Tłumaczenia na język polski:

  • Gmina Parysów   

Przykładowe zdania z "Gmina Parysów", pamięć tłumaczeniowa

add example
The European Funds as the management instrument of local development for example Gmina MońkiFundusze unijne jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie Gminy Mońki
Influence of fund of european union on development -economic socially (on example gmina Korycin)Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy (np. gminy Korycin)
Paragraph ‧ of this article provides that upon request of an interested party, the minister for agriculture may issue a decision concerning the establishment of a zone for growing GMOs after consultation with the minister for environment and the council of the district authority (gmina) in the territory of which the GMOs are intended to be grownUstęp ‧ tego artykułu przewiduje, że na wniosek zainteresowanej strony minister właściwy do spraw rolnictwa może wydać, po konsultacjach z ministrem właściwym do spraw środowiska i z radą gminy, na terenie której prowadzona będzie uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych, decyzję w sprawie utworzenia strefy do prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych
Solving problems of disabled community members in Gmina Zbąszyń between 2002 and 2010.Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w Gminie Zbąszyń w latach 2002-2010.
Planning solid waste management system including recyclables materials for gmina Złotów.Koncepcja systemu zarządzania odpadami komunalnymi dla gminy Złotów uwzględniająca recykling surowców.
Self-government of the Pomorskie Voivodeship , Poviat of Człuchów , Poviat of Kwidzyn , Poviat of Puck , Poviat of Wejherowo , City of Sopot , City of Gdynia , City of Słupsk , City of Gdańsk , The Pomeranian Association of Rural Communities , Municipal Gmina of Lębork , Municipal Gmina of Łeba , Gmina of Pelplin , City and Gmina of Sztum , Municipal Gmina of Tczew , Municipal Gmina of Władysła wowo , The University of Gdańsk , Medical University of Gdańsk , Pomerania Development Agency .Regionalnego Województwa Pomorskiego : władze samorządowe województwa pomorskiego , powiat cz łuchowski , powiat kwidzyński , powiat pucki , powiat wejherowski , miasto Sopot , miasto Gdynia , miasto Słupsk , miasto Gdańsk , Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , gmina miejska Lębork , gmina miejska Łeba , gmina Pelplin , miasto i gmina Sztum , gmina miejska Tczew , gmina miejska Władysławowo , Uniwersytet Gdański , Akademia Medyczna w Gdańsku , Agencja Rozwoju Pomorza .
Gmina Zielonki as the example of commune municipality in PolandFunkcjonowanie samorządu gminnego w Polsce na przykładzie Gminy Zielonki
The Minister with responsibility for agriculture, in consultation with the Minister with responsibility for the environment and after seeking the opinion of the council of the municipality (gmina) in which the genetically modified plants are to be cultivated, shall issue a decision concerning the creation of a zone designated for the cultivation of genetically modified plants in a specified area situated within the territory of the municipality (zone designated for the cultivation of genetically modified plants), following the submission by the applicant mentioned in Article ‧(f) of an application for the issue of a decision concerning a zone designated for the cultivation of genetically modified plantsMinister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz po zasięgnięciu opinii rady gminy, na terenie której prowadzona będzie uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych, wydaje decyzję w sprawie utworzenia strefy wskazanej do prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na określonym obszarze położonym na terenie gminy (strefa wskazana do prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych), po złożeniu przez wnioskodawcę, o którym mowa w art. ‧ pkt ‧ lit. f), wniosku o wydanie decyzji w sprawie strefy wskazanej do prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych
Analysis of incomes and expenses communities on the basis of gmina Brwinów from 2005 to 2009Analiza dochodów i wydatków gmin na przykładzie gminy Brwinów w latach 2005 - 2009
Alalysis of raising and spending funds in local government units on the ex ample of gmina MielnoAnaliza gromadzenia i wydatkowania środków finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Mielno
The influence of commune investments on local development. Analysis on the example of Gmina Puck between 2009 and 2011.Wpływ inwestycji gminnych na rozwój lokalny. Analiza na przykładzie wiejskiej Gminy Puck w latach 2009-2011.
Possessional transformations after 1989 year on example of unit of local government (gmina)Przekształcenia własnościowe po 1989 roku na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy)
Local government investment as a factor of local development on the example of Gmina Łomza in 2006-2010.Inwestycje samorządowe jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Łomża w latach
Social activation of elderly people in gmina JoniecAktywizacja społeczna osób starszych na przykładzie gminy Joniec
Activation of local community through activity of abstract of culture and social Gmina MichałowiceAktywizacja społeczności lokalnej poprzez działalność Referatu Kultury i spraw społecznych Gminy Michałowice
Case C-‧/‧: Order of the Court (Fifth Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy w Jaworznie (Republic of Poland))- Piotr Kawala v Gmina Miasta Jaworzna (First subparagraph of Article ‧ of the Rules of Procedure- Higher national levy for a product imported from another Member State than for a similar product purchased in the relevant Member State- First paragraph of Article ‧ EC- Charge on first registration affecting imported second-hand motor vehiclesSprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Jaworznie)- Piotr Kawala przeciwko Gminie Miasta Jaworzna (Artykuł ‧ § ‧ akapit pierwszy regulaminu- Podatek wewnętrzny w przypadku produktu przywożonego z innego państwa członkowskiego wyższy niż w przypadku produktu podobnego nabywanego na miejscu- Artykuł ‧ akapit pierwszy WE- Opłata nakładana przy pierwszej rejestracji na przywożone samochody używane
The budget of a local government unit based on the example of the Town and Gmina of SkępeBudżet jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Skępe
The strategic planning as the instrument of managing the local development on the example of the gmina ŚniadowoPlanowanie strategiczne jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie gminy Śniadowo
The influence of advertisements on school teenagers in Gmina WieprzWpływ reklam na młodzież szkolną na przykładzie Gminy Wieprz.
Use of European Union funds in the administrative district of Gmina Wągrowiecwykorzystanie funduszy unijnych w gminie wągrowiec
Regulations concernig the crisis situations, the Ostrowiec poviat and gmina example.Regulacje i instrumenty prawne w sytuacjach kryzysowych na przykładzie powiatu ostrowieckiego i gminy Ostrowiec
Influence of meteorological conditions on morbidity and mortality in the gmina Jasienica Rosielna, Podkarpackie ProvincePróba oceny wpływu warunków meteorologicznych na zachorowalność i zgony w gminie Jasienica Rosielna (województwo podkarpackie)
Social Infrastrukture in Gmina Ząbki in 2007- 2015 (based on Development Strategy and citizien's opinions)Infrastruktura społeczna w gminie Ząbki w latach 2007- 2015 (na podstawie strategii rozwoju i opinii mieszkańców)
System projects chance on professional activation woman living in Gmina ChełmnoProjekty systemowe szansą na aktywizację zawodową kobiet mieszkających w Gminie Chełmno
Organisation and evaluation of using the European Social Fund resources on example of Rypin Gmina OfficeOrganizacja i ocena wykorzystania środków pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Urzędu Gminy w Rypinie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177 zdań frazy Gmina Parysów.Znalezione w 0,562 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.