Tłumaczenia na język polski:

  • Niekonczaca sie milosc   
     
    Niekonczaca sie milosc (film)
     
    Endless Love (film)

Przykładowe zdania z "Endless Love", pamięć tłumaczeniowa

add example
You write about all this passion and romance and " my love for you is endless. "To znaczy piszesz o tej namiętności i romansach, o miłości do grobowej deski
You gave me endless lectures on love in the Western worldTo znaczy, dawałeś mi te niekończące się wykłady o miłości w zachodnim świecie
They love us as if we were members of their own family, they act as if they were looking after the bungalow for us, and they do look after it. All the cheap crockery is still there. The roof, rotted by the endless rain, goes on disintegrating. But the furniture is kept polished.Lubią nas, jakbyśmy byli członkami ich rodzin, postępują tak, jakby strzegli naszego bungalowu, i naprawdę go pilnują. Nic nie brakuje z ubogich statków. Ciągle znika gnijące w deszczu pokrycie dachu. Ale meble są wyczyszczone.
But... the real enemy is not the endless attacks by the ninja who pursue himAle prawdziwym wrogiem nie były ataki ninja, którzy go ścigali.Lecz jego własne serce
Attracting a mate in this endless darkness can be even harder than finding foodW nieskończonej ciemności wabienie samca lub samicy może być trudniejsze niż znalezienie pożywienia
And take with you This endless nightI zabierz ze sobą nieskończoną noc
Textile ropes and slings must not include any knots, connections or splicing other than at the ends of the sling, except in the case of an endless slingLiny i zawiesia włókienne muszą być pozbawione węzłów, połączeń i zapleceń, poza końcówkami; wyjątek stanowią zawiesia tworzące zamkniętą pętlę bez końca
Endless CascadeNiekończąca się kaskada
textile articles (other than those of headings ‧ to ‧) of a kind used for technical purposes (for example, textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in papermaking or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement), gaskets, washers, polishing discs and other machinery partsartykuły włókiennicze (z wyjątkiem objętych pozycjami od ‧ do ‧), w rodzaju stosowanych do celów technicznych (na przykład tekstylia i filce, bez końca lub z urządzeniami spinającymi, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych (na przykład do pulpy lub masy azbestowo-cementowej), uszczelki, podkładki, tarcze polerskie i inne części maszyn
Lucifer offered me a thousand years free of torture and endless gold if I would slay my own sonLucyfer zaoferował mi tysiąc lat spokoju oraz niezliczone bogactwa, jeśli zgodzę się zgładzić syna
It was quite clear to me at the very beginning that if I had my way I would have a list that was endless, because human rights are so important: they are paramount and are the very reason that the institutions were established so that we never got back to those conditions that created the Second World War and the appalling shadow that was cast across so many different peoples and so many different minorities.Od samego początku było dla mnie jasne, że gdybym posiadał swobodę, taka lista nie miałaby końca, ponieważ prawa człowieka mają tak wielkie znaczenie: są one nadrzędne i stanowią powód tworzenia instytucji, tak abyśmy nigdy nie mieli do czynienia z sytuacją z czasów drugiej wojny światowej i przerażającym cieniem, jakim wojna ta położyła się na tak wielu różnych narodach i mniejszościach.
Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding ‧ cm but not exceeding ‧ cmPasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym ‧ cm, ale nieprzekraczającym ‧ cm
I am sure the European digital library will eliminate endless cross-referencing and complicated searches in virtual cyberspace and will become an enormous library that we will have, metaphorically speaking, at home.Jestem pewna, że europejska biblioteka cyfrowa wyeliminuje niekończące się wzajemne odnośniki oraz skomplikowane sposoby wyszukiwania w przestrzeni wirtualnej i stanie się biblioteką ogromną, którą będziemy mieli - mówiąc metaforycznie - w domu.
The country is exhausted and impoverished by endless partisan wars and separatist fighting and people are suffering from extreme poverty.Kraj jest wyczerpany i doprowadzony na skraj nędzy bezustannymi wojnami partyzanckimi oraz walkami separatystycznymi, a obywatele cierpią niewyobrażalną biedę.
These endless days are ending in a blaze- She will comeTo te bezkresne dni wreszcie skończą się w płomieniach
draftsman of the opinion of the Committee on Foreign Affairs. - Madam President, it is an endless political bone of contention that Heading 4 is chronically underfinanced.sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Spraw Zagranicznych. - Pani przewodnicząca! Chroniczne niedofinansowanie działu 4 jest niezmiennie "kością niezgody” politycznej.
" There' s nothing to report." Time seems irrelevant except for the fact that I am bored... " and these hours alone are endlessNie mam co zanotować.// Upływ czasu byłby bez znaczenia, ale nudzę się,// więc samotne godziny wloką się okropnie
My heart is like the sea... endless and everlasting, even while it is as turbulent as the crashing wavesMoje serce, niczym morze... nieskończone i wszech wieczne, nawet wzburzone rozbijające się falami
It' s endlessTo jest nieskończone
You would be banished to endless imprisonment...... in the Phantom ZoneZostaniesz skazany na wieczną banicję... w Strefie Fantomu
endless belts of metal wire or strip (Section XVpasów zamkniętych z drutu lub z taśmy metalowej (sekcja XV
Tractor (agricultural or forestry) means any motor vehicle, fitted with wheels or endless tracks and having at least two axles, the main function of which lies in its tractive power and which is specially designed to tow, push, carry or power certain tools, machinery or trailers intended for agricultural or forestry useCiągnik rolniczy lub leśny oznacza każdy pojazd silnikowy wyposażony w koła lub gąsienice, mający co najmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej i który został specjalnie skonstruowany w celu holowania, pchania, przewożenia lub napędzania niektórych narzędzi, maszyn lub przyczep, przeznaczonych do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie
The wardrobe opportunities are endlessFrajda z ciuchów nie ma granic
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19833 zdań frazy Endless Love.Znalezione w 7,283 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.