Tłumaczenia na język polski:

  • Wskaźnik Rozwoju Społecznego   

Przykładowe zdania z "Human Development Index", pamięć tłumaczeniowa

add example
Der Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index, HDI) ist ein Instrument, um die Fortschritte der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Gruppen zu messenWskaźnik rozwoju społecznego (HDI – Human Development Index) to kryterium pozwalające mierzyć postęp społeczeństwa i jego grup
Der Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme/UNDP) beruht auf einem umfassenderen Entwicklungskonzept, das über das BIP hinausgeht und u. a. die Lebenserwartung und das Bildungsniveau einbeziehtWskaźnik Rozwoju Społecznego UNDP proponuje szerszą definicję rozwoju, obejmującą nie tylko PKB, lecz także m.in. średnią długość życia i poziom wykształcenia
in der Erwägung, dass nach Angaben des UNDP Human Development Report ‧/‧ der Vereinten Nationen Indien beim Index der menschlichen Entwicklung denmając na uwadze, że według raportu o rozwoju społecznym sporządzonego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds
Die Kritik an BIP und Wachstum als Indikatoren für das soziale Wohlergehen geht insbesondere auf das UNDP zurück, in dessen Rahmen das Konzept des Human Development Index (Index für menschliche Entwicklung, HDI) konzipiert wurde, insbesondere infolge der Arbeiten von Amartya Sen zu Armut, Hunger, Demokratie und der Kritik an rein quantitativen Indikatoren, für die ihm der Nobelpreis für Wirtschaft verliehen wurdeZwłaszcza w UNDP rozwinięto krytykę wobec przyjmowania PKB i wzrostu za wskaźniki społecznego dobrobytu i opracowano wskaźnik rozwoju społecznego HDI (Human Development Index), zrodzony z inspiracji pracami Amartyi Sena dotyczącymi ubóstwa, głodu, demokracji i krytyki czysto ekonomicznych wskaźników liczbowych, za które Sen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii
von Kalin Minev (Human Resources Development Agency) (NrKalin Minev (Human Resources Development Agency) (nr
erkennt an, dass Indien gemessen an den Indikatoren menschlicher Entwicklung (Human Development Indicators- HDI) in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht und sich vom Entwicklungshilfeempfänger teilweise zum Entwicklungshilfegeber gewandelt hat; bringt aber seine Besorgnis über die anhaltend große Zahl von Indern zum Ausdruck, die nach wie vor in absoluter Armut und Entrechtung leben müssenprzyznaje, że- biorąc pod uwagę wskaźniki rozwoju społecznego- Indie w ostatnich dziesięcioleciach dokonały znacznego postępu i częściowo przekształciły się z odbiorcy pomocy gospodarczej w kraj jej udzielający; wyraża jednak zaniepokojenie faktem, iż nie maleje wciąż znaczna liczba Hindusów, którzy nadal muszą żyć w skrajnej nędzy i poza prawem
Seit ‧ wird auch ein Armutsindex (Human Poverty Index, HPI) veröffentlicht, in dem Zugang zur Bildung, zu sicheren Lebensmitteln und Wasser sowie zu Gesundheitseinrichtungen eine Rolle spielenObok dochodu uwzględniane są spodziewana długość życia, stopień alfabetyzacji i poziom oświaty
in Kenntnis der Bemühungen der Europäischen Union und der Staaten der Welt, mit der Verwirklichung der Millennium Development Goals (MDG) endlich einen entscheidenden Durchbruch in der Entwicklungspolitik zu erreichenmając świadomość starań UE i wspólnoty międzynarodowej w celu osiągnięcia za pomocą realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) decydującego przełomu w polityce rozwoju
Holy Land Foundation for Relief and Development (Stiftung für Hilfe und Entwicklung im Heiligen LandFundacja Ziemi Świętej na rzecz Pomocy i Rozwoju (Holy Land Foundation for Relief and Development
Klägerin: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Deutschland) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. CzychowskiStrona skarżąca: Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Czychowski
In Bezug auf das mit den Cariforum-Staaten abgeschlossene Abkommen geht aus detaillierten Analysen des Overseas Development Institute hervor, dass es sich bei diesem mit den karibischen Staaten abgeschlossenen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen wahrscheinlich um das aus entwicklungspolitischer Sicht schlechteste aller bisherigen Abkommen handelt.Jeśli chodzi o umowę z CARIFORUM, to szczegółowe analizy przeprowadzone przez Overseas Development Institute wskazują, że umowa o partnerstwie gospodarczym z krajami karaibskimi jest prawdopodobnie najmniej korzystna dla rozwoju ze wszystkich wynegocjowanych dotąd umów.
