Tłumaczenia na język polski:

  • Licencjat   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

bachelor's degreebachelor's degree; licencjat

Przykładowe zdania z "Bachelor’s degree", pamięć tłumaczeniowa

add example
students enrolled on Joint Masters programmes in a country other than the one in which they gained their Bachelor's degreestudenci przyjęci na studia kończące się nadaniem wspólnego dyplomu magisterskiego (Joint Masters) w kraju innymi niż kraj, w którym otrzymali dyplom licencjacki
First/Second Degree Programmes (Two-tier): (Bakkalaureus/Bachelor- Magister/Master degreesProgramy studiów pierwszego/drugiego stopnia (dwupoziomowe): (Bakkalaureus/licencjat- Master/Magister
Not only are there serious problems with recognition, some courses converted to bachelor's and master's degrees are supposedly so specialised that a change in the place of study - either at home or abroad - is no longer possible, which runs counter to the objective of a European Higher Education Area and of increasing mobility.Nie tylko istnieją poważne problemy z uznawaniem. Niektóre kursy przekształcone w studia licencjackie czy magisterskie są podobno tak specjalistyczne, że zmiana miejsca nauki - w kraju lub za granicą - nie jest już możliwa, co jest sprzeczne z celami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i zwiększania mobilności.
Moreover, when the applicant has completed his/her higher education in the Member State and obtained a Bachelor's and a Master's degree in a higher education institution located within the Community, proof of professional experience in addition to the higher education qualifications will not be requiredPonadto, jeżeli wnioskodawca ukończył studia wyższe w państwie członkowskim oraz uzyskał tytuł licencjata lub magistra w placówce szkolnictwa wyższego mającej siedzibę na terytorium Wspólnoty, nie jest wymagany dowód doświadczenia zawodowego w uzupełnieniu do wyższego wykształcenia
Thinking in terms of bachelors and masters degrees and recognising educational achievements by means of the European Credit Transfer System (ECTS) creates an awareness of the need for common action.Uwzględnienie stopni licencjata i magistra oraz uznawanie poziomu wykształcenia w ramach europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS) uświadamia konieczność podjęcia wspólnych działań.
convergence of education systems, to be based on three main cycles (bachelor's degree, master's degree, doctoratekonwergencja systemów nauczania, które opierałyby się na trzech głównych cyklach (stopień licencjata, magistra i doktora
the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Archstopień licencjata architektury
Seems he just graduated with a bachelor' s degree in electrical engineeringWłaśnie został absolwentem i ma stopień inżyniera elektryka
To this end, the Bologna Process envisages three priority areas for action: the introduction of the three-cycle system of bachelor's degrees, master's degrees and doctorates, quality assurance and recognition of qualifications and periods of study.W tym celu proces boloński przewiduje trzy priorytetowe obszary działania: wprowadzenie trzech cykli studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, systemu zapewnienia jakości oraz ram dla uznawania kwalifikacji oraz okresów studiowania.
It is still not fully receptive to the 3-cycle educational system (bachelor, master's degree, doctoral degree) in the 3-2-3 structure; on the other hand, before the new system was applied, enterprises often hired undergraduate students.Nadal nie jest on gotowy na przyjęcie systemu trzech cykli kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat) o strukturze 3 + 2 + 3; z drugiej jednak strony, przed wprowadzeniem tego systemu przedsiębiorstwa często zatrudniały studentów przed uzyskaniem przez nich dyplomu.
My theoretical Bachelor's Degree is about Feminism. I based my work on book ‘Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction’ which was written by Tong, Rosemarie Putnam. The feminism doctrine consists many different trends, as well as ideologiPraca artystyczna: Drag Queens and Kings; praca teoretyczna; Feminizm na podstawie książki "Myśl feministyczna" Rosemarie Putnam Tong
I got my bachelor' s degreeZrobiłem dyplom
Emphasises that the three-cycle degree system (Bachelor degree, Masters Degree and Doctorate) could become more flexible especially by using a ‧+‧ instead of ‧+‧ system for the first and second cycles; notes that for some studies this could be more appropriate in order to enable greater mobility and employability of graduatespodkreśla, że system trzech cykli kształcenia (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) mógłby stać się bardziej elastyczny zwłaszcza dzięki zastosowaniu systemu ‧ + ‧ zamiast ‧ + ‧ dla pierwszego i drugiego cyklu; zauważa, że na niektórych kierunkach byłoby to bardziej odpowiednie, aby zwiększyć mobilność i szanse zatrudnienia absolwentów
the degrees:-Bachelor of Veterinary Science (BVScstopnie naukowe-Bachelor of Veterinary Science (BVSc
Five years of university study cannot suddenly be packed into a three-year bachelor's degree course.Nie można nagle ścieśniać pięciu lat studiów do trzyletnich studiów licencjackich.
I' il bet.Seems he just graduated with a bachelor' s degree in electrical engineeringWłaśnie został absolwentem i ma stopień inżyniera elektryka
indicate to the Appointing Authority the effects of the annulment of the contested decision and, in particular, of the recognition of the applicant's professional experience from ‧ November ‧, the date he obtained his bachelor's degree, and his reclassification in grade ‧, with retroactive effect from ‧ Decemberpouczenie organu powołującego o konsekwencjach stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i w szczególności o uwzględnieniu doświadczenia zawodowego uzyskanego przez skarżącą od dnia ‧ listopada ‧ r., w którym uzyskała dyplom bachelor, oraz zaszeregowaniu jej do grupy zaszeregowania ‧ z mocą wsteczną od dnia ‧ grudnia ‧ r
the degree of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVBstopień Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB
The scope of the Green Paper is broad; it aims to address the situation of all young people in all different learning contexts, i.e. at school; at Bachelor, Master and PhD levels within university studies, as well as in internships, apprenticeships, youth exchanges, volunteer work or vocational training, in or outside the European UnionZakres zielonej księgi jest szeroki: obejmuje ona wszystkich młodych ludzi znajdujących się we wszelkich możliwych sytuacjach edukacyjnych, tj. uczących się w szkołach, odbywających studia uniwersyteckie na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, a także odbywających staże, praktyki zawodowe, uczestniczących w programach wymiany młodzieży, wolontariacie lub szkoleniach zawodowych w obrębie Unii Europejskiej i poza nią
All students in a Bachelors programme must spend part of their studies abroadWszyscy studenci studiów licencjackich muszą spędzić część studiów za granicą
Preparing graduates of bachelor of librarianship to infobroker professionPrzygotowanie absolwentów bibliotekoznawczych studiów licencjackich do zawodu infobrokera
Go to bachelor quarters and report at ‧ a. m.TomorrowProszę się zameldować jutro o
Listen, Perry, shockingly, I' m not looking to make the permanent move to your bachelor cave over at Swingers TowersSłuchaj, Perry, zszokuję cię, ale nie chcę na stałe przenieść się do twojej kawalerskiej groty w Hulaczych Wieżach
You' re hurtin ' him too much ever since that bachelor Iist... came out in the " Post. "Za bardzo go ranisz od czasu tej kawalerskiej listy... która ukazała się w " Post. "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7442 zdań frazy Bachelor’s degree.Znalezione w 3,799 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.