Tłumaczenia na język polski:

  • Grzegorz z Nareku   

Przykładowe zdania z "Gregory of Narek", pamięć tłumaczeniowa

add example
the jurisdiction of the bishop of rome in the light of the "letters" of st. gregory the greatZakres jurysdykcji biskupa Rzymu w świetle "Listów" św. Grzegorza Wielkiego
Translating Third Languages within the Polish Literary Polysystem. On the Basis of Gregory David Roberts’ Shantaram and Its Polish Translation by Maciejka Mazan.Tłumaczenie trzecich języków z perspektywy polskiego polisystemu literackiego na podstawie "Shantaram" Gregorego Davida Robertsa i jej polskiego tłumaczenia Maciejki Mazan
Woman of the times of the Merowings Dynasty in the light of Gregory's of Tours ChronicleKobieta w czasach dynastii Merowingów w świetle Kroniki Grzegorza z Tours
Virtue in the terms of the works of St. Gregory of Nyssa "Sermonts of Ecclesiastes"Cnota w świetle dzieła św. Grzegorza z Nyssy 'Homilie do Eklezjastesa'
Show me what you' re made of, Mister GregoryXhosa/ Masz odwagę, by zmierzyć się ze starszym, Panie Gregory?
The image of the Visigoths based on "Historiae Francorum" Gregory`s von Tours and the contemporary sources.Obraz Wizygotów w oparciu o "Historiae Francorum" Grzegorza z Tours i źródła współczesne.
Mr Gregory, do you honestly think that if we laid down arms today the apartheid regime would cease their acts of violence against our people?Panie Gregory, czy zrozumiesz to, czy jak przestaniemy dziś walczyć...... to reżim Apartheidu nie użyje przemocy przeciwko nam?
"The Writings of Pope Gregory the Great"Spuścizna pisarska papieża Grzegorza I Wielkiego
The relations between Visigoths and Franks according to chronicle of Gregory of Tours and chronicle of FredegarTemat pracy: Relacje wizygocko – frankijskie w świetle relacji kroniki Grzegorza z Tours i kroniki Fredegara
It might just mean that I' d like there to be one molecule of my life that goes unexamined by Gregory HouseTo może po prostu znaczyć, że chciałbym, żeby choć jedna molekuła mojego życia pozostała niesprawdzona przez Gregorego House’ a
The way of spiritual improvement in "Select Orations" by Gregory of Nazianzus.Droga doskonalenia duchowego w "Mowach wybranych" Grzegorza z Nazjanzu.
The reign of King Clovis in St. Gregory's Tours Historiarum Libri Decem - between the truth and the legendPanowanie króla Chlodwiga w Historiarum Libri Decem św. Grzegorza z Tours - między prawdą a legendą.
Love in ,,Moralia in Job" of saint Gregory the Great.Miłość w "Moraliach" świętego Grzegorza Wielkiego.
Deification in the Negative Theology of Gregory of Nyssa and Pseudo-Dionysus the Areopagite.Przebóstwienie w teologii negatywnej Grzegorza z Nyssy i pseudo-Dionizego Areopagity.
The deification of human in teaching of St. Gregory of Nyssa against the background of the ancient conceptPrzebóstwienie człowieka w nauczaniu św. Grzegorza z Nyssy na tle koncepcji starożytnych
Polish question during the ponificate of Pope Gregory XVISprawa polska w trakcie pontyfikatu Grzegorza XVI
Evangelical blessing as road to perfection in selected egzegetical works St. Gregory of Nyssa.Błogosławieństwa ewangeliczne jako droga do doskonałości w wybranych dziełach egzegetycznych świętego Grzegorza z Nyssy
Contribution of the Unit : Christiana Haperi ; expert : Gregory Makrides ( President , Thale s Foundation )Opracowanie materiału krajowego : Christiana Haperi ; ekspert : Gregory Makrides ( prezes Fundacji Thales )
The "Monk" by Matthew Gregory Lewis - a monograph of the work, publications and translation"Mnich" Matthew Gregory Lewisa – monografia dzieła, wydań i przekładu
the pneumatological doctrine in the orations of gregory nazianzenDoktryna pneumatologiczna w Mowach Grzegorza z Nazjanzu
Between word and sound... About the work of Gregory Ciechowski.Pomiędzy słowem a dźwiękiem... O twórczości Grzegorza Ciechowskiego.
I should especially like to thank all my colleagues on the Committee on Culture and Education, in the secretariats, and you, Commissioner, and your Director General at the helm, Gregory Paulger, for ten years of excellent cooperation in the audiovisual field.Chciałabym szczególnie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom w Komisji Kultury i Edukacji, wszystkim pracownikom sekretariatów, a także pani komisarz i stojącemu na czele dyrektorowi generalnemu, panu Gregory'emu Paulgerowi za te dziesięć lat wspaniałej współpracy w obszarze audiowizualnym.
How to tempt with success? Aspects of temptation in Matthew Gregory Lewis's ''The Monk'' and Tirso de Molina's ''El condenado por desconfiado''Jak kusić, żeby skusić? Oblicza sztuki kuszenia w ''Mnichu'' Matthew Gregory Lewisa oraz ''Potępionym za niewiarę'' Tirsa de Moliny
Photos link ray fiske to gregory malina, and the documents prove that fiske' s guilty of insider tradingZdjęcia powiązują Raya Fiske' a z Gregorym Malina.Dokumenty potwierdzają winę Fiske' a w sprawie przekupstwa
Skull structure of Protoceratops cf. andrewsi Granger et Gregory, 1923 from the Late Cretaceous of MongoliaBudowa czaszki Protoceratops cf. Andrewsi Granger i Gregory, 1923 z późnej kredy Mongolii
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2716526 zdań frazy Gregory of Narek.Znalezione w 429,829 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.