Tłumaczenia na język polski:

  • w zeszłym roku   
    (Adverb  )

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

in den letzten Jahrenw ostatnich latach

Przykładowe zdania z "letztes Jahr", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die Luftfahrtunternehmen haben in ihren Ausschreibungsunterlagen ihre finanzielle Situation (durch Vorlage der Geschäftsberichte und geprüften Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre einschließlich Angaben zum Umsatz und Ergebnis vor Steuern der letzten drei Jahre), ihre Erfahrung sowie ihre technische Befähigung zur Erbringung der beschriebenen Dienste nachzuweisenZainteresowane linie lotnicze wzywa się do składania dokumentów przetargowych, zawierających zaświadczenie o sytuacji finansowej (należy dostarczyć sprawozdanie roczne oraz sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat zbadane przez biegłych rewidentów wraz z wartością obrotu i zysku przed opodatkowaniem za ostatnie trzy lata), a także dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie i możliwości techniczne świadczenia opisywanych usług
In Australien sind in den letzten Jahren über ‧ Unternehmen im N&N-Sektor entstanden, die Zuwachsrate liegt bei über ‧ % im JahrW Australii w ostatnich latach powstało ponad ‧ firm N&N, a ich liczba wzrasta o ‧ % rocznie
Die Erzeugung erfolgt im Rahmen eines Umstellungsplans, zu dessen Durchführung sich der Erzeuger formell verpflichtet und der vorsieht, dass die Umstellung des letzten Teils der betreffenden Flächen auf den ökologischen Landbau innerhalb kürzestmöglicher Frist (höchstens fünf Jahre) eingeleitet wirddana produkcja stanowi część planu konwersji, w odniesieniu do którego producent podejmuje zdecydowane zobowiązanie i który przewiduje rozpoczęcie konwersji ostatniej części danego obszaru na rolnictwo ekologiczne w możliwie najkrótszym okresie, który w żadnym przypadku nie może przekroczyć pięciu lat
Was die Energiesicherheit betrifft, so möchte ich die Kommission und den Rat ersuchen, den Standpunkt des Parlaments zur Energiesicherheit vom September letzten Jahres, der auch verschiedene institutionelle Verbesserungen enthält, ernsthaft zu berücksichtigen.Co się tyczy bezpieczeństwa energetycznego, chciałbym wezwać Komisję i Radę, by liczyły się one ze stanowiskiem Parlamentu, przedstawionym rok temu we wrześniu, w sprawie zagranicznego bezpieczeństwa energetycznego, które obejmuje również pewne usprawnienia instytucjonalne.
(IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Von allen Politiken Europas ist die Gemeinsame Agrarpolitik diejenige, die in den letzten Jahren am häufigsten zu aktualisieren war, um den stetigen Wandel zu bewältigen, der in wirtschaftlicher Hinsicht auch auf internationaler Ebene stattfindet.(IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie! Wspólna polityka rolna jak żadna inna polityka europejska wymaga aktualizowania wraz z upływem czasu ze względu na ciągłe zmiany gospodarcze, w tym na szczeblu międzynarodowym.
Durch das Vorhaben würden die beiden wichtigsten Wettbewerber auf dem Urananreicherungsmarkt (die Urananreicherungsunternehmen Areva und Urenco machten in den letzten dreizehn Jahren ca. ‧ % des europäischen Markts und etwa ‧ % des Weltmarkts aus) in die Lage versetzt, ihre Kapazitätsentscheidungen perfekt abzustimmenW wyniku transakcji, dwaj główni konkurenci na rynku wzbogacania uranu (Areva i Urenco to dwie europejskie spółki zajmujące się wzbogacaniem, posiadające około ‧ procentowy udział w rynku europejskim w ciągu ostatnich trzynastu lat i około ‧ procentowy udział na poziomie światowym) będą w stanie stworzyć doskonałą koordynację decyzji dotyczących wydajności
Bei der letzten Gelegenheit, als wir miteinander sprachen, sagten Sie, dass der Grund darin bestand, dass die Zölle auf Fahrzeuge auch nach fünf Jahren abgeschafft würden.Gdy ostatnim razem miałem okazję zwrócić się do pana komisarza, oświadczył pan, że powodem był fakt, iż cła na samochody także wygasają po pięciu latach.
