wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • zawodzenie   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

versagen; zawodzić; odmawiać; odesłać; zawieść; brak
Versagernieudacznik; niedołęga; ; niewypał

Przykładowe zdania z "Versagen", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bei antiretroviral vorbehandelten Patienten Studie ‧ ist eine randomisierte, multizentrische Studie, in der REYATAZ (‧ mg einmal täglich) mit Ritonavir (‧ mg einmal täglich) im Vergleich zu REYATAZ (‧ mg einmal täglich) mit Saquinavir, Weichgelatinekapseln, (‧ mg einmal täglich), und gegenüber Lopinavir + Ritonavir (‧ mg konstante Kombinationsdosis zweimal täglich), jeweils in Kombination mit Tenofovir (siehe Abschnitte ‧ und ‧) und mit einem NRTI an ‧ (von ‧ randomisierten) Patienten getestet wird, bei denen virologisches Versagen auf zwei oder mehr frühere antiretrovirale Therapieregimen auftrat, die mindestens einen PI, NRTI und NNRTI enthalten hattenU pacjentów wcześniej leczonych lekami przeciwretrowirusowymi Badanie ‧ jest wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym, z udziałem ‧ pacjentów (spośród ‧ zrandomizowanych) z wirusologicznym niepowodzeniem leczenia w dwóch lub więcej schematach, zawierających, co najmniej jeden lek z grupy PI, NRTI i NNRTI, porównującym REYATAZ (‧ mg raz na dobę) podawany z rytonawirem (‧ mg raz na dobę) do produktu REYATAZ (‧ mg raz na dobę) stosowanego z sakwinawirem w postaci miękkich żelatynowych kapsułek (‧ mg raz na dobę) oraz do lopinawiru z rytonawirem (‧ mg w stałej dawce, dwa razy na dobę), każdy z badanych leków podawany w skojarzeniu z tenofowirem (patrz punkt ‧. ‧ i ‧. ‧) i jednym lekiem z grupy NRTI
Ist der Verstoß auf ein Versagen eines Banknotenbearbeitungsgerätetyps zurückzuführen, kann dies zu dessen Entfernung von der Liste gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ führenJeżeli uchybienia wynikają z defektu typu urządzenia do obsługi banknotów, może to prowadzić do jego usunięcia z wykazu, o którym mowa w art. ‧ ust
Herr, die Schiffssysteme versagenMój panie, systemy statku nie działają
Im Falle eines technischen Versagens oder eines Ausfalls des elektronischen Aufzeichnungs- und Berichterstattungssystems übermittelt der Kapitän oder der Eigner des Schiffs oder deren Beauftragter die Logbuch-, Anlande- und Umladedaten den zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats auf dem von diesem vorgegebenen Wege mindestens einmal täglich bis spätestens ‧.‧ Uhr, auch wenn kein Fang vorliegtW przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania kapitan lub właściciel statku, lub ich przedstawiciel przekazuje dane z dziennika połowowego, deklaracji wyładunkowej i przeładunkowej właściwym organom państwa członkowskiego bandery w sposób określony przez państwo członkowskie bandery, codziennie i nie później niż do godziny ‧.‧, nawet jeżeli nie dokonano żadnego połowu
mehrfaches Versagen eines oder mehrerer Luftfahrzeugsysteme, wodurch der Betrieb des Luftfahrzeugs ernsthaft beeinträchtigt wurdeWielokrotne złe funkcjonowanie jednego lub więcej systemów samolotu, które w znacznym stopniu wpływają na eksploatację samolotu
Zuallererst müssen wir, so glaube ich, erkennen, dass das, was wir jetzt mit Griechenland erleben, auch die Folge eines Versagens der Lissabon-Strategie ist.Po pierwsze, musimy uznać, że sytuacja, jakiej jesteśmy świadkami w Grecji, jest również skutkiem fiaska strategii lizbońskiej.
Alle Zylinder müssen infolge Leckage versagenWszystkie butle powinny wykazać wyciek
Wir sprechen heute praktisch offen über das Versagen von Staaten, jedoch haben wir noch immer keinen klaren Lösungsvorschlag für europäische Banken.W praktyce rozmawiamy dziś otwarcie o upadku państw, a wciąż nie mamy wyraźnej propozycji rozwiązania na rzecz europejskich banków.
