wymowa: IPA: /kampf/ kampf ˈkɛmpfə  

Tłumaczenia na język polski:

 • walka     
  (Noun  f)
   
  sport. termin sportowy mecz bokserski (lub mecz innego sportu walki)
   
  zmaganie z czymś, zwalczanie czegoś
   
  konflikt, siłowe rozstrzygnięcie sporu o coś
 • bój   
  (Noun  )
 • arena   
 • batalia   
 • bitwa   
 • borykanie   
 • konflikt   
 • kłótnia   
 • mecz   
 • rozgrywka   
 • tępienie   
 • zmaganie   
 • zwalczanie   

Pozostałe znaczenia:

 
walka, kłótnia
 
walka
 
Eine gewaltsame Auseinandersetzung.
 
Wettstreit, Wettbewerb

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (11)

Der letzte KampfOstatnia bitwa
Halo: Kampf um die ZukunftHalo
kampfwalka; walczyć
Kampf der KulturenZderzenie cywilizacji
Kampf gegen die Diskriminierungwalka z dyskryminacją
Kämpfezawody
kämpfenwojować; borykać; ; być; zmagać; bić się; walczyć; zwalczać; bić; borykać się; zmagać się; zwalczanie
kampferkamfora
Kampferkamfora
kämpferimpost
Kämpferzawodnik; bojowiec; kamfora; zapaśnik; bojownik; kombatant; myśliwiec; wojownik

