Tłumaczenia na język polski:

  • Ha’Yud-Alef Stadium   

Przykładowe zdania z "HaYud-Alef Stadium", pamięć tłumaczeniowa

add example
The methods of promotion used in sports marketing, based on the case of the opening of the new Legia Warszawa stadium.Metody promocji stosowane w marketingu sportowym na przykładzie otwarcia nowego stadionu Legii Warszawa
It brings the worst of the football stadium into Europe's highest Chamber and recalls the actions of the Communists in the Russian Diet and the National Socialists in the German Reichstag.Wprowadza ono do najwyższej Izby Europy najgorsze zwyczaje ze stadionów piłkarskich i przywodzi na myśl działania komunistów w rosyjskiej Dumie i narodowych socjalistów w niemieckim Reichstagu.
Data files with the characteristics as described under ‧.‧ shall be sent with consignment type X-TABLE-DATA (see STADIUM clientPliki danych o cechach opisanych w pkt ‧.‧ przesyłane są z przesyłką typu DANE Z TABELI-X (patrz: program STADIUM-Client
Mr President, on 27 October a 13-year-old girl named Aisha Ibrahim Duhulow - and let us not forget the name - was stoned to death in Somalia by a group of 50 men in a stadium in the southern port of Kismayo in front of around a thousand spectators.Panie przewodniczący! W dniu 27 października 13-letnia dziewczynka nazywająca się Aisha Ibrahim Duhulow - nie zapomnijmy tego nazwiska - została ukamienowana w Somalii przez grupę pięćdziesięciu mężczyzn na stadionie w południowym porcie Kismaju na oczach około tysiąca widzów.
Hydrogeological conditions of subway station “National Stadium” of second metro line.Warunki hydrogeologiczne w rejonie stacji II linii metra „Stadion Narodowy”.
The STADIUM client includes a specific consignment type for this kind of tabular transfer i.e. CODE-LISTProgram STADIUM-Client zawiera szczególny typ przesyłki dla tego rodzaju transferu danych w formie tabel, tj. WYKAZ KODÓW
We do the stadiums in the summerNa stadionach gramy w wakacje
The stadium was flooded with baseball fans.Stadion był pełen kibiców baseballa.
In the following cases only, the coordinating body of the Member State must transfer an explanatory note for each paying agency through STATEL/STADIUMOrgan koordynujący Państwa Członkowskiego musi przesłać notę wyjaśniającą dla każdej agencji płatniczej za pośrednictwem STATEL/STADIUM jedyne jeżeli zachodzi poniższa sytuacja
In this connection the CoR would highlight the need for forums for representatives from different sports and representatives from public stadium owners to enable them to discuss current and future requirements for sports facilities and stadiumsPragnie w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na potrzebę zorganizowania forum przedstawicieli różnych dyscyplin sportu oraz przedstawicieli właścicieli obiektów sportowych, na którym omawiano by aktualne i przyszłe potrzeby dotyczące obiektów sportowych i stadionów
The Commission will only support one installation of STATEL/STADIUM per Member StateKomisja wesprze finansowo tylko jedną instalację STATEL/STADIUM w każdym Państwie Członkowskim
They' re on their way to the stadiumOni są w drodze na stadion
Let me catch you selling drugs in my father' s bars again,I' m going to bury you in that stadium like hoffa!Jak jeszcze raz cię przyłapię na handlu narkotykami w barze mojego ojca, to cię pochowam na stadionie, jak Hoffę!
The way a stadium sounds when a player performs wellZupełnie jak tuż po studiach
There were a lot of excited fans in the stadium.Na stadionie baseballowym były masy rozentuzjazmowanych kibiców.
Stadiums for Euro 2012 - image of modern Ukraine.Stadiony na Euro 2012 - wizerunek współczesnej Ukrainy
AlK- Djurgården, ‧- ‧ at Råsunda Stadium ‧, on my birthdayAIK- Djurgirden, ‧: ‧ na Stadionie Risunda w ‧, w moje urodziny
A special part of the plan concerns landscape regeneration at the Olympia archaeological site, which, together with the ancient stadium, museum and other buildings, has been saved through the superhuman efforts of the fire-fighters.Szczególną część planu stanowi rekonstrukcja krajobrazu stanowiska archeologicznego w Olimpii, które wraz ze starożytnym stadionem, muzeum i innymi budynkami zostało ocalone dzięki nadludzkiemu wysiłkowi strażaków.
On ‧ December ‧ the municipality of Alkmaar reached an agreement with Stichting AZ and AZ Vastgoed BV (hereafter referred to as AZ and AZ Vastgoed respectively) concerning a new location for the football stadiumW dniu ‧ grudnia ‧ r. gmina Alkmaar zawarła umowę ze Stichting AZ i AZ Vastgoed BV (zwanymi dalej AZ i AZ Vastgoed) w sprawie nowej lokalizacji stadionu piłkarskiego
On ‧ May ‧, the Council adopted Joint Action ‧/JHA with regard to cooperation on law and order and security, and on ‧ June ‧, a Resolution on preventing and restraining football hooliganism through the exchange of experience, exclusion from stadiums and media policyDnia ‧ maja ‧ r. Rada przyjęła wspólne działanie ‧/WSiSW w odniesieniu do współpracy w zakresie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego[‧], a dnia ‧ czerwca ‧ r. rezolucję w sprawie przeciwdziałania i ograniczania chuligaństwa kibiców piłki nożnej poprzez politykę wymiany doświadczeń, wykluczanie ze stadionów oraz politykę medialną[‧]
The analysis of Hungarian football fans movement. Politics on the stadium. Football supporters in mass media and in literature.Analiza węgierskiego ruchu kibicowskiego. Polityka n astadionach.Obraz kibica w mediach, literaturze.
Boca were paying less money, but by joining them, he was fulfilling a dream dating back to the time he was walking past the Bombonera stadium with his father and promised that one dayDiego arrived at Boca' s stadium ‧ years later as a retired footballer, carrying a torch, whose weak flame shyly lit the road of return from the underworld of drug addiction, back to being among his football fansBoca płaciło mniej pieniędzy, ale dołączając do Boca, spełnił marzenie z przeszłości kiedy to idąc przez stadion Bombonera ze swoim ojcem obiecał że pewnego dnia tutaj wystąpi ‧ lata póżniej jako emerytowany piłkarz, trzymając świecę, której słaby płomień nieśmiało rozświetla drogę powrotną z podziemia narkomanii, do świata piłkarski fanów
the restored Temple of Zeus , the ancient stadium and thei historycznego pochodzenia.si b równie ł do promowania obszarów poło łonych wokół
The Oz Fest at Mile High Stadium brings shock- rocker Marilyn Manson to Denver tomorrowPonieważ w ten właśnie sposób media to przedstawiają
whereas the stoning to death was carried out by a group of ‧ men in a stadium in the southern port of Kismayo, in front of around ‧ spectatorsmając na uwadze, że ukamienowania dokonała grupa ‧ mężczyzn na stadionie w portowym mieście Kismajo na południu kraju na oczach ‧ widzów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 400 zdań frazy HaYud-Alef Stadium.Znalezione w 0,558 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.