wymowa: IPA: ˈdʊʁçʃnɪt ˈdʊʁçʃnɪtə

Tłumaczenia na język polski:

 • przekrój   
  (Noun  m)
 • średni   
   
  mat. matematyka, matematyczny stanowiący wynik dzielenia sumy składników przez ich liczbę lub będący oszacowaniem tej wielkości
 • średnia   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
przeciętna
 
mat. matematyka, matematyczny średnia
 
Mittelwert von N Zahlen, berechnet durch Division ihrer Summe durch N

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

gleitender Durchschnittśrednia ruchoma
Trendlinie mit gleitendem Durchschnittlinia trendu średnia ruchoma

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Durchschnitt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jedes Unternehmen stellt sicher, dass der berechnete Umfang des für Anwendungen zu Quarantänezwecken oder zur Behandlung vor dem Transport von ihm in Verkehr gebrachten oder von ihm selbst verwendeten Methylbromids ‧ % des Durchschnitts des berechneten Umfangs des in den Jahren ‧ bis ‧ für Anwendungen zu Quarantänezwecken oder zur Behandlung vor dem Transport von ihm in den Verkehr gebrachten oder von ihm selbst verwendeten Methylbromids nicht übersteigtKażde przedsiębiorstwo zapewnia, że obliczony poziom bromku metylu wprowadzanego przez niego do obrotu lub stosowanego do własnych celów kwarantanny i zastosowań przed wysyłką nie przekracza ‧ % średniego obliczonego poziomu bromku metylu wprowadzonego przez niego do obrotu lub zastosowanego do własnych celów kwarantanny i przed wysyłką w latach ‧–
Trotz dieser ruckläufigen Entwicklung lagen die Preisen der Ausfuhren in die Gemeinschaft im Jahr ‧ im Durchschnitt noch immer um ‧ % unter den Preisen der Ausfuhren nach Japan und RusslandPomimo tego spadku ceny eksportowe do WE w ‧ r. nadal były średnio o ‧ % niższe niż ceny eksportowe do Japonii i Rosji
Im Durchschnitt vergessen Ärzte einen Patienten bereits nach ‧ Sekunden wieder, weil sie nicht mehr Zeit habenPrzeciętny lekarz poświęca pacjentowi ‧ sekund na wywiad, bo tylko tyle czasu ma
Sie verbringen mindestens ‧ Tage und im Durchschnitt sogar ‧ Tage auf der WeideOkres wypasu wybiegowego wynosi co najmniej ‧ dni, ale w rzeczywistości średnio ‧ dni
DurchschnittPrzeciętny
Dennoch lagen im UZ die Preise der Einfuhren aus der VR China im gewogenen Durchschnitt ‧,‧ % unter denen des Wirtschaftszweigs der GemeinschaftW czasie OD ceny przywozu z ChRL podcinały ceny przemysłu wspólnotowego, według średniej ważonej, o ‧,‧ %
teilt in diesem Zusammenhang die Hoffnung der Kommission, dass bei gleich bleibenden Wachstumspfaden in den neuen Mitgliedstaaten im Jahr ‧ möglicherweise ‧ der ‧ Länder die Schwelle von ‧ % des EU-Durchschnitts bezüglich des BIP/pro Kopf erreicht haben werdenDlatego podziela nadzieje Komisji, że w roku ‧, przy utrzymującej się tendencji wzrostowej, sześć spośród dwunastu nowych państw członkowskich może osiągnąć próg ‧ % średniej unijnej w odniesieniu do wysokości PKB na jednego mieszkańca
Im Durchschnitt fiel die Gewinnspanne für die betroffene Ware höher aus als der Gesamtgewinn und lag nahe bei ‧ %Średnia marża zysku dla produktu objętego postępowaniem okazała się wyższa niż ogólny zysk i wynosiła średnio blisko ‧ %
Die EU-‧ verzeichnete eine rückläufige Entwicklung von ‧,‧ auf ‧,‧ %, und die Eurozone einen Rückgang von ‧,‧ auf ‧,‧ %, jeweils bezogen auf den EU-‧-DurchschnittPaństwa UE-‧ odnotowały spadek ze ‧,‧ % do ‧,‧ %, a państwa strefy euro ze ‧,‧ do ‧,‧ % w stosunku do państw UE
Für Versicherungszeiten in anderen Mitgliedstaaten wird der Durchschnitt der schwedischen rentenwirksamen Zeiten berücksichtigtOkresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich są uznawane za ustalone w oparciu o średnią szwedzką podstawę emerytury
