Tłumaczenia na język polski:

  • Ha’Yud-Alef Stadium   

Przykładowe zdania z "HaYud-Alef Stadium", pamięć tłumaczeniowa

add example
The poetics of stadium. City, supporters, slogansPoetyka stadiomu. Miasto, kibice, hasła
The methods of promotion used in sports marketing, based on the case of the opening of the new Legia Warszawa stadium.Metody promocji stosowane w marketingu sportowym na przykładzie otwarcia nowego stadionu Legii Warszawa
Good afternoon, and welcome to a packed Olympic stadium in Munchen for the second leg of this exciting finalDzień dobry, witam z wypełnionego po brzegi stadionu olimpijskiego w Monachium gdzie rozpocznie się druga połowa tego ekscytującego finału
Data files with the characteristics as described under ‧.‧ shall be sent with consignment type X-TABLE-DATA (see STADIUM clientPliki danych o cechach opisanych w pkt ‧.‧ przesyłane są z przesyłką typu DANE Z TABELI-X (patrz: program STADIUM-Client
Stadium criminality in Poland based on example from Toruń.Przestępczość stadionowa w Polsce na przykładzie Torunia.
Safety and security of mass sporting events - Euro 2012, on example, The National Stadium in Warsaw.Bezpieczeństwo i ochrona imprez masowych – Euro 2012 na przykładzie Stadionu Narodowego w Warszawie
The complementary and concrete question I want to put to the Council is the following: this summer the cradle of Western civilisation, Ancient Greece, along with the Olympic stadiums were almost burnt down.Dodatkowe, konkretne pytanie, które pragnę skierować do Rady brzmi: tego lata kolebka Zachodniej cywilizacji, starożytna Grecja wraz ze Stadionem Olimpijskim zostały prawie doszczętnie spalone.
Indication of aversion to the Jews at Polish stadiums – the problem of anti-Semitism on the ground of relation between fans of Wisla Cracow and CracoviaPrzejaw niechęci do Żydów na polskich stadionach - problem antysemityzmu na podstawie relacji kibiców Wisły Kraków i Cracovii
We get the pilots ' bodies out, and then we go to the stadiumWydostaniemy ciało pilota, dobra, a potem pojedziemy na stadion!
I am at the stadiumTo ja, Hyun... jestem na stadionie
the circumstances in which the police shall take control of all or part of the stadium, the procedure for doing so and for the eventual return of control to the organiserokoliczności, w jakich policja przejmuje kontrolę nad całością lub częścią stadionu, oraz procedurę przejmowania kontroli przez policję i ewentualnego odzyskiwania kontroli przez organizatora
Stadium hooliganism in criminal lawChuligaństwo stadionowe w aspekcie prawnokarnym
Students, I give you your new football stadiumUczniowie, daję wam nowy stadion futbolowy
Environmental evaluation of a stadium as a civic structure, a case study of Widzew Stadium in ŁódźEwaluacja środowiskowa stadionu jako obiektu miejskiego na przykładzie stadionu Widzewa w Łodzi
Stadium violence and the methods used against this phenomenonPrzestępczość stadionowa i metody przeciwdziałania zjawisku w ujęciu prawnoporównawczym
The STADIUM client includes a specific consignment type for this transfer i.eSTADIUM client zawiera szczególny typ przesyłki do tego rodzaju transferu, tj
Calls on the Commission, UEFA and other interested parties not to allow other forms of discrimination, such as discrimination on grounds of sex, origin, sexual orientation or otherwise, to go unpunished inside and outside the football stadiumwzywa Komisję, UEFA i inne zainteresowane strony, aby nie dopuszczały do bezkarności innych form dyskryminacji, takich jak dyskryminacja ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną lub inne, zarówno na stadionie, jak i poza nim
In the following cases only, the coordinating body of the Member State must transfer an explanatory note for each paying agency through STATEL/STADIUMOrgan koordynujący Państwa Członkowskiego musi przesłać notę wyjaśniającą dla każdej agencji płatniczej za pośrednictwem STATEL/STADIUM jedyne jeżeli zachodzi poniższa sytuacja
The concept of urban design of Municipal Stadium Poznan surroundings.Koncepcja zagospodarowania przestrzennego okolic Stadionu Miejskiego w Poznaniu.
And the fans are being entertained by the stadium' s Angel Vision, showing some unusual moments in baseball over the years!Czekając na rozpoczęcie gry, fani oglądają niektóre z bardziej niezwykłych momentów w historii baseballu!
The latest STADIUM client and more information on the use of STATEL/STADIUM shall be downloaded from the CIRCA web-site of the EAGGFNajnowszą wersję programu STADIUM-Client oraz więcej informacji na temat korzystania z STATEL/STADIUM można uzyskać na stronie internetowej CIRCA EFOGR
I' il be sitting in the west wing of the stadiumJa będę siedziała... we wschodniej części stadionu
At Ole Miss we have the Grove by the stadiumW Ole Miss mamy alejkę przy stadionie
The sickening crimes she suffered are made all the more shocking by the bizarre details of this case: the crowd of one thousand people; the venue of a stadium, as though it was some kind of spectator sport; the truckload of stones ordered specially for the purpose; the gunmen who fired at people trying, to their credit, to save this poor girl's life.Odrażające przestępstwa, które wobec niej popełniono, stają się jeszcze bardziej szokujące ze względu na przedziwne szczegóły tej sprawy: tysięczny tłum; miejsce zdarzenia - stadion, jakby był to widowiskowy sport; ciężarówka kamieni zamówionych specjalnie w tym celu; uzbrojeni bandyci strzelający do ludzi, którzy - trzeba im to przyznać - próbowali ocalić życie tej biednej dziewczynki.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 396 zdań frazy HaYud-Alef Stadium.Znalezione w 2,595 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.