Tłumaczenia na język polski:

  • Oko obserwatora   
     
    Eye of the Beholder (film)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

beauty is in the eye of the beholder

Przykładowe zdania z "Eye of the Beholder", pamięć tłumaczeniowa

add example
Is beauty is the eye of the beholder? Unreal image of a woman as an advertising strategy adopted by Polish cosmetics producers.Piękno leży w oku patrzącego? Nierzeczywisty wizerunek kobiet w reklamie jako strategia reklamowa kosmetyków polskich marek
So, I guess, what I' m trying to say is that the perfect woman is is pretty much in the eye of the beholderWięc, jak sądzę, próbuję powiedzieć, że idealna kobieta... powstaje w oku widza
Haven' t you ever heard the phrase " Beauty is in the eye of the beholder "?Nie.Nie znasz powiedzenia:,, Piękno tkwi w oku patrzącego,,?
A largesse universal, like the sun... his liberal eye doth give to everyone, thawing cold fear... that mean and gentle all... behold, as may unworthiness define, a little touch of Harry in the nightOko jego szczodrze, niby słońce, obdziela wszystkich, dławiąc zimną trwogę.Więc cała szlachta i lud pospolity mogą z Henrykiem zetknąć się tej nocy
Pretty is in the eye of the beholderPatrzący widzi tylko urodę
Ridiculous is in the eye of the beholder, MajorGrecy, Syjamczycy, Etiopczycy, Turcy
Beauty is altogether in the eye of the beholder.Piękno tkwi w oczach patrzącego.
That’ s in the eye to beholderZależy jak na to spojrzeć
Behold the sword of powerPodziwiajcie miecz potęgi
Behold...... the dental environment... of the futureDostrzeż...... środowisko dentystyczne... przyszłości
Behold the Argonath, the pillars of the kingsOto Argonath, kolumny królów
" Just beyond the fall of grace, behold that ever- shining place. "" Tylko pod powierzchnią tego co widać, ujrzymy wiecznie jasny świat. "
At long last, the Florida Department of the Fish and the Game, they say, lo and behold, oh, my, oh, my, oh, my... go tell it on the mountains, he is your brotherKoniec końców,Wydział Ryb i Zwierzyny z Florydy, ogłosił wszem i wobec, o jejku, o jejku, o jejku... że można z całą pewnością powiedzieć, iż jest to pana brat
In paragraph 35, for example, we are told that we need healthy lifestyles at the workplace; paragraph 29 is about encouraging medical examinations; paragraph 54 urges the installation of fire sprinklers; in paragraph 49 we read that stress is a threat to health; and recital D suggests, low and behold, that fatal accidents are more common among construction workers than among senior European civil servants.Na przykład w ustępie 35 zostało powiedziane, że potrzebujemy zdrowego stylu życia w miejscu pracy; ustęp 29 jest o zachęcaniu do badań lekarskich; ustęp 54 wzywa do zamontowania instalacji tryskaczowych; w ustępie 49 czytamy, że stres jest zagrożeniem dla zdrowia; punkt D uzasadnienia sugeruje, że śmiertelne wypadki są częstsze wśród pracowników budownictwa niż starszych europejskich urzędników państwowych.
Behold the Cave of Caerbannog!To jaskinia Caerbannoga!
Behold the tyranny of the WarlordSpójrzcie na tyranię Nefrytowego Władcy
Oh, now, who will behold the royal captain of this ruined band, walking from watch to watch, from tent to tent?Let him cry, " Praise and glory on his head, "O, lecz teraz każdy, kto ujrzy wodza tych biedaków, kiedy przechodzi od straży do straży i od namiotu do namiotu, musi zakrzyknąć
His cap was drawn down over his eyebrows, and his two thick lips were trembling, which added a look of stupidity to his face; his very back, his calm back, was irritating to behold, and she saw written upon his coat all the platitude of the bearer.Kaszkiet miał nasunięty na brwi, a grube wargi nie przestawały mu dygotać, przez co twarz nabierała nieco głupkowatego wyrazu; nawet jego plecy, choć nieruchome, były irytujące, wydawało się jej, że surdut zdradza całą pospolitość jego osobowości.
Yet, despite every conceivable benefit and technological skill - skill that seems to outstrip our anthropological wit - we still behold the universal banes of hunger, thirst, war, persecution, injustice, planned misery, intolerance, fanaticism and prejudice.Jednak mimo wszelkich wyobrażalnych korzyści i zdolności technologicznych, które wydają się prześcigać nasz antropologiczny rozsądek, wciąż dostrzegamy powszechne zmory głodu, pragnienia, wojny, prześladowania, niesprawiedliwość, planowaną nędzę, nietolerancję, fanatyzm i uprzedzenia.
Behold the swinish sight of woman' s love!Poznajcie gorszą stronę kobiecej miłości!
Romans, of five and twenty valiant sons behold the poor remains, alive and deadRzymian ‧ dzielnych synów doczesne wam przywiozłem szczątki
In order to discover the rules of society best suited to nations, a superior intelligence beholding all the passions of men without experiencing any of them would be needed. This intelligence would have to be wholly unrelated to our nature, while knowing it through and through; its happiness would have to be independent of us, and yet ready to occupy itself with ours; and lastly, it would have, in the march of time, to look forward to a distant glory, and, working in one century, to be able to enjoy in the next. It would take gods to give men laws.Dla wykrycia najlepszych norm społecznych, odpowiadających narodom, potrzeba wyższej inteligencji, która widziałaby wszystkie namiętności ludzkie, nie odczuwając żadnej z nich; która nie miałaby żadnego związku z naturą naszą, a znała ją jednak do gruntu; której szczęście byłoby niezależne od nas wszystkich, a która mimo to zechciałaby zająć się naszym; która by w końcu, przygotowując sobie w postępie czasów daleką sławę, mogła pracować w jednym wieku, używać zaś (owoców zasługi) w innym. Do nadawania praw ludziom, trzeba by oggów.
Then do we behold the stranger amongst us not as an alien, but as a brother or sister in the human family, the family of God.Wtedy nieznajomego wśród nas nie potraktujemy jak obcego, lecz jako brata lub siostrę w ludzkiej rodzinie, rodzinie Boga.
That said, the texts before us are an exercise in stating the obvious: they reassert the concept of mutual recognition; they bow to the mania for labelling - which is termed marking - with the CE logo, its approved dimensions and sanctions for its improper use; and low and behold, 15 years after the dismantling of borders and customs controls, our rapporteur André Brie demands more resources for customs officers.Podsumowując, przedłożone nam teksty są ćwiczeniem w potwierdzaniu oczywistości: ponownie potwierdzają zasadę wzajemnego uznawania; chylą kapelusza przed manią etykietowania - nazywaną oznaczaniem - symbolem CE, jego zatwierdzonymi wymiarami i sankcjami za niewłaściwe wykorzystanie; i oto, ukłońmy się nisko, 15 lat po zniesieniu granic i kontroli celnych nasz sprawozdawca, André Brie, domaga się zwiększenia środków na celników.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3693271 zdań frazy Eye of the Beholder.Znalezione w 917,821 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.