Tłumaczenia na język polski:

  • źródła pomocy   

Przykładowe zdania z "Ursprung der Hilfe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Hilfe bei der Verbesserung der Sicherheit von Organen, Substanzen menschlichen Ursprungs, Blut und Blutderivaten; Förderung ihrer Verfügbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Zugänglichkeit für medizinische Zwecke; dabei ist die Verantwortung der Mitgliedstaaten gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zu wahrenPomoc na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i jakości narządów i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i substancji krwiopochodnych; działania na rzecz ich obecności, identyfikowalności oraz dostępności do zastosowań medycznych przy jednoczesnym respektowaniu odpowiedzialności państw członkowskich, jak określono w art. ‧ ust. ‧ Traktatu
Ich habe trotz der großen Bedeutung solcher Hilfe bei der Bewältigung aktueller Probleme immer darauf hingewiesen, dass dies keine endgültige Lösung für die Probleme sein kann, unter denen die europäischen Industrien leiden. Diese Probleme haben ihren Ursprung nicht nur in der gegenwärtigen Krise, sondern auch der notwendigen Anpassung Europas an eine sich ändernde Welt, in der es entscheidend ist, wettbewerbsfähig zu sein.Zawsze podkreślałem, że chociaż tego rodzaju pomoc ma ogromne znaczenie w doraźnym zwalczaniu symptomów, nie jest ostatecznym rozwiązaniem problemów dotykających branże europejskie, które wynikają nie tylko z obecnego kryzysu gospodarczego, lecz również z konieczności dostosowania się Europy do zmieniającego się świata, w którym istotna jest konkurencyjność.
Mit Hilfe der einschlägigen Statistiken des US-amerikanischen Handelsministeriums analysierten die Kommissionsdienststellen auch die Ausfuhren von totgebranntem Magnesit mit Ursprung in der VR China in die USA, die einer der wichtigsten chinesischen Ausfuhrmärkte sindSłużby Komisji przeanalizowały także, na podstawie danych statystycznych Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących obrotu handlowego, wywóz magnezji całkowicie wypalonej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednego z najważniejszych rynków eksportowych Chińskiej Republiki Ludowej
Der Verkäufer des Gebrauchtmaterials hat eine Erklärung abzugeben, aus der der Ursprung des Materials hervorgeht und in der bestätigt wird, daß es zu keinem Zeitpunkt in den vorangegangenen ‧ Jahren mit Hilfe von nationalen oder gemeinschaftlichen Zuschüssen angekauft wurdesprzedający sprzęt dostarczy deklarację określającą jego pochodzenie oraz potwierdzi, że w okresie ostatnich siedmiu lat sprzęt nie został zakupiony z pomocy przyznanej na szczeblu krajowym lub wspólnotowym
Die Beschaffung der in Absatz ‧ genannten Gegenstände aus Eritrea durch Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen sowie die Bereitstellung von technischer Hilfe, Ausbildung, finanzieller und anderer Hilfe im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten oder mit der Lieferung, der Herstellung, der Wartung oder dem Einsatz der in Absatz ‧ genannten Gegenstände durch Eritrea für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten ist ebenfalls untersagt, unabhängig davon, ob sie ihren Ursprung im Hoheitsgebiet Eritreas haben oder nichtZakazane jest również nabywanie przez obywateli państw członkowskich lub z wykorzystaniem jednostek pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych towarów pochodzących z Erytrei, o których mowa w ust. ‧, oraz uzyskiwanie przez obywateli państw członkowskich pochodzącej z terytorium Erytrei pomocy technicznej, szkoleniowej, finansowej i innej związanej z działaniami wojskowymi lub z dostarczaniem, produkcją, konserwacją lub użytkowaniem towarów, o których mowa w ust
der Verkäufer der Anlage gibt eine Erklärung ab, aus der der genaue Ursprung der Anlage hervorgeht und in der bestätigt wird, dass sie nicht bereits mit einzelstaatlichen oder gemeinschaftlichen Hilfen angekauft wurdew oświadczeniu sprzedającego sprzęt potwierdzone jest jego dokładne pochodzenie oraz to, że sprzęt nie był już przedmiotem pomocy krajowej lub wspólnotowej
Die gelieferten Waren müssen ihren Ursprung im Rahmen der Vertragsbestimmungen in den Mitgliedstaaten, in den Bewerberstaaten oder in den Ländern haben, die Hilfe nach der Verordnung (EG) Nr. ‧ erhaltenPrzysłane towary muszą pochodzić, w ramach postanowień traktatowych, z Państw Członkowskich, państw kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej lub z państw korzystających z pomocy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
