Tłumaczenia na język polski:

  • Hades   
     
    In Greek mythology, the underworld and abode of the dead.

Przykładowe zdania z "Greek underworld", pamięć tłumaczeniowa

add example
The Greeks have a character like this in their stories, Persephone, a god of Nature and Life, who is kidnapped by the God of the Underworld, Hades, and pulled into darknessGrecy mają w swoich historiach postać Persefony, boginię Natury i Życia, która zostaje porwana przez Hadesa, boga Podziemia i wciągnięta w ciemność
The vision of the Underworld in Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην by John Picatoros in the context of Greek ad Latin literary katabasesObraz świata podziemnego w " Wierszu żałobnym na gorzki i nienasycony hades"Jana Pikatora w kontekście greckich i łacińskich katabaz literackich
It' s happening all over the underworldTo dzieje się w całym Podziemiu
Well, I couldn' t exactly tell the entire underworld that I' m a witch, okay?Nie mogłam powiedzieć całemu Podziemiu, że jestem wiedźmą, dobra?
Sir, I thought the point of all this was to give you the power to reorganize the underworld above groundSir, myślałem, że sednem sprawy było danie ci mocy żeby zreorganizowaćPodziemie nad ziemią
In addition to running the risk of arrest and incarceration, the criminal underworld virtually controlled the production of pornographyPoza ryzykiem aresztowania i więzienia, było ryzyko ze strony półświatka który kontrolował pornografię
I thought I should tell you that they know you' re trying to reorganize the underworldPomyślałam, że powinnam ci powiedzieć że wiedzą, że próbujesz zreorganizować Podziemie
She' s here with me in the UnderworldJest u mnie w Hadesie
Jack the Ripper - the England's underworld in second half of XIX centuryKuba Rozpruwacz - świat przestępczy w Anglii w drugiej połowie XIX wieku
The gods will receive into the underworld the spirit of Anck- es- en- AmonBogowie przyjmą duszę Anck- es- en- Amon do świata zmarłych
It matters if this is the Underworld, the Land or the Sky?Czy to ważne, gdzie jesteśmy?W Krainie Cieni, na Ziemi czy w Niebie?
Simply deliver the Wizard to the Underworld, along with the Sword of Truth and the compassSprowadź czarodzieja do zaświatów wraz z Mieczem Prawdy i kompasem
Hopper) Securing financial backing from partners with underworld connectionsPrzy wsparciu finansowym przyjaciół z półświatka
Anck- su- namun' s soul had been sent to the dark underworld...... her vital organs removed and placed in fiive sacred canopicjarsDusza Anchesanamon trafila do mrocznej krainy podziemi, jej organy usunięto i umieszczono w pięciu poświęconych kanopach
I do not care about the underworldNie dbam o Podziemie
Even if we do manage to catch her...... it' s likely that the mass media will cover up the truth...... or else the entire Japanese underworld will in a panicNawet, jeśli zdołamy ją złapać...... możliwe jest, że mas media ukryją prawdę...... bo inaczej cały japońskie podziemie wpadnie w panikę
My name is merely Ducard, but I speak for Ra' s Al Ghul ... a man greatly feared by the criminal underworldNazywam się Ducard, ale mówię w imieniu Ra' s Al Ghula, człowieka, którego boi się cały przestępczy świat
They certainly include former Campanian officials belonging to the left and, in particular, to the Greens, but also certain officials who, in northern Italy, used the local underworld to dump the toxic waste they produced.Na pewno są wśród nich byli urzędnicy z Kampanii należący do lewicy, a w szczególności do Partii Zielonych, ale także kilku urzędników, którzy w północnych Włoszech wykorzystywali świat przestępczy do pozbywania się toksycznych odpadów, które produkowali.
Tonight the whole underworld' s after youNie dzisiaj.Dziś szuka cię cały półświatek
Romania is a paradise for local underworld gangs protected by the justice system and police.Rumunia jest rajem dla miejscowych podziemnych gangów chronionych przez system sądownictwa i policję.
That' s the underworld fighter lifestyleTo jest styl wojowników podziemia
If he gains control of my powers, he might try to use them to reorganize the underworld, become the next SourceJeśli osiągnie kontrolę nad moimi mocami, może ich użyć, żeby zreorganizować Podziemie, stać się nowym Źródłem
God' s angels fighting Satan and his legion...... cast into the underworldAniołowie walczą przeciwko Szatanowi i jego armii...... strąconej do piekieł
Hup Soon Heng will conquer the UnderworldHup Soon Heng podbije Podziemie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4328 zdań frazy Greek underworld.Znalezione w 3,316 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.