Patienten mit vorhergehendem Therapieversagen Re-Therapie bei vorhergehenden Therapie-Versagern (Relapser und Non-Responder) mit Peginterferon alfa-‧b in Kombination mit Ribavirin In einer nicht vergleichenden Studie wurden ‧ Patienten mit mäßiger bis schwerer Fibrose, die auf eine vorangegangene Kombinationstherapie mit alpha Interferon/Ribavirin nicht angesprochen hatten, mit ‧ Mikrogramm/kg Peginterferon alfa-‧b subkutan einmal in der Woche und mit gewichtsadaptierten Dosen von Ribavirin einer Re-Therapie unterzogenWcześniejsze niepowodzenie leczenia pacjentów Ponowne leczenie peginterferonem alfa-‧b w skojarzeniu z rybawiryną prowadzone u pacjentów z niepowodzeniem wcześniejszej terapii (nawrót choroby lub brak odpowiedzi na leczenie) W nieporównawczym badaniu klinicznym, u ‧ pacjentów ze zwłóknieniem umiarkowanie nasilonym do ciężkiego, u których nie powiodło się stosowane wcześniej leczenie skojarzone interferonem alfa i rybawiryną, zastosowano w kolejnym leczeniu peginterferon alfa-‧b, podawany podskórnie raz w tygodniu w dawce ‧, ‧ mikrogram/kg mc., w skojarzeniu z rybawiryną, podawaną w dawce dostosowanej do masy ciała
Die Zahl der Zyklen bis zum Versagen und die entsprechende Stelle am Behälter sind anzugeben, und der Beginn des Versagens ist zu beschreibennależy zanotować liczbę cykli do pojawienia się uszkodzenia oraz miejsce i opis rozpoczęcia uszkodzenia
In den Zulassungsstudien zeigten Isolate von den meisten Patienten mit virologischem Versagen auf ein Abacavir-haltiges Schema entweder keine NRTI-bedingten Veränderungen im Vergleich zur Ausgangssituation (‧ %) oder lediglich eine Selektion von M‧V-oder M‧I-Mutationen (‧ %W szczepach wyizolowanych od większości pacjentów leczonych przeciwwirusowo bez powodzenia w schemacie zawierającym abakawir, wykazano w podstawowych badaniach klinicznych albo brak zmian związanych z NRTI w porównaniu do wartości początkowych (‧ %), albo wyselekcjonowanie tylko mutacji M‧V lub M‧I (‧ %
Leider versagen diese traditionellen Kommunikationsmittel oft, sogar in demokratischen Gesellschaften, aufgrund kommerzieller Interessen oder weil sie von bestimmten politischen Strukturen verwaltet werden und Angestellte indirekt zur Selbstzensur gezwungen sind.Niestety nawet w społeczeństwach demokratycznych tradycyjne środki łączności często zawodzą, ponieważ zatrudnieni w nich pracownicy mogą być pośrednio zmuszani do stosowania autocenzury ze względu na korzyści handlowe lub przynależność przedstawicieli zarządu do określonego środowiska politycznego.
Es gibt keine Notwendigkeit dafür, den Vertrag von Lissabon blind zu unterstützen, der die undemokratische Macht der Beamten stärkt und das Versagen der europäischen Elite, eine Einigung zu erzielen überspielt, insbesondere auch ihre Abneigung, sich den Bürgern gegenüber zu rechtfertigen.Nie trzeba bezmyślnie promować traktatu lizbońskiego, który zwiększa niedemokratyczne uprawnienia urzędników, tuszując niezdolność europejskich elit do osiągnięcia porozumienia, a zwłaszcza ich niechęć do ponoszenia odpowiedzialności wobec obywateli.
Er muss einer bestimmten Zahl von Zyklen ohne Bruch oder Undichtwerden standhalten, darf aber während der verbleibenden Testzyklen durch Undichtwerden versagenZbiornik nie może przeciekać ani pęknąć w czasie określonej liczby cyklów, ale może zacząć przeciekać w czasie pozostałych cyklów próby
Es wird empfohlen, zusätzliche schwangerschaftsverhütende Maßnahmen durchzuführen, um dem Versagen der oralen Kontrazeption vorzubeugen, wozu es im Falle einer schweren Diarrhö kommen kann (siehe AbschnittZaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji, aby zapobiec osłabieniu działania doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki (patrz punkt
Nach dem offiziellen Datum des Inkrafttretens der Änderungsserie ‧ darf keine Vertragspartei, die diese Regelung anwendet, die Erteilung von Genehmigungen nach dieser Regelung in ihrer durch die Änderungsserie ‧ geänderten Fassung versagenPocząwszy od oficjalnej daty wejścia w życie serii poprawek ‧, żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji zgodnie z niniejszym regulaminem zmienionym serią poprawek
Nach dem offiziellen Datum des Inkrafttretens der Ergänzung ‧ zur Änderungsserie ‧ darf keine Vertragspartei, die diese Regelung anwendet, die Erteilung von Genehmigungen nach dieser Regelung in ihrer durch die Ergänzung ‧ zur Änderungsserie ‧ geänderten Fassung versagenPocząwszy od oficjalnej daty wejścia w życie suplementu ‧ do serii poprawek ‧, żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji EKG zgodnie z niniejszym regulaminem, zmienionym suplementem ‧ do serii poprawek
Wir wurden über das technische Versagen von A Gores Hockeyschläger-Grafik und die Unzuverlässlichkeit der Wetterstationsdaten nach dem Fall der Berliner Mauer informiert.Usłyszeliśmy o niedoróbkach technicznych wykresu kija hokejowego Ala Gore'a i braku wiarygodności danych ze stacji pogodowych po upadku Muru Berlińskiego.
