Tłumaczenia na język polski:

  • Europejska Partia Ludowa   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

European People’s Party–European DemocratsEuropejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci

Przykładowe zdania z "European People’s Party", pamięć tłumaczeniowa

add example
(PT) Mr President, Mr Barrot, ladies and gentlemen, I, alongside my colleagues from the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, voted for this report in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.(PT) Panie przewodniczący, panie komisarzu Barrot, panie i panowie! Wraz z moimi kolegami z grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów głosowałem za tym sprawozdaniem w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
This was the agreement reached between myself, Mrs Fischer Boel and her colleagues and the European People's Party.Jest to porozumienie, które osiągnęliśmy z panią komisarz Fischer Boel, jej współpracownikami i Europejską Partią Ludową.
The Group of the European People's Party (Christian Democrats) is the first to call upon them to do so.Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) usilnie wzywa państwa członkowskie do zrealizowania tego celu.
Regarding Belarus, three weeks ago a delegation from the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats in the European Parliament visited Minsk.Jeśli chodzi o Białoruś, to trzy tygodnie temu delegacja Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów złożyła wizytę w Mińsku.
Mr Poupakis of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) said that it is very important to have information and it is also very important to remove the administrative burden.Pan Poupakis z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) mówił o dużym znaczeniu informacji i zniesienia obciążeń administracyjnych.
The Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats will be supporting this initiative.Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów będzie wspierać tę inicjatywę.
That is, to a large extent, the view of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), if not all the delegations, as we support the internalisation of the costs in all types of transport and we also support the use of resources to promote mobility.Taki jest w znacznej mierze punkt widzenia Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), o ile nie wszystkich delegacji, jesteśmy bowiem zwolennikami internalizacji kosztów we wszystkich rodzajach transportu, a także popieramy wykorzystanie zasobów na rzecz zwiększania mobilności.
To conclude, I feel that we have taken an important step forward, and for this reason, the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats supports this directive, although we do believe that it should have gone a bit further, specifically with regard to the position of European citizens who reside in other Member States, and especially those who suffer from chronic ailments.Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem dokonaliśmy ważnego kroku naprzód, i z tego względu Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów popiera przedmiotową dyrektywę, chociaż uważamy, że powinna ona pójść jeszcze nieco dalej, w szczególności w odniesieniu do pozycji obywateli europejskich, którzy mieszkają w innych państwach członkowskich, a zwłaszcza tych, którzy cierpią na choroby przewlekłe.
My colleague from the Group of the European People's Party (Christian Democrats), Mr Surján, and Mr Maňka have completed an important task.Mój kolega z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) pan poseł Surján oraz pan poseł Maňka wykonali ważne zadanie.
Mr President, I would like to take the floor as shadow rapporteur for the Group of the European People's Party (Christian Democrats) for the special European Ombudsman's report.Panie Przewodniczący! Pragnę zabrać głos jako kontrsprawozdawczyni Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) ds. sprawozdania specjalnego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
(DE) Mr President, Commissioner, I have listened to the whole of the debate on the Textile Labelling Directive and the first thing I must state is that it is important to the Group of the European People's Party (Christian Democrats) that consumers who want to have this information when purchasing textiles are indeed given it.(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Przysłuchiwałem się całej debacie w sprawie dyrektywy o etykietowaniu wyrobów włókienniczych i pierwsza rzecz, o której muszę powiedzieć, dotyczy znaczenia dla Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) faktycznego zapewnienia tej informacji konsumentom, którzy się tego domagają, przy zakupie wyrobów włókienniczych.
the oral question to the Council on the state of play of SIS II, by Mr Coelho, on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, Mrs Roure, on behalf of the Socialist Group in the European Parliament, and Mr Lax, on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe - B6-0010/2009), andpytania ustnego skierowanego do Rady przez pana posła Coelho w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, panią poseł Roure w imieniu grupy Socjalistów w Parlamencie Europejskim oraz pana posła Laksa w imieniu grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - B6-0010/2009) w sprawie stanu zaawansowania projektu SIS II oraz
As the shadow rapporteur for the Group of the European People's Party (Christian Democrats), I believe that we must include regional and local authorities in the preparation and implementation of partnerships, and move towards a thematic concentration of priorities and financial resources to be allocated in the future.Jako kontrsprawozdawca Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) uważam, że powinniśmy włączyć władze regionalne i lokalne w przygotowania i wdrażanie partnerstw, a także przejść do tematycznej koncentracji priorytetów i zasobów finansowych, które będą alokowane w przyszłości.