Bisher sind für den Euroraum - wenn wir die von Eurostat für 2007 veröffentlichten Zahlen betrachten, die ersten Eurostat-Angaben für 2007, veröffentlicht am 15. Februar - die Exporte der Länder des Euroraums, damals 13 Länder, im letzten Jahr um 8 % gestiegen, während sich die Importe um 6 % erhöht haben.Jak na razie w odniesieniu do strefy euro, jeśli przyjrzymy się danym Eurostatu za rok 2007 - pierwszym danym Eurostatu za rok 2007, opublikowanym w dniu 15 lutego - w zeszłym roku wywóz z państw strefy euro, czyli z trzynastu państw, wzrósł o 8%, podczas gdy przywóz o 6%.
Letztere konnte sich bis zum Karneval des darauf folgenden Jahres erstrecken, damit alle, auch die ärmsten Bürger, ein Mindestauskommen fandenTen ostatni okres mógł trwać aż do karnawału roku następnego, aby umożliwić wszystkim, nawet najbiedniejszym, zapewnienie minimum środków utrzymania
Deviation Score (SDS) <-‧, der außerdem mehr als <-‧ unterhalb des elterlichen Zielgrößen SDS liegt) als Folge einer intrauterinen Wachstumsverzögerung (SGA = Small for Gestational Age, Geburtsgewicht und/oder Geburtslänge unterhalb von-‧ SDS bezogen auf das Gestationsalter), die bis zum Alter von ‧ Jahren oder später kein Aufholwachstum zeigten (Wachstumsgeschwindigkeit < ‧ SDS im letzten Jahraktualnego wzrostu <-‧, ‧ i SDS skorygowany względem wzrostu rodziców <-‧) u dzieci i młodzieży z masą i (lub) długością ciała urodzeniową <-‧ odchylenia standardowe (SD-standard deviation), które nie uzupełniły niedoboru wzrostu przez okres ‧ lat życia lub dłuższy (tempo wzrostu HV – height velocity) podczas ostatniego roku SDS
Aber jetzt im letzten JahrAle tym razem w klasie maturalnej
Verehrte Damen und Herren, wir haben nun das Ende der letzten Sitzung in diesem Jahr erreicht.Panie i panowie! Doszliśmy do końca ostatniego posiedzenia w tym roku.
In Irland sind die Energiepreise gestiegen, was in den letzten Jahren vor allem für einfache Familien und Arbeiter von Nachteil war.W ciągu ostatnich kilku lat ceny energii w Irlandii wzrosły, co najmocniej uderzyło w zwyczajne rodziny i pracowników.
Einerseits muss der Sicherheitsapparat, der in den letzten Jahren finanziell ausgehungert wurde, wieder aufgestockt werden.Z jednej strony trzeba ponownie usprawnić aparat bezpieczeństwa, który w ostatnich latach pozbawiono funduszy.
In den letzten 50 Jahren wurden in den 27 Mitgliedstaaten mehr als 75 Millionen Abtreibungen vorgenommen.W ostatnim półwieczu dokonano w 27 krajach członkowskich około 75 milionów aborcji.
Herr Präsident! Als ein Vertreter Londons, einer Stadt, die in den letzten 40 Jahren wiederholt zur Zielscheibe von Terroristen geworden ist, habe ich großes Mitgefühl mit den Sri-Lankern aller Ethnien.Panie przewodniczący! Jako przedstawiciel Londynu, miasta, które w ciągu minionych czterdziestu lat wielokrotnie było celem ataków terrorystycznych, darzę wszystkie grupy etniczne Sri Lanki wielkim współczuciem.
Klagegründe: Verletzung von Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ und Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧, da die Widersprechende nicht den Nachweis erbracht habe, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre ernsthaft benutzt habe, und keine Hinweise zum Benutzungsumfang gegeben habePodniesione zarzuty: Naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ponieważ zdaniem skarżącej wnoszący sprzeciw nie dowiódł rzeczywistego używania znaku towarowego w poprzedzającym okresie pięciu lat i nie przedstawił informacji dotyczących intensywności faktycznego używania tego znaku towarowego
Schiffe, denen gemäß der Richtlinie ‧/EG des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Durchsetzung internationaler Normen für die Schiffssicherheit, die Verhütung von Verschmutzung und die Lebens-und Arbeitsbedingungen an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen anlaufen und in Hoheitsgewässern der Mitgliedstaaten fahren (Hafenstaatkontrolle) [‧], der Zugang zu Häfen der Mitgliedstaaten verweigert wurde oder die in den letzten drei Jahren vor Beantragung der Registrierung mehr als ein Mal nach einer Überprüfung im Hafen festgehalten wurden, sollten nicht nach dem vereinfachten Verfahren in ein anderes Register in der Gemeinschaft übertragen werden könnenStatki, którym odmówiono dostępu do portów Państw Członkowskich na mocy przepisów dyrektywy Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej przestrzegania, w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją Państw Członkowskich, międzynarodowych norm bezpieczeństwa statków i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunków życia i pracy (kontrola państwa portu) [‧] lub które zostały zatrzymane więcej niż jeden raz w następstwie kontroli w porcie w okresie trzech lat poprzedzającym złożenie wniosku o rejestrację, nie mogą korzystać z możliwości przeniesienia, w ramach systemu uproszczonego, do innego rejestru w obrębie Wspólnoty
Aber sind das Ziel und der Zeitplan, die von der Kommission festgelegt wurden, angesichts der derzeitigen Gegebenheiten noch angemessen, wo doch in letzter Zeit die Minderung der durchschnittlichen Emissionen kaum mehr als 1 g pro Jahr betragen hat?Ale uwzględniając naszą obecną pozycję, czy cel i harmonogram określone przez Komisję nadal są właściwe, ponieważ od dawna redukcja średnich emisji wynosi niewiele ponad 1 g rocznie?
