Tłumaczenia na język polski:

  • Europejska Partia Ludowa   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

European People’s Party–European DemocratsEuropejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci

Przykładowe zdania z "European People’s Party", pamięć tłumaczeniowa

add example
I voted in favour of the motion for a resolution tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and the European Conservatives and Reformists on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), as this is an agreement designed to safeguard justice and healthy competition.Głosowałem za przyjęciem złożonego przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów projektu rezolucji w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), ponieważ umowa ta ma na celu ochronę sprawiedliwości i zdrowej konkurencji.
I put in for speaking time in the debate on this issue, but one of the consequences of my party's unhappy mésalliance with the European People's Party is that British Conservatives are systematically denied speaking time in important debates.Ubiegałem się o przyznanie mi czasu na wystąpienie w tej debacie, ale jedną z konsekwencji nieszczęsnego mezaliansu mojej partii z grupą Europejskiej Partii Ludowej jest fakt, że systematycznie odmawia się udzielenia głosu brytyjskim konserwatystom w ważnych debatach.
As spokesman for the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, I regard the two items before us as being equally important: the Commission statement and Mrs Lucas's report.Jako rzecznik Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, uznaję oba przedstawionych nam dokumentów za jednakowo ważne: oświadczenie Komisji i sprawozdanie pani poseł Lucas.
Secondly, the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats has also requested that the vote on Mr Reul's report on possible solutions to the challenges in relation to oil supply be held tomorrow.Po drugie, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów wystąpiła również z wnioskiem, aby głosowanie nad sprawozdaniem posła Herberta Reula w sprawie reakcji na wyzwania związane z dostawami ropy naftowej odbyło się jutro.
We in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats support you wholeheartedly on this and we also support the many improvements that have been made by Mr Trakatellis in this report.My, członkowie grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów udzielamy pani w tej kwestii pełnego poparcia. Popieramy też liczne poprawki, które umieścił w swoim sprawozdaniu pan poseł Trakatellis.
I would finally like to add that the Liberals, supported by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats and many other fellow Members, would like to continue the debate on the basic elements of the directive.Pragnę na zakończenie dodać, że liberałowie, popierani przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów oraz wiele innych koleżanek i kolegów posłów, chcieliby kontynuować debatę na temat podstawowych elementów dyrektywy.
As coordinator of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, I should like to give an explanation of vote on my own behalf and that of my group colleagues.na piśmie. - (DE) Jako koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, chciałbym wyjaśnić sposób głosowania, również w imieniu moich kolegów z grupy.
Many people in my country wondered why the Dutch Party for Freedom (PVV) had to be elected to the European Parliament, and here is why.Wiele osób w moim kraju zastanawia się, dlaczego przedstawiciele Holenderskiej Partii na rzecz Wolności (PVV) musieli być wybrani do Parlamentu Europejskiego i właśnie tutaj jest odpowiedź na to pytanie.
The same people who, ignoring what has been said (like the Portuguese Socialist Party and the Portuguese Social Democratic Party), have denied their peoples a debate and popular consultation by means of a referendum on the proposed Treaty of Lisbon, and who only respect the popular will when it is in line with their own, are now asking the people in each EU Member State to place their trust in them and vote for them in the imminent elections to the European Parliament ...Ci sami ludzie, którzy ignorując to, co zostało powiedziane (tacy jak portugalska Partia Socjalistyczna i portugalska Partia Socjaldemokratyczna) odmówili swoim narodom debaty i powszechnej konsultacji w formie referendum w sprawie proponowanego traktatu lizbońskiego, którzy szanują powszechną wolę tylko wtedy, kiedy jest zgodna z ich własną, teraz proszą mieszkańców każdego z państw członkowskich UE, aby im zaufali i głosowali na nich w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego...
Annuls the decisions of the authority competent to conclude contracts of employment appointing Mr B to the post of Dutch-language administrator in the European People's Party (Christian-Democrats) and European Democrats Group of the European Parliament and rejecting Ms Hectors' candidature for that post, as well as the decision rejecting her complaintStwierdza się nieważność decyzji władz uprawnionych do zawierania umów o pracę w sprawie mianowania M. B. na stanowisko administratora z językiem niderlandzkim w grupie Europejskiej Partii Ludowej (chrześcijańscy demokraci) i Europejskich Demokratów Parlamentu Europejskiego i odrzucającej kandydaturę Ch. Hectors na to stanowisko, jak również decyzji w sprawie odrzucenia zażalenia Ch. Hectors
However, you, the members of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, could now demonstrate whether you will put into practice what you, Mr Lehne, have said when you attacked me for saying something wrong - I may have been mistaken.Jednakże obecnie wy, posłowie grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów, możecie pokazać, czy jesteście w stanie praktycznie zrealizować to, co pan, panie pośle Lehne, powiedział, kiedy atakował mnie pan za powiedzenie czegoś niezgodnego z prawdą - być może się pomyliłem.
This is partly thanks to the numerous and crucial amendments tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats), which made it less ideological and more pragmatic, and capable of recognising the criticalities discovered over nine years of operations on Afghan territory, as well as identifying the positives and lines of development to make the international community's presence more effective and favour the transition towards a complete hand-back of sovereignty to the Afghan authorities.Stało się tak po części za sprawą licznych, ważnych poprawek zgłoszonych przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), które zmniejszyły jego bagaż ideologiczny na rzecz pragmatyzmu, pozwoliły wyodrębnić punkty krytyczne ustalone przez dziewięć lat operacji na terytorium Afganistanu, a także pozytywy i postępy w dążeniu do poprawy skuteczności obecności wspólnoty międzynarodowej oraz całkowitego przywrócenia suwerenności władzom afgańskim.