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Kampf", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die Danziger Werft hat eine maßgebliche Rolle in der europäischen Geschichte sowie im Kampf für die Freiheit und ein wiedervereintes Europa gespielt.Stocznia Gdańska odegrała zasadniczą rolę w europejskiej historii oraz w walce o wolność i o ponownie zjednoczoną Europę.
fordert die EU-Mitgliedstaaten und die Völkergemeinschaft nachdrücklich auf, das Welternährungsprogramm (WFP) darin zu unterstützen, neuen Herausforderungen im Kampf gegen den Hunger wie etwa weltweit steigenden Nahrungsmittel- und Erdölpreisen, immer extremeren Wetterschwankungen teilweise aufgrund des Klimawandels und weltweit abnehmenden Nahrungsmittelbeständen zu begegnenwzywa państwa członkowskie UE i społeczność międzynarodową do wsparcia Światowego Programu Żywnościowego (WFP), który stoi w obliczu nowych wyzwań w zakresie walki z głodem, będących wynikiem szybko rosnących cen żywności i ropy na świecie, coraz gwałtowniejszych zjawisk pogodowych spowodowanych po części zmianami klimatycznymi oraz malejących zapasów żywności na świecie
angemessene legislative Maßnahmen konzipieren, um alle Wirtschaftszweige dabei zu unterstützen, eine führende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel einzunehmen, beginnend mit der Forderung nach Transparenz bei den CO‧-Emissionenopracować stosowne instrumenty prawne zachęcające wszystkie branże przemysłowe do przyjęcia wiodącej roli w zwalczaniu zmian klimatu, poczynając od wymogu przejrzystości w zakresie emisji związków węgla
Das muss uns doch zu denken geben, weil wir doch immer betonen, dass wir diejenigen sind, die im Kampf gegen den Klimawandel weltweit führend sein wollen.To musi dać nam wiele do myślenia, ponieważ zawsze podkreślamy fakt, że to my chcemy wziąć na siebie rolę lidera w światowej walce ze zmianami klimatycznymi.
betont die Bedeutung von Grünzonen in städtischen Gebieten für die Gesundheit der Bevölkerung, die Luftqualität und die Kohlenstoffbindung und als Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die lokalen Behörden auf, die bestehenden Grünzonen in städtischen Gebieten zu erhalten und zu vergrößern und neue Grünzonen zu schaffenpodkreśla znaczenie terenów zielonych na obszarach miejskich dla zdrowia społeczeństwa, jakości powietrza, wychwytywania dwutlenku węgla oraz wsparcia zwalczania zmian klimatycznych; wzywa Komisję, państwa członkowskie i władze lokalne do zachowania i powiększania już istniejących- oraz tworzenia nowych- terenów zielonych na obszarach miejskich
Wir möchten die Debatte an sich lediglich auf die Frage lenken, welche Mechanismen uns am besten dabei helfen könnten, dieses Problem zu lösen. Der Gedanke hinter der Anfrage war also, einen Dialog mit der Kommission aufzunehmen in der Hoffnung, diese Gesetzeslücke zu schließen und zu einer Lösung dieses ernsten Problems zu gelangen, mit dem von der Insolvenz einer Fluggesellschaft betroffene Menschen zu kämpfen haben.Chcemy po prostu zainicjować debatę dotyczącą możliwych mechanizmów, które najlepiej pomogłyby nam rozwiązać ten problem, więc w tym pytaniu chodzi o rozpoczęcie dialogu z Komisją, w nadziei, że uda nam się wypełnić tę lukę i znaleźć rozwiązanie poważnego problemu, zwłaszcza dla osób, które padły ofiarą niewypłacalności linii lotniczych.
Eine wirksame Rückkehrpolitik der Gemeinschaft ist eine notwendige Ergänzung einer glaubwürdigen Asyl- und Einwanderungspolitik und spielt im Kampf gegen die illegale Einwanderung ebenfalls eine wichtige RolleEfektywna wspólnotowa polityka w zakresie powrotów imigrantów jest niezbędnym uzupełnieniem wiarygodnej, zgodnej z prawem polityki imigracyjnej i azylowej oraz ważnym elementem w walce przeciw nielegalnej imigracji
Ein Kampf mit der Kommission, ein Kampf mit dem Rat, da es ein Kampf um unsere Rechte ist.Batalia z Komisją, batalia z Radą, jako że w tej batalii chodzi o nasze prawa.
Der Kampf gegen Monopolinteressen zur Beendigung dieser Politik ist der einzige Weg, um die aktuellen Bedürfnisse von Familien der Arbeiterklasse zu erfüllen.Walka przeciwko interesom monopoli o obalenie tej polityki jest jedynym sposobem na zaspokojenie aktualnych potrzeb rodzin robotniczych.
Neben der Festigung der Rechtstaatlichkeit werden auch wichtige Schritte im Kampf gegen den Terrorismus und dessen Finanzierung gesetzt sowie zur Verhinderung des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen.Obok wzmocnienia rządów prawa wprowadzone zostaną ważne narzędzia na rzecz zwalczania terroryzmu i jego finansowania, a także zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.
Zu einer Zeit, in der die Mitgliedstaaten der EU gegen massive Haushaltsdefizite und wachsende Staatsschulden kämpfen, beschließt das Europäische Parlament, mehr Geld von den Mitgliedstaaten der EU zu fordern.W czasach, gdy państwa członkowskie UE walczą z olbrzymimi deficytami i rosnącym długiem krajowym Parlament Europejski postanawia zażądać od nich jeszcze więcej środków na rzecz UE.
Und ich muss sagen, dass dieser Bericht leider einen gewissen Mangel an Aufmerksamkeit seitens der Kommission in ihren Beziehungen mit dem Parlament erkennen lässt, das selbst noch in der Arbeit des vergangenen Jahres der Kommission das Ergreifen verschiedener spezieller Maßnahmen nahegelegt hat, um auf das Ziel, das wir uns gesetzt haben, die finanziellen Interessen der Europäischen Union und die Interessen der Steuerzahler bei der Betrugsbekämpfung und dem Kampf gegen die Illegalität zu schützen, besser reagieren zu können.Podziwiam pracę wykonaną przez sprawozdawcę, pana posła Ivana. Muszę powiedzieć, że przedmiotowe sprawozdanie ujawnia niestety pewien brak uwagi ze strony Komisji w relacjach z Parlamentem, który nawet w ramach swojej ubiegłorocznej działalności sygnalizował Komisji kilka szczególnych środków, jakie należy przyjąć w ramach realizacji tego celu, który sobie wyznaczyliśmy, a mianowicie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej oraz interesów podatników w zwalczaniu nadużyć finansowych i walce z naruszaniem prawa.
