wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 
mit. mitologia Hera
 
queen of the gods, wife of Zeus
 
(Greek mythology) The queen of the gods, and goddess of marriage and birth; daughter of Cronus and Rhea, sister and wife of Zeus, mother of Hephaestus, Ares, and Hebe.

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

herahera

Przykładowe zdania z "Hera", pamięć tłumaczeniowa

add example
Scaled momentum spectra in deep inelastic scattering at HERARozkłady pędu skalowanego w głęboko nieelastycznym rozpraszaniu przy akceleratorze HERA
In the HERA trial, ‧ % of Herceptin-treated patients had diarrhoeaW badaniu HERA biegunka wystąpiła u ‧ % pacjentów leczonych produktem Herceptin
As regards the operations in these high-risk zones, Frontex has organised four large-scale operations: Poseidon, Hermes, Nautilus and Hera.Jeśli chodzi o działania w tych strefach wysokiego ryzyka Frontex zorganizowała cztery operacje na wielką skalę: Posejdona, Hermesa, Nautilusa i Herę.
Subject: Disappearance of ‧ Bulgarian seamen of the crew of the motor vessel HeraDotyczy: zniknięcia ‧ bułgarskich członków załogi łodzi motorowej Hera
Subject: HeraDotyczy: operacji Hera
The increase in the operational budget would enable the Agency to sustain the commitment to permanent missions, notably at the southern borders of the Union (Hera, Nautilus and Poseidon), as fromZwiększenie budżetu operacyjnego umożliwiłoby Agencji podtrzymanie zobowiązań wynikających ze stałych misji, zwłaszcza na południowych granicach Unii (Hera, Nautilus i Posejdon), również w roku ‧ i w dalszych latach
I am pleased that the Hera and Nautilus operations have already begun and that Poseidon will start in the next few days.Jestem zadowolony, że operacje Hera i Nautilus już się rozpoczęły, a operacja Posejdon zacznie się za kilka dni.
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ December ‧ (Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spain))- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete v Unclaimed estate of Rafael de las Heras Dávila and Sagrario de las Heras Dávila (Reference for a preliminary ruling- Protection of workers- Collective redundancies- Directive ‧/‧/EC- Termination of contracts of employment as a result of the death of the employerSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjlanym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid- Hiszpania)- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko nieobjętemu spadkowi po Rafaelu de las Herasie Dávili i Sagrario de las Heras Dávila (Postępowanie prejudycjalne- Ochrona pracowników- Zwolnienia grupowe- Dyrektywa ‧/‧/WE- Wygaśnięcie umowy z powodu śmierci pracodawcy
The efficacy results from the Hera trial are summarized in the following tableDane skuteczności z badania HERA zebrano w poniższej tabeli
Points to the fact that the PDB maintains the increase of the appropriations voted in ‧ for the Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex), but notes with some concern the rebalancing of the subsidy by shifting EUR ‧,‧ million from operational to administrative expenditure; calls for an increase in appropriations for ‧ for Frontex to enable it to sustain the commitment to permanent and uninterrupted missions, notably at the southern borders of the Union (Hera, Nautilus and Poseidonzwraca uwagę na fakt, że według wstępnego projektu budżetu zachowany został, przegłosowany w ‧ r., wzrost środków dla Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX), ale z pewnym zaniepokojeniem odnotowuje zmianę rozkładu przedmiotowej dotacji poprzez przeniesienie kwoty ‧,‧ miliona EUR z wydatków operacyjnych na wydatki administracyjne; domaga się zwiększenia w ‧ r. środków dla agencji FRONTEX, aby mogła ona wypełnić swój obowiązek i bez przerwy kontynuować swoje misje, zwłaszcza na południowych granicach UE (Hera, Nautilus i Posejdon
The figures for the Hera operations in the Canary Islands and the thousands of lives saved in the Mediterranean confirm it, as do the improved coordination, the exchange of best practices and the specialist training provided in areas such as asylum, maritime law or fundamental rights.Potwierdzają to nie tylko dane dotyczące misji Hera u wybrzeży Wysp Kanaryjskich oraz tysiące istnień ludzkich uratowanych na Morzu Śródziemnym, ale także ściślejsza współpraca, wymiana najlepszych praktyk oraz specjalistyczne szkolenia w dziedzinach takich, jak polityka azylowa, prawo morskie czy prawa podstawowe.
Subject: HERADotyczy: operacji HERA
