Tłumaczenia na język polski:

  • Lotnisko Krajna   

Przykładowe zdania z "Arłamów Airport", pamięć tłumaczeniowa

add example
The Commission further investigated the issue of airport substitutability between Vienna International Airport Schwechat and Bratislava Airport, Frankfurt International Airport and Frankfurt Hahn Airport, Cologne-Bonn Airport and Düsseldorf International Airport, and Brussels National Airport Zaventem and Brussels South Charleroi AirportKomisja przeanalizowała również kwestię substytucyjności następujących portów lotniczych: międzynarodowego portu lotniczego Schwechat w Wiedniu i portu lotniczego w Bratysławie, międzynarodowego portu lotniczego we Frankfurcie i portu lotniczego Frankfurt Hahn, portu lotniczego Kolonia–Bonn i międzynarodowego portu lotniczego w Düsseldorfie oraz portów lotniczych Bruksela Zaventem i Bruksela Południowa Charleroi
In order to ensure smooth and efficient operations at an airport, Member States shall ensure that the airport managing body and the association or associations representing airport users at the airport enter into negotiations with a view to concluding agreements on each service level, in accordance with the provisions on differentiation of charges provided for in Article ‧, with regard to the quality of service provided at the airport terminal or terminals, and the exactitude and timeliness of information provided by airport users on their projected operations as referred to in Article ‧, so as to allow the airport managing body to fulfil its obligationsW celu zapewnienia bezproblemowego i wydajnego funkcjonowania portu lotniczego państwa członkowskie zapewniają podjęcie przez zarządzającego portem lotniczym oraz stowarzyszenie lub stowarzyszenia reprezentujące użytkowników danego portu lotniczego negocjacji w celu zawarcia, zgodnie z postanowieniami art. ‧ o zróżnicowaniu opłat, umów w sprawie poszczególnych poziomów usług, dotyczących jakości usług świadczonych w terminalu lub terminalach portu lotniczego, a także dokładności i terminów przekazywania przez użytkowników portu lotniczego informacji wymienionych w art. ‧ ust. ‧ w celu umożliwienia organowi zarządzającemu portem lotniczym wykonywania swoich zobowiązań
Member States shall ensure that at each airport to which this Directive applies a compulsory▐ procedure for consultation between the airport managing body and airport users or representatives of airport users is established with respect to the operation of the system of airport charges and the level of such charges, including the level of service quality to be provided by the airport managing body in return for the airport chargePaństwa członkowskie zapewniają wprowadzenie w każdym porcie lotniczym, do którego niniejsza dyrektywa ma zastosowanie, procedury obowiązkowych▐ konsultacji pomiędzy zarządzającym portem lotniczym a użytkownikami portu lotniczego lub ich przedstawicielami, dotyczących funkcjonowania systemu opłat lotniskowych i ich wysokości,łącznie z poziomem jakości usług, jakie ma świadczyć dany zarządzający portem lotniczym w zamian za opłatę lotniskową
hold baggage arriving at a Community airport on board an aircraft coming from a non-Community airport and transferred, at that Community airport, to another aircraft proceeding on an intra-Community flight shall be carried out at the airport of arrival of the intra-Community flight, provided the latter airport is an international Community airportbagażu w ładowni przybywającego do portu lotniczego Wspólnoty na pokładzie statku powietrznego przybywającego z portu lotniczego poza Wspólnotą i przekazywanego, w tym porcie lotniczym Wspólnoty, do innego statku powietrznego przystępującego do lotu wewnątrzwspólnotowego, nie są przeprowadzane w porcie lotniczym przylotu lotu wewnątrzwspólnotowego, pod warunkiem że końcowym portem lotniczym jest międzynarodowy port lotniczy Wspólnoty
Subject to this Regulation, Community air carriers shall be permitted to exercise third-and fourth-freedom air services between airports or airport systems in one Member State and airports or airport systems in another Member State when these airports or airport systems are open for traffic between Member States or for international services. Relations between a Member State and air carriers of other Member StatesZ zastrzeżeniem niniejszego rozporządzenia, przewoźnikom lotniczym Wspólnoty zezwala się na wykonywanie usług trzeciej i czwartej wolności lotniczej między portami lotniczymi lub systemami portów lotniczych w jednym Państwie Członkowskim a portami lotniczymi lub systemami portów lotniczych w innym Państwie Członkowskim, o ile te porty lotnicze lub systemy portów lotniczych są otwarte dla ruchu lotniczego między Państwami Członkowskimi lub dla międzynarodowych usług. Stosunki między Państwem Członkowskim a przewoźnikami lotniczymi z innych Państw Członkowskich
