Tłumaczenia na język polski:

  • lepiej późno niż wcale   
    (Adverb  )
     
    sytuacja, w której robi się coś po właściwym czasie, z opóźnieniem, jest lepsza niż niezrobienie tej czynności wcale

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Besser spät als nieLepiej późno niż wcale

Przykładowe zdania z "besser spät als nie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Besser spät als nie.Lepiej późno niż wcale.
Spät ist besser als nie, aber der nächste Angriff könnte ein Blutbad ungeheuren Ausmaßes werden, wenn Sie diese humanitäre Krise nicht zu einer Ihrer wichtigsten Prioritäten auf Ihrer Tagesordnung machen.Chociaż lepiej późno, niż wcale, to kolejny atak może stać się krwawą łaźnią o niespotykanej skali, jeżeli nie uczyni Pani już teraz tego kryzysu humanitarnego jednym z najważniejszych priorytetów Pani programu.
Es ist spät, aber, wie es im amerikanischen Film so schön heißt: "besser spät als nie".To późno, chociaż jak mówi amerykański film, "lepiej późno niż później”.
Da es immer "besser spät als nie" ist, und da es äußerst wichtig ist, eine Tür zur Hoffnung offen zu halten, muss die Europäische Union die verspätete Resolution des Sicherheitsrates unterstützen.Ponieważ zawsze "lepiej późno niż wcale” i ponieważ przywrócenie nadziei ma zasadnicze znaczenie, Unia Europejska musi poprzeć spóźnioną rezolucję Rady Bezpieczeństwa.
Wir meinen, er ist spät gekommen, aber besser spät als nie.Uważamy, że trwało to zbyt długo, ale lepiej późno niż wcale.
Besser spät als nieLepiej późno niż wcale
Europa reagiert, wenn auch langsam. Aber besser spät als nie.Europa, chociaż powoli, zaczęła reagować, ale lepiej późno niż wcale.
Glücklicherweise habe sie nun damit begonnen, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen - besser spät als nie!Na szczęście również one rozpoczęły teraz porządkowanie swoich spraw - lepiej późno niż wcale.
im Namen der UEN-Fraktion. - (PL) Frau Präsidentin! Das Sprichwort "Besser spät als nie" ist in vielen Ländern bekannt.w imieniu grupy UEN. - Pani Przewodnicząca! Istnieje powiedzenie, znane pewnie w wielu krajach: "Lepiej późno niż wcale”.
Der Rettungsplan war die erste Entscheidung und sie kam wahrscheinlich zu spät, aber besser spät als nie.Plan ratunkowy był pierwszą podjętą decyzją, która najprawdopodobniej nastąpiła zbyt późno, ale lepiej późno niż wcale.
Das Dokument ist ausgewogen, und auch folgende Aussage würde zutreffen: Besser spät als nie.Dokument jest wyważony, a niejeden mógłby o nim powiedzieć: lepiej późno, niż wcale.
Wenn Sie zu spät sind... zeigen Sie lhr Gesicht hier besser nie wiederJeśli się spóźnisz, nigdy więcej się tu nie pokazuj
Diesbezüglich wird unter anderem vorgetragen, dass im konkreten Fall eine Dumpingsituation nie gegeben gewesen sei, da der Herstellungspreis unter dem entrichteten Ausfuhrpreis gelegen und dasselbe Produkt später von einer deutschen Firma für einen niedrigeren als den ursprünglichen chinesischen Ausfuhrpreis angeboten worden seiW tym zakresie należy w szczególności podkreślić, że w niniejszej sprawie nie występował dumping, zważywszy, że ceny produkcji była niższa niż zapłacona cena eksportowa i że ten sam produkt był następnie oferowany przez spółkę niemiecką po cenie niższej niż początkowa chińska cena eksportowa
Auch wenn ich sagen würde, es ist nie zu spät, das Richtige zu tun, so wurde doch bei der Festlegung des territorialen Zusammenhalts als wichtiges politisches Ziel der Europäischen Union viel Zeit verloren.Powiem, że nigdy nie jest za późno, by czynić to, co właściwe. Nie mniej zbyt dużo czasu stracono już, by uczynić ze spójności terytorialnej główny cel polityczny Unii Europejskiej.
