Tłumaczenia na język polski:

  • Charlie i Lola   

Przykładowe zdania z "Charlie and Lola", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lola, when you pick this up, this is a Charlie from NorthamptonLola, kiedy to odbierzesz, tu Charlie z Northampton
You know, as Lola would say, there' s a slight chill in the air, CharlieJak to Lola mówi, czuję drobny chłód w powietrzu, Charlie
Lola, this is a Charlie from NorthamptonLola, tu Charlie z Northampton
With the old gentleman' s passing, Lola has become sole owner of the painting, and she' il be dealing exclusively with me from now onWraz z odejściem starca, Lola stała się wyłączny właścicielem obrazu, i wszystko będzie uzgadniała wyłącznie ze mną
Ladies, gentlemen and those of you who are yet to make up your mind, our very own LolaPanie, panowie... i ci, co jeszcze się nie zdecydowali, nasz oddana Lola
Well all this is Lola' s estimate for the Blue Angel boys and expensesTo wszystko wycena Loli, za chłopaków z Blue Angel plus wydatki
Lola, I prefer to keep my work life and my private life separateLola, wolałbym, aby moje życie prywatne i zawodowe pozostały oddzielone
During these six months, together with Prime Minister Reinfeldt, we spoke with Obama; we spoke with Hu and Wen; we spoke with Singh; we spoke with Medvedev; we spoke with Lola.Przez te sześć miesięcy rozmawialiśmy z premierem Reinfeldtem, z prezydentem Obamą, z prezydentem Hu Jintao i premierem Wen Jiabao, z premierem Singhiem, z prezydentem Miedwiediewem, z prezydentem Lulą.
Lola, people have got to forget the past and live for the presentTrzeba zapomnieć o przeszłości i żyć teraźniejszością
" We are going to run away because Lola is so horrid to us and we want to go home.- " Also, there wasn' t a play. "" Uciekamy, bo Lola jest dla nas bardzo okropna i chcemy iść do domu
Lola and I have already spokenWłaściwie, to czekam na ciebie
Who is Costas and Lola?Kim są Costas i Lola?
After the old man and Lola, he was next in succession... and he left everything to you-- the land, the castlePo starym i Loli, był następnym spadkobiercą... i zostawił wszystko tobie; ziemię, zamek
Charlie and me' s getting marriedCharlie i ja żenimy się
But Charlie says the guy who wrote these most recent ones is mimicking his handwriting and even tracing some of the wordsAle to żadna nowość, wszyscy je mają
The following spoke: Martin Bartenstein (President-in-Office of the Council), José Manuel Barroso (President of the Commission) and Charlie McCreevy (Member of the CommissionGłos zabrali: Martin Bartenstein (urzędujący Przewodniczący Rady), José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) i Charlie McCreevy (członek Komisji
Uncle Charlie and aunt MarcyWujek Charlie i ciocia Marcy
Believed to be the sons, tommy and charlie duncanSądzę, że to synowie, Tommy i Charlie Duncanowie
What' s the problem between you and Charlie?Dlaczego Charlie się na ciebie uwziął?
Him and Charlie was choirboys togetherOn i Charlie byli razem w chórze
The following spoke: Charlie McCreevy and Wolf KlinzGłos zabrali: Charlie McCreevy i Wolf Klinz
By the time the bird realizes it' s missing, it never even occurs to her that rock star Charlie bloody Pace could be responsible for such larceny, and the bloody party continuesZanim mała zorientuje się, że coś zginęło, nie przejdzie jej nawet przez myśl, że to jej gwiazda rocka to ukradła. a my znowu będziemy balować
The following spoke: Sarah Ludford, on behalf of the ALDE Group, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (Member of the Commission) and Peter Skinner, who put a question that Charlie McCreevy answeredGłos zabrali: Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (członek Komisji) i Peter Skinner, aby zadać pytanie, na które odpowiedzi udzielił Charlie McCreevy
And you told him I had Charlie Boy?I ty powiedziałeś mu, że mam Charlie Boy' a?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1977338 zdań frazy Charlie and Lola.Znalezione w 484,949 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.