Tłumaczenia na język polski:

  • Lotnisko Krajna   

Przykładowe zdania z "Arłamów Airport", pamięć tłumaczeniowa

add example
Earlier this year, Mr. Fenster and Mr. McManus...... hijacked a two- prop cargo flight out of Newark airportWcześniej pan Fenster i pan McManus... porwali w Newark samolot
to ban self-handling or to restrict it to a single airport user for the categories of groundhandling services referred to in Articlezakazie obsługi własnej lub o jej zastrzeżeniu dla pojedynczego użytkownika portu lotniczego w zakresie kategorii usług obsługi naziemnej określonych w art. ‧ ust
Negotiations on the quality of service provided in return for airport charges could take place as part of the regular consultationNegocjacje w sprawie jakości usług świadczonych w zamian za opłaty lotniskowe mogą odbywać się w ramach regularnych konsultacji
Airports should be allowed to charge fees to make a reasonable profit in order to reinvest in infrastructure and other facilitiesNależy zezwolić portom lotniczym na pobieranie opłat w celu osiągania rozsądnej wysokości zysków, tak by mogły reinwestować w infrastrukturę i inne urządzenia
Status Quo: The airport is reliant upon its two runways but operates within certain limitations: for example there is a weight restriction in place on the southern runway of ‧ tonnes; the maximum hourly traffic is limited to ‧-‧ takeoffs and landings (amounting to around ‧ annually); and there are only ‧ aircraft parking baysStatus quo: użytkowanie jednego pasa startowego jest uzależnione od operacji lotniczych realizowanych na drugim pasie, co pociąga za sobą następujące konsekwencje: przykładowo dla pasa południowego obowiązuje ograniczenie wagi do ‧ t, maksymalna liczba operacji lotniczych na godzinę wynosi zatem ‧–‧ (około ‧ operacji lotniczych rocznie), przy jedynie ‧ miejscach postoju samolotów
At all events, however, we should be working towards standardising implementation - that is, ensuring uniformity of checks - so as to put an end once and for all the vexation we are currently experiencing at airports.W każdym wypadku powinniśmy pracować na rzecz standaryzacji wdrażania - czyli zapewnienia jednolitości kontroli - aby raz na zawsze położyć kres udręce, której doświadczamy obecnie na lotniskach.
This is one of the reasons why, in my own constituency of the South-East of England, I am very reluctant indeed to support a third runway at Heathrow when we could have a better structure for Kent in a new airport on the Thames Estuary.To jeden z powodów, dla których w moim własnym okręgu wyborczym w Anglii Południowo-Wschodniej z prawdziwą niechęcią podchodzę do pomysłu zbudowania trzeciego pasa startowego na lotnisku Heathrow, skoro moglibyśmy stworzyć lepszą strukturę dla miasta Kent w postaci nowego portu lotniczego na ujściu Tamizy.
In particular, the conditions on the spread of slots at Paris CDG airport were substantially amended and the limitation on the number of slots to be released at Orly airport was removedZnacznej poprawie uległy w szczególności warunki dotyczące zakresu dostępnego czasu na start lub lądowanie na lotnisku CDG w Paryżu, na lotnisku Orly usunięto też ograniczenie dotyczące czasu na start lub lądowanie
The start date for air services between Cayenne and Grand-Santi via Saint-Laurent du Maroni may be postponed depending on the date on which the airport at Grand-Santi is opened for the planned servicesTermin wprowadzenia usług lotniczych między Cayenne i Grand-Santi przez Saint-Laurent-du-Maroni może ulec przesunięciu w zależności od terminu otwarcia portu lotniczego w Grand-Santi dla rozpatrywanych usług
Travellers on any working day from Åland must have the opportunity to make a round trip to all destinations with scheduled air traffic connections in Sweden, and to Oslo, Copenhagen and the major airports in the rest of EuropeOsoby podróżujące z wysp Åland powinny mieć możliwość odbycia podróży w obie strony w ciągu jednego dnia roboczego do wszystkich miejsc obsługiwanych przez regularne połączenie lotnicze w Szwecji oraz do Oslo, Kopenhagi i najważniejszych portów lotniczych w Europie
On Mondays to Fridays an evening flight must leave Helsinki-Vantaa airport for Varkaus at around ‧.‧, and return to Helsinki no later thanW dni od poniedziałku do piątku popołudniowe odloty z lotniska Helsinki-Vantaa muszą odbywać się około godziny ‧:‧; powrót do Helsinek najpóźniej o godzinie
France has decided to amend the public service obligation, pursuant to Article ‧(a) of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on access for Community air carriers to intra-Community air routes, in respect of scheduled air services between Bergerac airport (Roumanières) and Paris airport (Orly) and between Périgueux airport (Bassillac) and Paris airport (Orly) as published in the Official Journal of the European Union C ‧ of ‧ DecemberFrancja podjęła decyzję o zmianie obowiązku użyteczności publicznej, nałożonego na mocy art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych pomiędzy portem lotniczym w Bergerac (Roumanières) a Paryżem (Orly), oraz portem lotniczym w Périgueux (Bassillac) a Paryżem (Orly), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r
Airport security and I have been sweeping the parking lotlooking for Jerald Brown' s carOchrona lotniska i ja przeczesaliśmy parking w poszukiwaniu samochodu Jeralda Brown' a
Ports of haven, recreational ports and airports and, in general, those which are not engaged in commercial activities.portów schronienia, przystani i lotnisk sportowych oraz wszystkich innych, które nie prowadzą działalności handlowej,