At the end of the last parliamentary term, we had the opportunity to make a giant leap forward on this issue at European level, and we were unable to do so because a large proportion of this House - the most conservative section of this House: groups from the Group of the European Peoples Party (Christian Democrats) and the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, some delegations, not all, but some delegations - prevented it.Pod koniec ubiegłej kadencji Parlamentu mieliśmy szansę uczynić w tej materii ogromny skok naprzód na szczeblu europejskim, lecz nie potrafiliśmy tego uczynić, ponieważ przeważająca część tutejszej Izby, czyli jej najbardziej konserwatywny sektor obejmujący takie grupy, jak grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, czyli niektóre - choć nie wszystkie - delegacje, zdołały temu zapobiec.
The vast majority of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) will vote in favour.Ogromna większość grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) będzie głosowała za przyjęciem sprawozdania.
As the Chairman of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) has complained, these attitudes are rife with bad faith and do nothing to build public confidence in the European institutions.Jak powiedział przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), taka postawa jest przepełniona złą wiarą i nic nie wnosi, jeśli chodzi o pozyskiwanie publicznego zaufania do instytucji europejskich.
The European People's Party (Christian Democrats) is lobbying for the International Red Cross to be given a key role.Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) lobbuje, by kluczową rolę pełnił tu Międzynarodowy Czerwony Krzyż.
(FR) Madam President, I would just like to remind the Socialist Group in the European Parliament and the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats that there are groups in this Parliament other than the two large ones.(FR) Pani przewodnicząca! Chciałbym przypomnieć, że Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim i Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) różnią się od dwóch pozostałych silnie reprezentowanych grup w Parlamencie.
The Group of the European People's Party (Christian Democrats) calls on all Member States to participate fully in this debate.Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) wzywa wszystkie państwa członkowskie do pełnego uczestnictwa w przedmiotowej debacie.
Therefore, we have not voted for the proposal by the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, by the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left, and so on, but nor have we voted for the motion by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) because, although it deserves recognition insofar as it safeguards Italy's dignity, it totally overlooks the problem of the balance between the media and the other state powers, which exists in Europe and which is a serious problem in Italy too.Dlatego nie głosowaliśmy za przyjęciem propozycji Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy i innych, tak jak nie głosowaliśmy za przyjęciem wniosku Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) z uwagi na fakt, że chociaż zasługuje on na uznanie ze względu na ochronę godności Włoch, to całkowicie pomija problem równowagi między mediami a innymi organami władzy państwowej - problem, który występuje w Europie i przybiera poważne rozmiary także we Włoszech.
On behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), I can say that we share your hope that an ambitious agreement will be reached that leads to binding reduction targets not only for the European Union, the United States and Japan, but also for countries such as China, Brazil and India.W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) chciałabym powiedzieć, że podzielamy państwa nadzieje na zawarcie ambitnego porozumienia zawierającego wiążące cele redukcyjne, nie tylko wobec Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii, ale również wobec takich krajów jak Chiny, Brazylia i Indie.
Let us hope that the large groups, and Mr Barnier's Group of the European People's Party (Christian Democrats) in particular, will agree to help us secure the adoption of this amendment.Mamy nadzieję, że wielkie grupy, a w szczególności grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), do której należy pan poseł Barnier, pomoże nam zapewnić przyjęcie tej poprawki.
(NL) Madam President, representatives of the Commission and the Court of Auditors, I rise as coordinator for regional policy of the Group of the European People's Party (Christian Democrats).(NL) Pani przewodnicząca, szanowni przedstawiciele Komisji i Trybunału Obrachunkowego! Zabieram głos jako koordynator do spraw polityki regionalnej z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
I shall not quote anyone, but will say that the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats has no need for lessons where respect for human rights is concerned.Nie będę nikogo cytował, powiem tylko, że Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów nie potrzebuje lekcji z poszanowania praw człowieka.
on behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Mr President, I am much obliged to my colleague Mr Chatzimarkakis, who has presented a report that the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats can endorse in all respects.Panie przewodniczący! Jestem bardzo zobowiązany mojemu koledze panu Chatzimarkakisowi, który przedstawił sprawozdanie, które Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów może poprzeć pod każdym względem.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 499616 zdań frazy European People’s Party.Znalezione w 72,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.