Tłumaczenia na język polski:

  • Licencjat   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

bachelor's degreebachelor's degree; licencjat

Przykładowe zdania z "Bachelor’s degree", pamięć tłumaczeniowa

add example
Emphasises that the three-cycle degree system (Bachelor degree, Masters Degree and Doctorate) could become more flexible especially by using a ‧+‧ instead of ‧+‧ system for the first and second cycles; notes that for some studies this could be more appropriate in order to enable greater mobility and employability of graduatespodkreśla, że system trzech cykli kształcenia (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) mógłby stać się bardziej elastyczny zwłaszcza dzięki zastosowaniu systemu ‧ + ‧ zamiast ‧ + ‧ dla pierwszego i drugiego cyklu; zauważa, że na niektórych kierunkach byłoby to bardziej odpowiednie, aby zwiększyć mobilność i szanse zatrudnienia absolwentów
First/Second Degree Programmes (Two-tier): (Bakkalaureus/Bachelor- Magister/Master degreesProgramy studiów pierwszego/drugiego stopnia (dwupoziomowe): (Bakkalaureus/licencjat- Master/Magister
It is still not fully receptive to the 3-cycle educational system (bachelor, master's degree, doctoral degree) in the 3-2-3 structure; on the other hand, before the new system was applied, enterprises often hired undergraduate students.Nadal nie jest on gotowy na przyjęcie systemu trzech cykli kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat) o strukturze 3 + 2 + 3; z drugiej jednak strony, przed wprowadzeniem tego systemu przedsiębiorstwa często zatrudniały studentów przed uzyskaniem przez nich dyplomu.
To this end, the Bologna Process envisages three priority areas for action: the introduction of the three-cycle system of bachelor's degrees, master's degrees and doctorates, quality assurance and recognition of qualifications and periods of study.W tym celu proces boloński przewiduje trzy priorytetowe obszary działania: wprowadzenie trzech cykli studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, systemu zapewnienia jakości oraz ram dla uznawania kwalifikacji oraz okresów studiowania.
convergence of education systems, to be based on three main cycles (bachelor's degree, master's degree, doctoratekonwergencja systemów nauczania, które opierałyby się na trzech głównych cyklach (stopień licencjata, magistra i doktora
I got my bachelor' s degreeZrobiłem dyplom
People wonder, you know, how this guy with a bachelors degree from UCLA came to know all this shitGdy będziesz ciągle wysysał te mikroelementy, gleba stanie się bezużyteczna
the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Archstopień licencjata architektury
Seems he just graduated with a bachelor' s degree in electrical engineeringWłaśnie został absolwentem i ma stopień inżyniera elektryka
the degree of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVBstopień Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB
Not only are there serious problems with recognition, some courses converted to bachelor's and master's degrees are supposedly so specialised that a change in the place of study - either at home or abroad - is no longer possible, which runs counter to the objective of a European Higher Education Area and of increasing mobility.Nie tylko istnieją poważne problemy z uznawaniem. Niektóre kursy przekształcone w studia licencjackie czy magisterskie są podobno tak specjalistyczne, że zmiana miejsca nauki - w kraju lub za granicą - nie jest już możliwa, co jest sprzeczne z celami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i zwiększania mobilności.
Thinking in terms of bachelors and masters degrees and recognising educational achievements by means of the European Credit Transfer System (ECTS) creates an awareness of the need for common action.Uwzględnienie stopni licencjata i magistra oraz uznawanie poziomu wykształcenia w ramach europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS) uświadamia konieczność podjęcia wspólnych działań.
the degrees:-Bachelor of Veterinary Science (BVScstopnie naukowe-Bachelor of Veterinary Science (BVSc
My theoretical Bachelor's Degree is about Feminism. I based my work on book ‘Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction’ which was written by Tong, Rosemarie Putnam. The feminism doctrine consists many different trends, as well as ideologiPraca artystyczna: Drag Queens and Kings; praca teoretyczna; Feminizm na podstawie książki "Myśl feministyczna" Rosemarie Putnam Tong
indicate to the Appointing Authority the effects of the annulment of the contested decision and, in particular, of the recognition of the applicant's professional experience from ‧ November ‧, the date he obtained his bachelor's degree, and his reclassification in grade ‧, with retroactive effect from ‧ Decemberpouczenie organu powołującego o konsekwencjach stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i w szczególności o uwzględnieniu doświadczenia zawodowego uzyskanego przez skarżącą od dnia ‧ listopada ‧ r., w którym uzyskała dyplom bachelor, oraz zaszeregowaniu jej do grupy zaszeregowania ‧ z mocą wsteczną od dnia ‧ grudnia ‧ r
