wymowa: IPA: ˈdʊʁçʃnɪt ˈdʊʁçʃnɪtə

Tłumaczenia na język polski:

 • przekrój   
  (Noun  m)
 • średni   
   
  mat. matematyka, matematyczny stanowiący wynik dzielenia sumy składników przez ich liczbę lub będący oszacowaniem tej wielkości
 • średnia   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
przeciętna
 
mat. matematyka, matematyczny średnia
 
Mittelwert von N Zahlen, berechnet durch Division ihrer Summe durch N

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

gleitender Durchschnittśrednia ruchoma
Trendlinie mit gleitendem Durchschnittlinia trendu średnia ruchoma

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Durchschnitt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Auch die Beweidungsdichte ist in der Provinz erheblich geringer als in den angrenzenden Gebieten und Provinzen: wie bereits angeführt, beträgt die ganzjährig genutzte Futteranbau-/Weidefläche, die pro Rind zur Verfügung steht, im Erzeugungsgebiet von Piave ‧,‧ ha und ist damit deutlich größer als in den angrenzenden Gebieten und im regionalen Durchschnitt (‧,‧ ha pro TierRównież liczba zwierząt przypadających na hektar pastwiska w prowincji Belluno jest dużo niższa w porównaniu z innymi sąsiadującymi obszarami; jak już wspomniano, powierzchnia pastwiska stałego dostępnego dla jednej sztuki bydła na obszarze produkcji sera Piave wynosi ‧,‧ ha, co jest wartością znacznie wyższą od terenów sąsiadujących i od średniej dla regionu (‧,‧ ha/szt
Der Referenzpreis bei den anderen als den in den Anhängen I und ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ aufgeführten Erzeugnissen wird insbesondere auf der Grundlage des gewogenen Durchschnitts der auf den Einfuhrmärkten oder in den Einfuhrhäfen der Mitgliedstaaten während der letzten drei Jahre vor Festsetzung des Referenzpreises festgestellten Zollwerte berechnetCenę referencyjną produktów innych niż wymienione w załącznikach I i ‧ do rozporządzenia (WE) ‧/‧ ustala się na podstawie wyliczonej średniej wartości celnej odnotowanej na rynkach importowych lub w portach importowych w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających datę ustalenia ceny referencyjnej
Viele hoben hervor, dass Vauxhall seinen Standort in einem Gebiet hat, in dem es an Facharbeitern mangelt und die Arbeitslosenquote anhaltend über dem Durchschnitt liegtwiele stron podkreśliło, że Vauxhall jest zlokalizowany w obszarze borykającym się z niedostatkiem umiejętności i bezrobociem wciąż utrzymującym się na poziomie powyżej średniego
für Methylbromid, das von ‧-‧ (Durchschnitt) für Quarantänezwecke und Zwecke der Vorbehandlung von Lieferbehältern bestimmt war, nach Artikel ‧ Absatz ‧ (iiidla bromku metylu do celów kwarantanny i zastosowania przed wysyłką z lat ‧-‧ (średnia) zgodnie z art. ‧ ust. ‧ pkt. (iii
für Mitgliedstaaten mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-BNE (KKS) von mindestens ‧ % und weniger als ‧ % des Durchschnitts der EU-‧ im Zeitraum ‧-‧: ‧,‧ % ihres BIPdla państw członkowskich, których średni DNB na mieszkańca (PSN) w latach ‧–‧ jest równy lub wyższy niż ‧ % i niższy niż ‧ % średniej UE-‧: ‧,‧ % ich PKB
Das Überschreiten dieser Prozentsätze wird auf der Grundlage des Durchschnitts der beiden Jahre festgestellt, die dem Jahr vorangehen, für das die Prämie gewährt wurdePrzestrzelenie takich wielkości procentowych jest ustalane na podstawie średniej z dwóch lat poprzedzających rok, w którym wspomniana premia jest przyznawana
Frauen verdienen im Durchschnitt fast 20% weniger, wobei die Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern sich deutlich auf die lebenslangen Einkünfte und Renten von Frauen auswirken, was zunehmend als die Feminisierung der Armut bezeichnet wird.Kobiety zarabiają prawie 20 % mniej niż mężczyźni, podczas gdy różnica płac między kobietami a mężczyznami również ma znaczny wpływ na całość zarobków w życiu oraz wysokość emerytur kobiet, a także na zjawisko, które coraz częściej nazywamy feminizacją biedy.