Dieser Preis wurde als gewogener Durchschnitt der Preise aller Inlandsverkäufe jenes Typs im Untersuchungszeitraum ermittelt, unabhängig davon, ob diese Verkäufe gewinnbringend waren oder nichtCenę tę obliczano jako średnią ważoną cen sprzedaży krajowej ogółem tego typu produktu, dokonanej w OD, bez względu na to, czy była to sprzedaż z zyskiem czy nie
In Belgien betrug das reale BIP-Wachstum im Durchschnitt der letzten zehn Jahre fast ‧ %, womit es geringfügig über dem Durchschnitt des Eurogebiets lagW ciągu ostatnich dziesięciu lat realny roczny wzrost PKB w Belgii wynosił średnio około ‧ %, nieznacznie powyżej średniej w strefie euro
Für den Zeitraum vom ‧. Januar ‧ bis ‧. Dezember ‧ und für jeden darauffolgenden Zeitraum von zwölf Monaten stellt jeder Hersteller oder jeder Einführer sicher, dass der berechnete Umfang des für den Quarantänebereich oder für die Behandlung vor dem Transport von ihm in Verkehr gebrachten oder von ihm selbst verwendeten Methylbromids den Durchschnitt des berechneten Umfangs des in den Jahren ‧, ‧ und ‧ für die Verwendung für den Quarantänebereich oder für die Behandlung vor dem Transport von ihm in den Verkehr gebrachten oder von ihm selbst verwendeten Methylbromids nicht übersteigtW okresie od dnia l stycznia ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r. oraz w każdym następnym ‧-miesięcznym okresie, każdy producent i importer zapewnia, że obliczony poziom dla bromku metylu wprowadzanego przez niego do obrotu lub używanego do własnych celów kwarantanny i zastosowań przed wysyłką nie przekracza średniego obliczonego poziomu dla bromku metylu wprowadzonego przez niego do obrotu lub zużytego do własnych celów kwarantanny i przed wysyłką w latach ‧, ‧ i
Dieser Preis wurde als gewogener Durchschnitt der Preise aller Inlandsverkäufe jenes Typs im UZ ermittelt, unabhängig davon ob diese Verkäufe gewinnbringend waren oder nichtCenę tę obliczano jako średnią ważoną cen wszystkich krajowych transakcji sprzedaży tego typu dokonanych w OD, niezależnie od tego, czy były to ceny z zyskiem, czy nie
Im Durchschnitt werden weniger als ‧ % der Container geöffnet (wobei sie nur geöffnet werden, ohne dass eine Inspektion des Inhalts erfolgt)!Przeciętnie otwieranych jest mniej niż ‧ % kontenerów (przy czym są one tylko otwierane, bez inspekcji zawartości)!
Der durchschnittliche Verkaufspreis je Tonne sank bei den Einfuhren aus den betroffenen Ländern um ‧ % und lag im UZ im Durchschnitt ‧,‧ % unter dem Durchschnittspreis des Wirtschaftszweigs der GemeinschaftŚrednia cena jednostkowa sprzedaży za tonę produktu przywożonego z krajów, których dotyczy postępowanie, zmniejszyła się o ‧ %, podcinając średnie ceny przemysłu wspólnotowego średnio o ‧,‧ % w OD
In Anbetracht der Tatsache, dass Slowenien Hilfe für 2554 entlassene Arbeitnehmer von Mura, European Fashion Design - einer Firma, die in der Bekleidungsbranche in der NUTS III Region Pomurje tätig ist - beantragte und dass 7 % aller Beschäftigen in der Region Pomurje für Mura arbeiteten und die Einkommen in dieser Region bereits unter dem slowenischen Durchschnitt lagen, stimme ich diesem Bericht über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung vollkommen zu.Mając na uwadze, że Słowenia wnioskowała o pomoc dla 2 554 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Mura, European Fashion Design, które prowadzi działalność w sektorze odzieżowym w regionie Pomurje sklasyfikowanym jako NUTS III, i że 7 % wszystkich osób zatrudnionych w tym regionie pracowało w przedsiębiorstwie Mura, zaś dochody w regionie już wcześniej utrzymywały się poniżej słoweńskiej średniej, głosowałem za przyjęciem sprawozdania, innymi słowy za uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na rzecz Słowenii.
