Tłumaczenia na język polski:

  • w zeszłym roku   
    (Adverb  )

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

in den letzten Jahrenw ostatnich latach

Przykładowe zdania z "letztes Jahr", pamięć tłumaczeniowa

add example
In den letzten Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass der hoheitliche Charakter der Akkreditierung gestärkt und der Status der Akkreditierungsstellen in den Mitgliedstaaten von EU und EFTA sowie ihre Beziehung zu den zuständigen nationalen Behörden konsolidiert werden müssenW ciągu ostatnich lat stało się oczywiste, że konieczne jest wzmocnienie aspektu akredytacji związanego z władzą publiczną i utrwalenie pozycji jednostek akredytujących w państwach członkowskich UE i EFTA oraz relacji tychże jednostek z odpowiednimi organami krajowymi
Statistiken über Religionsfreiheit zeigen, dass sich die Mehrzahl der religiös motivierten Gewalttaten in den letzten Jahren gegen Christen richten.Z danych statystycznych dotyczących wolności wyznania wynika, że większość aktów przemocy na tle religijnym w ostatnich latach była skierowana przeciwko chrześcijanom.
Jetzt ist die Zeit gekommen , diesen Reformprozess auf unseren Obst- und Gemüsesektor auszudehnen . Wir müssen dem Weg treu bleiben , den wir in den letzten drei Jahren für die e uropäische Landwirtschaft gewählt haben .Po pierwsze należy pokonać problemy strukturalne w sektorze poprzez nasilenie działań mających na celu zmniejszenie fragmentacji .
Der Referenzpreis bei den anderen als den in den Anhängen I und ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ aufgeführten Erzeugnissen wird insbesondere auf der Grundlage des gewogenen Durchschnitts der auf den Einfuhrmärkten oder in den Einfuhrhäfen der Mitgliedstaaten während der letzten drei Jahre vor Festsetzung des Referenzpreises festgestellten Zollwerte berechnetCenę referencyjną produktów innych niż wymienione w załącznikach I i ‧ do rozporządzenia (WE) ‧/‧ ustala się na podstawie wyliczonej średniej wartości celnej odnotowanej na rynkach importowych lub w portach importowych w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających datę ustalenia ceny referencyjnej
Letzterer, der nicht der Kammerpräsident ist, wird nach der in Artikel ‧ der Verfahrensordnung des Gerichts erster Instanz vorgesehenen Reihenfolge für ein Jahr bestimmtSędzia ten, niebędący prezesem izby, będzie wyznaczany kolejno, na okres jednego roku, zgodnie z porządkiem przewidzianym w artykule ‧ regulaminu Sądu Pierwszej Instancji
Diese Unterschiede haben sich in den letzten Jahren mit den jüngsten Erweiterungen vertieft, da die Länder, die der Union beigetreten sind, ein wesentlich niedrigeres Entwicklungsniveau haben.Rozszerzenie w ostatnich latach Unii spowodowało, poprzez włączenie państw o znacznie niższych poziomach rozwoju, że różnice się rozszerzyły.
In den letzten dreißig Jahren lebten die beiden Länder glücklicherweise in Frieden.Przez ostatnie trzydzieści lat pomiędzy obydwoma krajami, na szczęście, panował pokój.
In Schweden haben wir diese Thematik in den letzten Jahren vorranging behandelt, wie das auch die EU getan hat.Szwecja, podobnie jak cała UE, w ubiegłych latach zajmowała się tą kwestią.
durch eine Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Dienstleistungserbringers oder des Unternehmers und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich istoświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u usługodawcy lub przedsiębiorcy budowlanego oraz liczebność personelu zarządzającego w ostatnich trzech latach