Dazu wenden Sie sich an die nächst ge legene Zweigstelle des Jobcentre Plus des Ministeriums für Arbeit und Renten bzw. in Nordirland an die örtliche Beschäftigungsvermittlungs- und Beihilfenstelle ( Jobs and Benefits Office ) bzw. die Sozialversicherungsstelle ( Social Security Office ) des Ministeriums für soziale Entwicklung ( Department for Social Development ) , deren Anschrift Sie jeweils im Telefonbuch finden oder beim Postamt erfragen können .Pozwoli to ministerstwu na identyfikację Państwa do kumentacji w systemie krajowego ubezpieczenia i szyb kie dokonanie wypłaty .
Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, ‧ Aldwych, London, WC‧B ‧AE, Vereinigtes KönigreichTakeda Global Research and Development Centre (Europa) Ltd, ‧ Aldwych, London, WC‧B ‧AE, Wielka Brytania
Der Afghanistan Compact bildet das Fundament für die vorläufige nationale Entwicklungsstrategie der afghanischen Regierung (interim National Development Strategy, i-ANDS), in der die Vision der Regierung und die Bereiche dargestellt werden, in die sie vorrangig zu investieren gedenktPorozumienie Afganistan Compact wspiera przygotowaną przez rząd Afganistanu tymczasową narodową strategię rozwoju (i-ANDS), która określa wizję tego rządu i jego priorytety inwestycyjne
Mit Hilfe der Joint Implementation ( gemeinsame Durchführung von Klimaschutzprojekten ) und des Clean Development Mechanism ( Mechanismus für umweltverträgliche Ent wicklung ) können Industrieländermit verbindlichen Emissionsverringerungs- bzw. -begrenzungszielen im Rahmen des Kyoto-Protokolls emissionssenkende Investitionen in Drittländern tätigen und diese auf ihr eigenes Emissionsziel anrechnen lassen .Mechanizmy wspólnego wdra ̋ ania oraz czystego rozwoju umo ̋ liwiajàkrajom rozwini ́ tym , które posiadajà wià ̋ àce cele redukcji lub ograniczeniaemisji zgodnie z Protoko ∏ em z Kioto , podejmowanie inwestycjizmniejszajàcych emisje w krajach trzecich oraz zaliczenie oszcz ́ dnoÊci emisyjnych na poczet w ∏ asnych docelowych wartoÊci emis yjnych .