whereas Frontex has embarked on maritime missions off the coast of the Southern Member States, the success of which has varied depending on the level of cooperation of the third countries from which the immigrants depart; whereas the Hera mission off the Canary Islands has been successful and has led to a significant reduction in the number of arrivals, whereas however the Nautilus mission in the central Mediterranean area has not been effective since the number of arrivals has increased rather than decreasedmając na uwadze, że FRONTEX rozpoczął realizację misji morskich u wybrzeży południowych państw członkowskich, których skutki są różne, w zależności od stopnia współpracy z krajami trzecimi, z których przybywają imigranci; mając na uwadze, że misja Hera u wybrzeży Wysp Kanaryjskich zakończyła się sukcesem i doprowadziła do znacznego obniżenia liczby przybywających, zaś misja Nautilus prowadzona w centralnej części obszaru Morza Śródziemnego nie przyniosła spodziewanych skutków, ponieważ liczba przybywających imigrantów podwyższyła się zamiast spaść
Identyfication of electromagnetic cascades using forward detectors in H1 experiment at HeraIdentyfikacja kaskad elektromagnetycznych w przednich detektorach eksperymentu H1
In the HERA trial, Herceptin was initiated after completions of standard chemotherapy (most commonly, anthracycline-containing regimens or anthracyclines plus a taxaneW badaniu HERA, podawanie produktu Herceptin było rozpoczynane po zakończeniu standardowej chemioterapii (w większości przypadków, stosowano schematy zawierające antracykliny lub antracykliny i taksany
The HERA trial is a randomised, open label study in patients with HER‧-positive early breast cancer (see section ‧ Pharmacodynamic propertiesBadanie HERA jest badaniem randomizowanym, prowadzonym metodą otwartej próby u pacjentów z HER‧-dodatnim wczesnym stadium raka piersi (patrz punkt ‧. ‧ Właściwości farmakodynamiczne
"Education of patients suffering from hypoacusis - analysis of methods of aiding the organ of hearing with the use of a digital heraing aid""Edukacja pacjentów z niedosłuchem - analiza możliwości wspomagania narządu słuchu przy pomocy słuchowych aparatów cyfrowych"
Mr Detlef SCHENNEN, born in Münster (Germany) on ‧ September ‧, Mr Théophilos MARGELLOS, born in Athens (Greece) on ‧ November ‧, and Mr Tomás DE LAS HERAS, born in Zamora (Spain) on ‧ July ‧, are hereby appointed chairpersons of Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) for a period of five yearsDetlef SCHENNEN, urodzony w miejscowości Münster (Niemcy) dnia ‧ września ‧ r., Théophilos MARGELLOS, urodzony w Atenach (Grecja) dnia ‧ listopada ‧ r. oraz Tomás DE LAS HERAS, urodzony w miejscowości Zamora (Hiszpania) dnia ‧ lipca ‧ r., zostają mianowani na stanowiska prezesów komisji odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) na okres pięciu lat
Since the beginning of the year, 11 000 immigrants have reached the Canary Islands alone, and 9 000 of these since implementation of the Hera mission on 23 April.Od początku tego roku, 11 000 imigrantów dotarło na same Wyspy Kanaryjskie, a 9 000 z nich po rozpoczęciu realizacji misji Hera w dniu 23 kwietnia.
Defendants: Unclaimed estate of Rafael de las Heras Dávila and Sagrario de las Heras DávilaStrona pozwana: Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila i Sagrario de las Heras Dávila
Portrait of drug addict at modern literature based on novels of Tomash Piatek Heroin, Barbara Rosiek Diary of drug addict and Cocaine. Confessions of drug addict, Christiane F. We, children from station ZOO and Anna Onichimowska Hera my lovePortret narkomana we współczesnej literaturze na podstawie powieści Tomasza Piątka Heroina, Barbary Rosiek Pamiętnik narkomanki i Kokaina. Zwierzenia narkomanki, Christiane F. My, dzieci z dworca ZOO i Anny Onichimowskiej Hera moja miłość.
Using NCI-CTC criteria, in the HERA trial, ‧ % of Herceptin-treated patients experienced a shift of ‧ or ‧ grades from baseline, compared with ‧ % in the observation armW odniesieniu do kryteriów NCI-CTC, w badaniu HERA ‧, ‧ % pacjentów leczonych produktem Herceptin osiągnęło skok o ‧ lub ‧ stopnie w stosunku do wartości wyjściowych, natomiast w ramieniu obserwacyjnym – ‧, ‧ %
Other parties: the estate in abeyance of Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila and Fondo de Garantía SalarialStrona pozwana: Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávila i Fondo de Garantía Salarial
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy Hera.Znalezione w 0,194 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.