wymowa: IPA: ˈdʊʁçʃnɪt ˈdʊʁçʃnɪtə

Tłumaczenia na język polski:

 • przekrój   
  (Noun  m)
 • średni   
   
  mat. matematyka, matematyczny stanowiący wynik dzielenia sumy składników przez ich liczbę lub będący oszacowaniem tej wielkości
 • średnia   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
przeciętna
 
mat. matematyka, matematyczny średnia
 
Mittelwert von N Zahlen, berechnet durch Division ihrer Summe durch N

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

gleitender Durchschnittśrednia ruchoma
Trendlinie mit gleitendem Durchschnittlinia trendu średnia ruchoma

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Durchschnitt", pamięć tłumaczeniowa

add example
eine Klausel, nach der die Menge um einen von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧ festzusetzenden Prozentsatz verringert werden kann, wenn die Gesamtmenge, über die Verträge abgeschlossen wurden, den Durchschnitt der Mengen der letzten drei Wirtschaftsjahre spürbar überschreitetklauzulę przewidującą obniżenie ilości o procent, który zostanie określony przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, o ile łączna ilość, której dotyczą umowy, znacząco przekracza średnią ilość objętą umowami z ostatnich trzech lat winnych
In anderen Fällen ist es angebracht, dass jedes Tochterunternehmen den für seine eigenen Fremdkapitalaufnahmen geltenden gewogenen Durchschnitt der Fremdkapitalkosten verwendetW innych okolicznościach odpowiednie jest stosowanie dla każdej jednostki zależnej średniej ważonej kosztów finansowania zewnętrznego dotyczącej jej własnych pożyczek i kredytów
Bei dieser Berechnung wird davon ausgegangen, dass die abgedeckten Verträge eine Laufzeit von drei Jahren haben (Durchschnitt in der Branche), dass das Risiko einer Inanspruchnahme der Sicherheit gleichmäßig auf diesen Zeitraum von drei Jahren verteilt ist, dass die Bürgschaften linear über ‧ Monate (September ‧ bis August ‧) für einen Gesamtbetrag von ‧,‧ Mrd. EUR gewährt werden, und dass die Rückbürgschaft des Staates für die gestellten Sicherheiten ab September ‧ gestrichen wirdWyliczenie to wychodzi z założenia, że objęte gwarancją umowy trwają ‧ lata (średnia w przemyśle), że ryzyko wykorzystania gwarancji jest rozłożone w sposób równomierny w tym trzyletnim okresie, że zabezpieczenia wydawane są w sposób linearny na ‧ miesięcy (wrzesień ‧ r. – sierpień ‧ r.) na całkowitą kwotę ‧,‧ mld oraz że począwszy od września ‧ r., regwarancja państwa na wydawane zabezpieczenia zostaje zniesiona
Kann der Anteil gemäß Absatz ‧ nicht erreicht werden, so darf dieser nicht niedriger als der Anteil sein, der ‧ in dem betreffenden Mitgliedstaat im Durchschnitt festgestellt wurdeJeżeli nie jest możliwe osiągnięcie proporcji zgodnie z ust. ‧, należy przyjąć niższą, jednakże nie powinna ona być niższa niż średnia dla danego Państwa Członkowskiego w ‧ r
Im Durchschnitt reichten für jeden im Zeitraum ‧-‧ ausgeschriebenen Instandhaltungsvertrag ‧-‧,‧ Interessenten ein Angebot einNa każde zamówienie na konserwację wystawione do przetargu w latach ‧–‧, oferty złożyło średnio ‧–‧,‧ wykonawców
Der anzuwendende Umrechnungskurs entspricht dabei gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ derselben Verordnung, der mit der Verordnung (EG) Nr. ‧ eingeführt worden ist, dem pro rata temporis berechneten Durchschnitt der Wechselkurse, die in dem Monat anwendbar sind, der dem Zeitpunkt des maßgeblichen Tatbestands vorausgehtNa mocy art. ‧ ust. ‧ wyżej wymienionego rozporządzenia, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧, kurs walutowy, który należy stosować, jest średnią kursów walutowych obowiązujących w ciągu miesiąca poprzedzającego datę terminu operacyjnego, obliczoną pro rata temporis
Bei einem Fahrzeug mit elektrischen Betriebsbremsen, die aus der Antriebsbatterie (oder einer Hilfsbatterie) gespeist werden, die nur mit Energie aus einem unabhängigen externen Ladegerät versorgt wird, darf der Ladezustand dieser Batterien bei den Bremsprüfungen den Ladezustand, bei dem die Fehlerwarnung nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ erfolgen muss, im Durchschnitt nicht um mehr als ‧ % überschreitenW przypadku pojazdu z elektrycznie uruchomianymi hamulcami roboczymi zasilanymi z akumulatorów trakcyjnych (lub akumulatora pomocniczego), które otrzymują(-e) energię tylko z niezależnego zewnętrznego układu ładowania, akumulatory te powinny podczas badania skuteczności hamowania być w stanie naładowania średnio nieprzekraczającym ‧ procent stanu naładowania zalecanego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧, przy którym wymaga się wystąpienia ostrzeżenia o uszkodzeniu hamulca