Supports the development of road transport networks and revitalisation of regional airports in view of the potential benefits of employment, access, tourism and more balanced regional economical development and regenerationPopiera rozbudowę sieci transportu drogowego i rewitalizację lotnisk regionalnych ze względu na potencjalne korzyści dla zatrudnienia, dostępności, turystyki oraz bardziej zrównoważony regionalny rozwój gospodarczy i odbudowę
the entry for the airport at Milano-Malpensa is replaced by the followingwpis dotyczący lotniska Milano-Malpensa otrzymuje brzmienie
declare that, by not having adopted the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Community airports or, in any case, by not having communicated such measures to the Commission, the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under that directivestwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty, a w każdym razie nie zawiadamiając o nich Komisji, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
If transit is foreseen through one airport only, the name of the country concerned is entered under the headingJeżeli przewidziany jest jedynie tranzyt lotniskowy, nazwę danego kraju należy wpisać w rubryce
When separate development consents are required for, on the one hand, the infrastructure works for an airport with a basic runway length of ‧ m or more and, on the other hand, for the operation of that airport, and the latter development consent- the environmental permit- is only granted for a fixed period, should the term construction, referred to in paragraph ‧(a) of Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧, be interpreted as meaning that an environmental impact report should be compiled not only for the execution of the infrastructure works but also for the operation of the airport?Jeśli dla prac nad infrastrukturą portu lotniczego z głównym pasem startowym o długości ‧ m lub więcej z jednej strony oraz dla eksploatacji takiego portu lotniczego z drugiej strony przewidziane są różne pozwolenia, a ostatnie pozwolenie- pozwolenie środowiskowe- wydane zostaje wyłącznie na określony czas, czy pojęcie budowa w rozumieniu pkt ‧ lit. a) załącznika do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu nadanym dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r., należy rozumieć w ten sposób, że ocenę oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić nie tylko dla prac nad infrastrukturą, lecz również dla eksploatacji portu lotniczego?
I presume there are regulations covering movements at airports which are not part of the Schengen rules but probably relate to airport security.Przypuszczam, że chodzi o przepisy mówiące o ruchu na lotnisku, które nie należą do wymogów strefy Schengen, a odnoszą się raczej do zachowania bezpieczeństwa na lotnisku.
Regrets that European countries have been relinquishing their control over their airspace and airports by turning a blind eye or admitting flights operated by the CIA which, on some occasions, were being used for extraordinary rendition or the illegal transportation of detainees, and recalls their positive obligations arising out of the case law of the European Court of Human Rights, as reiterated by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commissionwyraża ubolewanie z powodu faktu, że kraje europejskie rezygnują z kontroli nad swoją przestrzenią powietrzną i portami lotniczymi przymykając oko lub przyjmując loty obsługiwane przez CIA, które w pewnych przypadkach były wykorzystywane do wydania w trybie nadzwyczajnym lub niezgodnego z prawem przewożenia zatrzymanych; przypomina też wyraźny obowiązek wynikający z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wyrażony również przez Europejską Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo (komisję wenecką
The Commission will carry out an investigation, as provided for in Articles ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧, in order to determine whether the public service obligations imposed on routes between the Sardinian airports and the main national airports, published at the request of the Italian Republic in Official Journal of the European Union C ‧ of ‧ March ‧ and C ‧ of ‧ April ‧, should continue to apply to these routesKomisja będzie prowadzić postępowanie wyjaśniające zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, w celu określenia czy obowiązek użyteczności publicznej nałożony na trasy między portami lotniczymi Sardynii a głównymi krajowymi portami lotniczymi, opublikowany na wniosek Republiki Włoskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. i C ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. powinien dalej obowiązywać w odniesieniu do tych tras
This Directive should apply to airports located in the Community that are above a minimum size as the management and the funding of small airports do not call for the application of a Community frameworkNiniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do znajdujących się we Wspólnocie portów lotniczych powyżej określonej wielkości, ponieważ zarządzanie małymi portami lotniczymi i finansowanie ich działalności nie wymaga stosowania ram wspólnotowych
On the occasion of the establishment by the applicant of a base at Brussels South Charleroi Airport the Walloon Region of Belgium implemented a number of aid measures in favour of the applicantW związku z podjęciem przez stronę skarżącą działalności, z jej głównym miejscem wykonywania na Lotnisku Brussels South Charleroi, belgijski Region Walonii wprowadził szereg środków pomocowych na rzecz strony skarżącej
Welcome to Los Angeles International AirportWitamy na lotnisku międzynarodowym w Los Angeles
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6357 zdań frazy Arłamów Airport.Znalezione w 6,119 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.