Deshalb muss in der Europäischen Union Sozial- und Lohndumping entschieden der Kampf angesagt werden.To dlatego w Unii Europejskiej musi zostać przeprowadzona energiczna kampania przeciwko dumpingowi w sferze socjalnej i sferze wynagrodzeń.
Im Kampf gegen die Todesstrafe darf nur eine Moral gelten: ein bedingungsloses "nein" zur Todesstrafe.W walce przeciwko karze śmierci jedynym standardem jest bezwarunkowe "nie” dla kary śmierci.
An erster Stelle möchte ich der Berichterstatterin für die ausgezeichnete Arbeit danken, und auch meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich für ihr unermüdliches Engagement im Kampf gegen geschlechtsbezogene Gewalt meinen Dank aussprechen.Przede wszystkim pragnę podziękować sprawozdawczyni za świetnie wykonaną pracę oraz wszystkim koleżankom i kolegom za determinację, aby nie poddawać się w walce z przemocą uwarunkowaną płcią.
Das ist nicht unser KampfWłaśnie.Dobrze
In diese Region gelangen keine Informationen und kleine Unternehmen kämpfen, vegetieren einfach nur dahin; sie stützen sich, wie Sie sagten, einzig und allein auf Preisunterschiede und nicht auf Qualität und steuern auf eine Schließung zu.Informacje nie docierają do tego regionu, natomiast małe przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie, po prostu wegetują; polegają wyłącznie na różnicach cen, jak to pan określił, a nie na jakości, zmierzając tym samym ku upadkowi.
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind zwei fundamentale Säulen, die es der EU ermöglichen, innerhalb der internationalen Gemeinschaft zum Hauptakteur im Kampf gegen die Herausforderungen und Bedrohungen, die in der Europäischen Sicherheitsstrategie identifiziert wurden, zu werden.Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz europejska polityka bezpieczeństwa i obrony są dwoma fundamentalnymi filarami pozwalającymi UE stać się przywódcą wspólnoty międzynarodowej w zmaganiach z wyzwaniami i zagrożeniami przedstawionymi w europejskiej strategii bezpieczeństwa.
Wir stehen vor der Frage hinsichtlich der Weltanschauung bezüglich des Kampfs der EU gegen illegale Einwanderung und - einfach gesagt - auch der Beschränkungen für legale Zuwanderung.Stoi przed nami pytanie o filozofię unijnej walki z nielegalną imigracją, ale także, powiedzmy sobie to wprost, z ograniczeniem imigracji legalnej.
in der Erwägung, dass der Waffenstillstand in der Region weiterhin von allen Parteien verletzt wird, wobei sich die Gewalt oft gegen die Zivilbevölkerung richtet, und dass die jüngst verzeichnete militärische Aufrüstung in Darfur und die Verstärkung der Regierungstruppen in der Region zu erneuten Kämpfen in Gegenden Nord- Darfurs geführt habenmając na uwadze, że zawieszenie broni w regionie jest stale łamane przez wszystkie strony, a przemoc często jest stosowana wobec ludności cywilnej, a także, że niedawna odbudowa militarna Darfuru oraz wzmocnienie sił rządowych w regionie spowodowały odnowienie walk na północy Darfuru
ist der Auffassung, dass der Schwerpunkt der GASP weiter auf der Verteidigung der Menschenrechte, der Förderung von Frieden und Sicherheit in der Nachbarschaft Europas sowie weltweit, der Unterstützung eines wirksamen Multilateralismus und der Einhaltung des Völkerrechts, dem Kampf gegen den Terrorismus, der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und der Abrüstung, dem Klimawandel und der Energiesicherheit liegen sollte, da diese Probleme die größte Herausforderung für unseren Planeten darstellen und deshalb unmittelbare Anliegen der Unionsbürger sinduważa, że WPZiB powinna nadal skupiać się na wspieraniu praw człowieka, promowaniu pokoju i bezpieczeństwa w państwach sąsiadujących z Europą i w skali globalnej, na wspieraniu skutecznego multilateralizmu i poszanowania prawa międzynarodowego, zwalczaniu terroryzmu, nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i rozbrojeniu, zmianach klimatu i bezpieczeństwie energetycznym, ponieważ te problemy stanowią największe wyzwania stojące przed naszą planetą, i jako takie, budzą bezpośrednie obawy obywateli Europy
Einwanderer müssen zusammen mit einheimischen Arbeitern im Rahmen der Bewegung der arbeitenden Klasse gegen Ausbeutung und Klassenhindernisse beim Bildungszugang kämpfen.Imigranci muszą walczyć z wyzyskiem i barierami klasowymi w edukacji wspólnie z miejscowymi pracownikami za pośrednictwem ruchów klasy pracującej.
Der arme Mr Bennet muss nun gegen diesen Wickham kämpfen und sein Leben IassenBiedny pan Bennet będzie musiał wyzwać Wickhama na pojedynek i dać się zabić
Oft haben selbständige erwerbstätige Frauen mit dem Problem zu kämpfen, mit der allfälligen Mutterschaft ihre Existenz zu gefährden.Kobiety pracujące na własny rachunek często stają przed problemem, że macierzyństwo może pozbawić je środków utrzymania.
Der Kampf gegen dieses Phänomen erfordert die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und der Polizeikräfte, aber vor allem Gewissheit bezüglich der Bestrafung von Menschenhändlern.Walka z tym zjawiskiem wymaga nie tylko współpracy państw członkowskich i sił policyjnych, ale przede wszystkim pewności w kwestii karania handlarzy.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5511 zdań frazy Kampf.Znalezione w 1,205 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.