Member States shall ensure that in the event of a definitive disagreement over a decision on airport charges, the airport managing body or the airport users, as long as they represent at least two unrelated airlines or at least ‧ % of the annual aircraft movements or the annual passenger numbers at the relevant airport, may seek the intervention of the independent regulatory authority which shall examine the justifications for the modification of the airport charges system or the level of airport chargesW przypadku ostatecznego braku porozumienia w sprawie decyzji dotyczącej opłat lotniskowych, państwa członkowskie zapewniają zarządzającemu portem lotniczym lub użytkownikowi portu lotniczego, pod warunkiem że reprezentują oni co najmniej dwa niezależne od siebie przedsiębiorstwa lotnicze lub co najmniej ‧ % rocznej liczby startów i lądowań lub rocznego ruchu pasażerskiego w danym porcie lotniczym, możliwość ubiegania się o interwencję niezależnego organu regulacyjnego, który analizowałby uzasadnienie zmian systemu opłat lotniskowych lub ich wysokości
Airports: Sofia Airport, Plovdiv Airport, Gorna Oryahovitsa Airport, Varna Airport, Burgas AirportPorty lotnicze: lotnisko w Sofii, lotnisko w Płowdiw, lotnisko w Gornej Orjachowicy, lotnisko w Warnie, lotnisko w Burgas
hold baggage loaded at a Community airport onto an aircraft proceeding on an intra-Community flight for transfer, at another Community airport to an aircraft whose destination is a non-Community airport, shall be carried out at the airport of departure of the intra-Community flight, provided that airport is an international Community airportbagażu w ładowni załadowanego w porcie lotniczym Wspólnoty na pokład statku powietrznego przystępującego do lotu wewnątrzwspólnotowego, w celu przekazania, w innym porcie lotniczym Wspólnoty, do statku powietrznego, którego celem podróży jest port lotniczy poza Wspólnotą, nie są przeprowadzane w porcie lotniczym odlotu lotu wewnątrzwspólnotowego, pod warunkiem że ten port lotniczy jest międzynarodowym portem lotniczym Wspólnoty
Subject to the provisions of this Regulation, Community air cargo carriers shall be permitted to operate third-and fourth-freedom air cargo services between airports or airport systems in one Member State and airports or airport systems in another Member State when these airports or airport systems are open for air cargo traffic between Member States or for international trafficZ zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, przewoźnicy ładunków lotniczych Wspólnoty są dopuszczeni do prowadzenia usług ładunków lotniczych trzeciej i czwartej wolności lotniczej między portami lotniczymi lub systemami portów lotniczych w jednym Państwie Członkowskim a portem lotniczym lub systemem portów lotniczych w innym Państwie Członkowskim, o ile te porty lotnicze lub systemy portów lotniczych są otwarte dla ruchu ładunków lotniczych między Państwami Członkowskimi lub dla międzynarodowego ruchu lotniczego
In addition, in a Member State where no airport reaches the minimum size for the application of this Directive, the airport with the highest passenger movements enjoys such a privileged position as a point of entry to that Member State that it is necessary to apply this Directive to that airport in order to guarantee respect for certain basic principles in the relationship between the airport managing body and the airport users, in particular with regard to transparency of charges and non-discrimination among airport usersPonadto w państwie członkowskim, w którym żaden port lotniczy nie jest na tyle duży, aby możliwe było zastosowanie niniejszej dyrektywy, port lotniczy o największym ruchu pasażerskim znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji jako punkt dostępu do tego państwa członkowskiego, przez co konieczne jest zastosowanie wobec tego portu lotniczego przepisów niniejszej dyrektywy, aby zagwarantować przestrzeganie pewnych podstawowych zasad w stosunkach między zarządzającym portem lotniczym a użytkownikami portu lotniczego, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości opłat oraz niedyskryminacji użytkowników portu lotniczego
Member States shall ensure that the airport managing body provides each airport user, or the representatives or associations of airport users, every time consultations referred to in Article ‧ are to be held with information on the components serving as a basis for determining the system or the level of all charges levied at each airport by the airport managing bodyPaństwa członkowskie zapewniają- za każdym razem, kiedy mają się odbyć konsultacje, o których mowa w art. ‧ ust. ‧- przekazanie przez zarządzającego portem lotniczym wszystkim użytkownikom portu lotniczego albo przedstawicielom lub stowarzyszeniom użytkowników portu lotniczego informacji na temat elementów, na podstawie których określa się strukturę lub wysokość wszystkich opłat nakładanych w każdym porcie lotniczym przez zarządzającego portem lotniczym
