Tłumaczenia na język polski:

  • Borsuk amerykański   

Przykładowe zdania z "American Badger", pamięć tłumaczeniowa

add example
Just a badger gameTylko straszy!
There' s subtler ways of badgering a witness.Am I right?Są subtelniejsze sposoby przesłuchiwania świadka, mam rację?
Cops bust Jimmy, Badger gets out, everybody' s happy...... and all it' s gonna cost you is ‧ thousand and one pound...... of your finest methza ‧ lat życia, co?
You cried because a badger bit its tail offPłakałaś kiedy borsuk odgryzł mu kawałek ogona
The Badger Milk girlDziewczyna borsuczego mleka
If you call now, you' il get... two cartons of Badger Milk for the price of oneJeśli zadzwonisz w tej chwili, dostaniesz... dwa kartony borsuczego mleka za cenę jednego
Our potent supplement is made up of ‧ % real badger milkNasza potężna odżywka składa się z ‧ % borsuczego mleka
AS Soon aS you Stop badgering me and you get back to your work... you' ‧ be happy to See that the phone recordS indicate that I did, in fact... try to caII Mr. ParkerGdy tylko panowie przestaną mnie dręczyć i zajmą się pracą, szybko zauważą na billingach, że jednak próbowałem dodzwonić się do pana Parkera
Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hairSzczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści
Look, I already called Badger, all right?Dzwoniłem już do Badgera, dobra?
Preventative and eradication of tuberculosis in cattle by reducing the number of badgers infected with TBZapobieganie i wyeliminowanie gruźlicy bydła poprzez zmniejszenie liczby borsuków zarażonych gruźlicą
It' s the Badger MilkTo borsucze mleko
You tried to badger me into loving you, or corner me by winning over my parentsPróbowałeś wiercić mi dziurę w brzuchu abym cię kochała, albo podejść mnie dzięki przychylności moich rodziców
Badger got bustedZłapali Badgera
It' s the Badger Milk girlTo dziewczyna od Borsuczego Mleka
Foraging activity and diet composition of European badger (Meles meles) in the Mazurian LakelandAktywność żerowania i skład pokarmu borsuka europejskiego (Meles meles) na Pojezierzu Mazurskim
That is pure Badger MilkTo czyste Borsucze Mleko
I will not end here...... taken like an old badger in a trapNie zamierzam tu skończyć... jak stary borsuk w potrzasku
Your cousin Badger, remember?Dla twojego kuzyna Badgera, pamiętasz?
Portrait of badger in selected Japanese fairy tales and legendsPortret jenota (tanuki) w wybranych bajkach i legendach japońskich
He' s badgering an X‧ for information, poking through evidencePrzesłuchiwał X‧, grzebał w dowodach
Let' s see...I got an ardvork, a flamingo, four porcupines, two armadillos, three badgersMrówkojada, flaminga, cztery jeżozwierze, dwa pancerniki i trzy borsuki
Food diversity of European badger (Meles meles)Zróżnicowanie pokarmu borsuka (Meles meles).
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6022 zdań frazy American Badger.Znalezione w 5,181 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.