In dem betreffenden Vierteljahr waren die Mengen an Gelbflossenthun (Thunnus albacares) mit einem Stückgewicht über bzw. von höchstens ‧ kg sowie Echtem Bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), die an die im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässigen Verarbeitungsunternehmen verkauft und geliefert wurden, höher als der Durchschnitt der während des entsprechenden Vierteljahres der drei vorangehenden Fischereiwirtschaftsjahre verkauften und gelieferten MengenIlości tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki ważą ponad ‧ kg, tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki nie ważą więcej niż ‧ kg i bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), sprzedawane i dostarczane do zakładów przetwórczych mających siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty były w danym kwartale wyższe od ilości sprzedanych i dostarczonych w analogicznym kwartale w poprzednich trzech latach połowowych
Im Zeitraum ‧ bis ‧ stiegen die Verkaufspreise im Durchschnitt mehr als die entsprechenden KostenW okresie ‧/‧, średni wzrost cen sprzedaży był wyższy niż odpowiadających im kosztów
Der zur Anwendung von Absatz ‧ zu verwendende Wechselkurs entspricht dem pro rata temporis berechneten Durchschnitt der Wechselkurse, die in dem Monat anwendbar sind, der dem Zeitpunkt des maßgeblichen Tatbestands vorausgehtKurs wymiany stosowany do celów ust. ‧ stanowi średnią, obliczaną pro rata temporis, kursów wymiany stosowanych w miesiącu poprzedzającym datę terminu operacyjnego
Die Zeit, bis im Durchschnitt der maximale Plasmaspiegel und die maximale Bioverfügbarkeit erreicht werden, hängt von der systemischen Umwandlung und dem enterohepatischen Kreislauf des Raloxifens und seiner Glucuronid-Metaboliten abCzas wystąpienia maksymalnego stężenia w surowicy oraz dostępność biologiczna są zależne od przemian oraz krążenia wątrobowo-jelitowego raloksyfenu i jego glukuronianów
Da die Einwohner dieser Gebiete per Flugzeug reisen und wegen der Auswirkungen des Tourismus auf die regionale Entwicklung werden die Folgen für diese Regionen gravierender sein als im Durchschnitt für Europa.Wpływ ten będzie większy w tych regionach niż średnio w Europie, zarówno z powodu korzystania z samolotów przez ich mieszkańców, jak i wpływu turystyki na rozwój regionalny.
Die Methylbromidmengen, die für diese Zwecke im Jahr ‧ produziert oder eingeführt werden können, dürfen den Durchschnitt der berechneten Methylbromidmengen nicht übersteigen, die ein Hersteller oder Einführer in den Jahren ‧, ‧ und ‧ für die Verwendung für den Quarantänebereich oder für die Behandlung vor dem Transport in Verkehr gebracht oder selbst verwendet hatIlość bromku metylu, która może być przywożona i produkowana do tych celów w ‧ r., nie może przekraczać średniego obliczonego poziomu dla bromku metylu, który producent lub importer wprowadził do obrotu lub zastosował do własnego użytku do celów QPS w latach ‧, ‧ i
Diese Fälle waren im Durchschnitt schwerer als die manifesten Infektionen bei ‧ % aller Patienten, die eine geringere Dosis von ‧ mg/kg Körpergewicht pro Zyklus erhieltenZwykle są one cięższe niż zakażenia obserwowane u ‧ % wszystkich pacjentów otrzymujących zmniejszoną dawkę ‧, ‧ mg/kg masy ciała na cykl
Zwischen der Entscheidung, in größere Projekte zu investieren, und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Investition verstreichen im Durchschnitt zwei JahrePrzedział czasu pomiędzy podjęciem decyzji o inwestowaniu w projekty na większą skalę a chwilą ukończenia realizacji tej inwestycji w stanie gotowym do użytkowania wynosi w przybliżeniu dwa lata
Durch den Beitritt der neuen Mitgliedstaaten, in denen die Produktivität von einer niedrigeren Basis als in den alten Mitgliedstaaten ausging, hat sich das Produktivitätswachstum im europäischen Durchschnitt verbessertŚredni wzrost wydajności pracy w Europie poprawiło przystąpienie nowych państw członkowskich, w których wyjściowy poziom wydajności jest niższy niż w starych państwach członkowskich
Folglich besagen die Schätzungen des Programms, dass die Ausgaben für Renten höher liegen werden, was zu einem höheren Anstieg der alterungsbedingten Ausgaben nahe am EU-Durchschnitt führen wirdZ wartości podanych w programie wynika, że w związku z tym wzrosną wydatki emerytalne, co doprowadzi do większego wzrostu wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa, do poziomu zbliżonego do średniej wartości w UE
