Tłumaczenia na język polski:

  • Licencjat   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

bachelor's degreebachelor's degree; licencjat

Przykładowe zdania z "Bachelor’s degree", pamięć tłumaczeniowa

add example
Medicine , law doctorate master P.G. CERT . / P.G. DIP honours bachelor degreeMedycyna , prawo master doctorate honours bachelor degree
convergence of education systems, to be based on three main cycles (bachelor's degree, master's degree, doctoratekonwergencja systemów nauczania, które opierałyby się na trzech głównych cyklach (stopień licencjata, magistra i doktora
A second cycle lasting one year ( leading to a marketoriented Bachelor s degree ’ ) is offered for technology studies .Na kierunkach technicznych prowadzi się studia drugiego stopnia , trwające rok ( kończące się ukierunkowanym na rynek pracy tytułem inżynierskim ) .
government decree ‘ On the adoption of state standards for vocational higher education ’ specified the programmes and their duration as follows : bachelor s degree ’ , 4 years ; specialist ’ s diploma , 5 years ; and master s degree ’ , 6 years ( including bachelor s degree programmes ) ’ .sprawie przyjęcia państwowych standardów w szkolnictwie wyższym określono następujące rodzaje studiów wraz z czasem ich trwania : studia licencjackie / inżynierskie – 4 lata , studia kończące się specjalistycznym dyplomem – 5 lat i studia magisterskie – 6 lat ( włącznie ze studiami licencjackimi / inżynierskimi ) .
the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Archstopień licencjata architektury
In addition , one Turkish university offers a joint Bachelor s programme leading ’ to a dual degree with the Fachhochschule Bochum in Germany .Ponadto jeden uniwersytet turecki prowadzi wspólne studia licencjackie / inżynierskie , kończące się podwójnym tytułem , z Fachhochschule Bochum w Niemczech .
Engineering , sciences , agricultural sciences master P.G. CERT . / P.G. DIP honours bachelor degreeKierunkiinżynieryjne , ścisłei rolnicze master honours bachelor degree
Descriptors : higher education , Bologna Process , bachelor degree studie s , master degree studies , doctorate , Diploma Supplement , European Credit Transfer System , joint study programme , higher education institution , branch of education , duration of studies , admission procedure , educational reform , evaluation of an educational institution , quality of education , ENQA , incentive , comparative analysis , country report , European Union , Albania , Andorra , Armenia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Croatia , Georgia , Iceland , Liechtenstein , Former Yugoslav Republic of Macedonia , Montenegro , Norway , Republic of Moldova , Russian Federation , Serbia , Switzerland , Turkey , Ukraine , Vatican City StateDeskryptory : szkolnictwo wy Ę s ze , Proces Bolo Ą sk i , studia licencjackie / in Ę y nie rs k ie , studia magisterskie , studia doktoranckie , suplement do dyplomu , Europejski System Transferu Punktów , wspólny program studiów , uczelnia , dziedzina ksztaņcenia , czas trwania studiów , procedura przyjūž , reforma ksztaņcenia , ocena placówki edukacyjnej , jakoāž ksztaņcenia , ENQA ( Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakoāci Ksztaņcenia w Szkolnictwie Wy Ę s z y m ) , rozwiězania motywujěce , analiza porównawcza , raport krajowy , Unia Europejska , Albania , Andora , Armenia , A ze r be j d Ę an , Boānia i Hercegowina , Chorwacja , Gruzja , Islandia , Lichtenstein , Byņa Jugos ņ owia Ą ska Republika Macedoni i , Czarnogóra , Norwegia , Republika Moņdowy , Federacja Rosyjska , Serbia , Szwajcaria , Turcja , Ukraina , Stolica Apostolska .
Decree related to architecture studies leading t o a Bachelor s degree ’ and Master s degree ’ in architectureRozporządzenie w sprawie studiów na kierunku architektura , kończących się tytułem licencjackim / inżynierskim i magisterskim w dziedzinie archi tektury
the degrees:-Bachelor of Veterinary Science (BVScstopnie naukowe-Bachelor of Veterinary Science (BVSc
Professional higher education training programmes ( szakirányú továbbképzés at ISCED level 5A ) can follow any degree ( Bachelor s ’ or Master s ’ ) .Studia specjalistyczne ( szakirányú továbbképzés na poziomie ISCED 5A ) mogą podejmować osoby posiadające dowolny tytuł ( licencjacki / inżynierski lub magisterski ) .
In addition to undertaking research in a wide rangeof disciplines , the Universities and UniversityColleges offer degree programmes at Bachelor , Master ' s and Doctorate levels - in the humanities , in the scientific , technical and social sciences , and inthe medical area .W zależności od kierun ku studiów egzaminy są organizowane w ma ju , czerwcu lub wrześniu .
Fulltime programmes leading to Bachelor s ’ and Master s ’ degrees last three to fourStacjonarne studia kończące się tytułami Bachelor i Mastertrwają , odpowiednio , od 3 do 4 lat i od roku do 2 lat . Regulamin
• adopting comparable higher education degrees ; • adopting a two-tier bachelor-ma ster “ ” and as soon as possible a three-tier bachelor- master-doctorate education system “ ” ;• przyjęciu systemu porównywalnych dyplomów uczelni wyższych ;