Madam President, finally I would like to thank Mr Salafranca, who negotiated this text on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), Mrs Weber, from the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Mr Romeva i Rueda, on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance, Mr Kožušník from the European Conservatives and Reformists, and other fellow Members who have taken part in this task, which has been difficult and complicated, but which I hope will be successful tomorrow.Pani przewodnicząca! Pragnę wreszcie podziękować posłowi Salafrance, który prowadził nad tym tekstem negocjacje w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), pani poseł Weber z grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, posłowi Romevie i Ruedzie, który występował w imieniu grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej - Nordyckiej Zielonej Lewicy, posłowi Kožušníkowi z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz innym kolegom posłom, którzy wzięli udział w realizacji tego zadania, które było trudne i złożone, ale które - mam nadzieję - jutro zostanie uwieńczone sukcesem.
We of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats are of the opinion that the right to be tried is a fundamental political right.My, członkowie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, uważamy, że prawo do bycia sądzonym jest podstawowym prawem politycznym.
Crucial issues that the Group of the European People's Party (Christian Democrats) has been supporting with regard to reviving European economies in the context of the current crisis have now been endorsed, by means of an emphasis on the cohesion policy to promote growth and competitiveness, especially of SMEs, the main driving force of job creation.Najważniejsze postulaty Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) dotyczące ożywienia gospodarek europejskich w kontekście panującego kryzysu zostały właśnie poparte - położono nacisk na politykę spójności na rzecz promowania wzrostu i konkurencyjności, zwłaszcza MŚP, głównej siły napędowej tworzenia miejsc pracy.
At the end of the last parliamentary term, we had the opportunity to make a giant leap forward on this issue at European level, and we were unable to do so because a large proportion of this House - the most conservative section of this House: groups from the Group of the European Peoples Party (Christian Democrats) and the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, some delegations, not all, but some delegations - prevented it.Pod koniec ubiegłej kadencji Parlamentu mieliśmy szansę uczynić w tej materii ogromny skok naprzód na szczeblu europejskim, lecz nie potrafiliśmy tego uczynić, ponieważ przeważająca część tutejszej Izby, czyli jej najbardziej konserwatywny sektor obejmujący takie grupy, jak grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, czyli niektóre - choć nie wszystkie - delegacje, zdołały temu zapobiec.
The polish agriculture in European Union – the vision of Polish Peoples’ s Party end Self-Defence of the Republic of PolandPolskie rolnictwo w Unii Europejskiej - wizje Polskiego Stronnictwa Ludowego i Samoobrony RP
In addition, these people, who spread hatred against Roma, Jews, immigrants and homosexuals, are establishing political parties and, unfortunately, are successfully fielding candidates both for national parliaments and for the European Parliament during this difficult period.Ponadto ludzie ci, którzy szerzą nienawiść do Romów, Żydów, imigrantów i homoseksualistów, zakładają partie polityczne i niestety z powodzeniem wysuwają w tym trudnym okresie kandydatów zarówno do parlamentów krajowych, jak i Parlamentu Europejskiego.
The Group of the European People's Party (Christian Democrats) has submitted a request to add to the agenda Council and Commission statements on the difficult monetary and economic situation of euro area countries.Grupa Europejskiej Partii Ludowej złożyła wniosek o włączenie do porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie trudnej sytuacji monetarnej i gospodarczej w krajach strefy euro.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I believe that our rapporteur, Mrs Joly, and all the political groups, have done an excellent job of drafting this report, which I, along with my colleagues from the European People's Party (Christian Democrats), strongly support.(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Uważam, że nasza sprawozdawczyni, pani poseł Joly, i wszystkie ugrupowania polityczne doskonale się spisały przygotowując to sprawozdanie, które ja i moi koledzy z Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) gorąco popieramy.
My political group, the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, welcomes the result of today's vote on the Catherine Neris report on harmonised conditions for the marketing of construction products.Moja grupa polityczna, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, z zadowoleniem przyjęła wynik dzisiejszego głosowania nad sprawozdaniem pani poseł Catherine Neris w sprawie zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
In agreement with Mr Caspary from the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, I therefore suggest adding the words 'in some Member States' after 'European economy', and I hope that this will deal with the problems with the central section.W uzgodnieniu z panem posłem Casparym z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, sugeruję zatem dodanie słów: "w niektórych państwach członkowskich” po słowach "gospodarki europejskiej. Mam nadzieję, że to rozwiąże problemy związane ze środkową częścią.
It was a laudable initiative to start with, but the amendments tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats), as they stand, deny the very essence of a single permit.Pierwotna inicjatywa była godna pochwały, ale poprawki złożone przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) zaprzeczają samej istocie jednego zezwolenia.
Our fellow Members in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) have voted amendments into the discharge of the Commission that we would like to remove straightaway, because here it is obviously less about the utilisation of taxpayers' money and more about the question of where accession negotiations with Turkey are going.Szanowni posłowie z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) głosowali za poprawkami do absolutorium Komisji, które od razu chcielibyśmy usunąć, gdyż dotyczą one nie tyle wykorzystania pieniędzy podatników, co kierunku negocjacji z Turcją w sprawie akcesji.
I would like to put forward, also on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), an amendment with the aim of ensuring that the Commission informs Parliament prior to undertaking the measures set out in Article 186, and I think that this amendment is compatible with what the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament just proposed.W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) chciałbym również złożyć poprawkę, mającą na celu zobowiązanie Komisji do informowania Parlamentu o zamiarze podjęcia środków określonych w artykule 186. Uważam, że poprawka ta pokrywa się z wysuniętymi właśnie propozycjami Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 463040 zdań frazy European People’s Party.Znalezione w 158,623 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.