wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 
mit. mitologia Hera
 
queen of the gods, wife of Zeus
 
(Greek mythology) The queen of the gods, and goddess of marriage and birth; daughter of Cronus and Rhea, sister and wife of Zeus, mother of Hephaestus, Ares, and Hebe.

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

herahera

Przykładowe zdania z "Hera", pamięć tłumaczeniowa

add example
Portrait of drug addict at modern literature based on novels of Tomash Piatek Heroin, Barbara Rosiek Diary of drug addict and Cocaine. Confessions of drug addict, Christiane F. We, children from station ZOO and Anna Onichimowska Hera my lovePortret narkomana we współczesnej literaturze na podstawie powieści Tomasza Piątka Heroina, Barbary Rosiek Pamiętnik narkomanki i Kokaina. Zwierzenia narkomanki, Christiane F. My, dzieci z dworca ZOO i Anny Onichimowskiej Hera moja miłość.
As regards the operations in these high-risk zones, Frontex has organised four large-scale operations: Poseidon, Hermes, Nautilus and Hera.Jeśli chodzi o działania w tych strefach wysokiego ryzyka Frontex zorganizowała cztery operacje na wielką skalę: Posejdona, Hermesa, Nautilusa i Herę.
The increase in the operational budget would enable the Agency to sustain the commitment to permanent missions, notably at the southern borders of the Union (Hera, Nautilus and Poseidon), as fromZwiększenie budżetu operacyjnego umożliwiłoby Agencji podtrzymanie zobowiązań wynikających ze stałych misji, zwłaszcza na południowych granicach Unii (Hera, Nautilus i Posejdon), również w roku ‧ i w dalszych latach
Mr Tomás DE LAS HERAS LORENZO, born in Zamora (Spain) on ‧ July ‧, is hereby appointed chairman of a Board of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) for a term of ‧ yearsTomás DE LAS HERAS LORENZO, urodzony w Zamorze (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r., zostaje niniejszym mianowany na stanowisko Przewodniczącego Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) na okres pięciu lat
Prompt photons and unintegrated parton density function on electron-proton colliding beams at HERABezpośrednie fotony i niescałkowana funkcja struktury w zderzeniach elektron – proton na akceleratorze HERA
In the HERA trial, ‧ % of Herceptin-treated patients had diarrhoeaW badaniu HERA biegunka wystąpiła u ‧ % pacjentów leczonych produktem Herceptin
Identyfication of electromagnetic cascades using forward detectors in H1 experiment at HeraIdentyfikacja kaskad elektromagnetycznych w przednich detektorach eksperymentu H1
LA REGIÓN DE EL VALLE, BY ANASTASIO GONZÁLEZ GÓMEZ (LAS HERAS PRINTING PRESSLA REGIÓN DE EL VALLE, POR ANASTASIO GONZÁLEZ GÓMEZ. WYDAWNICTWO LAS HERAS(‧ r
Subject: Disappearance of ‧ Bulgarian seamen of the crew of the motor vessel HeraDotyczy: zniknięcia ‧ bułgarskich członków załogi łodzi motorowej Hera
Scaled momentum spectra in deep inelastic scattering at HERARozkłady pędu skalowanego w głęboko nieelastycznym rozpraszaniu przy akceleratorze HERA
Other parties: the estate in abeyance of Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila and Fondo de Garantía SalarialStrona pozwana: Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávila i Fondo de Garantía Salarial
In the HERA trial, Herceptin was initiated after completions of standard chemotherapy (most commonly, anthracycline-containing regimens or anthracyclines plus a taxaneW badaniu HERA, podawanie produktu Herceptin było rozpoczynane po zakończeniu standardowej chemioterapii (w większości przypadków, stosowano schematy zawierające antracykliny lub antracykliny i taksany
Despite the Frontex, Hera, Hermes, Nautilus, Poseidon and Malta operations, figures show that mafias trafficking in human beings have the necessary means to dodge our control mechanisms and open up new sea routes.Mimo działań Frontex w ramach operacji Hera, Hermes, Nautilus, Posejdon i Malta, liczby wskazują, że mafia handlująca ludźmi potrafi ominąć nasze mechanizmy kontroli i otwierać nowe szlaki morskie.
The analysis of hadronic final states in deep inelastic scattering at the HERA colliderAnaliza końcowych stanów hadronowych w zderzeniach głęboko nieelastycznych na akceleratorze HERA