Für diejenigen, die behaupten, die Revision der Lissabon-Strategie sei neoliberal und stelle sozialen Fragen hintan, eine klare Antwort: 2006 betrug das Beschäftigungswachstum das Dreifache des Durchschnitts in den fünf Jahren davor, in den letzten zwei Jahren wurden mehr als 6,5 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, und bis 2009 sollen weitere 5 Millionen entstehen.Dla tych, którzy uważają, że reforma strategii lizbońskiej jest neoliberalna i nie przywiązuje wagi do kwestii społecznych, odpowiedź jest prosta: w 2006 r. zatrudnienie rosło trzy razy szybciej niż średnia z pięciu poprzednich lat, w ciągu ostatnich dwóch lat stworzono sześć i pół miliona nowych miejsc pracy, a kolejne pięć milionów jest oczekiwanych przez 2009 r.
In den Fällen, in denen Penta, das zu einem Nettoverkaufspreis in Höhe der ermittelten Produktionskosten oder darüber verkauft wurde, ‧ % oder mehr des gesamten Verkaufsvolumens ausmachte und in denen der gewogene Durchschnittspreis mindestens den Produktionskosten entsprach, stützte sich der Normalwert auf den tatsächlichen Inlandspreis, der als gewogener Durchschnitt der Preise aller im UZ getätigten Inlandsverkäufe ermittelt wurde, unabhängig davon, ob diese Verkäufe gewinnbringend waren oder nichtW przypadkach gdy wielkość sprzedaży penta, sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej lub wyższej od obliczonych kosztów produkcji, przekraczała ‧ % ogólnej wielkości sprzedaży dla tego rodzaju, a średnia ważona ceny tego rodzaju była równa lub wyższa od kosztów produkcji, wartość normalną oparto na rzeczywistej cenie krajowej, obliczonej jako średnia ważona cen sprzedaży krajowej ogółem, zrealizowanej w OD, bez względu na to, czy była to sprzedaż z zyskiem, czy nie
Wenn man bedenkt, dass der allgemeine Durchschnitt für diesen Zeitraum nur bei 6 % liegt, ist es meiner Ansicht nach nicht richtig, dass wir die Landwirtschaft zwei Wochen vor der Konferenz in Kopenhagen an den Pranger stellen.Pamiętając, że ogólna średnia wyniosła zaledwie 6 %, uważam, że popełniamy błąd stawiając rolnictwo pod pręgierzem na dwa tygodnie przed konferencją w Kopenhadze.
Zudem liegt der Anteil von Diesel-Pkw (‧ % der Neuwagen) deutlich unter dem EU-Durchschnitt (ca. ‧ % der NeuwagenPonadto liczba pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w Niderlandach jest znacznie niższa (‧ % sprzedaży nowych pojazdów) niż średnia UE (około ‧ % sprzedaży nowych pojazdów
Obwohl sich das Tourismusvolumen in Europa in den kommenden ‧ Jahren voraussichtlich verdoppeln wird, bleibt seine Wachstumsrate heute hinter dem weltweiten Durchschnitt zurück, vor allem im Vergleich mit manchen Regionen der neuen TourismusländerJakkolwiek oczekuje się, że turystyka europejska podwoi się w ciągu następnych ‧ lat, to jej stopa wzrostu jest niższa niż przeciętna światowa, a znacznie niższa od stóp wzrostu niektórych regionów krajach rozwijających się
in den Verkehr gebracht wird, nachdem er im Durchschnitt zwei Jahre in Eichenfässern gereift istdopuszczonych na rynek po przebyciu średnio dwuletniego okresu dojrzewania w dębowych beczkach
Folglich wurde der Normalwert anhand des gewogenen Durchschnitts der Ab-Werk-Inlandsverkaufspreise der beiden kooperierenden Hersteller in den USA für unabhängige Abnehmer ermitteltW związku z powyższym normalną wartość ustalono jako średnią ważoną krajowych cen sprzedaży ex-works dla niepowiązanych klientów oferowanych przez współpracujących producentów w USA
weist darauf hin, dass die Einhaltung der Meldepflicht, insbesondere hinsichtlich rechtzeitiger Meldungen, zwischen den Mitgliedstaaten stark variiert; bedauert, dass die Zeit zwischen der Aufdeckung und der Meldung von Unregelmäßigkeiten für Österreich und Schweden mit ‧,‧ bzw. ‧,‧ Jahren viel länger ist als im Durchschnitt (‧,‧ Jahrezwraca uwagę na znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi dotyczące stosowania się do wymogu zgłaszania, a w szczególności zgłaszania we właściwym czasie; wyraża ubolewanie, że w przypadku Austrii i Szwecji luka czasowa pomiędzy wykryciem a zgłaszaniem nieprawidłowości dalece wykracza poza średnią (‧-‧ lata): odpowiednio ‧-‧ i ‧-‧ lata
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1853 zdań frazy Durchschnitt.Znalezione w 0,891 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.