Tłumaczenia na język polski:

  • Europejska Partia Ludowa   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

European People’s Party–European DemocratsEuropejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci

Przykładowe zdania z "European People’s Party", pamięć tłumaczeniowa

add example
PPE: European People's Party; PSE: Party of European Socialists; ELDR: European Liberal Democrat and Reform Party; EFPG: European Federation of Green Parties; AEN: Union for Europe of the Nations; PDE: European Democratic Party; GE: Party of the European Left; EFA: European Free AlliancePPE: Europejska Partia Ludowa, PSE: Partia Europejskich Socjalistów, ELDR: Europejska Liberalno-Demokratyczna Partia Reform, EFPG: Europejska Federacja Partii Zielonych, AEN: Unia na rzecz Europy Narodów, PDE: Europejska Partia Demokratyczna, GE: Zjednoczona Lewica Europejska, EFA: Wolny Sojusz Europejski
These same political forces are those constituting the great alliance in the Council, the European Commission and the European Parliament: the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, the Socialist Group in the European Parliament, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, the Group of the Greens/European Free Alliance and other supporters of the European 'monolith', with the participation of the New Democracy and PASOK MEPs.Te same siły polityczne stanowią poważne przymierze w Radzie, Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie oraz inni zwolennicy europejskiego "monolitu" wraz z udziałem posłów z partii Nowa Demokracja i PASOK.
It will also be several of the powerful states in the EU and federalists in all of the groupings, be it the European People's Party, the Party of European Socialists or the Party of European Liberals.Będzie to również kilka potężnych państw UE oraz federaliści ze wszystkich grup - z Europejskiej Partii Ludowej, partii europejskich socjalistów czy też partii europejskich liberałów.
on behalf of the PPE-DE Group. - (PL) Mr President, the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats welcomed the communication from the European Commission to the European Parliament and the Council of the European Union entitled 'Towards a European Consensus on Humanitarian Aid'.w imieniu grupy PPE-DE. - Panie Przewodniczący! Frakcja EPP-ED z zadowoleniem powitała inicjatywę Komisji Europejskiej skierowaną do Rady Unii i do Parlamentu Europejskiego w kwestii przyjęcia wspólnej deklaracji w sprawie europejskiego konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej.
Your governing party is a member of the European People's Party, whose member parties provide the vast majority of the heads of government in the European Union.Pańska partia rządząca przynależy do Europejskiej Partii Ludowej, natomiast z szeregów jej partii członkowskich wywodzi się przeważająca większość szefów rządów w Unii Europejskiej.
As a staunch European, and following the adoption of the Framework Agreement between the European Commission and the European Parliament for the next five years, I gave my support to the appointment of the new European Commission, as did the majority of my colleagues from the Group of the European People's Party (Christian Democrats).Jako zagorzała Europejka oraz po przyjęciu porozumienia ramowego między Komisję Europejską a Parlamentem Europejskim na kolejne pięć lat, wyrażam swe poparcie dla nowej Komisji Europejskiej tak jak większość posłów z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
The next item is the debate on the oral question to the Council (B6-0481/2008) on the need for the Convention on Cluster Munitions to enter into force before the end of 2008, by Mrs Beer, on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance, Mrs Gomes, on behalf of the Socialist Group in the European Parliament, Mrs Neyts-Uyttebroeck and Mrs Lynne, on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Mr Kristovskis, on behalf of the Union for Europe of the Nations Group, Mr Pflüger and Mrs Zimmer, on behalf of the Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left, and Mr Zappalà on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats (O-0110/2008/rev. 1).Następnym punktem posiedzenia jest debata nad ustnym pytaniem do Rady (B6-0481/2008) w sprawie potrzeby wejścia w życie konwencji dotyczącej amunicji kasetowej przed końcem roku 2008, skierowanym przez panią poseł Beer w imieniu Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego, panią poseł Gomes w imieniu Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, panie poseł Neyts-Uyttebroeck i Lynne w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, pana posła Kristovskisa w imieniu Grupy Unii na rzecz Europy Narodów, pana posła Pflügera i panią poseł Zimmer w imieniu Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy, oraz pana posła Zappalę w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów (O-0110/2008/rev. 1).