Die Zahl der schadstoffhaltigen und gefährlichen Produkte hat in den letzten Jahren zugenommen, das Spielzeug aus China ist nur der sichtbare Teil des Eisbergs.W ostatnich latach wzrasta liczba produktów, które zawierają substancje niebezpieczne lub stanowią ryzyko: chińskie zabawki to jedynie czubek góry lodowej.
Herr Präsident Barroso, ich glaube nicht, dass Sie in den letzten Jahren genug getan haben, um den Regierungen und Nationalstaaten klar zu machen, dass es ein anderes Europa gibt, das mehr tut als nur Staaten koordinieren, dass die Union selbst eine politische Funktion besitzt.Panie przewodniczący Barroso! Nie wierzę, że w ostatnich latach zrobił pan wystarczająco dużo, by uświadamiać rządom i poszczególnym państwom, że jest jeszcze inna Europa, która czyni więcej, niż tylko koordynuje działalność państw; że Unia Europejska ma do spełnienia także funkcje polityczne.
In den letzten Jahren hat es einen ungewöhnlichen Mangel an Koordinierung zwischen den verschiedenen Generaldirektionen der Kommission gegeben.W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z wyjątkowym brakiem koordynacji między dyrekcjami generalnymi Komisji.
Seit Anfang der ‧er Jahre ist bei den Herstellern von Kunststofffolien und-säcken eine Tendenz zur Unternehmenskonzentration zu beobachten, wobei gerade in den letzten Jahren einige Übernahmen stattgefunden habenOd początku lat ‧. wśród producentów plastikowych folii i worków można zaobserwować trend w kierunku koncentracji, a w ostatnich latach miało miejsce kilka przejęć
Im Herbst letzten Jahres haben wir bei der Präsentation vom Europäischen Rechnungshof bereits über die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten für die Überwachung der allgemeinen Vergabe von EU-Mitteln debattiert.Jesienią ubiegłego roku, podczas prezentacji sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dyskutowaliśmy już o odpowiedzialności państw członkowskich za monitorowanie całego procesu przyznawania środków z UE.
in der Erwägung, dass die rasche Entwicklung Chinas in den letzten zwanzig Jahren erhebliche Auswirkungen auf den Handel und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China gehabt hat und dass China insgesamt gesehen heute der zweitgrößte Handelspartner der Europäischen Union nach den Vereinigten Staaten ist; ferner in der Erwägung, dass die Europäische Union im Jahr ‧ ein Defizit von EUR ‧,‧ Mrd. gegenüber China zu verzeichnen hatte, ihr größtes Defizit mit einem Handelspartner, das unter anderem die Folgen der Marktzugangshemmnisse in China widerspiegeltmając na uwadze, że szybki rozwój Chińskiej Republiki Ludowej w ciągu ostatnich dwudziestu lat miał znaczny wpływ na handlowe i gospodarcze stosunki między UE i Chinami oraz że w ogólnym rozrachunku Chiny są aktualnie drugim co do wielkości partnerem handlowym UE po Stanach Zjednoczonych; mając również na uwadze, że wr. UE miała w stosunku do Chin deficyt w wysokości ‧,‧ mld EUR, większy niż wobec jakiegokolwiek innego partnera handlowego, oraz że jest to odzwierciedleniem między innymi utrudnień w dostępie do chińskiego rynku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84852 zdań frazy letztes Jahr.Znalezione w 17,871 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.