Aus allen Werten der maF-Kurve, die mehr als ‧ Prozent dieses Verzögerungswertes amax erreichen, wird ein Durchschnitt gebildetWszystkich wartości krzywej maF powyżej ‧ % wartości przyspieszenia ujemnego amax należy uśrednić
Der europäische Solidaritätsgrundsatz kann sinngemäß nur dann befolgt werden, wenn dem Entwicklungsniveau der Länder und Regionen, die bezüglich ihres Entwicklungsstandes unter dem europäischen Durchschnitt liegen, gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wird.Poszanowanie zasady europejskiej solidarności możliwe jest tylko wówczas, gdy w odniesieniu do tych krajów i regionów, które znajdują się poniżej średniej europejskiej pod względem rozwoju, należycie uwzględni się właściwy dla nich etap rozwoju.
In Europa dauert es im Durchschnitt über zwei Jahre, um ein vollkommen unbedenkliches genetisch verändertes Produkt zuzulassen.Proces akceptacji całkowicie bezpiecznych produktów zmodyfikowanych genetycznie zajmuje w Europie średnio ponad dwa lata.
Für Französisch-Guayana werden die Angaben zu den Flächen gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe c Ziffer i unter Zugrundelegung des Durchschnitts der in den beiden Anbauzyklen eingesäten Flächen gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ mitgeteiltW przypadku Gujany Francuskiej informacje dotyczące powierzchni, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. c) ppkt i), przekazywane są na podstawie średniej powierzchni obsianych w trakcie dwóch cykli uprawy, o których mowa w art. ‧ akapit drugi
Bis Ende ‧ können die Mitgliedstaaten, die eine alternative Methode verwenden, die KWK als hocheffiziente KWK betrachten, ohne zu überprüfen, ob die Erzeugung aus KWK den Kriterien in Anhang ‧ Buchstabe a) entspricht, wenn auf einzelstaatlicher Ebene nachgewiesen wird, dass die nach einer solchen alternativen Berechnungsmethode bestimmte Erzeugung aus KWK im Durchschnitt die Kriterien in Anhang ‧ Buchstabe a) erfuelltDo końca ‧ r. Państwa Członkowskie mogą, wykorzystując alternatywną metodologię, definiować kogenerację jako kogenerację o wysokiej wydajności bez sprawdzania czy produkcja kogeneracyjna spełnia kryteria zawarte w załączniku ‧ lit. a), jeżeli na szczeblu krajowym zostanie udowodnione, że produkcja określana przy pomocy takiej alternatywnej metodologii obliczeń zasadniczo spełnia kryteria zawarte w załączniku ‧ lit. a
Zur Berechnung der Schäden wird die Ernte in dem Jahr der widrigen Witterungsbedingungen in Relation zum Durchschnitt der drei letzten Jahre herangezogenW celu obliczenia szkód zostaną wzięte pod uwagę plony zebrane w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko klimatyczne w odniesieniu do średnich plonów w ciągu trzech ostatnich lat
Der durchschnittliche Ausgangswert der CD‧-Zellzahl bei Studienbeginn betrug ‧ Zellen/mm‧, und im Durchschnitt betrug der HIV-RNA Ausgangswert ‧ Kopien/mlŚrednia początkowa liczba komórek CD‧ wynosiła ‧ komórek/mm‧, a średni poziom początkowej wartości HIV-RNA wynosił ‧. ‧ kopii/ml
Dementsprechend wurden die verbundenen ausführenden Hersteller, die zu derselben Gruppe gehörten, als eine Einheit betrachtet, für die eine einzige Dumpingspanne auf der Grundlage des gewogenen Durchschnitts der Dumpingspannen der mitarbeitenden Ausführer der jeweiligen Gruppe ermittelt wurdeZgodnie z tą praktyką powiązanych producentów eksportujących należących do tej samej grupy uznano za jeden podmiot i przyznano im jeden margines dumpingu, obliczony na podstawie średniej ważonej marginesów dumpingu współpracujących producentów w danej grupie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1853 zdań frazy Durchschnitt.Znalezione w 0,655 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.