EFDA-Übereinkommen (European Fusion Development Agreement), ein multilaterales Übereinkommen zwischen der Kommission und Einrichtungen in den Mitgliedstaaten oder assoziierten Staaten oder Einrichtungen, die Mitgliedstaaten oder assoziierte Drittländern vertreten, das unter anderem die Rahmenbedingungen für weitere Forschungsarbeiten zur Fusionstechnologie in assoziierten Einrichtungen und in der Industrie, die Nutzung der JET-Anlagen und den europäischen Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit vorgibtEuropejskim porozumieniu w sprawie rozwoju syntezy jądrowej (EFDA), wielostronnym porozumieniu zawartym między Komisją a organizacjami w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych lub organizacjami działającymi w ich imieniu, przewidującym m.in. ramy dla dalszych badań nad technologią syntezy jądrowej w stowarzyszonych organizacjach i w przemyśle, wykorzystanie urządzeń JET i europejski wkład w międzynarodową współpracę
Als Entwicklungspolitikerin möchte ich auch noch sagen, dass ich mit Spannung die Vorschläge der Kommission erwarte, wie mehr Projekte im Rahmen des Clean Development Mechanism in die ärmsten Länder unseres Planeten gebracht werden können, denn wir wissen, dass die armen Länder am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden.Jako osoba zaangażowana w dziedzinę polityki rozwoju, chciałabym również stwierdzić, że z niecierpliwością oczekuję na wnioski Komisji dotyczące sposobu, w jaki można zapewnić w najuboższych krajach naszego globu realizację większej liczby projektów w ramach mechanizmu czystego rozwoju, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te najuboższe kraje odczuwają największe skutki zmian klimatycznych.
Klägerinnen: Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments LtdStrona skarżąca: Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, Country Wide Property Investments Ltd
genau festgelegte multilaterale Tätigkeiten im Rahmen des EFDA-Übereinkommens (European Fusion Development Agreement) oder einer hierfür geschaffenen Rechtsperson, einschließlich der Auftragsvergabeściśle określone wielostronne działania przeprowadzane zgodnie z Europejską Umową na rzecz Rozwoju Syntezy Jądrowej lub przez dowolną osobę prawną ustanowioną w tym celu, włączając zamówienia
Vollständige Angaben zum Angebot, einschließlich einer Karte des angebotenen Gebiets, sowie Orientierungshilfen in Bezug auf die Lizenzen, die Lizenzbedingungen und die Modalitäten der Antragstellung sind auf der Webseite der Energy Development Unit (EDU) (siehe unten) zu findenDokładne informacje na temat zaproszenia, w tym mapa obszaru, którego zaproszenie to dotyczy, wytyczne dotyczące zezwoleń oraz warunków, jakie zezwolenia te będą zawierać, jak również wskazówki dotyczące składania wniosków dostępne są na stronie internetowej Energy Development Unit (EDU) (zob. poniżej
das Certified Development Company ‧ Loan Program zur Förderung von Innovations- und Modernisierungsmaßnahmen bis zu vier Millionen DollarCertified Development Company ‧ Loan Program obejmujący środki wspierania innowacji i modernizacji w wysokości do czterech milionów dolarów
Um ein Beispiel herauszugreifen : Die South Kerry Development Partnership in Irland und die Partnerorganisation in Finnland übernahmen das " Schattentheater " , ein Best-Practice-Beispiel aus Spanien .Partnerstwo South Kerry Development zaprezentowało „ Szkolenie przeciw dyskryminacji ” oferowane wcześniej w Hiszpanii i we Francji .
Mit diesemProjekt wird die FEMIPdazu beitragen , dass eines der inder Millenniumserk lärungder Vereinten N a tionen ( UNO ) formuliert e n Entwicklungsziele ( UN M i l le n n i um Development Goals ) erreicht wird , n ä m l i c h die Sicherung einer nachhaltigenUmwelt durch die erheblicheVerbesserung der Lebensbedingungenvonmindestens 100 Millionen Slumbewohnern bis 2020.Dzięki temu projektowi FEMIP przyczyni się do osiągnięcia jednego z Milenijnych Celów Rozwoju ONZ , a mianowicie zapewnienia równowagi ekologicznej w drodze znaczącej poprawy warunków życia co najmniej 100 min mieszkańców slumsów do 2020 roku .
New Town Development Corporations (Gesellschaften zur Planung und Entwicklung einer neuen StadtTowarzystwa zagospodarowania obszarów nowych miast
Sie können der Kommission durch Fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ oder ‧ ‧ ‧) oder auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.‧- Morgan Stanley/AM Development, an folgende Anschrift übermittelt werdenMogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Morgan Stanley/AM Development, na adres
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3243 zdań frazy Human Development Index.Znalezione w 1,519 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.