Tłumaczenia na język polski:

 • Algierczyk   
   
  obywatel Algierii
 • algierski   
   
  odnoszący się do państwa Algieria
 • Algierka   
   
  obywatelka Algierii

Pozostałe znaczenia:

 
etn. etnografia Algierczyk, Algierka
 
algierski
 
Person of Algerian nationality or descent.
 
from Algeria
 
Woman of Algerian nationality or descent.
 
Of, from, or pertaining to Algeria or the Algerian people.
 
Of or relating to Algeria or the Algerian people.
 
of Algeria or its people

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Algerian Air ForceAlgierskie Siły Powietrzne
algerian firjodła biała; jodła srebrna
Algerian WarWojna algierska

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Algerian", pamięć tłumaczeniowa

add example
Furthermore, there is no indication suggesting that the amount for profit so established exceeds the profit normally realised by Algerian producers on sales of products of the same general category in the Algerian marketPonadto nic nie wskazuje na to, że kwota zysku ustalona w taki sposób przekracza zysk osiągany zwykle przez producentów algierskich ze sprzedaży produktów należących do tej samej grupy na rynku algierskim
According to available information, both the Algerian production and domestic consumption are insignificantWedług dostępnych informacji zarówno produkcja, jak i konsumpcja krajowa w Algierii są nieznaczne
Nationality: (a) Algerian (b) GermanObywatelstwo: a) algierskie, b) niemieckie
The firm has an office in Algiers , and recently completed a project for the Algerian Ministry of Vocational Training , catering for 44 school s in all .Oddział firmy w Algierze zrealizował niedawno na zlecenie tamtejszego Ministerstwa Kształcenia Zawodowego projekt , w którym wzięły udział łącznie 44 szkoły .
Gas pipeline from Algerian resources to Italy, via Sardinia with a branch to CorsicaGazociąg z zasobów algierskich do Włoch, przez Sardynię z odgałęzieniem do Korsyki
nationality: Algerianobywatelstwo: algierskie
Nationality: AlgerianObywatelstwo: algierskie
To benefit from the Community tariff quotas mentioned in Annexes I to ‧ under order numbers ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧, the wines shall be accompanied either by a certificate of designation of origin issued by the relevant Algerian, Moroccan or Tunisian authority, in accordance with the model set out in Annex XII, or by a ‧ ‧ document or a ‧ ‧ extract annotated in compliance with Article ‧ of Regulation (EC) NoUprawnienie do korzystania ze wspólnotowych kontyngentów taryfowych wymienionych w załącznikach od I do ‧ o numerach porządkowych ‧.‧, ‧.‧ i ‧.‧, jest uzależnione bądź od przedstawienia świadectwa pochodzenia wina wydanego przez właściwe władze algierskie, marokańskie lub tunezyjskie, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku XII, albo od przedstawienia dokumentu ‧ ‧ lub wyciągu ‧ ‧ opatrzonego komentarzem zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
concerned at the situation regarding press freedom following the reform of the Algerian Penal Code in May ‧ and in particular certain of its provisions, which impose heavy fines and prison sentences for libelzaniepokojony stanem wolności prasy po reformie algierskiego kodeksu karnego z maja ‧ r., a zwłaszcza niektórymi jego postanowieniami przewidującymi wysokie grzywny i kary więzienia za zniesławienie
Other information: (a) name of father: Djelalli Moustfa; (b) name of mother: Kadeja Mansore; (c) Algerian birth certificate, issued for Djamel Mostefa, date of birth ‧.‧.‧ in Mehdia, Tiaret province, Algeria; (d) Driving licence No ‧ (counterfeit Danish driving licence, made out to Ali Barkani, ‧.‧.‧ in Morocco); (e) in prison in Germany as of August ‧ under the heading Natural persons shall be replaced byInne informacje: a) nazwisko ojca: Djelalli Moustfa; b) nazwisko matki: Kadeja Mansore; c) algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, data urodzenia ‧.‧.‧ r., Mehdia, prowincja Tiaret, Algieria. d) prawo jazdy nr ‧ (fałszywe duńskie prawo jazdy, wystawione na nazwisko Ali Barkani, ur. ‧.‧.‧ r. w Maroku); e) Od sierpnia ‧ r. przebywa w więzieniu w Niemczech. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
The approach of Algerian authorities to urban colonial fabric on the example of the city of Algiers.Stosunek władz algierskich do zabudowy z epoki kolonialnej na przykładzie miasta Algier
It was alleged that the Algerian production process is more similar to the one in UkraineProducent twierdził, że proces produkcji w Algierii bardziej przypomina proces produkcji na Ukrainie
