wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • zawodzenie   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

versagen; zawodzić; odmawiać; odesłać; zawieść; brak
Versagernieudacznik; niedołęga; ; niewypał

Przykładowe zdania z "Versagen", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die Arbeit läuft, aber auch Leistungsempfänger müssen - frustriert wie sie sind - infolge des Versagens der Bürokratie und der langen Wartezeiten auf Erstattungen weiter auf die Zahlung der vollen Leistungen warten.Prace więc trwają, ale trwa także oczekiwanie świadczeniobiorców sfrustrowanych brakiem pełni świadczeń, biurokracją i długim oczekiwaniem na zwrot.
John Bowis äußert Zweifel an der Annahme des Änderungsantrags ‧ und beantragt die Wiederholung der Abstimmung (Der Präsident gibt dem Antrag statt); zum Verlauf des Abstimmungsverfahrens sprechen außerdem Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux, Bernard Lehideux, Letzterer zum Versagen seines Abstimmungsgeräts, und Guido SacconiJohn Bowis postawił w wątpliwość przyjęcie poprawki ‧ i zwrócił się z wnioskiem o powtórzenie głosowania (Przewodniczący przychylił się do wniosku) oraz wypowiedział się w sprawie przeprowadzonej w ten sposób procedury głosowania, Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux i Bernard Lehideux (ten ostatni zgłosił usterkę swojego terminalu do głosowania) oraz Guido Sacconi
Das Versagen des Euro hat nichts mit Spekulation zu tun.Klęska euro nie ma nic wspólnego ze spekulacją.
Die Mitgliedstaaten können einem langfristig Aufenthaltsberechtigten oder seinen Familienangehörigen den Aufenthalt versagen, wenn die betreffende Person eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstelltPaństwa Członkowskie mogą odmówić o zezwolenia na pobyt rezydentowi długoterminowemu lub członkowi jego rodziny, jeżeli dana osoba stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego
Nach dem offiziellen Datum des Inkrafttretens der Änderungsserie ‧ zu dieser Regelung darf keine Vertragspartei, die diese Regelung anwendet, die Erteilung einer ECE-Genehmigung nach dieser Regelung in ihrer durch die Änderungsserie ‧ geänderten Fassung versagenPocząwszy od oficjalnej daty wejścia w życie serii poprawek ‧ do niniejszego regulaminu, żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji EKG zgodnie z niniejszym regulaminem zmienionym serią poprawek
bedeutet Mangel des Schiffes jede Funktionsstörung, jedes Versagen oder jede Nichteinhaltung von anwendbaren Sicherheitsvorschriften in Bezug auf einen Teil des Schiffes oder seiner Ausrüstung, wenn er für das Verlassen, für die Evakuierung oder die Ein- und Ausschiffung der Reisenden, für den Schiffsantrieb, die Ruderanlage, die sichere Schiffsführung, das Festmachen, das Ankern, das Anlaufen oder Verlassen des Liege- oder Ankerplatzes oder die Lecksicherung nach Wassereinbruch oder für das Aussetzen von Rettungsmitteln verwendet wird, unduszkodzenie statku oznacza jakąkolwiek dysfunkcję, awarię lub niezgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącą jakichkolwiek części statku lub jego wyposażenia, które wykorzystywane są jako drogi ucieczki lub drogi ewakuacyjne, w celu umożliwienia pasażerom wejścia na statek i opuszczenie go; do zapewnienia napędu, sterowności i bezpieczeństwa żeglugi, do cumowania, kotwiczenia, przybijania do lub odbijania od nabrzeża lub kotwicowiska, do opanowywania szkód po zatopieniu; lub do uruchamiania środków ratunkowych; oraz
Versagen von mehr als einem System in einem redundanten System, das für die Flugführung und-navigation unverzichtbar istawaria więcej niż jednego systemu w obrębie systemu nadmiarowego, który jest obowiązujący dla kierowania i nawigacji podczas lotu
Bei Tätigkeiten der sicherheitsbezogenen Forschung und technologischen Entwicklung darf der Beitrag bis zu ‧ % betragen, soweit es um die Entwicklung hochzuverlässiger Fähigkeiten in Bereichen mit sehr begrenzter Marktgröße und dem Risiko eines Versagens des Marktes und um beschleunigte Geräteentwicklung als Reaktion auf neue Bedrohungen gehtW przypadku działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego związanych z kwestiami bezpieczeństwa wkład ten może osiągnąć maksymalnie ‧ % w przypadku prac prowadzonych w dziedzinach skierowanych do rynku o bardzo ograniczonych rozmiarach i zagrożonych niepowodzeniem rynkowym oraz w przypadku przyspieszonego opracowywania sprzętu w odpowiedzi na nowe zagrożenia
Das Versagen der Finanzinstitute weltweit zwingt die Mitgliedstaaten, Regionen und Gemeinden dazu, ihr Konzept für den Aufbau zukunftsfähiger Gemeinwesen zu überprüfenFakt, iż instytucje finansowe zawiodły na całym świecie, zobowiązuje państwa członkowskie, regiony i gminy do ponownego przemyślenia swojego podejścia do budowania społeczności zdolnych do zrównoważonego rozwoju
Im Rahmen des Vorhabens wird der Bedarf für derartige Einheiten in einem Gründerzentrum für ein Gebiet ermittelt, in dem aktuelle Bedarfsmodelle ein Versagen des Marktes aufzeigenProjekt określa popyt na tego typu inkubatory przedsiębiorczości na obszarach, na których zgodnie z aktualnymi modelami badania popytu na rynku występuje gorsza sytuacja rynkowa
Der Ausschuss begrüßt, dass die Kommission Vorschläge für eine allgemeine Reform im Beihilfenbereich unterbreitet hat, die sich auf einen integrierten Ansatz stützt, der ausdrücklich das Versagen der Märkte berücksichtigtEKES z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji w sprawie generalnej reformy w tej dziedzinie, opartej na zintegrowanym podejściu, które w należyty sposób uwzględnia niedoskonałości rynku
Die heutige Feststellung des Haushaltsplans 2011 hat das doppelte Versagen des Europäischen Parlaments deutlich gemacht.Przyjęcie dzisiaj budżetu na 2011 rok ujawniło podwójną porażkę Parlamentu Europejskiego.