students enrolled on Joint Masters programmes in a country other than the one in which they gained their Bachelor's degreestudenci przyjęci na studia kończące się nadaniem wspólnego dyplomu magisterskiego (Joint Masters) w kraju innymi niż kraj, w którym otrzymali dyplom licencjacki
Moreover, when the applicant has completed his/her higher education in the Member State and obtained a Bachelor's and a Master's degree in a higher education institution located within the Community, proof of professional experience in addition to the higher education qualifications will not be requiredPonadto, jeżeli wnioskodawca ukończył studia wyższe w państwie członkowskim oraz uzyskał tytuł licencjata lub magistra w placówce szkolnictwa wyższego mającej siedzibę na terytorium Wspólnoty, nie jest wymagany dowód doświadczenia zawodowego w uzupełnieniu do wyższego wykształcenia
Five years of university study cannot suddenly be packed into a three-year bachelor's degree course.Nie można nagle ścieśniać pięciu lat studiów do trzyletnich studiów licencjackich.
I' il bet.Seems he just graduated with a bachelor' s degree in electrical engineeringWłaśnie został absolwentem i ma stopień inżyniera elektryka
However, there is a problem with Solar Time. The Earth does not actually spin around ‧ degrees in one Solar Day. The Earth is in orbit around the Sun, and over the course of one day, it moves about one Degree along its orbit (‧ degrees/‧ Days for a full orbit = about one Degree per Day). So, in ‧ hours, the direction toward the Sun changes by about a Degree. Therefore, the Earth has to spin ‧ degrees to make the Sun look like it has traveled ‧ degrees around the SkyJednakże, z czasem słonecznym jest problem. Ziemia nie obraca się wokół własnej osi w ciągu jednej doby słonecznej. Znajduje się na orbicie wokoło Słońca i w trakcie doby przesuwa się o jeden stopień na tej orbicie (‧ stopni/‧, ‧ dni na pełną orbitę = około jeden stopień na dzień). Tak więc w ‧ godziny kierunek do Słońca zmienia się o około ‧ stopień. Dlatego Ziemia musi się obrócić o ‧ stopni, aby sprawić wrażenie, że przebyła ‧ stopni wkoło nieba
Student mobility and high-quality education are supposed to be among the top priorities of the Bologna Process, but the process itself, and particularly the rushed introduction of bachelor's courses, has resulted - as we have learned from our hearings - that fewer students dare to spend any study time abroad during their bachelor's courses because these courses have been overladen with far too much learning material.Mobilność studentów oraz wysokiej jakości edukacja są uznawane za jedne z głównych priorytetów procesu bolońskiego, jednakże sam proces, a szczególnie pospieszne wprowadzenie kierunków licencjackich, spowodowały sytuację - jak dowiedzieliśmy się na naszych posiedzeniach - gdzie coraz mniej studentów odważa się spędzić jakikolwiek okres nauki za granicą w trakcie studiów licencjackich, gdyż kierunki te zostały przeciążone materiałem do nauki.
I am- I am here for my bachelor party.Your bachelor party?Jestem tu z powodu mojego wieczoru kawalerskiego
Degrees are units to measure angles or turns. A full turn is ‧ degrees, a half turn ‧ degrees and a quarter turn ‧ degrees. The commands turnleft, turnright and direction need an input in degreesStopnie są jednostką miary kątów lub obrotów. Pełny obrót, to ‧ stopni, połowa obrotu, to ‧ stopni, a ćwierć obrotu to ‧ stopni. Polecenia obróć_ w_ lewo, obróć_ w_ prawo oraz kierunek wymagają podania wartości w stopniach
Manufacturers may request approval to disable OBD system monitors at ambient engine start temperatures below ‧ K (- ‧ degrees Celsius or ‧ degrees Fahrenheit) or above ‧ K (‧ degrees Celsius or ‧ degrees Fahrenheit), or at elevations above ‧ meters (‧ feet) above sea levelProducenci mogą wystąpić o zatwierdzenie wyłączenia układów monitorujących OBD w przypadkach, gdy temperatura otoczenia w momencie uruchomienia silnika wynosi poniżej ‧ K (-‧ oC lub ‧ oF) lub powyżej ‧ K (‧ oC lub ‧ oF), lub gdy pojazd użytkowany jest na wysokościach przekraczających ‧ m. (‧ stóp) n.p.m
By combining these two angles, any location on Earth can be specified. For example, Baltimore, Maryland (USA) has a latitude of ‧ degrees North, and a longitude of ‧ degrees West. So, a vector drawn from the center of the Earth to a point ‧ degrees above the Equator and ‧ degrees west of Greenwich, England will pass through BaltimoreŁącząc ze sobą te dwa kąty można wskazać dowolną lokalizację na Ziemi. Na przykład Warszawa ma szerokość geograficzną ‧ stopni na północ oraz długość geograficzną ‧ stopni na wschód. Tak więc wektor narysowany ze środka Ziemi do punktu ‧ stopnie powyżej równika i ‧ stopni na wschód od Greenwich będzie przechodził przez Warszawę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7442 zdań frazy Bachelor’s degree.Znalezione w 9,075 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.