Other information: (a) Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Civil status: divorced (Algerian ex-wife Manuba BukifaDodatkowe informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii
Given that the Community was the only export market for Algeria during the RIP, it is highly likely that Algerian exporters would direct their increased export volumes mainly to this marketMając na uwadze, że Wspólnota była jedynym rynkiem eksportowym Algierii w ODP, wysoce prawdopodobne jest to, że eksporterzy algierscy skierują zwiększone ilości wywozu głównie na ten rynek
The undertaking accepted at the provisional stage from the Algerian exporting producer was revised in order to adjust the minimum import price on the basis of the definitive findings for the producer (see recitals ‧ to ‧ aboveZobowiązania przyjęte od algierskiego producenta dokonującego wywozu na wstępnym etapie postępowania zostały zweryfikowane, w celu skorygowania minimalnej ceny importowej w oparciu o ostateczne ustalenia dotyczące tego producenta (patrz akapity ‧ powyżej
Nationality: AlgerianNarodowość: algierska
The waters of the western Mediterranean bounded by a line commencing on the coast of Africa at the Algerian/Tunisian frontier running due north to ‧? north latitude; thence due west to ‧? east longitude; thence due north to ‧? north latitude; thence westward along a rhumb line to the mainland coast at the eastern end of the frontier between France and Spain; thence following the Spanish coast to Punta Marroqui; thence due south along ‧? west longitude to the coast of Africa; thence following in an eastwards direction the coast of Africa to the starting pointWody zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone są linią zaczynającą się od wybrzeża Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją, biegnącą na północ do ‧ szerokości geograficznej północnej i dalej na zachód do ‧ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do ‧ szerokości geograficznej północnej, i dalej na zachód wzdłuż loksodromy do wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią, następnie wzdłuż wybrzeża Hiszpanii do Punta Marroquí, następnie na południe wzdłuż ‧ długości geograficznej zachodniej do wybrzeża Afryki i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż wybrzeża Afryki do punktu początkowego
It is recalled that these measures consist of specific duties, with the exception of the imports of the product concerned which are manufactured and sold for export to the Community by one Algerian company from which an undertaking has been acceptedPrzypomina się, że wspomniane środki obejmują cła specyficzne, z wyjątkiem przywozu produktu objętego postępowaniem produkowanego i sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty przez jedno przedsiębiorstwo algierskie, od którego zostało przyjęte zobowiązanie
Workers who are nationals of a Member State and are legally employed in Algeria and any members of their families legally residing with them shall enjoy, with regard to the benefits within the meaning of Article ‧(h), treatment free from any discrimination based on nationality relative to Algerian nationalsPracownicy będący obywatelami państwa członkowskiego i legalnie zatrudnieni w Algierii oraz członkowie ich rodzin legalnie zamieszkujący z nimi są – w odniesieniu do świadczeń w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. h) – traktowani w sposób wolny od wszelkiej dyskryminacji opartej na obywatelstwie w stosunku do obywateli Algierii
Since the Algerian domestic market is insignificant and this is not likely to change in the future, any increase in production will be export-orientedPonieważ znaczenie algierskiego rynku krajowego jest niewielkie i raczej nie ulegnie to zmianie w przyszłości, każde zwiększenie produkcji będzie skierowane na wywóz
To this end the Algerian Government declares that all exports to the Community of the said products will be effected exclusively by exporters whose operations are controlled by the Société de gestion et de développement des industries alimentairesW tym celu rząd algierski oświadcza, że cały wywóz wymienionych produktów do Wspólnoty będzie realizowany wyłącznie przez eksporterów, których działalność jest kontrolowana przez
As the Algerian domestic market of products of the same general category is extremely small, information had to be obtained from other representative marketsZ uwagi na to, że algierski krajowy rynek produktów należących do tej samej grupy jest wyjątkowo niewielki, informacje uzyskano za pośrednictwem innych rynków reprezentatywnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177 zdań frazy Algerian.Znalezione w 0,422 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.