Die Europäische Union sollte den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und ihre Verbindung mit den wichtigsten europäischen Verkehrswegen in den Ländern besonders unterstützen, die der EU in den letzten Jahren beigetreten sind.Unia Europejska powinna zapewnić szczególne wsparcie na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej oraz połączenia jej z głównymi europejskimi szlakami transportowymi w państwach, które przystąpiły do UE w ostatnich latach.
Eine Bekanntmachung über das bevorstehende Auslaufen der Maßnahme wird im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zu einem geeigneten Zeitpunkt im letzten Jahr der Geltungsdauer der Maßnahme gemäß diesem Artikel veröffentlichtZawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu środków jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich we właściwym czasie w ostatnim roku stosowania określonym w niniejszym artykule
Die Informationen über die frühere Wertentwicklung des OGAW sind in einem Balkendiagramm zu präsentieren, das die Wertentwicklung des OGAW in den letzten zehn Jahren darstelltInformacje o wynikach osiągniętych w przeszłości przez UCITS są podawane w postaci wykresu słupkowego obejmującego wyniki UCITS za ‧ poprzednich lat
Ich möchte ihm für alle Ratschläge danken, die er mir erteilt hat, für seine ganzen Lobbytätigkeiten und auch für seine Inspiration und Freundschaft in den letzten Jahren.Chciałabym mu podziękować za wszystkie rady, które od niego otrzymałam, za jego działania lobbystyczne, jak również inspirujące i przyjacielskie relacje, które utrzymywaliśmy w ciągu ostatnich lat.
Der Hersteller stellt für die Interoperabilitätskomponente eine schriftliche EG-Konformitätserklärung aus und hält sie über den in der einschlägigen TSI festgelegten Zeitraum bzw. in Ermangelung einer solchen Festlegung zehn Jahre lang nach Herstellung der letzten Interoperabilitätskomponente für die nationalen Behörden bereitProducent sporządza pisemną deklarację zgodności WE dla składnika interoperacyjności i przechowuje ją do dyspozycji organów krajowych przez okres wskazany w stosownej TSI, a w przypadku gdy w TSI nie wskazano tego okresu – przez okres ‧ lat od daty wyprodukowania ostatniego składnika interoperacyjności
Derweil erleben wir während der Vorbereitungen für den Haushalt 2010 eine der größten Veränderungen in den Strukturen des Europäischen Parlaments seit den letzten 10 bis 20 Jahren.Jednocześnie z przygotowaniami do budżetu na rok 2010, jesteśmy świadkami największych zmian w strukturach Parlamentu Europejskiego w ciągu ostatnich 10 do 12 lat.
Die Wirtschaftsleistung des Landes ist im letzten Jahr nach IWF-Schätzungen um 9 % gesunken, und die Arbeitslosigkeit hat die 6-Prozent-Marke überschritten.W gospodarce tego kraju odnotowano 9 % spadek w ubiegłym roku, według szacunków MFW, a stopa bezrobocia przekroczyła poziom 6 %.
Die Erfahrungen mit SAFA-Inspektionen der letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Vorfeldinspektionen einen allgemeinen Hinweis auf die Sicherheit ausländischer Betreiber gebenDoświadczenia wynikające z kontroli SAFA przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich kilku lat pokazują, że uzyskuje się dzięki nim ogólne informacje na temat bezpieczeństwa zagranicznych przewoźników lotniczych
Das europäische Einigungswerk steht ja unter dem Motto "Einheit in der Vielfalt". Aber diese Vielfalt geht, wie wir wissen, gerade in der Natur in den letzten 150 Jahren in besorgniserregender Weise zurück.(DE) Panie przewodniczący! Motto Unii Europejskiej brzmi 'jedność w różnorodności' jednak jak wiemy różnorodność w przyrodzie zmniejszyła się niepokojąco w ciągu ostatnich 150 lat.