The next item is the debate on the oral question to the Commission on anti-dumping cases - state of play and prospects by Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos, Kader Arif, Bernd Lange, Gianluca Susta, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Yannick Jadot, Carl Schlyter, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Syed Kamall, Jan Zahradil, on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, the Group of the Greens/European Free Alliance, the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left and the European Conservatives and Reformists - B7-0562/2010).Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata nad skierowanym do Komisji pytaniem ustnym w sprawie postępowań antydumpingowych - obecnej sytuacji i perspektyw na przyszłość, które złożyli Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos, Kader Arif, Bernd Lange, Gianluca Susta, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Yannick Jadot, Carl Schlyter, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Syed Kamall, Jan Zahradil, w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego, Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej - Nordyckiej Zielonej Lewicy oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - B7-0562/2010).
The same people who, ignoring what has been said (like the Portuguese Socialist Party and the Portuguese Social Democratic Party), have denied their peoples a debate and popular consultation by means of a referendum on the proposed Treaty of Lisbon, and who only respect the popular will when it is in line with their own, are now asking the people in each EU Member State to place their trust in them and vote for them in the imminent elections to the European Parliament ...Ci sami ludzie, którzy ignorując to, co zostało powiedziane (tacy jak portugalska Partia Socjalistyczna i portugalska Partia Socjaldemokratyczna) odmówili swoim narodom debaty i powszechnej konsultacji w formie referendum w sprawie proponowanego traktatu lizbońskiego, którzy szanują powszechną wolę tylko wtedy, kiedy jest zgodna z ich własną, teraz proszą mieszkańców każdego z państw członkowskich UE, aby im zaufali i głosowali na nich w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego...
That is why the European centre right and social democrat parties in the European Parliament, the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and the socialists, have a serious responsibility and mission: to disperse the cloud before it brings a storm.Dlatego na europejskich centroprawicowych i socjaldemokratycznych partiach w Parlamencie Europejskim, na grupie Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratach) i na socjalistach spoczywa poważna odpowiedzialność. Ich misją jest rozpędzenie tych chmur, zanim przyniosą burzę.
In the previous debate on that subject, a member of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats said that what is called European solidarity must take precedence and that that just has to be explained to the people of the Member States concerned who are the victims.W toku poprzedniej debaty na ten sam temat członek Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów powiedział, że to, co nazywane jest europejską solidarnością, musi mieć pierwszeństwo i należy wytłumaczyć to obywatelom tych państw członkowskich, które stały się ofiarami.
Madam President, the agreement between the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, the Socialist Group in the European Parliament, the Group of the Greens/ European Free Alliance and the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe was as follows: if we accept this oral amendment from the PPE-DE, all the other PPE-DE amendments will be withdrawn.Pani przewodnicząca! Porozumienie zawarte pomiędzy Grupą Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, Grupą Socjalistyczną w Parlamencie Europejskim, Grupą Zielonych/Wolnym Przymierzem Europejskim oraz Grupą Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy było następujące: jeżeli przyjmiemy przedmiotową poprawkę ustną zaproponowaną przez PPE-DE, pozostałe poprawki tej grupy zostaną wycofane.
on behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, I listened carefully to what Mr Nassauer had to say; he made a good analysis of the state of play of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, which leads 21 governments in the European Union, provides the great majority of Commissioners and holds a large majority in the European Parliament.Uważnie przysłuchiwałem się temu, co mówił pan poseł Nassauer. Dokonał dokładnej analizy aktualnej sytuacji Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów, która zasiada w rządach 21 państw Unii Europejskiej, do której należy większość komisarzy i która posiada znaczącą większość w Parlamencie Europejskim.