Mit dessen Hilfe lässt sich auf der Grundlage einer binomischen Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnen, dass die Untersuchung von ‧ Proben mit mehr als ‧ %iger Wahrscheinlichkeit zum Nachweis einer Probe führt, die Pestizidrückstände über der Nachweisgrenze (LOD) aufweist, wenn weniger als ‧ % der Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs Rückstände über der LOD enthältW oparciu o dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa można szacować, że przebadanie ‧ próbek daje pewność większą niż ‧ % wykrycia jednej próbki zawierającej pozostałości pestycydu powyżej limitu oznaczenia (LOD), pod warunkiem, że mniej niż ‧ % produktów pochodzenia roślinnego zawiera pozostałości powyżej limitu oznaczenia
Der Verkäufer der Ausrüstungsgegenstände gibt eine Erklärung ab, aus der der Ursprung der Gegenstände hervorgeht und in der er bestätigt, dass sie zu keinem Zeitpunkt in den vorangegangenen sieben Jahren mit Hilfe von nationalen oder gemeinschaftlichen Finanzhilfen angekauft wurdesprzedawca sprzętu przedstawia deklarację określającą pochodzenie sprzętu i potwierdza, że nigdy w ciągu ubiegłych siedmiu lat przy zakupie tego sprzętu nie korzystano z pomocy dotacji krajowych ani wspólnotowych
Art und Umfang etwaiger finanzieller oder sonstiger Hilfen, die die beteiligten Unternehmen aus irgendwelchen Quellen gleich welchen Ursprungs (einschließlich der Öffentlichen Hand) erhalten haben undwszelkie wsparcie finansowe lub inne otrzymywane z dowolnego źródła (w tym od władz publicznych) przez którąkolwiek ze stron, rodzaj i wysokość takiego wsparcia, oraz
Mit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ ist die Lieferbindung der Hilfe im Rahmen der Außenhilfe der Gemeinschaft aufgehoben und infolgedessen die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ im Hinblick auf die Regelungen über den Ursprung der zu erwerbenden Waren sowie die Staatsangehörigkeitsregelungen für die Beteiligung an Ausschreibungsverfahren geändert wordenRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ przewiduje odejście od wiązania pomocy udzielanej w ramach pomocy zagranicznej Wspólnoty i zmienia odpowiednio rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do reguł pochodzenia towarów, które mają być zakupione, oraz zasad udziału w procedurach przetargowych w zależności od przynależności państwowej
Der Verkäufer des Materials hat eine Erklärung abzugeben, aus der der Ursprung des Materials hervorgeht und in der bestätigt wird, dass es zu keinem Zeitpunkt in den vorangegangenen sieben Jahren mit Hilfe von nationalen oder gemeinschaftlichen Zuschüssen angekauft wurdesprzedawca sprzętu przedstawia deklarację określającą pochodzenie sprzętu i potwierdza, że nigdy w ciągu ubiegłych siedmiu lat przy zakupie tego sprzętu nie korzystano z pomocy dotacji krajowych lub wspólnotowych
Die gelieferten Waren müssen ihren Ursprung im Rahmen der Vertragsbestimmungen in den Mitgliedstaaten, in den Bewerberstaaten oder in den Ländern haben, die Hilfe nach der Verordnung (EG) Nr. ‧ und nach der Verordnung (EG) Nr. ‧ erhaltenPrzysłane towary muszą pochodzić, w ramach postanowień traktatowych, z Państw Członkowskich, państw kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej lub z państw korzystających z pomocy na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧ oraz na mocy rozporządzenia (WE) nr
Benötigt ein Vertragsstaat bei einem nuklearen Unfall oder radiologischen Notfall Hilfe, unabhängig davon, ob dieser Unfall oder Notfall seinen Ursprung im Hoheitsgebiet, unter der Hoheitsgewalt oder unter der Kontrolle dieses Vertragsstaats hat, so kann er jeden anderen Vertragsstaat unmittelbar oder über die Organisation sowie die Organisation oder gegebenenfalls andere internationale zwischenstaatliche Organisationen (im Folgenden internationale Organisationen genannt) um die Leistung dieser Hilfe ersuchenJeżeli Państwo-Strona potrzebuje pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, niezależnie od tego, czy taka awaria lub zagrożenie powstało na jego terytorium, w obszarze jego jurysdykcji lub kontroli, czy też nie, może ono zwrócić się o pomoc do dowolnego innego Państwa-Strony – bezpośrednio lub za pośrednictwem Agencji – oraz do Agencji lub, w stosownych przypadkach, do innych międzynarodowych organizacji międzyrządowych (zwanych dalej organizacjami międzynarodowymi
buchstabe a: technische Hilfe für Marktforschungstätigkeiten, Entwurf und Entwicklung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukten tierischen Ursprungsartykuł ‧ ust. ‧ lit. a): wsparcie techniczne w celu przeprowadzenia badania rynków oraz opracowania i stworzenia produktów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego o wyróżniającej się jakości