entweder aufgrund einer Ausbildung, für die kein Zeugnis oder Diplom im Sinne der Buchstaben b, c, d oder e erteilt wird, oder einer spezifischen Prüfung ohne vorhergehende Ausbildung oder aufgrund der Ausübung des Berufs als Vollzeitbeschäftigung in einem Mitgliedstaat während drei aufeinander folgender Jahre oder als Teilzeitbeschäftigung während eines entsprechenden Zeitraums in den letzten zehn Jahrenukończenia szkolenia nie stanowiącego elementu kształcenia prowadzącego do uzyskania świadectwa lub dyplomu w rozumieniu lit. b), c), d) lub e) lub specjalnego egzaminu niepoprzedzonego kształceniem lub wykonywania w Państwie Członkowskim zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trzech kolejnych lat lub przez równoważny okres w niepełnym wymiarze czasu pracy w okresie ostatnich dziesięciu lat
Was den Vertrag von Lissabon betrifft, hat der Rat im Dezember letzten Jahres eine Einigung bezüglich der weiteren Vorgehensweise erreicht.Co się tyczy traktatu lizbońskiego, w ubiegłym roku Rada osiągnęła porozumienie w sprawie dalszych postępów.
Der massive Anstieg der gedumpten Einfuhren in den letzten Jahren hat zu einem starken Preisverfall im Großhandel/Vertrieb und im Einzelhandel geführt, also dort, wo sich der Wettbewerb zwischen den eingeführten und den in der Gemeinschaft hergestellten Bügelbrettern und-tischen bemerkbar machtNagła zwiększona obecność przywozu po cenach dumpingowych w ostatnich latach spowodowała silne tłumienie cen zarówno na poziomie handlu hurtowego/dystrybucji, jak i handlu detalicznego, tj. istnieje konkurencja między przywożonymi a wytwarzanymi we Wspólnocie deskami do prasowania
Allen ist gut bekannt, dass die Eurozone als erste in die Rezession verfiel, weil sie in den letzten acht Jahren die niedrigste Wachstumsrate der Welt hatte.Wszyscy zdają sobie sprawę, że recesja dotknęła najpierw strefy euro, ponieważ od ośmiu lat ma ona najniższą stopę wzrostu gospodarczego.
Die positive Entwicklung des Rohfloatglasmarktes spiegelt sich in dem Verhalten der Produzenten wider, denn auf dem europäischen Markt, der auf wenige große Floatglashersteller konzentriert ist, wurde in den letzten Jahren in Frankreich (‧- Pilkington/Interpane), in Belgien (‧- Glaverbel/Scheuten) und in Italien (‧- Sangalli) in neue Produktionsanlagen investiertPozytywny rozwój rynku nieobrobionego szkła typu float odzwierciedla się w zachowaniu producentów, ponieważ na rynku europejskim, który koncentruje się na kilku dużych producentach szkła typu float, w ostatnich latach we Francji (‧ – Pilkington/Interpane), w Belgii (‧- Glaverbel/Scheuten) oraz we Włoszech (‧ – Sangalli) zainwestowano w nowe linie produkcyjne
letzte Schulung von mindestens drei Stunden über irgendeinen Aspekt der Computerbenutzung (in den letzten drei Monaten, vor mehr als drei Monaten bis zu einem Jahr, vor einem bis drei Jahren, vor mehr als drei Jahren, noch nieostatni kurs szkoleniowy trwający co najmniej trzy godziny na temat dowolnego aspektu obsługi komputera (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; w okresie od roku wcześniej do trzech lat wcześniej; więcej niż trzy lata wcześniej; nigdy nie brał(-a) udziału w kursie
Seit Ahmadinejad im letzten Jahr die Präsidentschaftswahlen gestohlen hat, haben wir viele Dissidenten und mutige junge Protestanten auf die Straße gehen sehen.Ponieważ Ahmadineżad bezprawnie wygrał wybory prezydenckie w ubiegłym roku, wielu dysydentów i odważnych młodych protestujących ludzi wychodzi na ulice.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94981 zdań frazy letztes Jahr.Znalezione w 14,834 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.