Es wäre schön, wenn wir nach dem Gipfel vom Rat hören würden: Wir kennen die Lücken, wir kennen die Fehler, wir wissen um unser Versagen und auch um die Grenzen des Vertrags.Byłoby dobrze, gdyby Rada mogła powiedzieć nam po szczycie: jesteśmy świadomi luk i błędów, wiemy, gdzie ponieśliśmy klęski, i rozumiemy ograniczenia traktatu.
In Luftverkehrsabkommen kann vereinbart werden, dass die Ausübung von Luftverkehrsrechten zu versagen, zu widerrufen oder einzuschränken sind, wennW treści umowy o komunikacji lotniczej można zawrzeć ustalenie, że istnieje możliwość odmowy przyznania prawa do wykonywania lotniczych praw przewozowych, względnie do jego cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku gdy
Wir haben also heute die allererste Hürde vor uns, und ich meine nicht, dass dies der Zeitpunkt ist, an dem das Europäische Parlament versagen sollte.A teraz napotykamy na pierwszą przeszkodę na drodze do tego celu, i nie uważam, by obecnie nadszedł czas na zaprzepaszczenie tego w Parlamencie Europejskim.
Kolleginnen und Kollegen! Ich rufe Sie alle dazu auf, Ihrer Verantwortung mit der gebotenen Sorgfalt nachzukommen und der Kommission, dem Parlament, dem Rat, dem Europäischen Entwicklungsfonds und dem Rechnungshof, der die Erklärung der finanziellen Interessen nicht veröffentlicht, die Entlastung zu versagen, bis all diese Institutionen ein vernünftiges Finanzgebaren nachweisen.Koledzy i koleżanki! Wzywam was do wykonywania swych obowiązków z należytą odpowiedzialnością i do wstrzymania absolutorium dla Komisji, Parlamentu, Rady, Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz dla Trybunału Obrachunkowego, który nie publikuje oświadczeń w sprawie interesów finansowych, do czasu aż wszystkie te instytucje dowiodą, że dobrze zarządzają finansami.
Das Emissions-Diagnosesystem braucht fehlerhaft funktionierende Bauteile nicht zu bewerten, wenn eine solche Bewertung zu einem Sicherheitsrisiko oder zum Versagen von Bauteilen führen würdeNie ma wymogu, aby diagnostyczny układ kontroli emisji zanieczyszczeń oceniał części podczas wystąpienia nieprawidłowego działania, jeśli taka ocena mogłaby spowodować ryzyko dla bezpieczeństwa lub awarię części
Das käme einem beispiellosen Versagen der Agrarpolitik gleich. Frau Kommissarin, das müssen Sie unbedingt verhindern.Byłaby to największa porażka polityki rolnej naszych czasów i ten problem, pani komisarz, musi pani pilnie rozwiązać.
Versagen des NOx-Filtersystemspoważnej awarii osadnika NOx układu
Wenn uns dies nicht gelingt, versagen wir gegenüber den Menschen, die wir hier vertreten sollen.Jeżeli nie udaje nam się to, czynimy zawód tym, którzy przysłali nas tu jako swoich przedstawicieli.
Die Verantwortung für das eigene Versagen oder die eigene Unfähigkeit auf einen Jugendlichen zu übertragen, unmenschliche Strafen, einschließlich der Todesstrafe, an Kindern zu vollstrecken, das ist wirklich ein Verbrechen.Przenoszenie odpowiedzialności za własną winę lub niekompetencję na nieletniego, stosowanie wobec dzieci nieludzkich kar, z karą śmierci włącznie, to zbrodnia.
In zwei kleineren Studien (‧ Patienten) wurde auch die Wirksamkeit von Xeloda nach Versagen der Behandlung mit Taxanen und Anthrazyklinen untersuchtPrzedmiotem dwóch pomniejszych badań (z udziałem ‧ pacjentek) była ocena skuteczności preparatu Xeloda jako leku ratunkowego po niepowodzeniu leczenia taksanami i antracyklinami
Es müssen Verfahren für den Betrieb jedes Teils der kritischen Ausrüstung vorhanden sein, die ausführlich angeben, welche Maßnahmen im Falle von Fehlfunktionen oder Versagen zu ergreifen sindMuszą być dostępne procedury dotyczące działania każdego elementu sprzętu krytycznego opisujące w szczegółowy sposób działania, które należy podjąć w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania lub awarii
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 912 zdań frazy Versagen.Znalezione w 0,489 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.