Tłumaczenia na język polski:

  • Nagroda im. Hansa Christiana Andersena   

Przykładowe zdania z "Hans Christian Andersen Award", pamięć tłumaczeniowa

add example
Hans Christian Andersen was at Copenhagen University in the late ‧sH.Ch. Andersen uczęszczał na Uniwersytet Kopenhaski w latach
cognitive and educational as well as aesthetic and ludic values of hans christian andersen's fairy talespoznawczo-edukacyjne i estetyczno -ludyczne wartości basni hansa christiana andersena
The Adults as Children's Allies in Hans Christian Andersen's Fairy TalesDorośli jako dziecięcy sprzymierzeńcy w baśniach i bajkach Hansa Christiana Andersena
The creation and negotiation process of the whole climate package has been reminiscent mostly of the Hans Christian Andersen fairy tale The Emperor's New Clothes.Stworzenie pakietu klimatycznego i proces negocjacji przypominały w większości baśń Hansa Christiana Andersena Nowe szaty cesarza.
Hans Christian Andersen - as the form in the educational activity and culturalHans Christian Andersen - jako postać w działalności edukacyjnej i kulturalnej
artistic part: Graphic design for fairy tales Hans Christian Andersen's T"he Snow Queen"; theoretic part: "Robię swoje", book illustration by Marta IgnerskaCzęść artystyczna: Projekt graficzny do baśni Jana Christiana Andersena `Królowa śniegu`; część teoretyczna: `Robię swoje`, czyli ilustracja książkowa Marty Ignerskiej
Youth and beginning of Hans Christian Andersen's workMłodość i początki twórczości Hansa Christiana Andersena
The image of disabilities in selected fairy tales of the Brothers Grimm and Hans Christian AndersenWizerunek niepełnosprawności w wybranych baśniach braci Grimm i Hansa Christiana Andersena
Fairy tales of Hans Christian Andersen published in the years 1999-2008Baśnie Hansa Christiana Andersena opublikowane w latach 1999- 2008
Influence of selected works of Jacub and Wilhelm Grimm and Hans Christian Andersen on social attitudes in childrenWpływ wybranych utworów Jakuba i Wilhelma Grimm i Hansa Christiana Andersena na kształtowanie postaw społecznych dzieci
There is a danger that when we finalise things in Copenhagen, it will be like Hans Christian Andersen's story when the emperor is wearing no clothes or walks naked through the streets of the city.Istnieje zagrożenie, że kiedy sfinalizujemy sprawy w Kopenhadze, będzie to jak bajka Hansa Christiana Andersena, w której król jest rozebrany i chodzi nagi po ulicach miasta.
Values portrayed in Hans Christian Andersens fairy talesŚwiat wartości w baśniach Hansa Christiana Andersena
The figure of Hans Christian Andersen emerging from this author`s tales and storiesPostać Hansa Christiana Andersena wyłaniająca się z baśni i opowieści tegoż autora
From "Szkaradne Kaczę" to "Brzydkie kaczątko". Polish translation od Hans Christian Andersen's tales on selected examples"od szkaradnego kaczęcia" po "brzydkie kaczątko". polskie tłumaczenia baśni hansa christiana andersena na wybranych przykładach
Middle row (left to right): Christian Noyer, Axel A. Weber, Vítor Manuel Ribeiro Constâncio, Ilmārs Rimšēvičs, Leszek Balcerowicz, Bodil Nyboe Andersen, Klaus Liebscher, Mitja Gaspari, Jaime Caruana, Antonio FazioŚrodkowy rząd (od lewej): Christian Noyer, Axel A. Weber, Vítor Manuel Ribeiro Constâncio, Ilmārs Rim š ēvičs, Leszek Balcerowicz, Bodil Nyboe Andersen, Klaus Liebscher, Mitja Gaspari, Jaime Caruana, Antonio Fazio
The Disney artists wanted to create a short film based on Hans Christian Anderson' s wonderful fairytaleArtyści Disneya chcieli stworzyć krótki film na podstawie cudownej baśni Hansa Christiana Andersena
The Contextuality of a Meeting Point between Islam and Christianity in Selected Works of Hans WaldenfelsKontekstualność spotkania islamu i chrześcijaństwa w wybranych dziełach Hansa Waldenfelsa
The following spoke: James E.M. Elles, on behalf of the PPE-DE Group, Gary Titley, on behalf of the PSE Group, Cecilia Malmström, on behalf of the ELDR Group, Eleni Mavrou, on behalf of the GUE/NGL Group, Monica Frassoni, on behalf of the Verts/ALE Group, Bastiaan Belder, on behalf of the EDD Group, Philip Claeys, Non-attached Member, Eiki Berg, Andrzej Karol Gawłowski, Marios Matsakis, Hans Modrow, Juris Sokolovskis, Witold Tomczak who, on concluding his speech, carried two Christian crosses to the Presidential bench, and Markus FerberGłos zabrali: James E.M. Elles, w imieniu grupy PPE-DE, Gary Titley, w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström, w imieniu grupy ELDR, Eleni Mavrou, w imieniu grupy GUE/NGL, Monica Frassoni, w imieniu grupy Verts/ALE, Bastiaan Belder, w imieniu grupy EDD, Philip Claeys, niezrzeszony, Eiki Berg, Andrzej Karol Gawłowski, Marios Matsakis, Hans Modrow, Juris Sokolovskis, Witold Tomczak (który po swoim wystąpieniu podszedł do stołu Prezydium i złożył na nim dwa krzyże) oraz Markus Ferber