Der europäische Rohfloatglasmarkt erreichte im selben Zeitraum eine mittlere wertmäßige Jahreszuwachsrate von ‧,‧ %, liegt also deutlich über dem EWR-DurchschnittEuropejski rynek nieobrobionego szkła typu float w tym samym okresie osiągnął średnią stopę wzrostu rocznego w wysokości ‧,‧ %, a zatem wyraźnie przekracza średnią EOG
Der Durchschnitt der Wechselkurse wird von der Kommission in dem Monat festgesetzt, der auf den Zeitpunkt des maßgeblichen Tatbestands folgtŚrednią kursu wymiany ustala Komisja w miesiącu po dacie terminu operacyjnego
Diese Beträge werden in Gebieten im Sinne von Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a mit einem Pro-Kopf-BIP von weniger als ‧ % des Durchschnitts der EU-‧, in Gebieten mit einer Bevölkerungsdichte von weniger als ‧,‧ Einwohnern/km‧ und auf kleinen Inseln mit weniger als ‧ Einwohnern und in anderen durch eine ähnliche räumliche Isolierung geprägten Gebieten um ‧ % erhöhtWyżej wymieniona intensywność pomocy ulega zwiększeniu o ‧ % w regionach, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. a), a których PKB na jednego mieszkańca jest niższy od ‧ % średniej UE-‧, w regionach o gęstości zaludnienia poniżej ‧,‧ osoby na kilometr kwadratowy i na małych wyspach zamieszkanych przez mniej niż ‧ osób oraz w innych społecznościach o takiej wielkości dotkniętych podobnym odizolowaniem
Arbeitsplatzschaffung: Nettoerhöhung der Zahl der Beschäftigten (jährliche Arbeitseinheiten- JAE) einer Betriebsstätte im Verhältnis zum Durchschnitt der vorangegangenen zwölf Monate nach Abzug der Arbeitsplätze, die in diesen zwölf Monaten in der Betriebsstätte verloren gingentworzenie miejsc pracy oznacza wzrost netto liczby pracowników (wyrażony w rocznych jednostkach roboczych- RJR) bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z poprzednich ‧ miesięcy po uwzględnieniu miejsc pracy utraconych w okresie wspomnianych ‧ miesięcy
Im Rahmen dieses Monitorings stellte sich heraus , dass die Vorschriften über die Preisfestsetzung für eingeführte Arzneimittel nicht ordnungsgemäß angewandt wurden , weil für innovative Medikamente häufig nicht der anhand des A-7-Durchschnitts ermittelte Standardpreis verwendet wurde .W trakcie tych obserwacji okazało się , iż w praktyce prze pisy dotyczące ustalania cen leków przywożonych nie są prawidłowo stosowane , ponieważ zbyt często zdarza się , iż innowacyjne leki nie otrzymują standardowych cen w oparciu o średnie ceny obowiązujące w krajach A-7 .
Für die Verwender ist die betroffene Ware ein wesentlicher Kostenfaktor, da GOES im Durchschnitt je nach Art des Transformators zwischen ‧ % und ‧ % der Gesamtkosten ausmachenProdukt objęty postępowaniem stanowi istotną pozycję kosztową dla użytkowników, gdyż elektrotechniczne blachy teksturowane reprezentują średnio od ‧ % do ‧ % ogólnych kosztów produkcji transformatorów
Den Daten der Kommission, der OECD und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zufolge ist der Prozentanteil der Löhne und Gehälter am BIP im EU-‧-Durchschnitt von ‧,‧ % in den ‧er Jahren auf ‧,‧ % im Jahr ‧ gesunkenWedług danych Komisji, OECD i BRM procentowy udział płac w PKB średnio w krajach UE-‧ spadł z ‧,‧ % w latach ‧. do ‧,‧ % w roku
Über ein Viertel der Bevölkerung der Union in 64 Regionen hat ein Pro-Kopf-BIP von weniger als 75 % des Durchschnitts .Więcej niż jedna czwarta popu lacji Unii , w 64 regionach , notuje PKB na jednego mieszkańca na poziomie niższym niż 75 % średniej unijnej .
EURO = (DurchschnittEUR = (średnia od ‧.‧.‧ do
Der durchschnittliche Marktpreis je interventionsfähige Kategorie in einem Mitgliedstaat oder einer Region eines Mitgliedstaats entspricht dem Durchschnitt der Marktpreise für alle unter Buchstabe b genannten Qualitäten, die nach ihrem jeweiligen Anteil an den in dem Mitgliedstaat oder der betreffenden Region durchgeführten Schlachtungen gewichtet werdenśrednia cena rynkowa według kwalifikowalnych kategorii w państwie członkowskim lub w jego regionie stanowi średnią cen wszystkich klas określonych w lit. b), proporcjonalnie do udziału każdej z tych klas w uboju ogółem w danym państwie członkowskim lub w regionie