BEGRÜSST die Mitteilung der Kommission Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus vom Oktober ‧ sowie den Aktionsplan der Kommission Erwachsenenbildung: Zum Lernen ist es nie zu spät vom September ‧; in beiden wird die Bedeutung der Erwachsenenbildung als wichtige Komponente des lebenslangen Lernens hervorgehoben und die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Zugangsschranken zu beseitigen, die allgemeine Qualität und Effizienz der Erwachsenenbildung zu steigern, die Anerkennung und Validierung zu beschleunigen und ausreichende Investitionen in diesem Bereich sowie dessen Überwachung sicherzustellenZ ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE komunikat Komisji pt.: Nigdy nie jest za późno na naukę z października ‧ roku oraz plan działań Komisji pt.: Na naukę zawsze jest odpowiednia pora z września ‧ roku, w których to dokumentach podkreśla się, jak duże znaczenie ma uczenie się dorosłych stanowiące główny element uczenia się przez całe życie, oraz wzywa się państwa członkowskie do usuwania barier uniemożliwiających uczestnictwo w tym procesie, do ogólnej poprawy jakości i zwiększania efektywności uczenia się dorosłych, do przyspieszania procesów walidacji i uznawania, a także do zapewnienia wystarczających inwestycji w tę dziedzinę i do jej monitorowania
Wenn Sie die Einnahme von Cholestagel vergessen haben Sie können Ihre Dosis mit einer späteren Mahlzeit einnehmen, aber nehmen Sie nie mehr als die Gesamtzahl der Tabletten ein, die Ihnen Ihr Arzt pro Tag verordnet hatPominięcie zastosowania leku Cholestagel Pominiętą dawkę można przyjąć z kolejnym posiłkiem, ale nigdy nie należy przekraczać całkowitej liczby tabletek przepisanej przez lekarza na dobę
Ich hatte später nie solche Freunde wie damals, als ich zwölf warNigdy później nie miałem takich przyjaciół, jak w wieku ‧ lat
Ich sah sofort, dass ich nie einen besseren freund... als dich finden würdeW dniu kiedy cię spotkałem, wiedziałem, że jesteś najlepszym facetem, którego w życiu poznałem.Nie chciałem tego zepsuć
Wer sagte, es sei besser zu geben als zu nehmen, bekam nie das Weihnachtsgeschenk, das ich ‧ von Mikhail Gorbatschow erhieltKtokolwiek powiedział, że lepiej dawać niż brać, nigdy nie dostał prezentu, takiego jak ja dostałem w roku ‧ od Michaiła Gorbaczowa.- Co się dzieje, do diabła?
Darum gilt als erste Regel, dass vor jeder Änderung eine Sicherungskopie anzulegen ist. Diese Sicherungskopie sollte besser außerhalb der Ordnerhierarchie von.kde (oder dem entsprechenden in $ KDEHOME eingetragenen Ordner) abgelegt werden. Das Anlegen einer Sicherungskopie ist sowieso eine gute Idee für den Fall, dass es zu einem Problem mit & kde; kommt, bei dem wichtige Konfigurationsdateien zerstört werden. Denken Sie nur an Ihre Einstellung in & kmail;, die in kmailrc gespeichert sind. Ein so schwerwiegender Fehler sollte nicht passieren, kann aber nie ausgeschlossen werdenA więc pierwszą zasadą jest zrobienie kopii zapasowej pliku, który chcesz edytować. Kopie najlepiej przechowywać poza katalogiem. kde (lub odpowiednio $ KDEHOME). Abstrahując, robienie kopii jest dobrym pomysłem w ogóle. Może się zdarzyć, że jakiś program się zawiesi i zniszczy plik konfiguracyjny (np. ustawienia & kmail-dopelniacz;, które są przechowywane w pliku kmailrc. Teoretycznie nic takiego nie powinno mieć miejsca, ale lepiej dmuchać na zimne
Dies bedeutet nicht, dass wir dieses Mandat nie haben sollten, doch wir haben es jetzt nicht und, offen gesagt, denke ich, es ist viel wichtiger, dass die nationalen Behörden besser ausgestattet sind, um ihre Aufgaben wahrzunehmen, als immer mehr Inspektionsstufen einzuführen.Nie oznacza to, że nigdy nie powinniśmy mieć tego mandatu, ale dziś go nie mamy i, szczerze mówiąc, uważam, że dużo ważniejsze jest dobre wyposażenie władz krajowych, aby wykonywały swoje obowiązki, niż tworzenie coraz większej liczby szczebli kontroli.
Seit wir Kinder waren...... habe ich nie versucht, so zu tun...... als sei ich besser als duKiedy bylišmy mali... nigdy nie zachowywałem się... jakbym był lepszy od was
Du wirst nie besser als ich seinNie znajdziesz nikogo lepszego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 227035 zdań frazy besser spät als nie.Znalezione w 74,648 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.