Euro area NCB governors Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Alfons Verplaetse ‧ une ‧ to ‧ ebruary ‧ uy Quaden since ‧ arch ‧ eutsche Bundesbank Hans Tietmeyer Ernst Welteke Axel Weber (Ad interim, Jürgen Stark, Vice-President) Bank of Greece Lucas D. Papademos Nicholas C. Garganas Banco de España Luis Ángel Rojo Jaime Caruana Banque de France Jean-Claude Trichet Christian NoyerPrezesi krajowych banków centralnych strefy euro Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Alfons Verplaetse ‧ czerwca ‧ r ‧ lutego ‧ r. Guy Quaden od ‧ marca ‧ r. Deutsche Bundesbank Hans Tietmeyer Ernst Welteke Axel Weber (w okresie przejÊciowym Jürgen Stark, wiceprezes) Bank of Greece Lucas D. Papademos Nicholas C. Garganas Banco de España Luis Ángel Rojo Jaime Caruana Banque de France Jean-Claude Trichet Christian Noyer
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ January ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal administratif de Lyon, France)- Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche v Commune de Roanne (Public procurement- Directive ‧/‧/EEC- Award without call for tenders- Contract for the implementation of a development project concluded between two contracting authorities- Definition of ‘public works contract’ and ‘work’- Method of calculation of the value of the contractSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Lyon- Francja)- Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche przeciwko Commune de Roanne (Zamówienia publiczne- Dyrektywa ‧/‧/WE- Udzielenie zamówienia bez przetargu- Porozumienie w sprawie wykonania operacji zagospodarowania zawarte między dwoma instytucjami zamawiającymi- Pojęcie „zamówienia publicznego na roboty budowlane” i „obiektu budowlanego”- Sposób obliczania wartości zamówienia
Faces of love in of Andersen’s fairy talesOblicza miłości w baśniach Andersena
Case T-‧/‧: Action brought on ‧ February ‧- Gråhundbus v/Jørgen Andersen v CommissionSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ lutego ‧ r.- Gråhundbus v/Jørgen Andersen przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ March ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën v Arthur Andersen & Co. Accountants c.s. (Sixth VAT directive- Article ‧B(a)- Exemption of services related to insurance transactions by insurance brokers and insurance agents- Life assurance- ‘Back office’ activitiesWyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ (wniosek Hoge Raad der Nederlanden o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Staatssecretaris van Financiën przeciwko Arthur Andersen & Co. Accountants c.s. (Szósta dyrektywa VAT- Art. ‧ B lit. a)- Zwolnienie od podatku usług pokrewnych transakcjom ubezpieczeniowym, dokonywanym przez maklerów i pośredników ubezpieczeniowych- Ubezpieczenia na życie- Czynności „back office”
Order of the Court of First Instance of ‧ November ‧- Andersen v CommissionPostanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ listopada ‧ r.- Andersen przeciwko Komisji
These two items relate to the potential claims of Arthur Andersen Audit Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság and/or Prudentia Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (or their assignees or legal successors) against Postabank or any material subsidiary relating to the preparation of an audit of Postabank or any material subsidiary in the period prior to the year ‧, with a total financial limit of HUF ‧ billion (included in Risk definition O in Erste Bank’s Unilateral Declaration of ‧ AprilTe dwa elementy są związane z potencjalnymi roszczeniami spółek Arthur Andersen Audit Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság lub Prudentia Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (lub ich nabywców lub następców prawnych) wobec Postabanku lub wszelkich istotnych jednostek zależnych, dotyczącymi przygotowania audytu Postabanku lub wszelkich istotnych jednostek zależnych w okresie przed ‧ r., z całkowitym limitem finansowym w wysokości ‧ mld HUF (włączone do części Definicja ryzyka O jednostronnego oświadczenia spółki Erste Bank z dnia ‧ kwietnia ‧ r
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16808 zdań frazy Hans Christian Andersen Award.Znalezione w 10,873 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.