the cabin and hold baggage of persons taking a flight in an aircraft which comes from a non-Community airport and which, after a stopover at a Community airport, continues to another Community airport, shall be carried out at this last airport provided it is an international Community airportbagażu podręcznego i bagażu zarejestrowanego osób odbywających lot na pokładzie statku powietrznego lecącego z niewspólnotowego portu lotniczego, który po międzylądowaniu w porcie lotniczym Wspólnoty kontynuuje lot do innego portu Wspólnoty, są przeprowadzane w tym ostatnim porcie lotniczym, pod warunkiem że jest to międzynarodowy port lotniczy Wspólnoty
Member States may allow an airport managing body for airports serving the same city or conurbation, to apply the same level of airport charges to all the airports concerned, provided that each airport fully complies with the requirements on transparency set out in ArticlePaństwa członkowskie mogą zezwolić, aby zarządzający kilkoma portami lotniczymi, obsługującymi to samo miasto lub konurbację, stosował tę samą wysokość opłat lotniskowych w odniesieniu do wszystkich tych portów, pod warunkiem że w każdym z tych portów lotniczych przestrzegane są wymagania dotyczące przejrzystości, o których mowa w art
In order to ensure smooth and efficient operations at an airport, Member States shall take the necessary measures to allow the airport managing body and the representatives or associations of airport users at the airport to enter into negotiations with a view to concluding a service level agreement with regard to the quality of service provided at the airportAby zapewnić niezakłócone i efektywne funkcjonowanie danego portu lotniczego, państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu umożliwienia zarządzającemu portem lotniczym oraz przedstawicielom lub stowarzyszeniom użytkowników portu lotniczego rozpoczęcie negocjacji mających na celu zawarcie porozumienia o poziomie usług dotyczącego jakości usług świadczonych w porcie lotniczym
A Member State, following consultations with the other Member States concerned and after having informed the Commission, the airports concerned and air carriers operating on the route, may impose a public service obligation in respect of scheduled air services between an airport in the Community and an airport serving a peripheral or development region in its territory or on a thin route to any airport on its territory any such route being considered vital for the economic and social development of the region which the airport servesPaństwo członkowskie- po przeprowadzeniu konsultacji z innymi zainteresowanymi państwami członkowskimi i po poinformowaniu Komisji, zainteresowanych portów lotniczych i przewoźników lotniczych operujących na danej trasie- może nałożyć obowiązek użyteczności publicznej w stosunku do regularnego przewozu lotniczego między portem lotniczym we Wspólnocie a portem lotniczym obsługującym region peryferyjny lub rozwijający się położony na swoim terytorium lub na drugorzędnej trasie do dowolnego portu lotniczego na swoim terytorium, którą uznaje się za żywotnie ważną dla gospodarczego i społecznego rozwoju regionu, który jest obsługiwany przez ten port lotniczy
airport managing body means a body which, in conjunction with other activities or not as the case may be, has as its objective under national laws, regulations or contracts the administration and management of the airport or airport network infrastructures and the coordination and control of the activities of the different operators present in the airports or airport network concernedzarządzający portem lotniczym oznacza podmiot, który w powiązaniu z inną działalnością lub ewentualnie niezależnie od niej, ma za zadanie – zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub umowami – administrowanie i zarządzanie infrastrukturą portu lotniczego lub sieci portów lotniczych oraz koordynowanie i kontrolowanie działalności różnych operatorów w danym porcie lotniczym lub w danej sieci portów lotniczych
Member States shall ensure that the airport managing body provides each airport user, or the representatives or associations of airport users, every time consultations referred to in Article ‧ are to be held with information on the components serving as a basis for determining the system or the level of all charges levied at each airport by the airport managing bodyPaństwa członkowskie zapewniają – za każdym razem, kiedy mają się odbyć konsultacje, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ – przekazanie przez zarządzającego portem lotniczym wszystkim użytkownikom portu lotniczego albo przedstawicielom lub stowarzyszeniom użytkowników portu lotniczego informacji na temat elementów, na podstawie których określa się system lub wysokość wszystkich opłat nakładanych w każdym porcie lotniczym przez zarządzającego portem lotniczym
