Tłumaczenia na język polski:

  • Hades   
     
    In Greek mythology, the underworld and abode of the dead.

Przykładowe zdania z "Greek underworld", pamięć tłumaczeniowa

add example
The vision of the Underworld in Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην by John Picatoros in the context of Greek ad Latin literary katabasesObraz świata podziemnego w " Wierszu żałobnym na gorzki i nienasycony hades"Jana Pikatora w kontekście greckich i łacińskich katabaz literackich
The Greeks have a character like this in their stories, Persephone, a god of Nature and Life, who is kidnapped by the God of the Underworld, Hades, and pulled into darknessGrecy mają w swoich historiach postać Persefony, boginię Natury i Życia, która zostaje porwana przez Hadesa, boga Podziemia i wciągnięta w ciemność
If what Grix here says is true, then Denna and this sorcerer of hers have revived an ancient magic capable of stealing any soul from the UnderworldDenna i jej czarnoksiężnik używają strożytnej magii przywoływania dusz z zaświatów
The UnderworldKraina Cieni
King of the underworldKról podziemia
Even if we do manage to catch her...... it' s likely that the mass media will cover up the truth...... or else the entire Japanese underworld will in a panicNawet, jeśli zdołamy ją złapać...... możliwe jest, że mas media ukryją prawdę...... bo inaczej cały japońskie podziemie wpadnie w panikę
It' s happening all over the underworldTo dzieje się w całym Podziemiu
Tell me and I will grant you your wish..... and brand you Lord of the UnderworldZdradź mi, a spełnię twe życzenie..... i naznaczę cię panem podziemi
Boca were paying less money, but by joining them, he was fulfilling a dream dating back to the time he was walking past the Bombonera stadium with his father and promised that one dayDiego arrived at Boca' s stadium ‧ years later as a retired footballer, carrying a torch, whose weak flame shyly lit the road of return from the underworld of drug addiction, back to being among his football fansBoca płaciło mniej pieniędzy, ale dołączając do Boca, spełnił marzenie z przeszłości kiedy to idąc przez stadion Bombonera ze swoim ojcem obiecał że pewnego dnia tutaj wystąpi ‧ lata póżniej jako emerytowany piłkarz, trzymając świecę, której słaby płomień nieśmiało rozświetla drogę powrotną z podziemia narkomanii, do świata piłkarski fanów
Never forget... to survive in the underworldNie zapominaj...By przetrwać w podziemiach pamiętaj tylko te słowa
It matters if this is the Underworld, the Land or the Sky?Czy to ważne, gdzie jesteśmy?W Krainie Cieni, na Ziemi czy w Niebie?
I assume that as you take on the underworld ... this symbol is a persona to protect those you care about from reprisals?Skoro bierze się pan za podziemie, ten symbol ma chronić pańskich bliskich przed reperkusjami?
God' s angels fighting Satan and his legion...... cast into the underworldAniołowie walczą przeciwko Szatanowi i jego armii...... strąconej do piekieł
Underworld?Środowiska
He just told me you were trying to reorganize the underworldPowiedział mi tylko, że próbujesz zreorganizować Podziemie
If he gains control of my powers, he might try to use them to reorganize the underworld, become the next SourceJeśli osiągnie kontrolę nad moimi mocami, może ich użyć, żeby zreorganizować Podziemie, stać się nowym Źródłem
I' m kind of an underworld bossJa jestem też czymś w rodzaju szefa podziemia
Harvey Dent, scourge of the underworld...... scared stiff by the trust- fund brigadeHarvey Dent, postrach przestępców, zesztywniały ze strachu przed radą fundacji
He' s just sent back to the underworldWysłałeś go ponownie w Zaświaty
Have you ties with the underworld?- NoObracasz się przecieżw półświatku, prawda?
I thought I should tell you that they know you' re trying to reorganize the underworldPomyślałam, że powinnam ci powiedzieć że wiedzą, że próbujesz zreorganizować Podziemie
Perhaps you should ask your father about the laws of silence... the omertà of the American underworldMoże powinieneś zapytać ojca na temat zasad milczenia... świata podziemi Amerykanów
He' s trying to communicate with his people in the underworldOczywiście, chce informacji.Próbuje się skontaktować ze swoimi ludźmi w metrze
Get tips from the underworldInfiltracja środowiska i zbieranie danych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4328 zdań frazy Greek underworld.Znalezione w 1,95 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.