Tłumaczenia na język polski:

  • lumen   

Przykładowe zdania z "lumen", pamięć tłumaczeniowa

add example
Enthält ein Scheinwerfer für Abblendlicht eine Lichtquelle oder ein LED-Modul/mehrere LED-Module zur Erzeugung des Abblendlichts, deren Soll-Lichtstrom insgesamt mehr als ‧ Lumen beträgt, ist dies unter Nummer ‧ des Mitteilungsblattes in Anhang ‧ zu vermerkenW przypadku światła mijania zawierającego źródło światła lub moduły LED wytwarzające główne światło mijania o łącznym obiektywnym strumieniu świetlnym przekraczającym ‧ lumenów, należy to zaznaczyć w pozycji ‧ formularza zawiadomienia w załączniku
Hinsichtlich der bereitzustellenden Informationen gelten die Anforderungen der ersten Stufe auch für Leuchten für Hochdruckentladungslampen mit einem Gesamtlichtstrom von über ‧ lumenWymogi pierwszego etapu dotyczące udostępniania informacji o produkcie będą miały zastosowanie także do opraw oświetleniowych do lamp wyładowczych dużej intensywności o całkowitym strumieniu świetlnym powyżej ‧ lumenów
Die therapeutische Wirkung setzt im Lumen des Magens und des oberen Dünndarms durch kovalente Bindung an den aktiven Serin-Rest der gastrischen und pankreatischen Lipasen einDziała on w świetle żołądka i jelita cienkiego po utworzeniu wiązania z aktywnym miejscem serynowym lipazy żołądkowej i trzustkowej
verfügt über ein einsatzbereites, weit reichendes Flutlicht mit einer Mindestleistung von ‧ Lumenma sprawny reflektor szerokopasmowy o dużym zasięgu i minimalnej mocy ‧ lumenów
Bei der Injektion von Gadograf in Venen mit kleinem Lumen, kann es zu unerwünschten Reaktionen wie Rötung und Schwellung kommenWstrzykiwanie produktu Gadograf do żył o małym świetle niesie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zaczerwienienie i obrzęk
AVJ/ NDER, Volumen AVJ/ NDER, Vo lumenOR/ WDESP, kwota
Ihr Name ist LumenJej imię to Lumen
Lampen mit einem Lichtstrom von über ‧ Lumen (lmlampy o strumieniu świetlnym powyżej ‧ lumenów
der Lampenlichtstromerhalt (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF), das heißt das Verhältnis zwischen dem von der Lampe zu einem gegebenen Zeitpunkt ihrer Lebensspanne ausgesendeten Lichtstrom und ihrem ursprünglichen LichtstromWspółczynnik zachowania strumienia świetlnego (LLMF), który oznacza stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez lampę w danym momencie jej cyklu życia do jej początkowego strumienia świetlnego
Hersteller von Leuchten für Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einem Gesamtlichtstrom von über ‧ lumen müssen für jedes ihrer Leuchtenmodelle mindestens die nachfolgend genannten Angaben auf frei zugänglichen Internetseiten und in anderer ihnen zweckmäßig erscheinender Form bereitstellenProducenci opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika o całkowitym strumieniu świetlnym powyżej ‧ lumenów muszą zamieścić na swoich powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie uznają za stosowne, co najmniej określone poniżej informacje o każdym modelu swojej oprawy oświetleniowej
Lichtstrom der Lampe, ausgedrückt in Lumen (lm), ermittelt nach den Prüfverfahren, die in den Artikel ‧ Absatz ‧ genannten harmonisierten Normen festgelegt sindStrumień świetlny lampy wyrażony w lumenach, mierzony zgodnie z procedurami zharmonizowanych norm, określonymi w art. ‧ ust
wobei Ö der Lichtstrom der Lampe in Lumen (lmgdzie to strumień świetlny lampy
Der auf den Glühlampen-Datenblättern in Anhang ‧ angegebene Lichtstrom (in Lumen) gilt für Glühlampen, die weißes Licht ausstrahlen, sofern dort keine andere Farbe genannt istStrumień świetlny (w lumenach) podany na kartach danych żarówek w załączniku ‧ obowiązuje w przypadku żarówek emitujących światło o barwie białej, chyba że w kartach tych określono barwę specjalną
der Lampenlichtstromerhalt (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF), das heißt das Verhältnis zwischen dem von der Lampe zu einem gegebenen Zeitpunkt ihres Lebens ausgesendeten Lichtstrom und ihrem ursprünglichen (nach ‧ Betriebsstunden gemessenen) LichtstromWspółczynnik zachowania strumienia świetlnego (LLMF), czyli stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez lampę w danym momencie jej cyklu życia do jej początkowego strumienia świetlnego (po ‧ godzinach pracy
Beträgt der Lichtstrom der verwendeten Prüflampe nicht ‧ Lumen, so müssen die gemessenen Werte proportional zum Verhältnis der Lichtstromwerte berichtigt werdenW przypadku, gdy strumień znormalizowanej żarówki używanej do pomiaru jest inny niż ‧ lumenów, pomiary muszą zostać skorygowane proporcjonalnie do wartości strumienia
CapMan: Private-Equity-Investment, u. a. über Lumene und Farmos im Kosmetiksektorw przypadku CapMan: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, m.in. poprzez przedsiębiorstwa Lumene i Farmos działające w branży kosmetycznej
bei denen das Hauptabblendlichtbündel durch eine Lichtquelle erzeugt wird und deren Soll-Lichtstrom ‧ Lumen übersteigtzawierających źródło światła emitujące wiązkę głównych świateł mijania o wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej ‧ lumenów
Weicht der Lichtstrom der bei der Messung verwendeten Prüfglühlampe von ‧ Lumen ab, so werden die erhaltenen Messwerte proportional zu den Lichtstromwerten korrigiertW przypadku gdy strumień żarówki wzorcowej używanej do pomiaru jest inny niż ‧ lumenów, pomiary muszą zostać skorygowane proporcjonalnie do wartości strumieni
Der Soll-Lichtstrom nach Absatz ‧.‧ überschreitet insgesamt ‧ ‧ Lumen: ja/neinŁączny obiektywny strumień świetlny zgodnie z opisem w pkt ‧.‧ przekracza ‧ ‧ lumenów: tak/nie
Bei Nebelscheinwerfern, deren Lichtquelle(n) einen Soll-Lichtstrom von insgesamt über ‧ Lumen erzeugt/erzeugen, müssen in allen in Anhang ‧ dieser Regelung genannten Beladungszuständen die Anforderungen des Absatzes ‧.‧.‧.‧.‧.‧ automatisch erfüllt werdenW przypadku przedniego światła przeciwmgielnego ze źródłem(-ami) światła o wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej ‧ lumenów, wymogi określone w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧. są automatycznie spełnione we wszystkich warunkach obciążenia określonych w załączniku ‧ do niniejszego regulaminu
Bei der Injektion von Gadovist in Venen mit kleinem Lumen kann es zu unerwünschten Reaktionen wie Rötung und Schwellung kommenWstrzykiwanie produktu Gadovist do żył o małym świetle niesie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zaczerwienienie i obrzęk
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32 zdań frazy lumen.Znalezione w 1,178 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.