Tłumaczenia na język polski:

  • choroba Chagasa   
     
    trypanosomatoza amerykańska, choroba zakaźna wywoływana przez świdrowca Trypanosoma cruzi, występująca w Afryce Południowej

Przykładowe zdania z "Morbus Chagas", pamięć tłumaczeniowa

add example
Berichterstatter war Herr CHAGAS, der durch Herrn CURTIS ersetzt wurdeSprawozdawcą był Eduardo Manuel CHAGAS, którego zastąpił Brian CURTIS
Berichterstatter war Herr CHAGASSprawozdawcą był Eduardo Manuel CHAGAS
in der Erwägung, dass infolge des Ausscheidens von Herrn Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS der Sitz eines Mitglieds des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses frei geworden ista także mając na uwadze, że stanowisko członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z rezygnacją pana Eduarda Manuela NOGUEIRY CHAGASA
Berichterstatter war zunächst Herr ETTY, anschließend Herr CHAGASSprawozdawcą był Thomas ETTY, a następnie Eduardo Manuel CHAGAS
Berichterstatter war Herr ChagasSprawozdawcą był Eduardo Manuel Chagas
Berichterstatter war Herr CHAGASSprawozdawcą był Eduardo Manuel Chagas
in der Erwägung, dass für die Akutphase der Chagas-Krankheit nur zwei Medikamente zur Verfügung stehen, nämlich Nifurtimox und Benznidazol, während es für die chronische Phase gar keine Behandlungsmöglichkeit gibtmając na uwadze, że ostrą postać choroby Chagasa można leczyć tylko dwoma lekami, nifurtimoksem i benzonidazolem, brak natomiast metod leczenia przewlekłej fazy tej choroby
Berichterstatterin war Frau BREDIMA, Mitberichterstatter Herr CHAGASSprawozdawcą była Anna BREDIMA-SAVOPULU, a współsprawozdawcą był Eduardo MANUEL CHAGAS
in der Erwägung, dass zu diesen vernachlässigten Krankheiten afrikanische Trypanosomiase (Schlafkrankheit), Buruli Ulcus, Chagas-Krankheit, Dengue-Fieber, gastrointestinale Würmer, Säuglingsdiarrhö, Leishmaniase (Kala Azar), Lepra, Elephantiasis (Lymphatische Filariose), Onchocerciasis (Flussblindheit), Schistosomiasis (Schneckenfieber), Trachom sowie Diabetes, psychische Erkrankungen und Epilepsie gehörenmając na uwadze, że do chorób zaniedbanych zalicza się trypanosomozę afrykańską (śpiączkę afrykańską), wrzód Buruli, chorobę Chagasa, gorączkę denga, helmintozę gastrojelitową, biegunkę niemowląt, leiszmaniozę (kala-azar), trąd, filariozę limfatyczną (słoniowaciznę), onchocerkozę (ślepotę rzeczną), schistosomatozę (bilharcjozę), trachomę, a także cukrzycę, choroby psychiczne i epilepsję
fordert verstärkte Anstrengungen bei der Vorbeugung gegen die Chagas-Krankheit durch Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung in die Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung, durch getrennte Unterbringung von Mensch und Tier und die Bekämpfung von Vektoren mit Insektizidenwzywa do zwiększonych wysiłków na rzecz zapobiegania chorobie Chagasa poprzez włączenie zagrożonej ludności w kontrolę transmisji choroby, wydzielanie osobnych pomieszczeń dla zwierząt i ludzi oraz zwalczanie przenosicieli przy pomocy środków owadobójczych
Berichterstatterin war Frau BREDIMA SAVOPOULOU, Mitberichterstatter waren Herr CHAGAS und Herr NILSSONSprawozdawcą była Anna BREDIMA-SAVOPOULOU, współsprawozdawcami: Eduardo Manuel CHAGAS, Staffan NILSSON
Stalevo wird bei erwachsenen Patienten mit Morbus Parkinson eingesetzt, bei denen end-of-dose-Fluktuationen im Krankheitsbild auftreten, die durch eine Behandlung mit Levodopa und einem Dopadecarboxylase-Hemmer (DDC-Hemmer) nicht ausreichend stabilisiert sindPreparat Stalevo wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występują fluktuacje motoryczne końca dawki, niestabilizowane leczeniem lewodopą/inhibitorem dekarboksylazy dopa (DDC
Die gleichzeitige Anwendung von Kaletra mit Fluticason oder anderen Glukokortikoiden, die über CYP‧A‧ verstoffwechselt werden, wird nicht empfohlen, es sei denn, dass der mögliche Nutzen einer Behandlung das Risiko systemischer kortikosteroider Wirkungen, einschließlich Morbus Cushing und Suppression der Nebennierenfunktion, überwiegt (siehe AbschnittNie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu Kaletra i flutykazonu lub innych glikokortykosteroidów, które są metabolizowane przez izoenzym CYP‧A‧, o ile spodziewane korzyści z leczenia nie przewyższają potencjalnego ryzyka układowego działania kortykosteroidów, w tym zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy (patrz punkt
MIRAPEXIN ist angezeigt zur symptomatischen Behandlung des idiopathischen Morbus Parkinson, allein (ohne Levodopa) oder in Kombination mit Levodopa, d.h. während des gesamten Krankheitsverlaufs bis hin zum fortgeschrittenen Stadium, in dem die Wirkung von Levodopa nachlässt oder unregelmäßig wird und Schwankungen der therapeutischen Wirkung auftreten (sog. end-of-dose-oder on-off-PhänomeneMIRAPEXIN jest wskazany w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „ on-off ”
