Tłumaczenia na język polski:

  • Charlie i Lola   

Przykładowe zdania z "Charlie and Lola", pamięć tłumaczeniowa

add example
You know, as Lola would say, there' s a slight chill in the air, CharlieJak to Lola mówi, czuję drobny chłód w powietrzu, Charlie
Lola, this is a Charlie from NorthamptonLola, tu Charlie z Northampton
Lola, when you pick this up, this is a Charlie from NorthamptonLola, kiedy to odbierzesz, tu Charlie z Northampton
During these six months, together with Prime Minister Reinfeldt, we spoke with Obama; we spoke with Hu and Wen; we spoke with Singh; we spoke with Medvedev; we spoke with Lola.Przez te sześć miesięcy rozmawialiśmy z premierem Reinfeldtem, z prezydentem Obamą, z prezydentem Hu Jintao i premierem Wen Jiabao, z premierem Singhiem, z prezydentem Miedwiediewem, z prezydentem Lulą.
Well all this is Lola' s estimate for the Blue Angel boys and expensesTo wszystko wycena Loli, za chłopaków z Blue Angel plus wydatki
With the old gentleman' s passing, Lola has become sole owner of the painting, and she' il be dealing exclusively with me from now onWraz z odejściem starca, Lola stała się wyłączny właścicielem obrazu, i wszystko będzie uzgadniała wyłącznie ze mną
Ladies, gentlemen and those of you who are yet to make up your mind, our very own LolaPanie, panowie... i ci, co jeszcze się nie zdecydowali, nasz oddana Lola
Lola, I prefer to keep my work life and my private life separateLola, wolałbym, aby moje życie prywatne i zawodowe pozostały oddzielone
Lola and I have already spokenWłaściwie, to czekam na ciebie
After the old man and Lola, he was next in succession... and he left everything to you-- the land, the castlePo starym i Loli, był następnym spadkobiercą... i zostawił wszystko tobie; ziemię, zamek
Who is Costas and Lola?Kim są Costas i Lola?
Lola, people have got to forget the past and live for the presentTrzeba zapomnieć o przeszłości i żyć teraźniejszością
" We are going to run away because Lola is so horrid to us and we want to go home.- " Also, there wasn' t a play. "" Uciekamy, bo Lola jest dla nas bardzo okropna i chcemy iść do domu
I spoke with Charlie Rhodes, and he seems to think...... Mark knows a lot more about the dead dog than he' s sayingCharlie uważa, że Mark wie o psie więcej, niż mówi
Judge us not for our weakness but for our love, and open the doors of heaven for Charlie and meNie sądź nas za słabości, lecz za naszą miłość.I otwórz przed nami bramy niebios
He got Charlie and Dr. Nicolai deadNo co ty!Przez niego zginęli Charlie' s i Dr
Jean-Pierre Jouyet (President-in-Office of the Council) and Charlie McCreevy (Member of the Commission) made the statementsJean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i Charlie McCreevy (członek Komisji) złożyli oświadczenia
But Charlie says the guy who wrote these most recent ones is mimicking his handwriting and even tracing some of the wordsAle to żadna nowość, wszyscy je mają
It' s going to spoil everything if you and Charlie break upJeśli zerwiesz z Charliem, wszystko się zawali
Charlie and me' s getting marriedCharlie i ja żenimy się
The following spoke: Janusz Lewandowski, on behalf of the PPE-DE Group, Bogusław Liberadzki, on behalf of the PSE Group, Bronisław Geremek, on behalf of the ALDE Group, Marcin Libicki, on behalf of the UEN Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Witold Tomczak, on behalf of the IND/DEM Group, Maciej Marian Giertych, Non-attached Member, Józef Pinior, Hanna Foltyn-Kubicka, Mary Lou McDonald, Genowefa Grabowska, Mirosław Mariusz Piotrowski and Charlie McCreevyGłos zabrali: Janusz Lewandowski, w imieniu grupy PPE-DE, Bogusław Liberadzki, w imieniu grupy PSE, Bronisław Geremek, w imieniu grupy ALDE, Marcin Libicki, w imieniu grupy UEN, Francis Wurtz, w imieniu grupy GUE/NGL, Witold Tomczak, w imieniu grupy IND/DEM, Maciej Marian Giertych, niezrzeszony, Józef Pinior, Hanna Foltyn-Kubicka, Mary Lou McDonald, Genowefa Grabowska, Mirosław Mariusz Piotrowski i Charlie McCreevy
Charlie, I' m going to write you a prescription for Ritalin, and what I' d like you to do is start taking the low dose and if after a few days you feel no side effects, then I would like to see you start taking a higher dosePrzepiszę ci receptę na Ritalin.Chciałbym, żebyś zaczął od małych dawek, a jeśli po kilku dniach nie odczujesz efektów ubocznych, zaczniesz brać większe dawki
The following spoke: Charlie McCreevy and Wolf KlinzGłos zabrali: Charlie McCreevy i Wolf Klinz
The following spoke: Andreas Schwab, on behalf of the PPE-DE Group, Manuel Medina Ortega, on behalf of the PSE Group, Sharon Bowles, on behalf of the ALDE Group, Marek Aleksander Czarnecki, on behalf of the UEN Group, Godfrey Bloom, on behalf of the IND/DEM Group, Ashley Mote, on behalf of the ITS Group, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto and Charlie McCreevyGłos zabrali: Andreas Schwab, w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega, w imieniu grupy PSE, Sharon Bowles, w imieniu grupy ALDE, Marek Aleksander Czarnecki, w imieniu grupy UEN, Godfrey Bloom, w imieniu grupy IND/DEM, Ashley Mote, w imieniu grupy ITS, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto i Charlie McCreevy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1857622 zdań frazy Charlie and Lola.Znalezione w 226,355 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.