Tłumaczenia na język polski:

  • Rejestr Floty Rybackiej Wspólnoty   

Przykładowe zdania z "Community fishing fleet register", pamięć tłumaczeniowa

add example
Member States shall transmit to the Commission information on the physical characteristics of fishing vessels and the monitoring of fishing effort by fleet segment and by fishery, particularly as regards the development of capacities and the corresponding fishing activities, in accordance with the procedures laid down in Commission Regulations (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the fishing vessel register of the Community and (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the segmentation of the Community fishing fleet and fishing effort in relation to the multiannual guidance programmesPaństwa Członkowskie przekażą Komisji informacje na temat cech fizycznych statków rybackich oraz monitorowania nakładów połowowych z uwagi na segmenty floty oraz nakładów połowowych, w szczególności w odniesieniu do rozwoju zdolności oraz odpowiadających nakładów połowowych, zgodnie z procedurą ustanowioną w rozporządzeniach Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty oraz (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ roku w sprawie segmentacji floty rybackiej Wspólnoty oraz nakładów połowowych w odniesieniu do wieloletnich programów orientacji
Each Member State shall ensure that catching vessels to which a special fishing authorisation has been issued are included in a list containing their name and Community fleet register number (CFR) as defined in Annex I to Commission Regulation (EC) Nokażde państwo członkowskie zapewnia, aby statki łowcze, którym wydano specjalne zezwolenie połowowe, zostały umieszczone w wykazie zawierającym nazwę statku i numer we wspólnotowym rejestrze floty rybackiej (CFR), zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr
The annual report shall include the list of vessels with Community Fleet Register number that belonged to the excluded group of vessels during the previous fishing seasonSprawozdanie roczne zawiera wykaz statków wraz z numerem rejestru statków floty rybackiej Wspólnoty, które należały do wykluczonej grupy statków w poprzednim okresie połowu
Community fleet register means the Community fishing fleet register as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) Norejestr wspólnotowej floty rybackiej oznacza rejestr wspólnotowej floty rybackiej, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
GTFR: means the fishing capacity of the fleet on the date of accession in terms of tonnage as calculated on the basis of the Community fishing fleet registerGTFR: oznacza zdolność połowową floty w dniu przystąpienia pod względem tonażu obliczoną na podstawie rejestru wspólnotowej floty rybackiej
all vessels in the Community Fishing Fleet Register as defined in Commission Regulation (EC) Nowszystkie statki w rejestrze statków rybackich Wspólnoty, określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
in the case of landing, the date and the port at which the catch was landed; or in the case of transhipment, the date and the name of the vessel, its flag and national registration number (for Community vessels, the internal registration number in the fleet register allocated to the vessel in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ concerning the fishing vessel register of the Communityw przypadku wyładunku, datę i port, w którym miał miejsce wyładunek połowu; lub w przypadku przeładunku, datę i nazwę statku, jego banderę i krajowy numer rejestrowy (dla statków wspólnotowych wewnętrzny numer rejestru floty przydzielony statkowi zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty
list of vessels authorized to fish by indicating their Community Fleet Register number (CFR) and their engine powerwykaz statków upoważnionych do prowadzenia połowów, w którym wskazane są numery rejestru wspólnotowej floty rybackiej (CFR) oraz moc silnika poszczególnych statków
The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet registerMoc silnika statków w kilowatach jest równa mocy odnotowanej dla każdego statku w Rejestrze Floty Rybackiej Wspólnoty
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the Community fishing fleet registerRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty
Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions, and in particular Articles ‧ and ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ lays down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regionsRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty
it shall include the list of the vessels covered by the scheme, identified by their names and Community Fishing Fleet Register numberszawiera wykaz statków objętych programem, wymienionych z nazwy i numeru w rejestrze statków rybackich Wspólnoty
It is necessary to lay down implementing rules to ensure that clear rules and procedures are set for the way Member States transmit data to the Community fishing fleet register and new validation rules are needed to guarantee the quality and the reliability of such dataKonieczne jest ustanowienie przepisów wykonawczych zapewniające, że Państwa Członkowskie będą przekazywać dane do rejestru wspólnotowej floty rybackiej według jasnych zasad i procedur, oraz potrzebne są nowe zasady weryfikacji gwarantujące jakość i wiarygodność tych danych