The next item is the debate on the oral question to the Commission on safety of toys by Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria Corazza Bildt, on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Barbara Weiler, on behalf of the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Heide Rühle, on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance, Malcolm Harbour, on behalf of the European Conservatives and Reformists - B7-0658/2010).Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata w sprawie pytania ustnego do Komisji w sprawie bezpieczeństwa zabawek zadanego przez posłów: Andreasa Schwaba, Anję Weisgerber, Marianne Thyssen, Annę Marię Corazzę Bildt, w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Annę Hedh, Barbarę Weiler, w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Cristiana Silviu Buşoi, Jürgena Creutzmanna, Antonyię Parvanovą, Nadję Hirsch, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, Heide Rühle, w imieniu Grupy Zielonych - Wolnego Sojuszu Europejskiego, oraz Malcolma Harboura, w imieniu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - B7-0658/2010).
The Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats is, like all European citizens, extremely concerned about this conflict and about the threat that it poses to European countries as a whole.Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów jest, podobnie jak wszyscy obywatele Europy, bardzo zatroskana tym konfliktem oraz zagrożeniem, jakie stwarza dla wszystkich krajów europejskich.
I believe that, in this electoral campaign, it will be extremely important to understand how far the Socialist Group in the European Parliament, the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, and the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe can manage, together with other participants, to find a way to develop our proposal, the proposal for which you were made spokesman, Commissioner, and to what extent we can really manage to make it a European proposal and not just a proposal, or I should say, our centre of Brussels against a series of capitals that are each already doing their own thing, as unfortunately happened many times in the last century.Uważam, że w tej kampanii wyborczej niezwykle ważne będzie zdanie sobie sprawy z tego, na ile Grupie Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Grupie Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów oraz Grupie Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy uda się znaleźć we współpracy z innymi uczestnikami sposób, żeby opracować naszą propozycję, której rzecznikiem mianowano panią, pani komisarz, a także na ile uda się nam się w rzeczywistości zapewnić, że będzie to propozycja europejska, a nie jakaś propozycja, a może powinienem powiedzieć, propozycja naszego centrum w Brukseli przeciwko kilku stolicom, z których każda robi już swoje, jak niestety miało to już miejsce tak wiele razy w ubiegłym wieku.
Not only members of my own group, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, have signed; I have also seen the names of fellow Members from the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, the Socialist Group in the European Parliament, the Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left and others on the list - which is of course most welcome.Pod inicjatywą podpisali się nie tylko członkowie mojej własnej grupy tj. Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, ale widziałem również na liście nazwiska kolegów posłów z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), Europejskich Demokratów, Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy oraz wiele innych, co oczywiście napawa mnie radością.
Thanks to the rapporteur, Mr Gauzès, and thanks to the coalition in the Committee on Economic and Monetary Affairs consisting of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament and the Group of the Greens/European Free Alliance, which was even supported by the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left, a substantial majority position was put together.Dzięki sprawozdawcy panu posłowi Gauzèsowi oraz dzięki koalicji w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych zawartej przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim oraz Grupę Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, którą poparła nawet Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica, udało się sformułować stanowisko zdecydowanej większości.
rapporteur. - (SV) Mr President, since Parliament has decided to grant discharge to the European Police College against the recommendation made by myself and the committee, I would simply like to urge my colleagues in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats to accept the amendments tabled by the Socialist Group in the European Parliament.sprawozdawca. - (SV) Panie przewodniczący! Ponieważ Parlament zadecydował, wbrew zaleceniom moim i komisji, o udzieleniu absolutorium budżetowego dla Europejskiego Kolegium Policyjnego chciałbym wezwać swoje koleżanki i kolegów z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów do przyjęcia poprawek złożonych przez Grupę Socjalistyczną w Parlamencie Europejskim.
The joint motion for a resolution by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, the Group of the Greens/European Free Alliance and the Union for Europe of the Nations Group, which was also supported by the Socialist Group in the European Parliament in an indescribably vulgar manner, equates fascism with communism, Nazi fascist regimes with socialist regimes.Wspólny projekt rezolucji, przedłożony przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów, grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, grupę Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego oraz Unię na rzecz Narodów Europy, który został poparty w nieopisanie wulgarny sposób również przez Grupę Socjalistyczną w Parlamencie Europejskim, zrównuje faszyzm z komunizmem, nazistowskie reżimy faszystowskie z rządami socjalistycznymi.
