Tłumaczenia na język polski:

 • Algierczyk   
   
  obywatel Algierii
 • algierski   
   
  odnoszący się do państwa Algieria
 • Algierka   
   
  obywatelka Algierii

Pozostałe znaczenia:

 
etn. etnografia Algierczyk, Algierka
 
algierski
 
Person of Algerian nationality or descent.
 
Woman of Algerian nationality or descent.
 
from Algeria
 
Of, from, or pertaining to Algeria or the Algerian people.
 
Of or relating to Algeria or the Algerian people.
 
of Algeria or its people

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Algerian Air ForceAlgierskie Siły Powietrzne
algerian firjodła biała; jodła srebrna
Algerian WarWojna algierska

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Algerian", pamięć tłumaczeniowa

add example
To this end the Algerian Government declares that all exports to the Community of the said products will be effected exclusively by exporters whose operations are controlled by the Société de gestion et de développement des industries alimentairesW tym celu rząd algierski oświadcza, że cały wywóz wymienionych produktów do Wspólnoty będzie realizowany wyłącznie przez eksporterów, których działalność jest kontrolowana przez
Other information: (a) Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Civil status: divorced (Algerian ex-wife Manuba BukifaDodatkowe informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii
participation of citizens, research workers, students and Algerian organisations in Community programmes for research, technological development and innovation, and relevant programmes in the fields of education, training and youthudział obywateli, naukowców, studentów i algierskich organizacji we wspólnotowych programach badań i rozwoju technologicznego i innowacji oraz w odpowiednich programach w dziedzinie edukacji, kształcenia i młodzieży
The measures applying to these imports consisted of specific duties, except for imports from one Algerian exporting producer from which an undertaking was acceptedŚrodki mające zastosowanie do tego przywozu obejmują cła specyficzne, z wyjątkiem przywozu jednego algierskiego producenta, od którego przyjęto zobowiązanie
The Community industry lost a significant part of its market share, to the benefit of the Algerian, Romanian and other Community producers who gained market share during the same periodPrzemysł wspólnotowy stracił znaczną część udziału w rynku na korzyść producentów algierskich, rumuńskich i innych producentów wspólnotowych, którzy w tym samym okresie powiększyli swoje udziały
Integration policy in France based on case of Algerian immigrantsPolityka integracyjna Francji na przykładzie imigrantów z Algierii
Each meeting will be attended by a representative of the Algerian Ministry of Foreign Affairs in order to ensure the appropriate coordination and linkages with both ongoing and future EU-funded projects and programmes, and that the priorities identified during the meeting receive the necessary supportW każdym posiedzeniu weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji i powiązań zarówno z trwającymi, jak i przyszłymi projektami oraz programami finansowanymi przez UE, a także w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia dla realizacji priorytetowych zadań określonych podczas posiedzenia
The firm has an office in Algiers , and recently completed a project for the Algerian Ministry of Vocational Training , catering for 44 school s in all .Oddział firmy w Algierze zrealizował niedawno na zlecenie tamtejszego Ministerstwa Kształcenia Zawodowego projekt , w którym wzięły udział łącznie 44 szkoły .
Nationality: AlgerianObywatelstwo: algierskie
Workers who are nationals of a Member State and are legally employed in Algeria and any members of their families legally residing with them shall enjoy, with regard to the benefits within the meaning of Article ‧(h), treatment free from any discrimination based on nationality relative to Algerian nationalsPracownicy będący obywatelami państwa członkowskiego i legalnie zatrudnieni w Algierii oraz członkowie ich rodzin legalnie zamieszkujący z nimi są – w odniesieniu do świadczeń w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. h) – traktowani w sposób wolny od wszelkiej dyskryminacji opartej na obywatelstwie w stosunku do obywateli Algierii
Gas pipeline from Algerian resources to Italy, via Sardinia with a branch to CorsicaRurociąg gazowy z zasobów algierskich do Włoch, przez Sardynię z odgałęzieniem do Korsyki
Given that the Community was the only export market for Algeria during the RIP, it is highly likely that Algerian exporters would direct their increased export volumes mainly to this marketMając na uwadze, że Wspólnota była jedynym rynkiem eksportowym Algierii w ODP, wysoce prawdopodobne jest to, że eksporterzy algierscy skierują zwiększone ilości wywozu głównie na ten rynek
