Tłumaczenia na język polski:

  • Rejestr Floty Rybackiej Wspólnoty   

Przykładowe zdania z "Community fishing fleet register", pamięć tłumaczeniowa

add example
Management of fishing fleets registered in the Community outermost regions (debate)Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (debata)
The Commission shall set up a Community fishing fleet register containing the information that it receives under paragraph ‧ and shall make it available to Member StatesKomisja tworzy rejestr wspólnotowej floty rybackiej, który zawiera informacje otrzymane zgodnie z ust. ‧ i udostępnia go Państwom Członkowskim
The segment to which each vessel entering the fishing fleet belongs or any change to segment to which an existing vessel belongs must be communicated to the fishing vessel register of the Community by the Member State in accordance with the provisions of Regulation (EC) NoSegment floty, do którego należy każdy statek włączany w skład floty rybackiej lub wszelkie zmiany dotyczące segmentu, do którego należy włączyć statek już istniejący, muszą być przedmiotem informacji przekazywanej do rejestru statków rybackich Wspólnoty przez Państwo Członkowskie zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regionsRozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community fishing fleet register fixes, inter alia, the dates of fleet census, the codes for fishing gear and the codes for public aidRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty określa między innymi daty spisu statków, kody narzędzi połowowych oraz kody pomocy publicznej
At the same time complementary information has been submitted to the Commission on proposed regularisations relating to an important number of vessels, which carried out fishing activities before ‧ December ‧ and remained active in outermost regions without having been entered in the Community Fleet RegisterJednocześnie przedstawiono Komisji dodatkowe informacje na temat zaproponowanych regulacji odnoszących się do znacznej liczby statków, które prowadziły działalność połowową przed dniem ‧ grudnia ‧ r. i kontynuowały działalność w regionach peryferyjnych nie będąc włączone do rejestru floty rybackiej Wspólnoty
all vessels in the Community Fishing Fleet Register as defined in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community fishing fleet registerwszystkie statki w rejestrze statków rybackich Wspólnoty, określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącym rejestru statków rybackich Wspólnoty
list of vessels authorized to fish by indicating their Community Fleet Register number (CFR) and their engine powerwykaz statków upoważnionych do prowadzenia połowów, w którym wskazane są numery rejestru wspólnotowej floty rybackiej (CFR) oraz moc silnika poszczególnych statków
The data in the list shall be consistent with the data in the Community Fishing Fleet RegisterDane w wykazie są zgodne z danymi w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty
Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions, and in particular Article ‧ and Article ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty, w szczególności jego art. ‧a ust. ‧ i art. ‧ ust
Whereas the communication of data on the segmentation of the fishing fleet and on the fishing effort by fishery should refer to the data contained in the fishing vessel register of the Communityprzekazywanie danych w sprawie segmentacji floty rybackiej i nakładów połowowych według łowisk powinno odnosić się do danych zawartych w rejestrze statków rybackich Wspólnoty
The fishing licence constitutes a relevant fleet management tool, in particular concerning the capacity limitations as laid down in Articles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and in Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regionsLicencja połowowa stanowi istotne narzędzie zarządzania flotą, w szczególności w odniesieniu do ograniczeń zdolności ustanowionych w art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty
It should be stipulated that the Commission is to ensure access by the Member States to all the information in the Community fishing fleet register in compliance with the provisions relating to the protection of personal data set out in Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the CouncilNależy zastrzec, że Komisja zagwarantuje dostęp Państwom Członkowskim do wszystkich informacji w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady [‧]
in writing. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I have voted in favour of the report on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions, presented by Mr Guerreiro.Pani przewodnicząca, panie i panowie! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Guerreiro w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty.
NB : The increase in the number of vessels shown in 1998 is due to the inclusion in the Community Fishing Fleet register of the vessels registered inthe French Outermost Regions .Uwaga : wzrost liczby jednostek rybackich stwierdzony w 1998 wynika z włączenia do rejestru unijnej floty rybackiej jednostek zarejestrowanychwefrancuskich regionach najbardziej oddalonych .
For the purpose of Article ‧ of the basic Regulation, vessels operating exclusively in inland waters shall mean vessels engaged in commercial fishing in inland waters and not included in the Community fishing fleet registerDla celów stosowania art. ‧ rozporządzenia podstawowego statki wykorzystywane w żegludze śródlądowej oznaczają statki wykorzystywane do połowów dla celów handlowych na wodach śródlądowych i nieuwzględnione w rejestrze statków rybackich Wspólnoty
The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet registerMoc silnika statków w kilowatach jest równa mocy odnotowanej dla każdego statku w Rejestrze Floty Rybackiej Wspólnoty
data validation systems, including systems of cross-checks of vessel monitoring systems, catch, effort and marketing data and data related to the Community fishing fleet register as well as the verification of licences and fishing authorisationssystemów zatwierdzania danych, w tym systemów kontroli krzyżowych systemów monitorowania statków, danych dotyczących połowów, nakładu połowowego i wprowadzania do obrotu oraz danych związanych z rejestrem floty rybackiej Wspólnoty, a także weryfikacji licencji połowowych i upoważnień do połowów
lays down the obligations of the Commission regarding the management of the Community fishing fleet register (hereinafter calledokreśla obowiązki Komisji w zakresie zarządzania wspólnotowym rejestrem floty rybackiej (zwanym dalej
the internal number of the vessel, as defined in Annex I to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community fishing fleet registerwewnętrzny numer statku, którego definicję przedstawiono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r., dotyczącym rejestru statków rybackich Wspólnoty
The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet registerMoc silnika statku w kilowatach stanowi moc odnotowaną dla każdego statku w Rejestrze Floty Rybackiej Wspólnoty
The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet registerMoc silników statków wyrażona w kilowatach jest równa mocy odnotowanej dla każdego statku w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej
The information transmitted to the Commission by the Member States shall include the internal fleet register number as provided for in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the fishing vessel register of the Community, together with details of the home port and the names of the owner or charterer of the vessel, and shall be accompanied by the notification that the master of the vessel has been informed of the measures in force for the area or areas where the vessel will be fishing in the Convention areaInformacje przekazane Komisji przez Państwa Członkowskie zawierają wewnętrzny numer rejestru floty zgodnie z postanowieniami art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) Nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie rejestru statków rybackich Wspólnoty [‧] wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi portu macierzystego i nazwy armatora lub charakteru statku oraz zostanie do nich dołączone powiadomienie, że kapitan statku został poinformowany o środkach obowiązujących na obszarze lub obszarach, gdzie statek będzie dokonywał połowów na terenie Konwencji
Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ on the Community fishing fleet registerRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 329143 zdań frazy Community fishing fleet register.Znalezione w 63,256 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.