SIFROL ist angezeigt zur symptomatischen Behandlung des idiopathischen Morbus Parkinson, allein (ohne Levodopa) oder in Kombination mit Levodopa, d.h. während des gesamten Krankheitsverlaufs bis hin zum fortgeschrittenen Stadium, in dem die Wirkung von Levodopa nachlässt oder unregelmäßig wird und Schwankungen der therapeutischen Wirkung auftreten (sog. end-of-dose-oder on-off-PhänomeneSIFROL jest wskazany w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „ on-off ”
Ein unzureichendes Ansprechen auf die Behandlung bei Morbus Crohn kann ein Hinweis für eine fibrotische Stenose sein, die gegebenenfalls chirurgisch behandelt werden sollteBrak odpowiedzi na leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna może wskazywać na obecność trwałego, zwłókniałego zwężenia, które może wymagać leczenia chirurgicznego
Dyskinesien Im fortgeschrittenen Stadium des Morbus Parkinson können unter der Kombinationstherapie mit Levodopa während der Initialbehandlung mit MIRAPEXIN Dyskinesien vorkommenDyskineza W zaawansowanej chorobie Parkinsona, w leczeniu skojarzonym z lewodopą, mogą wystąpić dyskinezy w czasie początkowego zwiększania dawki preparatu MIRAPEXIN
In diesem Abschnitt werden die Daten aus vier randomisierten, kontrollierten Studien bei Erwachsenen mit rheumatoider Arthritis, einer Studie zur polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis, einer Studie bei Erwachsenen mit Psoriasis-Arthritis, einer Studie bei Erwachsenen mit Morbus Bechterew, einer Studie bei Kindern und Jugendlichen mit Plaque-Psoriasis und vier Studien bei Erwachsenen mit Plaque-Psoriasis dargestelltW tym podpunkcie przedstawione są dane z czterech randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych dotyczących dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, jednego badania z udziałem pacjentów z wielostawowym idiopatycznym młodzieńczym zapaleniem stawów, jednego u dorosłych z łuszczycowym zapaleniem stawów, jednego u dorosłych pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, jednego badania z udziałem dzieci i młodzieży z łuszczycą zwykłą (plackowatą) i z czterech badań z udziałem dorosłych pacjentów z łuszczycą zwykłą (plackowatą
Actelion wird unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Beratung, die im November ‧ gegeben wurde, eine Beobachtungsstudie zum natürlichen Verlauf bei ‧ Patienten mit Morbus Gaucher Typ ‧ durchführenSpółka Actelion przeprowadzi obserwacyjne studium historii naturalnej obejmujące ‧ pacjentów dotkniętych chorobą Gauchera typu I biorąc pod uwagę zalecenia naukowe z listopada ‧ r
Zoledronsäure ist ein Vertreter einer Substanzklasse, die Bisphosphonate genannt wird, und wird zur Behandlung der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen, der Osteoporose bei Männern und des Morbus Paget des Knochens eingesetztLek Aclasta należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami i stosuje się go w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, osteoporozy u mężczyzn oraz w chorobie Pageta kości
Zusätzlich sollten Patienten mit Morbus Paget mindestens ‧ mg Kalzium zweimal täglich für mindestens ‧ Tage nach der Behandlung einnehmen; Patienten mit Hüftfraktur sollten vor der ersten Infusion eine große Dosis Vitamin D (‧ bis ‧ IE) oral oder durch Injektion in einen Muskel erhaltenPonadto pacjentom z chorobą Pageta kości należy podawać co najmniej ‧ mg wapnia dwa razy na dobę przez co najmniej ‧ dni od rozpoczęcia leczenia, a pacjentom ze złamaniem szyjki kości udowej należy podawać doustnie lub w zastrzyku domięśniowym przed pierwszym wlewem wysoką dawkę witaminy D (‧ to ‧ jednostek międzynarodowych
Wird MIRAPEXIN einem Patienten mit Morbus Parkinson mit beeinträchtigter Nierenfunktion verschrieben, sollte die Dosierung entsprechend der Angaben in Punkt ‧ reduziert werdenU pacjentów z chorobą Parkionsona z zaburzoną czynnością nerek zaleca się zmniejszenie dawki preparatu MIRAPEXIN zgodnie ze wskazówkami w punkcie
Fabrazyme wird als Enzymersatztherapie bei Morbus Fabry eingesetzt, wenn die Enzymaktivität der-Galaktosidase nicht vorhanden oder niedriger als gewöhnlich istLek Fabrazyme jest stosowany w enzymatycznej terapii zastępczej w przypadku choroby Fabry' ego, która charakteryzuje się brakiem lub zmniejszeniem aktywności enzymu α-galaktozydazy
Eine gesteigerte Knochenumbaurate ist typisch für den Morbus Paget des KnochensWzmożony obrót kostny jest charakterystyczny dla choroby Pageta kości
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 322 zdań frazy Morbus Chagas.Znalezione w 0,516 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.