Other information: (a) Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Civil status: divorced (Algerian ex-wife Manuba BukifaDalsze informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii
Other information: (a) Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Civil status: divorced (Algerian ex-wife Manuba BukifaDalsze informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii
It’ s an Algerian love knotAlgierski węzeł miłości
The waters of the western Mediterranean bounded by a line commencing on the coast of Africa at the Algerian/Tunisian frontier running due north to ‧? north latitude; thence due west to ‧? east longitude; thence due north to ‧? north latitude; thence westward along a rhumb line to the mainland coast at the eastern end of the frontier between France and Spain; thence following the Spanish coast to Punta Marroqui; thence due south along ‧? west longitude to the coast of Africa; thence following in an eastwards direction the coast of Africa to the starting pointWody zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone są linią zaczynającą się od wybrzeża Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją, biegnącą na północ do ‧ szerokości geograficznej północnej i dalej na zachód do ‧ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do ‧ szerokości geograficznej północnej, i dalej na zachód wzdłuż loksodromy do wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią, następnie wzdłuż wybrzeża Hiszpanii do Punta Marroquí, następnie na południe wzdłuż ‧ długości geograficznej zachodniej do wybrzeża Afryki i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż wybrzeża Afryki do punktu początkowego
To benefit from the Community tariff quotas mentioned in Annexes I to ‧ under order numbers ‧, ‧ and ‧, the wines shall be accompanied either by a certificate of designation of origin issued by the relevant Algerian, Moroccan or Tunisian authority, in accordance with the model set out in Annex XII, or, by a V I ‧ document or a V I ‧ extract annotated in compliance with Article ‧ of Regulation (EEC) NoUprawnienie do korzystania ze wspólnotowych kontyngentów taryfowych wymienionych w załącznikach I ‧ o nr porządkowych ‧, ‧ i ‧ jest uzależnione od przedstawienia świadectwa oznaczenia pochodzenia wina wydanego przez właściwe władze algierskie, marokańskie czy tunezyjskie, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku XII, albo dokumentu V I ‧ lub wyciągu V I ‧ opatrzonego w komentarz zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr
Subject to the provisions of the following paragraphs, workers of Algerian nationality and any members of their families living with them shall enjoy, in the field of social security, treatment free from any discrimination based on nationality in relation to nationals of the Member States in which they are employedZ zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów, pracownicy będący obywatelami Algierii i wszyscy członkowie ich rodzin mieszkający z nimi korzystają, w zakresie zabezpieczenia społecznego, z traktowania wolnego od wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w stosunku do obywateli Państw Członkowskich, w których są zatrudnieni
Calls on the Algerian authorities to release without delay the journalists sentenced to imprisonment for libel, to end this judicial persecution of the Algerian private media for their opinions and to halt the legal proceedings initiated against the Algerian private mediazwraca się do władz algierskich o niezwłoczne uwolnienie dziennikarzy skazanych na kary więzienia za zniesławienie, a także o położenie kresu tym prześladowaniom prywatnych mediów algierskich przez wymiar sprawiedliwości za głoszone przez nie poglądy oraz postępowaniom sądowym przeciw prywatnym mediom algierskim
Nationality: (a) Algerian (b) GermanObywatelstwo: a) algierskie, b) niemieckie
Emergence of the Algerian State in the Context of the Conflict between the Ottoman and the Spanish EmpireTworzenie się państwowości algierskiej w pierwszej połowie XVI w. na tle starcia imperium osmańskiego i hiszpańskiego
Furthermore, as to the conditions of competition, there was an upward trend in the volume of imports, the price behaviour of the Algerian exporting producer was comparable to that of the other exporting producers in the other countries concerned and price undercutting was found for these imports which used the same channels of tradePonadto, jeśli chodzi o warunki konkurencji, pojawiła się tendencja wzrostowa w wielkości przywozu, a kształtowanie się cen algierskiego producenta dokonującego wywozu było porównywalne z kształtowaniem się cen innych producentów dokonujących wywozu z innych zainteresowanych krajów i stwierdzono stosowanie dumpingowej ceny w przypadku przywozu, dla którego były wykorzystywane te same kanały handlu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177 zdań frazy Algerian.Znalezione w 0,736 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.