Für den Fall jedoch, dass die Schutzmaßnahmen versagen, müssen flankierende Maßnahmen festgelegt werden, die die Aufdeckung von Diebstahl oder Versuchen, Kernmaterial über internationale Grenzen zu schmuggeln, und Gegenmaßnahmen gegen etwaige böswillige Handlungen mit Bezug zu Kernmaterial und anderen radioaktiven Stoffen ermöglichenJeśli jednak ochrona zawiedzie, istnieje konieczność ustanowienia środków wspierających wykrycie kradzieży lub prób przemytu tych materiałów przez granice międzynarodowe oraz konieczność reagowania na czyny zabronione z użyciem materiałów jądrowych lub innych materiałów promieniotwórczych, o ile takie czyny wystąpią
Wenn wir es jetzt noch nicht erkannt haben, wird die EU des nächsten Jahrzehnts dasselbe Europa sein, dessen Versagen wir heute beklagen.Nawet jeśli jeszcze tego nie zrozumieliśmy, to Unia Europejska następnego dziesięciolecia będzie tą samą Europą, nad upadkiem której obecnie płaczemy.
Nach dem offiziellen Datum des Inkrafttretens der Ergänzung ‧ zur Änderungsserie ‧ zu dieser Regelung darf keine Vertragspartei, die diese Regelung anwendet, die Erteilung einer Typgenehmigung nach dieser Regelung in ihrer durch die Ergänzung ‧ zur Änderungsserie ‧ geänderten Fassung versagenPocząwszy od oficjalnej daty wejścia w życie suplementu ‧ do serii poprawek ‧ do niniejszego regulaminu, żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji zgodnie z niniejszym regulaminem, zmienionym suplementem ‧ do serii poprawek
Wir sind Zeugen des Versagens geworden und haben erlebt, dass Schulabbrecher ihren Eltern, die unsere Parlamentskolleginnen und -kollegen bzw. EU-Beamte sind, beträchtliche Sorgen bereiten. Sie sind gezwungen umzuziehen, damit ihre Kinder auf normale Schulen in den Mitgliedstaaten gehen können, die für die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Lernbehinderungen nach dem Gesetz und dem Gebot der Menschenwürde, vor allem in Anbetracht der Notwendigkeit des Schutzes der Kinder, sensibel sind.Byliśmy już świadkami porażek, porzucania szkół przez uczniów, co z kolei nastręcza też i trudności dla ich rodziców, a rodzice ci to również nasi koledzy posłowie, koleżanki posłanki i urzędnicy UE; są oni zmuszani do przeprowadzki po to, by ich dzieci mogły uczęszczać do zwykłych szkół w rodzimych państwach członkowskich, gdzie znajdują zrozumienie dla potrzeb dzieci z trudnościami w uczeniu się, tak jak wymaga tego od nas prawo i ludzka godność, zwłaszcza w świetle potrzeby ochrony dzieci.
Diese Überprüfung, die nun teilweise in New York und teilweise in Genf vorbereitet wird, sendet ein sehr komplexes Signal in eine Welt aus, die sich verändert und ein großes Problem mit dem Versagen einer bestimmten Art von Menschenrechtspolitik hat.Trwający obecnie przegląd, prowadzony po części w Nowym Jorku, a po części w Genewie to bardzo złożony sygnał dla zmieniającego się świata, który ma duży problem polegający na niepowodzeniu pewnego rodzaju polityki praw człowieka.
Warum dieses vollkommene Versagen der Strategien der Weltbank zur Entwicklung und zur Verringerung der Armut?Skąd tak katastrofalne niepowodzenie polityki Banku Światowego na rzecz rozwoju i zmniejszenia skrajnego ubóstwa?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 912 zdań frazy Versagen.Znalezione w 1,418 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.