Jedes zusätzliche Schuljahr erhöht im Durchschnitt die Produktivität in einem Mitgliedstaat um 6,2 % und wegen seiner positiven Auswirkungen auf eine schnellere technologische Entwicklung langfristig um weitere 3,1 %.Wydłużenie przeciętnej nauki szkolnej o każdy kolejny rok zwiększa skokowo produkcyjność w przeciętnym kraju UE o 6,2%, a w dłuższej perspektywie o kolejne 3,1%, ponieważ przyczynia się do szybszego rozwoju technologicznego.
Schätzung der zusätzlichen Kapitalmarktlücke, die durch die Randlage oder sonstige regionale Besonderheiten entsteht, insbesondere bezogen auf den Gesamtbetrag des investierten Risikokapitals, die Zahl der im betreffenden Gebiet oder in kurzer Entfernung vertretenen Fonds oder Anlageinstrumente, die Verfügbarkeit qualifizierter Fondsmanager, die Zahl der Transaktionen sowie das Durchschnitts- und Mindestvolumen der Transaktionen, sofern verfügbarszacunek dodatkowej wielkości luki kapitałowej wynikającej z peryferyjnego położenia oraz innych specyficznych cech regionu, zwłaszcza pod względem łącznej kwoty zainwestowanego kapitału podwyższonego ryzyka, liczby funduszy lub narzędzi inwestycyjnych działających na danym terenie lub w bliskim sąsiedztwie, dostępności wykwalifikowanej kadry zarządczej, liczby transakcji oraz średniej i minimalnej wartość transakcji, jeżeli takie dane są dostępne
begrüßt den Anstieg der durchschnittlichen Zahl von Bediensteten pro verwaltete ‧ Mio. EUR von ‧,‧ im Jahr ‧ auf ‧,‧ im Jahr ‧; bedauert, dass diese Zahl weit unter dem Durchschnitt bleibt, was europäische Geldgeber angeht, und eine rückläufige Tendenz verzeichnetz zadowoleniem przyjmuje średnie zwiększenie personelu zarządzającego przypadającego na kwotę ‧ EUR z ‧,‧ w ‧ r. do ‧,‧ w ‧ r.; z żalem przyjmuje, że ten wynik pozostaje znacznie poniżej średniej dla europejskich darczyńców i obecnie ma tendencję spadkową
Die am HVPI gemessene Teuerung der Nahrungsmittelpreise , die 2006 im Durchschnitt 2,4 % betragen hatte , belief sich im Dezember 2007 auf 4,3 % .Ceny żywności HICP wzrosły o 4,3 % w grudniu 2007 r . , z poziomu 2,4 % w 2006 r .
2002 lag das reale BIP in den neuen Mitgliedstaaten von Zentral- und Osteuropa durchsch nittlich 13 % über den Werten von 1989 , doch verbergen sich hinter diesem Durchschnitt erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern , von denen einige noch unter den Zahlen von 1989 liegen .W 2002 r.realna wartość PKB w nowych państwach członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej przekroczyła wartości z roku 1989 średnio o 13 % , ale ta średnia wartośćkryje w sobie duże różnice pomiędzy krajami , z których kilka wciąż osiąga wyniki niższeod tych z 1989 r.W okresie przejściowym wzrost PKB jest przede wszystkim napędzanyprzez wydajność.W następnej fazie rzeczą podstawową będzie uzyskanie wyższegopoziomu zatrudnienia jako rezultatu tego wzrostu .
Entwicklung der Kapitalbeschaffung in den letzten fünf Jahren, auch im Vergleich zum entsprechenden Landes- und/oder EU-Durchschnittpostęp w gromadzeniu środków w ciągu ostatnich pięciu lat, także w porównaniu z odpowiednimi średnimi krajowymi lub europejskimi
Folglich wurde der Normalwert für diese drei Modelle anhand des gewogenen Durchschnitts der bei allen Inlandsverkäufen dieser Modelle tatsächlich gezahlten Preise ermitteltW rezultacie, wartość normalna dla tych trzech modeli została określona na podstawie średniej ważonej ceny faktycznie zapłaconej dla całej krajowej sprzedaży tych modeli
Fällt die aufgrund von Artikel ‧ verlangte wöchentliche Mindestruhezeit von ‧ Stunden in den Bezugszeitraum, so bleibt sie bei der Berechnung des Durchschnitts unberücksichtigtW przypadku gdy minimalny tygodniowy ‧-godzinny okres odpoczynku, wymagany przez art. ‧, wchodzi w taki okres rozliczeniowy, nie włącza się go do obliczenia średniej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2133 zdań frazy Durchschnitt.Znalezione w 1,342 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.