that you?As I live and breatheDo diaska, to ty?
Holy smoke, my friendsBoże święty!
Holy smokes!O matko boska!
the transforming power of the holy spirit based on the character of st. peter, before and after the descent of the holy spirit in st luke's gospel and the actsPrzemieniająca moc Ducha Świętego na przykładzie osoby Św. Piotra, przed i po Zesłaniu Ducha Świętego w Dwudziele Św. Łukasza (Łk- Dz)
I think its meaninglessness is holyMyślę, że jej bezsensowność jest święta
whereas Chinese officials have been conducting a so-called patriotic education campaign since October ‧, forcing Tibetans to sign declarations denouncing His Holiness the Dalai Lama as a dangerous separatist and proclaiming Tibet to be part of Chinamając na uwadze, że od października ‧ r. chińscy urzędnicy prowadzą kampanię tak zwanej edukacji patriotycznej, zmuszając Tybetańczyków do podpisywania oświadczeń, w których donoszą, że Jego Świątobliwość Dalai Lama jest niebezpiecznym separatystą i ogłaszają Tybet częścią Chin
concordat from 1993 between the holy see and the republic of poland as an example of international agreementKonkordat z 1993r. pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską jako przykład umowy międzynarodowej.
Holy mother!What' s that?Matko Święta!
Why didn' t I die in the Holy of Holies?Dlaczego nie zginąłem w Świętej Świętości?
But this new bounty from a holy man... a guy whose neck I savedAle za tą nową nagrodą stał święty człowiek, facet, któremu kiedyś ocaliłem kark
Calls on the Council Presidency, on the occasion of the ‧th anniversary of the exile of His Holiness the Dalai Lama to India, to adopt a declaration calling on the Chinese Government to open a constructive dialogue with a view to reaching a comprehensive political agreement and to include a reference to the Memorandum for Genuine Autonomy for the Tibetan Peoplewzywa prezydencję Rady, by z okazji pięćdziesięciolecia uchodźctwa Jego Świątobliwości Dalajlamy w Indiach przyjęła deklarację wzywającą rząd chiński do rozpoczęcia merytorycznego i konstruktywnego dialogu mającego na celu osiągnięcie kompleksowego porozumienia politycznego, a także by zawarła w niej odniesienie do Memorandum w sprawie prawdziwej autonomii ludności Tybetu
The collegiate church of holy Laurentius and Stanislav in Żółkwia as the monument of the Polish kinghthood.Kolegiata śś. Wawrzyńca i Stanisława w Żółkwi jako pomnik polskiego rycerstwa
And in honour of his birthday, His Holiness has decreed a papal pardon for all those who would be executed on this happy dayZ okazji jego urodzin jego Świątobliwość ogłosił łaskę dla wszystkich którzy mieli być straceni tego szczęśliwego dnia
You have to protect my Holy BoyMusicie chronić mojego Holy Boya
You are answerable to me, I to the monsignor, he to the bishop, and so on up to the Holy FatherTy odpowiadasz przede mną, ja przed jego eminencją, on przed biskupem i tak dalej do papieża
Holy water.And the wooden stake?Ich nienawiść względem krzyża
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6057 zdań frazy Holy Smoke!.Znalezione w 10,617 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.