Moreover, when the applicant has completed his/her higher education in the Member State and obtained a Bachelor's and a Master's degree in a higher education institution located within the Community, proof of professional experience in addition to the higher education qualifications will not be requiredPonadto, jeżeli wnioskodawca ukończył studia wyższe w państwie członkowskim oraz uzyskał tytuł licencjata lub magistra w placówce szkolnictwa wyższego mającej siedzibę na terytorium Wspólnoty, nie jest wymagany dowód doświadczenia zawodowego w uzupełnieniu do wyższego wykształcenia
indicate to the Appointing Authority the effects of the annulment of the contested decision and, in particular, of the recognition of the applicant's professional experience from ‧ November ‧, the date he obtained his bachelor's degree, and his reclassification in grade ‧, with retroactive effect from ‧ Decemberpouczenie organu powołującego o konsekwencjach stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i w szczególności o uwzględnieniu doświadczenia zawodowego uzyskanego przez skarżącą od dnia ‧ listopada ‧ r., w którym uzyskała dyplom bachelor, oraz zaszeregowaniu jej do grupy zaszeregowania ‧ z mocą wsteczną od dnia ‧ grudnia ‧ r
A Bachelor s / Master s degree structure ’ ’ based on two main cy cles was introduced in Denmark at the end of the 1980s .ECTS istnieje równolegle z krajowym systemem punktowym ( 1 krajowy punkt równa się 1,5 punktu ECTS ) , który opiera się na nakładzie pracy studenta i odpowiada 40 godzinom pracy tygodniowo oraz 40 tygodniom / punktom za rok akademicki . Od 1995 r .
In Malta and the United Kingdom , applicants with an Upper Second Class Bachelor s degree ’ are permitted to enrol in a master of philosophy programme .Na Malcie i w Zjednoczonym Królestw ie kandydaci posiadajācy okreņlony tytuž licencjacki / iněynierski , tj . Upper Second Class Bachelor ’ s degree , mogā podjāū studia prowadzāce do tytužu magisterskiego Master of Philosophy .
the degree of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVBstopień Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB
The ( marketoriented or research-oriented ) Master s degree ’ was introduced in the 2002 / 03 academic year and requires 120 ECTS credits after the Bachelor s degree ’ , i.e. 300 credits after the baccalauréat , thus marking the Bac + 5 level ‘ ’ of studies .Tytuł magisterski ( ukierunkowany na rynek pracy lub pracę naukową ) został wprowadzony w roku akademickim 2002 / 03 , a jego uzyskanie wymaga 120 punktów ECTS po uzyskaniu tytułu licencjackiego / inżynierskiego , tj . 300 punktów po baccalauréat , co oznacza poziom studiów ‘ Bac + 5 ’ .
The NVAO is entrusted by law to accredit all existing Bachelor s ’ and Master s degree programmes ’ and to validate new study programmes provided by governmentfunded higher education institutions as well as institutions approved ( but not funded ) by the Dutch government .Do ustawowych zadań NVAO należy akredytowanie wszystkich istniejących programów kończących się tytułami bachelor i master oraz walidacja nowych programów studiów , jakie pro wadzą uczelnie dotowane przez państwo i uczelnie uznawane ( ale nie dotowane ) przez władze holenderskie .
Bachelor s degree programmes and secondcycle Master s degree programmes ’ ’ have been provided as an alternative to long-cycle Master s degree programmes ’ by a number of higher education institutions at their own discretion since the early 1990s .Studia licencjackie / inżynierskie i studia drugiego stopnia , kończące się tytułem magisterskim , są prowadzone równolegle z jednolitymi studiami magisterskimi przez szereg uczelni , z ich własnej inicjatywy , od początku lat 90 .
Since 2003 , a change in the 1996 Regulations on Graduate Education allows Bachelor s degree holders ’ direct access to doctorate programmes if their performance at the Bachelor s degree level ’ is exceptionally high and their application is approved .Od 2003 r. znowelizowane zarządzenie w sprawie kształcenia na poziomie magisterskim / doktoranckim umożliwia osobom z tytułem licencjackim / inżynierskim bezpośredni dostęp do studiów doktoranckich , jeżeli uzyskały one wyjątkowo dobre wyniki na studiach licencjackich / inżynierskich , a ich podanie zostało przyjęte .
Eight Turkish universities together with the State University of New York offer joint programmes leading to a dual Bachelor s degree ’ in different fields of study .Osiem uniwersytetów tureckich prowadzi wraz z Uniwersytetem Stanowym Nowego Jorku wspólne studia kończące się podwójnym tytułem licencjackim / inżynierskim ( Bachelor ) na różnych kierunkach studiów .
Bachelor s ’ and Master s degrees ’ have been awarded since the early 1960s , whilst the first Ph. D. degree was awarded in 1974 .Tytuły licencjackie / inżynierskie ( Bachelor ) i magisterskie ( Master ) przyznaje się od początku lat 60 . , natomiast pierwszy stopień doktorski ( Ph.D. ) przyznano w 1974 r .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8263 zdań frazy Bachelor’s degree.Znalezione w 9,06 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.