I am not overly surprised that your Commission, Mr Barroso, which has in some ways sidelined the European social agenda during its term of office, which has created an opt-out in relation to the European Union's social and employment priorities and which has yielded by obeying that order given just now by a member of your majority, the conservative European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, but I do believe that it is truly disgraceful and that, when it comes to coordinating not only recovery policies but also employment policies, it is the workers who are ultimately going to pay the price for this non-Europe.Nie jestem nadmiernie zaskoczony działaniem - uważam jednak, że jest ono haniebne - pańskiej Komisji, która w pewien sposób podczas swojej kadencji marginalizowała agendę społeczną, która zrezygnowała z priorytetów Unii Europejskiej w obszarze spraw społecznych i zatrudnienia, i która ustąpiła poddając się rozkazowi wydanemu przez członka reprezentującego waszą większość, czyli konserwatywną Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów. Uważam również, że gdy idzie o skoordynowanie nie tylko polityk mających na celu naprawę sytuacji, ale także polityk w sprawie zatrudnienia, ostatecznie to pracownicy zapłacą koszty istnienia nie-Europy.
Finally, please allow me to thank all those fellow Members who are present and those who will participate in the debate, but who are unable to be here due to the eruption of the volcano, who have done a lot to help prepare this proposal for a decision, and thanks to whom we were able to present this House with a joint proposal for a text that is the fruit of compromise and that is supported not only by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) but also the Group of the Greens/European Free Alliance, the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe and the European Conservatives and Reformists.Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom posłom, którzy są obecni i wezmą udział w debacie, ale również tym, którzy nie mogą tu dziś być ze względu na erupcję wulkanu, a którzy wiele zrobili, aby przygotować ten wniosek dotyczący decyzji, i dzięki którym byliśmy w stanie przedstawić tej Izbie wspólny projekt tekstu będący rezultatem kompromisu i popierany nie tylko przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), ale również przez Grupę Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
I would like to use this opportunity to thank my fellow Members from the Group of the European People's Party (Christian Democrats), the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, the Group of the Greens/European Free Alliance and the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left who have worked on this for their help in producing an agreement under difficult circumstances that protects both the right of our citizens to privacy and also their right to security.Chciałbym skorzystać z okazji, aby podziękować posłom z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego oraz Konfederacyjnego Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej - Nordyckiej Zielonej Lewicy, którzy w tych pracach uczestniczyli, za ich pomoc w opracowaniu umowy, która - choć powstała w trudnych okolicznościach - chroni zarówno prawo naszych obywateli do prywatności, jak i ich prawo do bezpieczeństwa.
However, this was misrepresented, at least in part, by the Committee on Foreign Affairs during the vote, which caused the Socialist Group in the European Parliament and the Group of the Greens/European Free Alliance to abstain, while only the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats and the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe approved the substantially amended text, precisely because the adoption of a series of amendments tabled by them altered its political balance.Mimo wszystko zostało ono w błędny sposób zinterpretowane, przynajmniej częściowo, przez Komisję Spraw Zagranicznych podczas głosowania, w wyniku czego Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim oraz Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie wstrzymały się od głosu, przy czym tylko Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), Europejskich Demokratów oraz Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy przyjęły wersję znacznie zmodyfikowaną, właśnie dlatego, że przyjęcie szeregu poprawek przez nie przedłożonych zachwiało jej polityczną równowagą.
on behalf of the PPE-DE Group. - (FR) Mr President, President-in-Office of the European Council, President of the Commission, ladies and gentlemen, it is fortunate that the desire of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats for Europe in 2008 to be effective and able to respond to the concerns of its citizens coincides with the Slovenian Presidency of the European Union.w imieniu grupy PPE-DE. -(FR) Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący Rady Europejskiej, panie przewodniczący Komisji Europejskiej, panie i panowie! To szczęście, że pragnienie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów, aby w 2008 r.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 463039 zdań frazy European People’s Party.Znalezione w 185,1 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.