On 13 February 2004, 7.5 nautical miles from the Bosporus, the ship 'Hera' sank with its entire crew of 19 on board, in circumstances which are still unexplained.Dnia 13 lutego 2004 r. w odległości 7,5 mil morskich od Bosforu zatonął statek Hera z całą 19-osobową załogą na pokładzie, w okolicznościach, których nadal nie wyjaśniono.
The efficacy results from the Hera trial are summarized in the following tableDane skuteczności z badania HERA zebrano w poniższej tabeli
Points to the fact that the PDB maintains the increase of the appropriations voted in ‧ for the Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex), but notes with some concern the rebalancing of the subsidy by shifting EUR ‧,‧ million from operational to administrative expenditure; calls for an increase in appropriations for ‧ for Frontex to enable it to sustain the commitment to permanent and uninterrupted missions, notably at the southern borders of the Union (Hera, Nautilus and Poseidonzwraca uwagę na fakt, że według wstępnego projektu budżetu zachowany został, przegłosowany w ‧ r., wzrost środków dla Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX), ale z pewnym zaniepokojeniem odnotowuje zmianę rozkładu przedmiotowej dotacji poprzez przeniesienie kwoty ‧,‧ miliona EUR z wydatków operacyjnych na wydatki administracyjne; domaga się zwiększenia w ‧ r. środków dla agencji FRONTEX, aby mogła ona wypełnić swój obowiązek i bez przerwy kontynuować swoje misje, zwłaszcza na południowych granicach UE (Hera, Nautilus i Posejdon
Since the beginning of the year, 11 000 immigrants have reached the Canary Islands alone, and 9 000 of these since implementation of the Hera mission on 23 April.Od początku tego roku, 11 000 imigrantów dotarło na same Wyspy Kanaryjskie, a 9 000 z nich po rozpoczęciu realizacji misji Hera w dniu 23 kwietnia.
Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia, Madrid (Spain) lodged on ‧ July ‧- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo and Bartolomé Valera Huete v the estate in abeyance of Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila and Fondo de Garantía SalarialWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía Salarial
Subject: HERADotyczy: operacji HERA
Defendants: Unclaimed estate of Rafael de las Heras Dávila and Sagrario de las Heras DávilaStrona pozwana: Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila i Sagrario de las Heras Dávila
"Education of patients suffering from hypoacusis - analysis of methods of aiding the organ of hearing with the use of a digital heraing aid""Edukacja pacjentów z niedosłuchem - analiza możliwości wspomagania narządu słuchu przy pomocy słuchowych aparatów cyfrowych"
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia, Madrid (Spain) lodged on ‧ July ‧- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo and Bartolomé Valera Huete v the estate in abeyance of Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila and Fondo de Garantía SalarialSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía Salarial
The appropriations foreseen in the operational budget would enable the Agency to sustain the commitment to permanent missions, notably at the southern borders of the Union (Hera, Nautilus and Poseidon), as from ‧ and to assist Member States with implementing the operational aspects of external border management, including return of third-country nationals illegally present in the Member States in accordance with common standards guaranteeing that they are returned with dignity and full respect for their human rightsŚrodki przewidziane w budżecie operacyjnym umożliwiłyby agencji kontynuowanie od ‧ r. stałych misji, zwłaszcza na południowych granicach UE (Hera, Nautilus i Posejdon), a także udzielanie państwom członkowskim pomocy w zakresie wdrażania operacyjnych aspektów zarządzania granicami zewnętrznymi, co obejmuje również powrót obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie w państwach członkowskich zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami gwarantującymi ich wydalenie z godnością i przy pełnym poszanowaniu praw człowieka
The hunt for a 'particle'- the Odderon in the ZEUS experiment at the HERA accelerator in DESY in Hamburg.Poszukiwanie "cząstki" odderon w eksperymencie ZEUS przy akceleratorze HERA w DESY w Hamburgu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy Hera.Znalezione w 0,653 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.