If it is to be an effective and comprehensive tool for implementing the rules of the common fisheries policy, the Community fishing fleet register should include all Community fishing vessels, including those used exclusively in aquacultureJeżeli ma to być skuteczne i kompleksowe narzędzie dla celów wdrażania przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, rejestr wspólnotowej floty rybackiej powinien obejmować wszystkie wspólnotowe statki rybackie, włącznie z tymi, które są wykorzystywane wyłącznie w akwakulturze
The capacity of a vessel shall be measured in kilowatt and shall be the engine power of the vessel in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, a value to which must be identical the value that the Member State the flag of which the vessel is flying has notified to the Community fishing fleet registerZdolność połowową statku mierzy się w kilowatach i oznacza ona moc silnika statku zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧; wartość ta musi być taka sama jak wartość, którą państwo członkowskie bandery statku zgłosiło do rejestru wspólnotowej floty rybackiej
In order to fully implement the objective of Statement No ‧ of the Commission and the Council adopted on ‧ June ‧, Member States may grant aid until ‧ December ‧ for vessels built in accordance with the conditions of Article ‧, points ‧ and ‧, of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management on fishing fleets registered in the Community outermost regions, and with the relevant conditions of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sectorDla pełnej realizacji celu zawartego w oświadczeniu Komisji i Rady nr ‧ przyjętym dnia ‧ czerwca ‧ r. państwa członkowskie mogą do dnia ‧ grudnia ‧ r. przyznać pomoc dla statków zbudowanych zgodnie z warunkami art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty oraz z odpowiednimi warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa
The flag Member State shall ensure that the information contained in the fishing licence is accurate and consistent with that contained in the Community fishing fleet register referred to in Article ‧ of Regulation (EC) NoPaństwo członkowskie bandery zapewnia, aby informacje zawarte w licencji połowowej były dokładne i zgodne z informacjami zawartymi w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
The segment to which each vessel entering the fishing fleet belongs or any change to segment to which an existing vessel belongs must be communicated to the fishing vessel register of the Community by the Member State in accordance with the provisions of Regulation (EC) NoSegment floty, do którego należy każdy statek włączany w skład floty rybackiej lub wszelkie zmiany dotyczące segmentu, do którego należy włączyć statek już istniejący, muszą być przedmiotem informacji przekazywanej do rejestru statków rybackich Wspólnoty przez Państwo Członkowskie zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE
list of vessels authorised to fish by indicating their Community Fleet Register number (CFR) and their engine powerwykaz statków uprawnionych do prowadzenia połowów, w którym wskazane są numery rejestru wspólnotowej floty rybackiej (CFR) oraz moc silników poszczególnych statków
Aid measures under this paragraph should provide that, in case a vessel in respect of which the aid has been granted under this paragraph is de-registered from the Community fishing fleet register, the beneficiary of the aid shall reimburse the aid granted under this paragraph during the three years preceding the de-registrationŚrodki pomocy, o których mowa w niniejszym ustępie, powinny stanowić, że jeżeli statek, któremu przyznano pomoc na podstawie niniejszego ustępu, zostanie wyrejestrowany z rejestru floty rybackiej Wspólnoty, beneficjent pomocy musi zwrócić pomoc przyznaną na podstawie niniejszego ustępu w ciągu trzech lat poprzedzających wyrejestrowanie
The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet registerMoc silnika statków w kilowatach stanowi moc odnotowaną dla każdego statku w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty
The information included in the licence should be set out in accordance with Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ defining characteristics for fishing vessels and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community fishing fleet registerInformacje zawarte w licencji powinny być przedstawione zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. określającym parametry statków rybackich i rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącym rejestru statków rybackich Wspólnoty
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ correcting Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regionsRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych
* Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- PECH Committee* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja PECH
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 312425 zdań frazy Community fishing fleet register.Znalezione w 41,998 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.