In cooperation with airport users, through the Airport Users Committee where one exists, and relevant organisations representing disabled persons and persons with reduced mobility, the managing body of an airport shall, taking account of local conditions, designate points of arrival and departure within the airport boundary or at a point under the direct control of the managing body, both inside and outside terminal buildings, at which disabled persons or persons with reduced mobility can, with ease, announce their arrival at the airport and request assistanceWe współpracy z użytkownikami portu lotniczego, za pośrednictwem Komitetu Użytkowników Portów Lotniczych, o ile taki istnieje, oraz odpowiednich organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, organ zarządzający portu lotniczego, uwzględniając lokalne warunki, wyznacza punkty przylotu i wylotu w obrębie portu lotniczego lub w punkcie znajdującym się pod bezpośrednią kontrolą organu zarządzającego, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków terminalu, w których osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mogą z łatwością powiadomić o swoim przybyciu do portu lotniczego i zwrócić się o pomoc
A Member State, following consultations with the other Member States concerned and after having informed the Commission, the airports concerned and air carriers operating on the route, may impose a public service obligation in respect of scheduled air services between an airport in the Community and an airport serving a peripheral or development region in its territory or on a thin route to any airport on its territory any such route being considered vital for the economic and social development of the region which the airport servesPaństwo członkowskie – po przeprowadzeniu konsultacji z innymi zainteresowanymi państwami członkowskimi i po poinformowaniu Komisji, zainteresowanych portów lotniczych i przewoźników lotniczych operujących na danej trasie – może nałożyć obowiązek użyteczności publicznej w stosunku do regularnego przewozu lotniczego między portem lotniczym we Wspólnocie a portem lotniczym obsługującym region peryferyjny lub rozwijający się położony na swoim terytorium lub na drugorzędnej trasie do dowolnego portu lotniczego na swoim terytorium, którą uznaje się za żywotnie ważną dla gospodarczego i społecznego rozwoju regionu, który jest obsługiwany przez ten port lotniczy
With regard to the Commission's misgivings about the viability of the southern runway renewal, the German authorities mention the decision in the Antwerp Airport case, where the Commission stated that in respect of regional airports, regional limitations may not allow airports to generate the revenues needed to provide adequate airport services or to maintain airports on economically viable termsJeśli chodzi o obawy Komisji dotyczące rentowności modernizacji pasa południowego, Niemcy wskazują na decyzję w sprawie portu lotniczego w Antwerpii, w której to decyzji Komisja, rozważając tematykę lotnisk regionalnych, doszła do wniosku, że regionalne uwarunkowania mogą ograniczać porty lotnicze w uzyskiwaniu niezbędnych dochodów, tworzeniu odpowiedniej oferty usługowej lub zagwarantowaniu gospodarności w zarządzaniu lotniskiem
In order to ensure that access is provided to the airports in an airport network at a cost commensurate with the number of air passengers, Member States may permit the operators of airport networks to introduce a uniform and transparent system of airport charges for all the airports belonging to the networkAby zapewnić dostęp do portów lotniczych w sieci portów lotniczych, którego koszt byłby proporcjonalny do liczby pasażerów, państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom sieci portów lotniczych na wprowadzenie jednolitego i przejrzystego systemu opłat lotniskowych dla wszystkich portów lotniczych należących do sieci
airport managing body means a body which, in conjunction with other activities or not as the case may be, has as its objective under national laws, regulations or contracts the administration and management of the airport or airport network infrastructures and the coordination and control of the activities of the different operators present in the airports or airport network concernedzarządzający portem lotniczym oznacza podmiot, który w powiązaniu z inną działalnością lub ewentualnie niezależnie od niej, ma za zadanie- zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub umowami- administrowanie i zarządzanie infrastrukturą portu lotniczego lub sieci portów lotniczych oraz koordynowanie i kontrolowanie działalności różnych operatorów w danym porcie lotniczym lub w danej sieci portów lotniczych
In order to ensure smooth and efficient operations at an airport, Member States shall ensure that the airport managing body and the association or associations representing airport service providers at the airport enter into negotiations with a view to concluding a service level agreement with regard to the quality of service provided at the airport terminal or terminalsW celu zapewnienia bezproblemowego i wydajnego funkcjonowania portu lotniczego państwa członkowskie zapewniają podjęcie przez zarządzającego portem lotniczym oraz stowarzyszenie lub stowarzyszenia reprezentujące dostawców usług lotniskowych negocjacji w celu zawarcia umowy usługowej dotyczącej jakości usług świadczonych w terminalu lub terminalach portu lotniczego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6092 zdań frazy Arłamów Airport.Znalezione w 5,343 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.