Sammlung von Daten über die Produktivität und den Ursprung von Tieren, Entwicklung von elektronischen Tierzucht- und Selektionsprogrammen mit Hilfe eines gemeinsamen elektronischen Netzwerksgromadzenie danych dotyczących produkcyjnoúci zwierząt oraz ras, rozwój komputerowych programów w zakresie hodowli bydła i selekcji zwierząt, wykorzystujących jedną sieć komputerową
Technische Hilfe für Marktforschungstätigkeiten, Entwürfe und Entwicklungen für landwirtschaftliche Qualitätserzeugnisse tierischen Ursprungswsparcie techniczne w celu przeprowadzenia badania rynków oraz opracowania i stworzenia produktów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego o wyróżniającej się jakości
Im Gegensatz zu den landesweiten Zollsätzen für alle übrigen Unternehmen gelten diese Zollsätze daher ausschließlich für die Einfuhren der Waren, die ihren Ursprung in dem betroffenen Land haben und von den namentlich genannten juristischen Personen hergestellt werdenWspomniane stawki celne (w odróżnieniu od obowiązującego na terenie całego kraju cła stosowanego do wszystkich innych przedsiębiorstw) mają wyłączne zastosowanie do przywozu produktów pochodzących z kraju, którego dotyczy postępowanie, i wyprodukowanych przez przedmiotowe przedsiębiorstwa i w ten sposób przez wymienione, określone podmioty prawne
zur Einstellung der Überprüfung für einen neuen Ausführer der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ zur Einführung endgültiger Antidumpingzölle auf die Einfuhren von Lösungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (HAN) mit Ursprung unter anderem in Algerienkończące pod kątem nowego eksportera przegląd rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz roztworu saletrzano-mocznikowego, pochodzącego między innymi z Algierii
Für China ergab der Vergleich des durchschnittlichen brasilianischen Normalwerts von Siliciumcarbid je Tonne mit dem durchschnittlichen Ausfuhrpreis je Tonne, den die Eurostat-Daten für Siliciumcarbid mit Ursprung in China auswiesen, eine bedeutende DumpingspanneW przypadku Chin, porównanie między średnią brazylijską wartością normalną węglika krzemu za tonę oraz średnią ceną eksportową za tonę, opartą na danych Eurostat dotyczących węglika krzemu pochodzącego z Chin, wykazało istnienie znacznego marginesu dumpingu
Es wurde daher der Schluss gezogen, dass die Einführung vorläufiger Antidumpingmaßnahmen gegenüber Einfuhren von HFG mit Ursprung in der VR China im Interesse des Wirtschaftszweigs der Union liegtStwierdzono zatem, że wprowadzenie tymczasowych środków antydumpingowych na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z ChRL, będzie w interesie przemysłu unijnego
Damit das erweiterte System der Ursprungskumulierung nur zwischen den Ländern angewandt wird, die die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, und die Umgehung von Zöllen vermieden wird, ist es erforderlich, neue Bestimmungen über die Bescheinigung des Ursprungs einzuführenDo celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki, oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia
Sollte sich herausstellen, dass im Rahmen des mit dieser Bekanntmachung eingeleiteten Verfahrens Maßnahmen gegenüber den Einfuhren kornorientierter flachgewalzter Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl mit Ursprung in Russland einzuführen sind, die somit auch für kornorientierte kaltgewalzte Bleche aus Silicium-Elektrostahl mit einer Breite von mehr als ‧ mm gelten, ist die Aufrechterhaltung der mit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates eingeführten Maßnahmen nicht länger angemessen, und die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ wäre entsprechend zu ändern oder aufzuhebenJeżeli ustalone zostanie, że w wyniku postępowania wszczętego niniejszym zawiadomieniem należy nałożyć środki na wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzące z Rosji, a tym samym nałożyć je na walcowane na zimno blachy i taśmy ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych o szerokości ponad ‧ mm, dalsze stosowanie środków nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ nie będzie właściwe i rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ będzie wymagało odpowiednio zmiany lub uchylenia
Diesbezüglich sollte betont werden, dass im Oktober ‧ ein Antidumpingverfahren gegenüber den Einfuhren von Harnstoff mit Ursprung in Belarus, Bulgarien, Kroatien, Ägypten, Estland, Litauen, Libyen, Polen, Rumänien und der Ukraine eingeleitet wurdeZ tego względu należy zwrócić uwagę, że w październiku ‧ r. zostało wszczęte dochodzenie antydumpingowe dotyczące przywozu mocznika pochodzącego Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Egiptu, Estonii, Litwy, Libii, Polski, Rumunii i Ukrainy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1500337 zdań frazy Ursprung der Hilfe.Znalezione w 325,597 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.