Tłumaczenia na język polski:

  • Jożef Sabo   
     
    József Szabó (Fußballspieler)

Przykładowe zdania z "József Szabó", pamięć tłumaczeniowa

add example
Károly Ferenc Szabó, Manfred Weber, Christel Schaldemose, Mladen Petrov Chervenyakov, Urszula Krupa und Petre PopeangăKároly Ferenc Szabó, Manfred Weber, Christel Schaldemose, Mladen Petrov Chervenyakov, Urszula Krupa i Petre Popeangă
Am 15. September reiste Herr Diamandouros nach Budapest , um an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen , die von seinen ungarischen Amtskollegen Máté Szabó , Sándor Fülöp und Ernö Kállai organisiert worden war .Nikiforos Diamandouros udał się również do Budapesztu , gdzie w dniu 15 września uczestniczył w spotkaniu informacyjnym , zorganizowanym przez węgierskich rzeczników : Máté Szabó , Sándora Fülöpa i Erna Kállaia .
Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Ladislau Kelemen und Károly Ferenc Szabó zu der Notwendigkeit, die staatliche ungarische Bolyai-Universität wieder einzurichtenSándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Ladislau Kelemen i Károly Ferenc Szabó w sprawie potrzeby przywrócenia finansowanego przez państwo węgierskojęzycznego Uniwersytetu Bolyai
Georg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam und Michl Ebner im Namen der PPE-DEFraktion zu Tibet (BGeorg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam i Michl Ebner, w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Tybetu (B
Bericht: József SZÁJER (ASprawozdanie: József SZÁJER (A
Um in erster Lesung eine Einigung mit dem Rat zu erzielen, wird die Abstimmung über den Bericht József Szájer (A‧-‧/‧) (Punkt ‧ des Entwurfs der Tagesordnung) auf eine spätere Tagung vertagtAby wypracować porozumienie z Radą w pierwszym czytaniu, głosowanie nad sprawozdaniem Józsefa Szájera (A‧-‧/‧) (punkt ‧ PDOJ) zostało przesunięte na późniejsze posiedzenie
Bericht: József SZÁJER (A‧-‧/‧) (qualifizierte Mehrheit erforderlichSpraw.: József SZÁJER (A‧-‧/‧) (wymagana większość kwalifikowana
Es sprechen Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko und Jan Tadeusz MasielGłos zabrali: Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko i Jan Tadeusz Masiel
József Szájer erläutert den BerichtJózsef Szájer przedstawił sprawozdanie
Bericht József Szájer- ASprawozdanie József Szájer- A
Bericht: József SZÁJER (ASpraw.: József SZÁJER (A
Nein-Stimmen: József SzájerPrzeciw: József Szájer
Besonders heute, da sich die Hinrichtung des Ministerpräsidenten und Märtyrers Imre Nagy zum 50. Mal jährt und wir den 60. Jahrestag des Beginns der brutalen religiösen Verfolgungen und der Inhaftierung von Kardinal József Mindszenthy begehen, sind seine Worte von größter Aktualität.Jego uwagi są szczególnie aktualne w dniu dzisiejszym, w którym obchodzimy 50-tą rocznicę egzekucji Imrego Nagy'ego, premiera i męczennika, oraz 60-tą rocznicę początku brutalnych prześladowań na tle religijnym oraz uwięzienia kardynała Józsefa Mindszenthy'ego.
József Szájer, der vorschlägt, durch einen mündlichen Änderungsantrag eine neue Erwägung Da einzuführen, dieser Vorschlag wird abgelehnt, mehr als ‧ Mitglieder sprechen sich dafür aus, ihn nicht zu berücksichtigenJózsef Szájer, w celu przedstawienia poprawki ustnej mającej na celu wprowadzenie nowego punktu preambuły Da- propozycja ta upadła, ponieważ ponad ‧ posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę
Bericht: József Szájer (ASprawozdanie: József SZAJER (A
Ja-Stimmen:Gunnar Hökmark, József Szájer, Neena Gill, Poul Nyrup RasmussenZa:Gunnar Hökmark, József Szájer, Neena Gill, Poul Nyrup Rasmussen
Rechtssache C-‧/‧: Vorabentscheidungsersuchen des Fővárosi Bíróság (Ungarn) eingereicht am ‧. April ‧- József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi SzerveSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság w dniu ‧ kwietnia ‧ r.- József Uzonyi przeciwko Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Es sprechen Satu Hassi, Roberto Musacchio, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Ian Hudghton, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Diamanto Manolakou, Ville Itälä, Poul Nyrup Rasmussen, Alexander Lambsdorff, Othmar Karas, Enrique Barón Crespo, Sarah Ludford, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, József Szájer, Jan Andersson, Antonio Tajani, Dariusz Rosati, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Elmar Brok, Guido Sacconi, Gunnar Hökmark und Lasse LehtinenGłos zabrali: Satu Hassi, Roberto Musacchio, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Ian Hudghton, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Diamanto Manolakou, Ville Itälä, Poul Nyrup Rasmussen, Alexander Lambsdorff, Othmar Karas, Enrique Barón Crespo, Sarah Ludford, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, József Szájer, Jan Andersson, Antonio Tajani, Dariusz Rosati, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Elmar Brok, Guido Sacconi, Gunnar Hökmark i Lasse Lehtinen
Rechtssache C-‧/‧: Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom ‧. September ‧ (Vorabentscheidungsersuchen des Fővárosi Bíróság- Ungarn)- József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Landwirtschaft- Gemeinsame Agrarpolitik- Stützungsregelungen- Verordnung (EG) Nr. ‧/‧- Art. ‧ba- Spezielle Zahlung für Zucker- Gewährung- Beschluss der neuen Mitgliedstaaten- Voraussetzungen- Objektive und nicht diskriminierende KriterienSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ września ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság- Republika Węgierska)- József Uzonyi przeciwko Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Rolnictwo- Wspólna polityka rolna- Systemy wsparcia- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧ba- Oddzielna płatność z tytułu cukru- Przyznanie- Decyzja nowych państw członkowskich- Przesłanki- Obiektywne i niedyskryminujące kryteria
Anschrift: H-‧ Pécs, József Attila uAdres: H-‧ Pécs, József Attila u
Jo Leinen, József Szájer, Witold Tomczak, Nigel Farage, Barbara Kudrycka, Mary Lou McDonald, Gerard Batten, Genowefa Grabowska, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Bogusław Rogalski, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, György Schöpflin und Kathy SinnottJo Leinen, József Szájer, Witold Tomczak, Nigel Farage, Barbara Kudrycka, Mary Lou McDonald, Gerard Batten, Genowefa Grabowska, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Bogusław Rogalski, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, György Schöpflin i Kathy Sinnott
Berichterstatter: József Szájer (ASprawozdawca: József Szájer (A
den Bericht von József Szájer im Namen des Rechtsausschusses über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Anpassung einiger Rechtsakte, für die das Verfahren des Artikels 251 des Vertrags gilt, an den Beschluss 1999/468/EG des Rates in der durch den Beschluss 2006/512/EG geänderten Fassung in Bezug auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle - Dritter Teil - C6-0474/2007 - 2007/0282 (COD)).sprawozdaniem sporządzonym przez Józsefa Szájera w imieniu Komisji Prawnej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - część trzecia - C6-0474/2007 - 2007/0282 (COD))
Ja-Stimmen: Giuseppe Castiglione, József SzájerZa: Giuseppe Castiglione, József Szájer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 89 zdań frazy József Szabó.Znalezione w 0,465 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.